Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati beszerzések rendjéről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: költségvetési rendelet) meghatározott előirányzat terhére kezdeményezett árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésére, építési beruházásra, építési koncesszióra, valamint szolgáltatási koncesszióra.

(2) *  E rendelet hatálya nem terjed ki

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 40. § (5) bekezdésében meghatározott élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából indított beszerzésekre, valamint

b) a közbeszerzési értékhatár alatti olyan árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre, amely esetében a szolgáltatásnak, illetve az árunak egyedi minőségi követelményeknek kell megfelelnie, illetve a megrendelés teljesítésére csak egy ajánlattevő képes,

c) *  a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h)-k) pontjában, valamint a 111. § c) és h) pontjában meghatározott beszerzésekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. önkormányzati beszerzés: az olyan árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, építési beruházás, építési koncesszió, valamint szolgáltatási koncesszió, amelynek végrehajtása a költségvetési rendeletben meghatározott kiadással jár;

2. *  szakmai szervezet: az Önkormányzat által fenntartott, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, valamint a Polgármesteri Hivatalnak az adott beszerzésért felelős szakmai szervezeti egysége;

3. beszerzési szervezet: a Polgármesteri Hivatal beszerzésekért felelős szervezeti egysége;

4. *  gazdasági szervezet: a Polgármesteri Hivatal gazdasági ügyekért felelős szervezeti egysége;

5. *  superuser: az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben teljes jogkörrel eljárni jogosult személy.

3. A beszerzési eljárások rendszere

3. § Önkormányzati beszerzési eljárás a

a) szakmai szervezet hatáskörébe tartozó beszerzési eljárás,

b) versenyeztetési eljárás,

c) pályázati eljárás, valamint

d) közbeszerzési eljárás.

4. A beszerzés előkészítése és lebonyolítása

4. § (1) A beszerzési eljárást a szükség szerinti engedélyek megszerzését és a pénzügyi fedezet biztosítását követően lehet megkezdeni.

5. § A szakmai szervezet feladata:

a) gondoskodik a beszerzés jogszabályoknak, valamint a Képviselő-testület és bizottsága határozatának megfelelő előkészítéséről,

b) lefolytatja a feladat- és hatáskörébe tartozó beszerzési eljárást,

c) a szakmai tartalom meghatározásával kezdeményezi a beszerzési szervezetnél a versenyeztetési, pályázati, illetve közbeszerzési eljárás lefolytatását,

d) kijelöli a versenyeztetési, pályázati és közbeszerzési eljárás témafelelősét,

e) kezdeményezi a kötelezettségvállalási előlap előállítását,

f) előkészíti a beszerzés üzembe helyezéséhez és aktiválásához szükséges dokumentációt, valamint a szakmai teljesítésigazolást,

g) a költségvetési rendelet kihirdetését követő tizenöt napon belül jelzi a beszerzési szervezetnek, hogy a költségvetési évben, illetve a költségvetési rendelet hatályba lépését követő tizenkét hónapon belül várhatóan milyen beszerzésre kerül sor, továbbá jelzi az év közben felmerült beszerzési igényt,

h) ellátja a műszaki ellenőrzést, továbbá lefolytatja az átadás-átvételi, üzembe helyezési és utó-felülvizsgálati eljárást.

6. § A beszerzési szervezet feladata:

a) lefolytatja a versenyeztetési, a pályáztatási és a közbeszerzési eljárást;

b) gondoskodik a beszerzési eljárással kapcsolatos egyeztetésekről,

c) döntési javaslatot készít a beszerzés tárgyában a szakmai szervezet, a polgármester, a Képviselő-testület gazdasági ügyekért felelős bizottsága vagy a Képviselő-testület részére,

d) a nem a szakmai szervezet által hozott beszerzési döntés esetén a beszerzési eljárás eredményéről tájékoztatja a szakmai szervezetet,

e) az általa lefolytatott beszerzési eljárás esetén előkészíti a szerződést, valamint koordinálja a szerződés ellenjegyzését és aláírását.

7. § Az eredményes beszerzési eljárás alapján szerződést kell kötni.

5. A beszerzés lezárása

8. § (1) *  A beszerzést a műszaki átadás-átvételt és az üzembe helyezést követően a gazdasági szervezet az aktiváláshoz nyilvántartásba veszi. Az ehhez szükséges dokumentumokat - beleértve az üzembe helyezési okiratot is - a szakmai szervezet a végszámla igazolását követő harminc napon belül, de legkésőbb a tárgyi negyedévet követő tízedik napig átadja a gazdasági szervezetnek.

(2) A Polgármesteri Hivatal vagyonnyilvántartásért felelős szervezeti egysége gondoskodik a szükséges ingatlan-nyilvántartási átvezetésről, valamint az ingatlankataszter nyilvántartó lapjának kitöltésével a vagyon-nyilvántartásban történő átvezetésről.

6. A beszerzési eljárás dokumentálása

9. § (1) A beszerzési eljárás előkészítésével, illetve lefolytatásával kapcsolatos összes iratot az eljárás lezárulásától, a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni.

(2) A beszerzési szervezet a szerződés és a kötelezettségvállalási előlap három eredeti példányát az aláírástól számított öt napon belül átadja a szakmai szervezetnek.

(3) A lezárt beszerzésekről a beszerzési szervezet negyedévente tájékoztatót készít a Képviselő-testület gazdasági ügykért felelős bizottsága részére.

(4) *  A lefolytatott közbeszerzési eljárásokról a beszerzési szervezet éves beszámolót készít a Képviselő-testület részére.

II. Fejezet

A szakmai szervezet hatáskörébe tartozó beszerzési eljárás

10. § *  A nettó nyolcmillió forintot meg nem haladó becsült értékű beszerzés esetén a szakmai szervezet

a) saját hatáskörben folytatja le a beszerzési eljárást,

b) dönt a szerződő fél kiválasztásáról az Önkormányzat éves költségvetési koncepciójában meghatározott gazdálkodási alapelvek figyelembevételével,

c) gondoskodik a szerződés megkötéséről,

d) a szerződés megkötését követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatja a beszerzési szervezetet a beszerzés tárgyáról és nettó értékéről.

(2) *  A több tagintézményből álló költségvetési szerv esetén a nettó nyolcmillió forint értékhatárt tagintézményenként kell figyelembe venni.

III. Fejezet

A versenyeztetési eljárás

11. § *  A nettó nyolcmillió forintot meghaladó, de a közbeszerzés értékhatárát el nem érő becsült értékű árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése, valamint a nettó húszmillió forintot meg nem haladó becsült értékű építési beruházás, építési koncesszió, valamint szolgáltatási koncesszió esetén

a) a beszerzési szervezet folytatja le a versenyeztetési eljárást, amelyhez legalább három árajánlatot kell bekérnie,

b) a szakmai szervezet dönt az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő szerződő fél kiválasztásáról,

c) *  a beszerzési szervezet gondoskodik a szerződés megkötéséről, majd két eredeti, aláírt példányt átad a gazdasági szervezet, egy eredeti, aláírt példányt a szakmai szervezet részére.

IV. Fejezet

A pályázati eljárás

12. § *  A nettó húszmillió forintot meghaladó, de a közbeszerzés értékhatárát el nem érő becsült értékű építési beruházás, építési koncesszió, valamint szolgáltatási koncesszió esetén a beszerzési szervezet pályázati eljárást folytat le.

7. A pályázati eljárás lebonyolításának szabályai

13. § (1) A pályázati eljárás nyilvános pályázati felhívással indul.

(2) A pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján legalább öt munkanapra közzé kell tenni. A felhívást a pályázat benyújtására nyitva álló határidő leteltét követő napon a honlapon erre a célra kialakított archívumba kell helyezni.

(3) A beszerzési szervezet a pályáztatás során valamennyi lehetséges ajánlattevő számára egyenlő esélyt biztosít az ajánlat megtételéhez.

14. § (1) A szakmai szervezet elvégzi a pályázattal kapcsolatos előkészítési, adminisztratív és dokumentálási feladatokat, így különösen

a) meghatározza a pályázat műszaki tartalmát, becsült értékét, a teljesítési határidőt és az esetleges speciális követelményeket,

b) árubeszerzés esetén a műszaki specifikáció mellé a becsült érték alátámasztására csatolja a beszerzés tárgyára vonatkozó legalább három aktuális tájékoztató piaci árat az adatforrás megjelölésével,

c) építési beruházás esetén csatolja az engedélyezési vagy kiviteli tervdokumentációt, a megvalósításhoz szükséges engedélyek másolatát és a tervezői költségbecslést,

d) ellenőrzi, hogy a pályázat indításakor a becsült értéknek megfelelő fedezet a költségvetési rendeletben rendelkezésre áll-e.

(2) A szakmai szervezet az (1) bekezdésben meghatározott adatokat írásban a beszerzési szervezet rendelkezésére bocsátja.

15. § (1) A szakmai szervezet kezdeményezésére és az általa szolgáltatott adatok alapján a beszerzési szervezet végzi el a pályázattal kapcsolatos bonyolítói feladatokat.

(2) A szakmai szervezettel történt egyeztetés alapján a beszerzési szervezet véglegesíti a pályázati felhívás igénypontjait, a határidőket, valamint az eljárásban résztvevők személyét. A pályázati felhívást a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy írja alá.

(3) A beszerzési szervezet a pályázati felhívás tartalmát úgy határozza meg, hogy annak alapján a pályázó megfelelő ajánlatot tehessen. Építési beruházás esetén a részletes műszaki tartalmat külön dokumentáció tartalmazhatja, amelyet a felhívásban meghatározott helyen és időben a beszerzési szervezet az ajánlattevő rendelkezésére bocsát.

8. A pályázati felhívás

16. § A pályázati felhívás tartalmazza legalább

a) az Önkormányzat mint ajánlatkérő hivatalos nevét, címét, a képviseletében eljáró nevét, elérhetőségét,

b) a szerződés típusának meghatározását,

c) a pályázat tárgyát,

d) a teljesítés határidejét,

e) - amennyiben külön dokumentáció készült - a dokumentáció átadásának helyét, idejét, feltételeit,

f) az ajánlat benyújtásának határidejét, helyét,

g) az ajánlatok bontásának és az eredményhirdetésnek a helyét, idejét,

h) a szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolására becsatolandó dokumentumok megnevezését, valamint

i) a teljesítéshez szükséges információkat.

17. § (1) A pályázathoz be kell nyújtani az ajánlattevő

a) gazdálkodó szervezet harminc napnál nem régebbi cégkivonatának, illetve az annak adatait tartalmazó iratnak a másolatát, el nem bírált módosítási kérelem esetén a változásbejegyzési kérelem érkeztetett másolati példányával,

b) nyilatkozatát arról, hogy adótartozása vagy adók módjára behajtható köztartozása nincs,

c) képviselője aláírási címpéldányának másolatát,

d) képviselője által az ajánlattevő nevében eljáró személy részére kiállított, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, ha az ajánlattevő nevében nem a bejegyzett képviselője jár el,

e) nyilatkozatát az igénybevett alvállalkozó megnevezéséről, valamint a pályáztatott beszerzésnek arról a részéről, amelynek a teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe.

(2) A nyertes ajánlattevőnek az eredményhirdetéstől számított nyolc napon belül be kell mutatnia az állami adóhatóság, valamint a lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes helyi adóhatóság egy hónapnál nem régebbi igazolását arról, hogy az ajánlattevőnek adótartozása nincs.

9. A pályázatok benyújtása, bontása, hiánypótlás

18. § (1) A pályázat benyújtása a pályázati felhívásban megjelölt helyen történik.

(2) A benyújtott pályázat bontását a bontási bizottság végzi.

(3) A bontási bizottság

a) állandó tagja

aa) a jegyző vagy a Polgármesteri Hivatal általa megbízott köztisztviselője,

ab) a pályázat témafelelőse,valamint

ac) a beszerzési szervezet közbeszerzési referensei,

b) *  eseti tagja

ba) az aljegyző és

bb) a beszerzési szervezet vezetője.

19. § (1) A bontási eljárást a pályázati felhívásban meghatározott időpontban kell megkezdeni. A pályázatok bontása a beérkezés sorrendjében történik. A bontó köteles ellenőrizni, hogy a pályázat csomagolása és feliratozása megfelel-e a felhívásban foglaltaknak.

(2) A pályázati felhívás szerinti határidő lejárta után benyújtott pályázatot érvénytelennek kell nyilvánítani.

(3) A pályázati felhívásnak megfelelő példányszám meglétének ellenőrzése után ismertetésre kerül a pályázó neve, címe, valamint az ajánlati ár és a vállalt teljesítési határidő.

20. § A bontási eljárás levezetője a beszerzési szervezet közbeszerzési referense. Az eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet minden jelenlévő aláír. A jegyzőkönyv másolatának átvételét a jelenlévők aláírásukkal igazolják.

21. § (1) A beszerzési szervezet a bontási eljárást követően ellenőrzi az alkalmasság igazolására bekért dokumentumok meglétét és megfelelőségét.

(2) A pályázat adatának, illetve kötelező mellékletének hiánya esetén a beszerzési szervezet a bontást követő három munkanapon belül egy alkalommal hiánypótlási felhívást bocsát ki.

(3) A hiánypótlási felhívás közlésétől számított három munkanapon belül az ajánlattevő a hiányokat pótolhatja. A hiánypótlási kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén az ajánlatot érvénytelenné kell nyilvánítani.

10. A pályázatok értékelése

22. § (1) Az érvényes pályázatokat a felhívásban megjelölt időpontig a bírálóbizottság értékeli.

(2) A bírálóbizottság üléséről a beszerzési szervezet legkésőbb a bírálóbizottság ülését megelőző harmadik napon elektronikus úton értesíti a bírálóbizottság tagjait.

(3) Az értékelésről a beszerzési szervezet jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a bírálóbizottság többségi véleményét és döntési javaslatát.

(4) A bírálóbizottság

a) *  állandó tagja

aa) a szakmai szervezet vezetője vagy az általa megbízott személy,

ab) a beszerzési szervezet vezetője, valamint

ac) a beszerzési szervezet közbeszerzési referense,

b) eseti tagjai a polgármester által delegált személyek.

23. § A nyertes ajánlat az Önkormányzat számára az összességében legelőnyösebb ajánlat.

11. Eredményhirdetés, összegezés

24. § (1) A bírálóbizottság értékelése és döntési javaslata alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásáról a polgármester dönt.

(2) A pályázati felhívásban meghatározott időpontban a beszerzési szervezet eredményhirdetést tart.

(3) A beszerzési szervezet az eredményhirdetés időpontját indokolt esetben legfeljebb harminc nappal elhalaszthatja.

25. § (1) A pályázatról az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a beszerzési szervezet összegzést készít. Az összegzés tartalmazza

a) a pályázat tárgyát, a teljesítési határidőt,

b) az ajánlattevők számát,

c) a nyertes ajánlattevő nevét, székhelyét,

d) az ellenszolgáltatás összegét, valamint

e) a nyertesség indokolását.

(2) A beszerzési szervezet gondoskodik az (1) bekezdés szerinti összegzésnek az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről.

26. § *  A beszerzési szervezet gondoskodik a szerződés megkötéséről, majd két eredeti, aláírt példányt átad a gazdasági szervezet, egy eredeti, aláírt példányt a szakmai szervezet részére.

V. Fejezet

A közbeszerzési szabályzat

27. § Az Önkormányzat mint ajánlatkérő képviselőjeként a közbeszerzési eljárásban a polgármester vagy az általa kijelölt személy jár el.

28. §

12. A közbeszerzési terv

29. § *  (1) A beszerzési szervezet a költségvetési rendelet alapján, a beszerzések szakmai szervezetek által megállapított becsült értékeinek figyelembevételével előkészíti az Önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervét a tárgyévre tervezett közbeszerzésekről.

(2) A beszerzési szervezet felelős az éves összesített közbeszerzési terv folyamatos aktualizálásáért, a megvalósult beszerzésekre vonatkozó tényadatok feltüntetéséért, valamint az éves összesített közbeszerzési terv nyilvánosságának az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) történő biztosításáért.

13. A közbeszerzési eljárás lefolytatása

30. § A közbeszerzési eljárás szakszerű lefolytatása érdekében az Önkormányzat szakértői tevékenység végzésére hivatalos közbeszerzési tanácsadót foglalkoztat.

30/A. § *  (1) *  A beszerzési szervezet vezetőjének döntése alapján - amennyiben azt az eljárás tárgya, bonyolultsága indokolja - a közbeszerzési eljárás előkészítő ülés megtartásával kezdődik, amelyet a közbeszerzési referens hív össze.

(2) *  Az előkészítő ülésen részt vesz

a) a beszerzési szervezet vezetője,

b) a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,

c) a gazdasági szervezet vezetője vagy az általa megbízott képviselője,

d) a szakmai szervezet vezetője vagy az általa megbízott képviselője,

e) a beszerzési szervezet közbeszerzési referense, valamint

f) igénybevétele esetén a külső szakértő.

(3) Az előkészítő ülésre meg kell hívni a polgármestert, a feladatkörében érintett alpolgármestert, valamint az önkormányzati képviselőt.

(4) Az előkészítő ülés rögzíti a közbeszerzési eljárás lefolytatásának menetét, valamint az eljárás tartalmát.

30/B. § *  (1) Superuser a beszerzési szervezet vezetője és a közbeszerzési referens.

(2) A superuser feladata az EKR-ben

a) az Önkormányzat adatainak naprakész vezetése,

b) az éves közbeszerzési tervnek és módosításának a feltöltése,

c) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek és módosításának a feltöltése,

d) a közbeszerzési eljárás létrehozása és közbeszerzési tervsorhoz rendelése,

e) az eljárást bonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, az ellenőrző szervezet delegált képviselője és az eljárásba bevont egyéb személy részére a szükséges jogosultság megadása.

(3) A közbeszerzési eljárás folyamatosságának biztosítása érdekében a superuser személyében bekövetkező változás esetén a szükséges módosítást a változással érintett superuser köteles határidőben, jelszava érvényességi idejének lejártát megelőzően az EKR-ben átvezetni.

(4) Az EKR-ben szerkesztési és eljárásirányítói jogosultsággal a superuser és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó rendelkezik.

(5) Az EKR-ben betekintési jogosultsággal rendelkezik

a) a polgármester,

b) az alpolgármester,

c) a jegyző,

d) a bírálóbizottság tagja,

e) a szakmai szervezet vezetője,

f) a külső szakértő,

g) az ellenőrző szervezet delegált képviselője,

h) a közbeszerzési eljárás előkészítésébe bevont személy,

i) a Képviselő-testület tagja.

31. § A szakmai szervezet

a) kijelöli a szervezeti egység részéről a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai felkészültséggel rendelkező előkészítő, kapcsolattartó személyt, valamint folyamatos kapcsolatot tart és együttműködik a közbeszerzési eljárás közbeszerzési bonyolítójával,

b) biztosítja a közbeszerzési eljárás szakmai előkészítéséhez szükséges szakembert,

c) felelős a közbeszerzési eljárás szakmai előkészítéséért, amely magában foglalja a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzését, így különösen a

ca) közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést,

cb) *  közbeszerzés becsült értékének felmérését indikatív ajánlatok vagy árazott költségvetés bekérésével, évente ismétlődő szerződés esetén a korábbi hasonló tárgyú szerződés értékének inflációt is figyelembe vevő elemzésével,

cc) közbeszerzési műszaki leírás előkészítését,

d) *  megállapítja a közbeszerzési eljárásban a részvételre jelentkezők és ajánlattevők alkalmassági feltételeit, valamint az értékelési részszempontokat, továbbá javaslatot tesz az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők körére,

e) *  biztosítja a képviselője részvételét a szervezeti egység által kezdeményezett közbeszerzési eljárás előkészítő ülésén, értékelő bizottságában, valamint a közbeszerzési eljárás során tartott tárgyaláson,

f) felelős a kötelezettségvállalásra vonatkozó belső előírások betartásáért,

g) *  közreműködik az érdekelt gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatásában.

32. § A gazdasági szervezet

a) *  biztosítja a közbeszerzési eljárásban az előkészítő ülésen, a tárgyaláson, valamint a bíráló bizottságban a pénzügyi szakértelmet, megválaszolja a pénzügyi tárgyú kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kéréseket,

b) *  tájékoztatást ad a közbeszerzés vonatkozásában rendelkezésre álló fedezet mértékéről,

c) *  kezeli a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő által szolgáltatott ajánlati-, teljesítési- és jótállási biztosítékot, továbbá az igénylés kézhezvételétől számított két munkanapon belül átutalja a hirdetményellenőrzési díjat, valamint az EKR rendszerhasználati díját,

d) a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződést nyilvántartásba veszi, valamint közreműködik a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség teljesítésében,

e) adatot szolgáltat a beszerzési szervezet részére az egyes szerződések teljesítéséről, valamint a leigazolt számlák határidőben történő kifizetéséről.

33. § A beszerzési szervezet

a) felelős a hivatalos közbeszerzési tanácsadóval történő szerződéskötésért és a vele való kapcsolattartásért,

b) előkészíti a Képviselő-testület és gazdasági ügyekért felelős bizottsága részére a beszerzési eljárással kapcsolatos előterjesztést,

c) összegzi a beszerzési igényeket,

d) felelős a közbeszerzési tervben szereplő vagy azon kívül indított közbeszerzési eljárások teljes körű, szakszerű lebonyolításáért,

e) nyilvántartja a jóváhagyott közbeszerzéseket,

f) *  a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonásával teljesíti a jogszabályban előírt bejelentési, tájékoztatási, illetve értesítési kötelezettséget, az érintett szervezet bevonásával előkészíti a közbeszerzési hirdetményt, valamint a közbeszerzési dokumentumokat,

g) * 

h) * 

i) felelős az ajánlatokat elbíráló bizottság megalakításáért és szabályszerű működtetéséért, biztosítja a képviselője bizottságban történő részvételét,

j) felelős a bírálóbizottság tagjait érintő követelmények, összeférhetetlenségi előírások betartatásáért,

k) a bírálóbizottság tagjainak rendelkezésére bocsátja a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat (ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció, az eljárás során készült jegyzőkönyvek, a benyújtott ajánlat),

l) a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés módosítása esetén felelős az erre vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítéséért,

m) *  gondoskodik a közbeszerzési eljárás papír alapon keletkezett dokumentumainak az őrzéséről és az EKR-be történő haladéktalan feltöltéséről.

n) előkészíti az éves költségvetési beszámoló Képviselő-testület részére történő előterjesztésével egyidejűleg a tárgyévben végrehajtott közbeszerzések éves összegzését,

o) előkészíti a jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést, és gondoskodik a Közbeszerzési Hatóságnak történő megküldéséről,

p) *  koordinálja a közbeszerzési ügyben keletkező jogvita esetén az Önkormányzat hivatalos közbeszerzési tanácsadó általi képviseletét.

34. § A Képviselő-testület

a) engedélyezi a közbeszerzési terv elfogadása előtt közbeszerzési eljárás megindítását,

b) a bírálóbizottság döntési javaslata alapján döntést hoz a közösségi értékhatárt elérő és azt meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárásban,

c) elfogadja a közbeszerzésekről szóló éves beszámolót.

35. § A Képviselő-testület gazdasági ügyekért felelős bizottsága

a) a megjelentetése előtt jóváhagyja az ajánlattételi felhívást,

b) *  a bírálóbizottság döntési javaslata alapján döntést hoz a közösségi értékhatárt el nem érő becsült értékű közbeszerzési eljárás eredményéről.

35/A. § *  A polgármester hozza meg a döntést

a) a tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő szerződésteljesítésére való alkalmasságáról, valamint a kizáró ok fennállásáról,

b) a kétszakaszos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában a jelentkezők alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról, a jelentkezések érvényességéről vagy érvénytelenségéről, továbbá a részvételi szakasz eredményéről,

c) az elektronikus árlejtés előtt az ajánlatok érvényességéről vagy érvénytelenségéről,

d) az elektronikus licit előtti regisztrációs kérelem elfogadásáról vagy visszautasításáról,

e) a közbeszerzési eljárás megindítása után az eljárást megindító hirdetménynek és a közbeszerzési dokumentumoknak a kiegészítő tájékoztatás kérése, illetve a piaci szereplő észrevétele miatt szükséges módosításáról.

35/B. § *  (1) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a Közbeszerzési Hatóság által tett közbeszerzési, valamint jogi észrevételnek megfelelően kijavítja a közbeszerzési dokumentumot.

(2) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az EKR-ben szerkesztési, eljárásirányítói és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói ellenjegyzői jogosultsággal rendelkezik.

14. Az ajánlatok bontása

36. § *  A részvételi jelentkezés, valamint az ajánlat bontása az EKR-ben történik.

15. Az ajánlatok elbírálása

37. § (1) Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás során beérkező ajánlatok elbírálására bizottságot hoz létre, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó részére.

(2) A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indoklással ellátott bírálati lapjai.

(2) *  A közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság elnökét és tagjait a jegyző bízza meg.

38. § (1) *  A bírálóbizottság állandó tagja

a) a beszerzési szervezet vezetője és közbeszerzési referense,

b) a közbeszerzési eljárást kezdeményező szakmai szervezet vezetője vagy az általa megbízott, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy,

c) a gazdasági szervezet vezetője vagy az általa kijelölt, pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy,

d) a beszerzési szervezet vezetőjének erre vonatkozó javaslata esetén a jegyző által megbízott, jogi szakértelemmel rendelkező személy, valamint

e) a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.

(2) Szükség esetén a jegyző külső szakértőnek eseti megbízást adhat a bírálóbizottságban történő részvételre.

(3) Az Önkormányzat mint ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntésben résztvevő személy nem lehet a bírálóbizottság tagja.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

40. § (1) E rendeletet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a hatálybalépését követően indult eljárásban kell alkalmazni.

(2) A 15. alcímet a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban is alkalmazni kell.

41. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző