Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja azt az elhunyt személyt, aki halálakor

a) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) tagja, illetve a Képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja volt,

b) a Szent László-díj, a Kőbánya Díszpolgára cím vagy a Kőbányáért Díj birtokosa volt,

c) legalább tíz éve a Polgármesteri Hivatal vagy az Önkormányzat által fenntartott intézmény vezető beosztású tisztviselője volt, vagy

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselője volt.

(2) Az Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja azt az elhunyt személyt, aki legalább tíz évig

a) a Képviselő-testület tagja, illetve a Képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja, vagy

b) a Polgármesteri Hivatal vagy az Önkormányzat által fenntartott intézmény vezető beosztású tisztviselője

volt.

(3) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint előterjesztés benyújtására jogosult személy kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület állapítsa meg az (1) vagy (2) bekezdés alapján az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítandó személy érdemtelenségét. A kezdeményezés benyújtása esetén a polgármester a saját halottá nyilvánítást felfüggeszti, egyidejűleg intézkedik a Képviselő-testület ülésének haladéktalan összehívására.

2. § A Képviselő-testület minősített többséggel az Önkormányzat saját halottjává nyilváníthatja azt az elhunyt személyt, aki

a) kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel arra méltó, illetve Kőbánya érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett, vagy

b) halálakor legalább huszonöt éve az Önkormányzat foglalkoztatásában állt.

3. § Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítást az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint előterjesztés benyújtására jogosult személy kezdeményezheti.

4. § (1) Az Önkormányzat saját halottjának temetéséről, valamint a kegyeleti feladatok ellátásáról - az eltemetésre köteles személy hozzájárulása esetén - a polgármester gondoskodik.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladatkörében

a) megteszi a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket,

b) gondoskodik a temetési beszéd, valamint a nekrológ elkészítéséről, illetve a sajtóközleménynek az Önkormányzat lapjában történő közzétételéről, továbbá

c) gondoskodik a Polgármesteri Hivatal épületére a gyászlobogó kihelyezéséről.

5. § (1) *  Az Önkormányzat a saját halottjának számlával igazolt temetési költségét bruttó hatszázezer forint összeghatárig viseli. Az Önkormányzat saját halottja temetési költségét a Képviselő-testület általános tartaléka terhére kell biztosítani.

(2) Ha az elhunytat más is a saját halottjának tekinti, az Önkormányzat a költségek megegyezés szerinti részét viseli. Az elhunytat saját halottjának tekintő másik féllel a költségviselésről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

6. § A polgármester az átruházott hatáskörben tett intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző