Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjéről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (5) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében és 40. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya - a taxiállomás kivételével - kiterjed a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén található helyi közúton, az Önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint téren, parkban és egyéb közterületen kialakított várakozási célú területre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

2. A parkolási rendszer üzemeltetése

2. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén fizetőparkolási rendszer működik.

(2) Az Önkormányzat a parkolásüzemeltetési feladatait szerződésben megbízott gazdasági társaság (a továbbiakban: Parkolásüzemeltető) útján látja el.

3. A várakozási, a behajtási és a behajtási-várakozási hozzájárulás * 

3. § (1) * 

(2) A lakossági várakozási hozzájárulás díjkedvezményének mértéke lakásonként

a) az első járműre kiadott hozzájárulás esetén 100%,

b) a második járműre kiadott hozzájárulás esetén

ba) 30%, ha az érintett jármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

bb) 50%, ha az érintett jármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

bc) 70%, ha az érintett jármű hibrid üzemű vagy az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel vagy

bd) 100%, ha az érintett jármű teljesen gáz vagy elektromos üzemű.

(3) * 

3/A. § *  (1) *  A várakozási övezet területén működő bölcsődébe, óvodába, illetve általános iskolába járó gyermek (a továbbiakban: gyermek) törvényes képviselői részére kérelemre lakásonként legfeljebb kettő személygépjárműre intézményi várakozási hozzájárulás adható.

(2) *  Az intézményi várakozási hozzájárulás kiadását az a törvényes képviselő kérelmezheti, aki az Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhelyén közös háztartásban él a várakozási övezet területén működő bölcsődébe, óvodába, illetve általános iskolába járó gyermekkel.

(3) *  Az intézményi várakozási hozzájárulás akkor adható, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelemben megjelölt személygépjárműre nem áll fenn

a) gépjárműadó-tartozás,

b) a Parkolásüzemeltető nyilvántartása szerint harminc napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és rendezetlen várakozásidíj-, illetve pótdíjtartozás.

(4) *  Az intézményi várakozási hozzájárulás díjkedvezményének mértéke 100%.

(5) *  Az intézményi várakozási hozzájárulás a gyermeket ellátó bölcsőde, óvoda, illetve általános iskola elhelyezkedése szerinti várakozási övezetben 8.00 óra és 9.00 óra között legfeljebb harminc perc, valamint 15.00 óra és 18.00 óra között legfeljebb harminc perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. A várakozási idő kezdetét a személygépjármű első szélvédője mögött kívülről teljes egészében jól láthatóan elhelyezett tárcsán kell jelezni. A tárcsa jelzését a személygépjárművel történő eltávozás nélkül megváltoztatni tilos.

(6) *  Az intézményi várakozási hozzájárulás a gyermek intézményi ellátásának megkezdésétől a következő augusztus 31-éig érvényes.

4. § (1) A várakozási övezetben gazdálkodónként legfeljebb egy gazdálkodói várakozási hozzájárulás adható ki.

(2) *  A gazdálkodói várakozási hozzájárulás üzemidőn belül 50%-os díjkedvezményű várakozásra jogosít.

5. § A Rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi várakozási hozzájárulás akkor adható, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a Parkolásüzemeltető nyilvántartása szerint a kérelemben megjelölt járműre nem áll fenn harminc napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és rendezetlen várakozásidíj-, illetve pótdíjtartozás.

6. § *  (1) A használatában lévő legfeljebb tíz személygépkocsira vagy 3500 kg össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira a kérelmére városrendészeti várakozási hozzájárulás adható

a) az Önkormányzat Közterület-felügyelete, valamint

b) a Budapest X. kerület közigazgatási területén működő polgárőr egyesület

részére.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján az a polgárőr egyesület jogosult a városrendészeti hozzájárulásra, amellyel a rendőrség együttműködési megállapodást kötött, az együttműködési megállapodás időtartama alatt.

(3) A városrendészeti várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadást követő év január 31. napjáig érvényes.

6/A. § *  A Rendelet 17. § (1) bekezdése szerinti lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás esetén a kérelmezőt a 3. § (2) bekezdésében meghatározott díjkedvezmény illeti meg.

7. § *  A várakozási, a behajtási és a behajtási-várakozási hozzájárulás (a továbbiakban együtt: várakozási hozzájárulás) a Parkolásüzemeltető által létrehozott zárt informatikai rendszerben elektronikus úton nyilvántartott jogosultság.

4. Eljárási szabályok

8. § (1) A várakozási hozzájárulást átruházott hatáskörben a polgármester adja ki. A várakozási hozzájárulások kiadásával, visszavonásával és a jogosultsági feltételek ellenőrzésével kapcsolatos adminisztratív és nyilvántartási feladatokat a polgármester a Parkolásüzemeltető közreműködésével látja el.

(2) *  A hozzájárulás kiadása iránti kérelmet a Parkolásüzemeltetőnél kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A hozzájárulás iránti kérelem - a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel - legkorábban a tárgyévet megelőző év november 1-jén nyújtható be.

(2a) *  Az intézményi várakozási hozzájárulás iránti kérelem legkorábban a gyermek intézményi ellátásának megkezdését megelőző harmincadik napon nyújtható be.

(3) A kérelem benyújtását követő öt munkanapon belül a Parkolásüzemeltető a kérelmező részére a polgármester döntése szerint a várakozási hozzájárulást kiadja, vagy a kérelmet elutasítja. A polgármester az elutasításról szóló döntését indokolja.

(4) A polgármester döntésével szemben a Parkolásüzemeltetőhöz benyújtott, a polgármesternek címzett panasszal lehet élni.

9. § (1) A várakozási hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) magánszemély esetében a kérelmező nevét, lakcímét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét,

b) nem magánszemély esetében a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, cégjegyzékszámát vagy egyéb nyilvántartási azonosítóját, a kérelmező képviseletére jogosult nevét és címét,

c) a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, megengedett legnagyobb össztömegét, forgalmi rendszámát,

d) a hozzájárulás típusát,

e) a 11. §-ban meghatározott költségtérítés befizetésének igazolását.

(1a) *  Az intézményi várakozási hozzájárulás iránti kérelemnek - az (1) bekezdésben meghatározottakon túl - tartalmaznia kell

a) a gyermek nevét és lakcímét,

b) a törvényes képviselő e minőségének igazolását,

c) *  a bölcsőde, óvoda, illetve általános iskola igazolását arról, hogy a gyermek a bölcsőde, óvoda, illetve általános iskola ellátását igénybe veszi vagy meghatározott időponttól igénybe fogja venni.

(2) *  A városrendészeti várakozási hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező elnevezését, székhelyét és

b) a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, össztömegét, forgalmi rendszámát.

(2a) *  A behajtási és a behajtási-várakozási hozzájárulás iránti kérelemnek - az (1) bekezdésben meghatározottakon túl - tartalmaznia kell a védett övezet megnevezését.

(3) A kérelmező köteles a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a várakozási hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló dokumentumokat eredetben bemutatni vagy azok másolatait mellékelni.

(4) A várakozási hozzájárulásnak tartalmaznia kell

a) a hozzájárulás sorszámát,

b) a jármű forgalmi rendszámát,

c) a várakozási hozzájárulás típusát, valamint

d) az érvényességi időtartamot.

(4a) *  A behajtási és a behajtási-várakozási hozzájárulásnak - a (4) bekezdésben meghatározottakon túl - tartalmaznia kell a védett övezet megnevezését.

(5) *  Ha lakásonként több járműre kérik a lakossági várakozási vagy a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás kiadását, a kérelmeket a benyújtás sorrendje szerint kell elbírálni. Az ugyanazon a napon benyújtott kérelmek esetén a kérelmezőknek írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy melyik járműre kérik elsőként, melyikre másodikként a várakozási hozzájárulás kiadását. Egybehangzó írásbeli nyilatkozat hiányában a várakozási hozzájárulás nem adható ki.

(6) A Parkolásüzemeltető a várakozási hozzájárulásokról naprakész nyilvántartást vezet, és az érvényességi feltételek fennállását folyamatosan ellenőrzi.

10. § A várakozási övezetben a közúti várakozóhelyen a Parkolásüzemeltető jogosult az e rendeletben meghatározott díjfizetési feltételek teljesítését ellenőrizni és a díjfizetés nélkül várakozó jármű üzembentartójával szemben pótdíjat kiszabni.

11. § (1) *  A városrendészeti várakozási hozzájárulás kivételével az e rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadásának költségtérítése nettó 2000 forint.

(2) *  Ha a várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei már nem állnak fenn, a hozzájárulás jogosultja köteles azt a Parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodáján öt munkanapon belül bejelenteni.

(3) A várakozási hozzájárulás a (2) bekezdésben meghatározott esetben érvényét veszti.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az időarányos díj nem téríthető vissza.

5. Átmeneti és záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. augusztus 21-én lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdése, a 7. § és a 10. § 2013. október 1-jén lép hatályba.

13. § A 2014. évre vonatkozó várakozási hozzájárulás iránti kérelem e rendelet hatályba lépését követően benyújtható.

14. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző