Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Kőbánya környezetének szépítéséről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A környezet szépítésének elismerése

1. § *  Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi környezet szépítésének terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére

a) Kőbánya Építészeti Díja,

b) Tiszta udvar, rendes ház,

c) Tiszta, rendezett Kőbányáért, valamint

d) Virágos Kőbányáért

elismerést alapít.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti elismerést a Képviselő-testület, az (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti elismerést a polgármester adományozza.

2. § Az 1. § szerinti elismerés a Budapest Főváros X. kerületéhez (a továbbiakban: Kőbánya) kötődő természetes személynek, szervezetnek vagy közösségnek adományozható.

1. Kőbánya Építészeti Díja

3. § (1) A Kőbánya Építészeti Díja (a továbbiakban: Díj) elismerés a Kőbánya építészeti arculatát előnyösen befolyásoló újonnan épült vagy példamutató módon felújított épület építtetője, tulajdonosa, tervezője, illetve kivitelezője részére adományozható. A Képviselő-testület a Díjból évente legfeljebb kettőt adományoz.

(2) A Díj adományozása pályázat alapján történik az e rendeletben, valamint a pályázati hirdetményben meghatározott feltételek szerint.

(3) Pályázatot az (1) bekezdés szerinti személy nyújthat be.

(4) Elismerésre méltó épületet az (1) bekezdés szerinti személy hozzájárulásával más is ajánlhat, ha az ajánlott épületről összeállított pályázata megfelel a pályázati hirdetményben rögzített feltételeknek.

(5) A Képviselő-testület a Díj adományozása feltételeinek megfelelő, Díjban nem részesített épületet dicséretben részesítheti. A Képviselő-testület dicséretből évente legfeljebb négyet adományoz.

(6) A Díjjal a Képviselő-testület az épület falára helyezhető emléktáblát és díszoklevelet, a dicséretben részesülők részére díszoklevelet adományoz.

4. § (1) A Díj adományozásáról a Képviselő-testület a Bírálóbizottság javaslata alapján dönt.

(2) Az elismerésről szóló döntés előkészítését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) végzi. Ennek keretében gondoskodik a pályázati hirdetmény megjelentetéséről, a benyújtott pályázatok nyilvántartásba vételéről és érvényességének ellenőrzéséről, valamint a Bírálóbizottság munkájának támogatásáról.

5. § (1) A Bírálóbizottság a benyújtott pályázatokról, illetve ajánlásokról írásos értékelést készít, amely alapján a Képviselő-testület részére javaslatot tesz a döntésre.

(2) A Bírálóbizottság tagja

a) a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester,

b) a főépítész,

c) a Kőbányai Tervtanács által delegált négy tervtanácsi tag, valamint

d) a Képviselő-testület kerületfejlesztésért felelős bizottságának elnöke és a bizottság által delegált két bizottsági tag.

(3) A Bírálóbizottság a tagjai sorából elnököt választ. A Bírálóbizottság a döntését a tagjai többségének a szavazatával hozza meg.

6. § A Díjjal adományozott emléktábla 31-szer 21 centiméter méretű porcelán, rajta felül Kőbánya címere, alul a „Kőbánya Építészeti Díja” felirat, alatta az adományozás évszáma látható.

7. § Az adományozott díszoklevél tartalmazza

a) az elismerés megnevezését,

b) a kitüntetett nevét (megnevezését),

c) a képviselő-testületi határozat számát,

d) a dátumot,

e) a polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát.

2. A Tiszta udvar, rendes ház, a Tiszta, rendezett Kőbányáért, valamint a Virágos Kőbányáért elismerés

8. § (1) A Tiszta udvar, rendes ház elismerés annak a természetes személynek vagy lakóközösségnek adományozható, amely az adott év során a lakókörnyezete (kert, park, lakóépület körüli közterület) saját költségén történő magas szakmai színvonalú, példaértékű fenntartásával, gondozásával hozzájárult Kőbánya városképének javításához, a kerület vonzerejének növeléséhez, a környezeti állapot fejlesztéséhez.

(2) A Tiszta, rendezett Kőbányáért elismerés annak a költségvetési szervnek, jogi személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek (a továbbiakban: szervezet) adományozható, amely az adott év során a környezete (kert, park, intézmény-, iroda-, üzemépület körüli közterület) saját költségén történő magas szakmai színvonalú, példaértékű fenntartásával, gondozásával hozzájárult Kőbánya városképének javításához, a kerület vonzerejének növeléséhez, a környezeti állapot fejlesztéséhez.

(3) A Virágos Kőbányáért elismerés annak a természetes személynek, lakóközösségnek vagy szervezetnek adományozható, amely az adott év során a környezete, a közterületről látható erkély vagy ablak saját költségén történő látványos virágosításával hozzájárult Kőbánya városképének javításához, a környezeti állapot fejlesztéséhez.

9. § (1) A Tiszta udvar, rendes ház, a Tiszta, rendezett Kőbányáért, valamint a Virágos Kőbányáért elismerés (a továbbiakban együtt: elismerés) évente egyszer adományozható.

(2) Az elismerés adományozása ajánlás alapján történik az e rendeletben, valamint az ajánlási felhívásban meghatározott feltételek szerint. Az elismerésre bárki javaslatot tehet.

(3) *  A polgármester a Tiszta udvar, rendes ház, valamint a Tiszta, rendezett Kőbányáért elismeréssel az épület falára helyezhető emléktáblát, a Virágos Kőbányáért elismeréssel díszoklevelet adományoz.

10. § Az elismerés adományozásáról szóló döntés előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi.

11. § (1) *  A Tiszta udvar, rendes ház elismeréssel adományozott emléktábla 31-szer 21 centiméter méretű porcelán, rajta felül Kőbánya logója, alatta „Kőbánya” felirat, középen a „Tiszta udvar, rendes ház” felirat, alul „Kőbánya tovább fejlődik” felirat, Kőbánya címere, valamint az adományozás évszáma látható.

(2) Az emléktábla egy elismert személynek, illetve lakóközösségnek egy alkalommal adományozható, és az elismerés újbóli elnyerése esetén díszoklevéllel erősíthető meg.

12. § (1) *  A Tiszta, rendezett Kőbányáért elismeréssel adományozott emléktábla 31-szer 21 centiméter méretű porcelán, rajta felül Kőbánya logója, alatta „Kőbánya” felirat, középen a „Tiszta, rendezett Kőbányáért” felirat, alul „Kőbánya tovább fejlődik” felirat, Kőbánya címere, valamint az adományozás évszáma látható.

(2) Az emléktábla egy elismert szervezetnek egy alkalommal adományozható, és az elismerés újbóli elnyerése esetén díszoklevéllel erősíthető meg.

13. § Az adományozott díszoklevél tartalmazza

a) az elismerés megnevezését,

b) a kitüntetett nevét (megnevezését),

c) * 

d) az elismerés rövid indoklását,

e) a dátumot,

f) a polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát.

13/A. § *  (1) A Tiszta udvar, rendes ház és a Tiszta, rendezett Kőbányáért elismerés visszavonható, ha az adományozást követően a díjazott arra érdemtelenné válik.

(2) A visszavonásra bárki írásban javaslatot tehet a polgármesternél az érdemtelenségi ok részletes megjelölésével.

(3) A visszavonásról a polgármester dönt. A visszavonásról szóló döntést az érintettel írásban közölni kell.

(4) A visszavonásról szóló döntés kézhezvételét követő öt munkanapon belül az érintett az emléktáblát köteles a Polgármesteri Hivatalban személyesen visszaszolgáltatni.

II. Fejezet

Támogatás előkertek egységes arculatú kialakításához

14. § (1) Az Önkormányzat a társasházak, valamint a lakásszövetkezetek (a továbbiakban együtt: lakóközösség) részére pályázat útján vissza nem térítendő támogatást nyújt a lakóépületek előkertjeinek egységes arculatú kialakításához.

(2) A pályázat benyújtásának feltételeit, a megvalósítás szabályait, valamint az elbírálás rendjét a Képviselő-testület a költségvetéséről szóló rendelet elfogadását követően határozza meg a pályázati kiírásról szóló határozatában. A pályázat a keretösszeg erejéig ismételten kiírható.

(3) A támogatás megítélése az e rendeletben, valamint a pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint történik.

15. § (1) A támogatás mértéke legfeljebb a pályázó által benyújtott pályázati költségvetés 50%-a lehet.

(2) A megvalósítási költségnek a támogatást meghaladó részét a pályázó viseli.

16. § (1) A pályázatot a Képviselő-testület bírálja el.

(2) A pályázat elbírálásának előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi.

17. § A pályázat eredményessége, illetve a támogatás összege a pályázat értékelése alapján egyedi elbírálással kerül meghatározásra a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg figyelembevételével. A támogatás összege az igényelt összegnél alacsonyabb mértékben is megállapítható.

18. § A pályázat érvénytelen, ha

a) a pályázati kiírás szerinti kötelező formai és tartalmi követelményeket nem tejesíti,

b) a pályázó határidőn túl nyújtotta be, vagy

c) a támogatás igényelt összegét nem, vagy a pályázati költségvetés 50%-ánál nagyobb arányban határozta meg.

19. § (1) A pályázat elbírálását követő hatvan napon belül a támogatást nyert pályázóval a polgármester támogatási szerződést köt. A támogatás folyósítására a támogatási szerződés megkötésétől számított harminc napon belül kerül sor.

(2) A Polgármesteri Hivatal a nyújtott támogatásokról nyilvántartást vezet.

20. § (1) A támogatással megvalósított előkertet a pályázó köteles a támogatás folyósításától számított öt évig saját költségén fenntartani.

(2) A támogatás folyósításától számított öt éves időszakban a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítését.

(3) Ha a lakóközösségnek felróható okból az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése nem történik meg, a támogatott köteles a támogatás összegét a folyósítás időpontjától számított, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamattal növelten az Önkormányzat részére visszafizetni.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

  Vissza az oldal tetejére