Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a közterület-felügyeletről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdésében és 23. § (5) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közterület-felügyelet jogállása

1. § (1) A közterület-felügyelet elnevezése: Kőbányai Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet).

(2) A Felügyelet Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) belső szervezeti egységeként működik.

(3) A Felügyelet Hivatalon belüli jogállását és a szervezeti struktúrában elfoglalt helyét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete határozza meg.

2. A Felügyelet feladata

2. § (1) A Felügyelet közreműködik a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésében.

(2) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározottak szerint megállapodásban vállalja Budapest Főváros Önkormányzata egyes közterület-felügyeleti feladat- és hatáskörének ellátását.

(3) A Felügyelet a (2) bekezdés szerinti megállapodás alapján a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén a gyalogos aluljárók, a Fehér út, a Ferihegyi repülőtérre vezető út, valamint a Népliget közterülete kivételével ellátja a Budapest Főváros Önkormányzata közterület-felügyeleti feladat- és hatáskörébe tartozó alábbi feladatokat:

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése és szankcionálása,

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,

c) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében,

d) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,

e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,

f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,

g) közreműködés az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,

h) kerékbilincselési feladatok elvégzése,

i) üzemképtelen és a közterületen szabálytalanul elhelyezett gépjárművek közterületről történő eltávolítása,

j) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott várakozási övezetekben várakozó járművek várakozási hozzájárulásainak ellenőrzése,

k) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság hatáskörébe tartozik,

l) a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése, szankcionálása,

m) közterületeken a szeszesital fogyasztásának az ellenőrzése és szankcionálása.

3. Együttműködés

3. § A Felügyelet a feladatai ellátása érdekében együttműködik különösen

a) a rendőrséggel,

b) a katasztrófavédelmi szervezettel,

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal,

d) az államigazgatás helyi szerveivel,

e) Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal, valamint

f) a társadalmi szervezetekkel, így különösen a helyi polgárőr egyesületekkel, valamint a feladata ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezetekkel.

4. A közterület-felügyelő egyenruhája

4. § A közterület-felügyelő a szolgálatteljesítés közben viselt egyenruháján a Kőbánya címerét ábrázoló jelzést visel.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző