Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében és 48. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó, Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyre.

2. Eljárási szabályok

2. § (1) A szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyekben első fokon a polgármester jár el.

(2) A szociális ellátások iránti kérelmet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szociális ügyekért felelős szervezeti egységénél kell benyújtani.

(3) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék felhalmozásához nyújtott települési támogatást a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központnál (a továbbiakban: Bárka) lehet igényelni a Bárka által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon.

(4) *  A települési támogatás iránti kérelem a 10. § (1) bekezdése alapján az azonos tárgyú kérelemre a támogatás megállapítását követő harminc napon belül nem nyújtható be.

(4a) * 

(5) *  A települési támogatás iránti kérelem a 14. § (1) bekezdése alapján a haláleset napjától számított kilencven napon belül nyújtható be. A kérelem benyújtásának az elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

3. § (1) A kérelmező a kérelemben a saját, valamint a vele közös háztartásban élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozik, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolást vagy annak másolatát a kérelemhez csatolja.

(2) A kérelemhez mellékelni kell

a) az érvényes személyazonosító igazolvány vagy személyazonosságot igazoló más érvényes hatósági igazolvány másolatát,

b) a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát,

c) *  a jövedelemigazolást,

d) * 

e) *  álláskereső vagy munkanélküli esetén a munkaügyi hatóság által kiadott igazolást arról, hogy a kérelem benyújtásakor regisztrált álláskereső,

f) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot,

g) *  16 év feletti tanuló esetén a középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,

h) annak igazolását, hogy valamely jövedelem megállapítása vagy folyósítása folyamatban van,

i) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági vagy gyámhivatali határozatot, valamint

j) a támogatás megállapításához előírt egyéb igazolást.

(3) *  A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelmigazolás alatt

a) munkabér esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló, a munkáltató által kiállított igazolást vagy bérjegyzéket,

b) vállalkozásból származó jövedelem esetében a lezárt adóév tekintetében az állami adóhatóság által kiadott igazolást, a le nem zárt adóév tekintetében könyvelői igazolást vagy a vállalkozó nyilatkozatát,

c) nyugdíj vagy egyéb nyugdíjszerű ellátás esetében a tárgyévi ellátásról szóló igazolást és a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét vagy bankszámlakivonatát,

d) álláskeresési járadék esetén az arról szóló döntést és a folyósított összeg igazolását vagy a munkaügyi hatóság ellátásról szóló tárgyhavi igazolását,

e) társadalombiztosítási ellátás esetében a folyósító szerv által a havi járandóságról kiállított igazolást,

f) egyéb rendszeresen folyósított jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított összeg igazolását vagy a kérelmező nyilatkozatát

kell érteni.

4. § (1) A szociális támogatásokat - a 25. és a 26. §-ban meghatározott támogatás kivételével - pályázat útján lehet igénybe venni.

(2) A szociális támogatások iránti pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete szociális ügyekért felelős bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) évente egy alkalommal írja ki a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetéséről szóló rendeletben biztosított keretösszeg mértékéig. A Bizottság a benyújtott pályázatokat folyamatosan bírálja el a pályázati kiírásban foglaltak alapján.

(3) A pályázati kiírást az Önkormányzat honlapján, valamint legalább egy kerületi időszaki lapban kell közzétenni.

(4) A szociális támogatások iránti kérelem a pályázati kiírásban meghatározott formanyomtatványon nyújtható be.

(5) A benyújtott pályázat érvénytelen, ha nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

5. § (1) *  A babakelengye-támogatás iránti igényt első fokon a polgármester bírálja el.

(2) *  A babakelengye-támogatás iránti igényt a Hivatal szociális ügyekért felelős szervezeti egységénél kell benyújtani.

(3) Az igénylés formanyomtatványon nyújtható be.

(4) * 

(5) * 

6. § *  Az egyéb támogatás nyújtásáról a polgármester dönt.

7. § *  Szociális ellátás visszafizetése esetén az ügyfél kérelmére legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezhető.

8. § *  Megtérítésre kell kötelezni azt a kérelmező személyt, illetve családot, aki az igénylés során igazolt havi nettó összjövedelméhez képest bizonyíthatóan magasabb életszínvonalon él, illetve megállapítható, hogy a szociális ellátásra nem szorul rá, továbbá a szociális ellátásra, illetve a támogatásra nem jogosult, vagy a kötelezettségét megszegi.

3. A pénzbeli szociális ellátások és támogatások kifizetésének és folyósításának szabályai

9. § *  (1) *  A települési támogatást - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel − legkésőbb a megállapító határozat véglegessé válásától számított öt munkanapon belül kell postai úton elküldeni vagy átutalni a jogosult részére. Ha a postai folyósítással járó késedelem a jogosult létfenntartását veszélyeztetné, a települési támogatás a Hivatal pénztárában is kifizethető.

(2) *  A rendszeres pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat és támogatásokat - a 17. § (1) bekezdésében megállapított települési támogatás kivételével - az Önkormányzat a következő hónap első napjától állapítja meg.

(3) *  A rendszeres pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat és támogatásokat - a 17. § (1) bekezdésében megállapított települési támogatás kivételével - az Önkormányzat a megállapító határozat véglegessé válását követő hónap ötödik napjáig postai úton elküldi vagy átutalja a jogosult részére.

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást az Önkormányzat a kérelmező által megjelölt szolgáltatóhoz utalja.

(5) *  A rendszeresen folyósított pénzbeli és természetbeni szociális ellátást és támogatást a jogosultság megszűnése hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

(6) A jogosult halála esetén a rendszeresen folyósított pénzbeli szociális ellátást és támogatást a vele közös háztartásban együtt élő házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

9/A. § *  Amennyiben a rendszeres pénzbeli és természetbeni szociális ellátás és támogatás folyósításának ideje alatt a jogosultsági feltételek megváltoznak, az ügyfél támogatásra való jogosultságát 15 napon belül felül kell vizsgálni, és a támogatást a felülvizsgálat eredménye alapján kell tovább folyósítani, illetve megszüntetni.

II. Fejezet

A szociális ellátások

4. A települési támogatás

10. § (1) *  Települési támogatás állapítható meg - az (5) bekezdés a) pontjában és a 10/A-17. §-ban meghatározott eltéréssel - annak,

a) aki rendkívüli élethelyzetbe került, vagy létfenntartási gondokkal küzd, és

b) *  a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 105 000 forintot, egyedül élő esetén a 135 000 forintot.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás egy naptári évben legfeljebb öt alkalommal adható pénzbeli vagy természetbeni ellátásként. A pénzbeli ellátás egy naptári évben legfeljebb két alkalommal állapítható meg.

(3) *  Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás összege − a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel − 10 000 forint.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás összege gyermeket nevelő háztartásban

a) *  egy vagy két gyermek esetén 10 000 forint,

b) *  három gyermek esetén 12 000 forint,

c) *  négy vagy több gyermek esetén 14 000 forint.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás nyújtása természetben

a) tűzifa biztosításával,

b) a kérelemben megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással,

c) önkormányzati bérlakás esetén lakbér-hozzájárulásként a lakáskezelőhöz utalással,

d) * 

e) * 

(5a) *  Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelemhez - szolgáltatóhoz történő utalás esetén - a 3. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell a kérelemben megjelölt szolgáltató által az igénylő lakcímére kiadott utolsó számlalevelet, közös költség esetén a társasház által kiállított három hónapnál nem régebbi igazolást.

(6) *  Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott települési támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 135 000 forintot, egyedül élő esetén a 165 000 forintot. Egy évben - a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségének figyelembevételével − legfeljebb 4 m3 tűzifa igényelhető, amelynek kiszállításáról Kőbánya közigazgatási területén az Önkormányzat gondoskodik.

(7) *  Kivételesen indokolt esetben az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás összege − a (2) bekezdésre is figyelemmel − egy naptári évben egyszer a Bárka vagy a Hivatal szociális ügyekért felelős szervezeti egysége vezetőjének a javaslata alapján legfeljebb 30 000 forint lehet.

10/A. § *  (1) Települési támogatás állapítható meg erdei iskola, illetve óvodai és iskolai tábor költségeihez nyújtott támogatásként az óvoda, illetve az iskola igazolása alapján, amennyiben a kérelmező háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 105 000 forintot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás összege egy naptári évben egy alkalommal gyermekenként az óvoda vagy iskola által igazolt költség összege, legfeljebb 30 000 forint.

11. § (1) *  A települési támogatás havi rendszerességgel jövedelemkiegészítésként is megállapítható 12 hónap időtartamra annak az egyedül élő személynek,

a) *  aki a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított pénzellátásban, illetve árvaellátásban részesül, és

b) *  ennek a havi összege nem haladja meg a 75 000 forintot.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás összege havonta 10 000 forint.

(3) *  Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás folyósításának időtartama alatt a 10. § (1) bekezdésében meghatározott települési támogatás nem nyújtható.

12. § (1) Települési támogatás adható annak az elemi károsultnak,

a) aki bizonyítja, hogy a tulajdonában álló, haszonélvezeti jog alapján használt vagy az általa bérelt lakásban, illetve a lakásban tartott ingó vagyontárgyaiban elemi kár keletkezett,

b) a kár megtérítésére harmadik személy nem kötelezhető, vagy kötelezhető ugyan, de a kártérítés várható mértéke jóval alacsonyabb a bekövetkezett kár összegénél, és

c) a kár viselése a kérelmező életét vagy létfenntartását veszélyezteti.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 165 000 forintot.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelemhez a 3. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell

a) a kár bekövetkezését bizonyító, hatóság által felvett, a káreseményről készült jegyzőkönyv másolatát, valamint

b) a kár becsült vagy bizonyított értékét tartalmazó okiratot.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás összegét a kár becsült vagy bizonyított értékének figyelembevételével kell megállapítani. Az így megállapított települési támogatás összege nem haladhatja meg a kár mértékét, valamint a tárgyévben a 200 000 forintot.

(5) Az (1) bekezdésben megahatározott települési támogatást egy káreseménnyel összefüggésben egy károsult kérelmezheti.

13. § (1) Települési támogatás adható térítési, illetve ellátási díj megfizetéséhez való hozzájárulásként legfeljebb egy éves időtartamra annak, aki

a) pszichiátriai, szenvedélybeteg vagy fogyatékos személyek átmeneti vagy tartós ellátását biztosító intézményben gondozásra szorul, és az Önkormányzat által fenntartott vagy ellátási szerződést kötött intézmények nem tudják biztosítani számára a megfelelő ellátást, vagy

b) hat hónapot meghaladó kórházi kezelésben, gondozásban részesül, és

c) *  a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 90 000 forintot, egyedül élő esetén a 120 000 forintot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatásra az a tartásra köteles személy is jogosult, aki a pszichiátriai, szenvedélybeteg vagy fogyatékos személyek átmeneti vagy tartós ellátását biztosító intézményben gondozásra szoruló, illetve a kórházi kezelésben, gondozásban részesülő személy helyett a térítési, gondozási díjat részben vagy egészben megfizeti.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás összege a kérelmező, illetve a tartásra köteles személy által fizetett térítési díj 50%-a, de legfeljebb 40 000 forint havonta.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelemhez a 3. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell

a) az intézménnyel kötött szerződés másolatát vagy a kórházi kezelés időtartamát igazoló dokumentumot, valamint

b) a térítési díj megállapításáról és megfizetéséről szóló iratok másolatát.

14. § (1) *  Települési támogatás állapítható meg temetési költségekhez való hozzájárulásként annak

a) az eltemettetésre köteles személynek, vagy

b) az elhalt személy eltemettetéséről az erre vonatkozó kötelezettség nélkül gondoskodó személynek,

akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 135 000 forintot, egyedül élő esetén a 165 000 forintot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás összegét az egy főre jutó havi nettó jövedelemtől függően az 1. melléklet szerint kell megállapítani.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelemhez a 3. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell

a) *  a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen lakó közeli hozzátartozója nevére szóló temetési számla eredeti példányát vagy másolatát az eredeti számla bemutatása mellett, és

b) a halotti anyakönyvi kivonat helyszíni bemutatását követően annak másolatát, ha a haláleset nem Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén történt.

(4) *  Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás előlegként is megállapítható. Az előleggel a támogatás felvételét követő harminc napon belül kell elszámolnia a jogosultnak a számla utólagos bemutatása mellett.

15. § *  (1) Települési támogatás állapítható meg a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez annak,

a) *  aki a lakás tulajdonosa, haszonélvezője, lízingelője, továbbá önkormányzati tulajdonú vagy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonában álló lakás bérlője, és

b) aki ahhoz a lakáshoz kéri a támogatást, amelyben ténylegesen lakik, és amelyben bejelentett lakcímmel rendelkezik, és

c) *  akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 105 000 forintot, egyedül élő esetén a 135 000 forintot.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy lakáscélú lízingdíjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, illetve a tüzelőanyag költségeihez (a továbbiakban együtt: lakásfenntartási költség) igényelhető.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelemhez a 3. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell

a) a bérleti, lízingszerződés vagy a megosztott lakáshasználatot elrendelő jogerős bírósági ítélet másolatát vagy a kérelmező tulajdonosi, haszonélvezői minőségének igazolását,

b) a lakás alapterületét igazoló dokumentumot, valamint

c) *  a kérelemben megjelölt szolgáltató által kiadott utolsó számlalevelet.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás összege havonta,

a) ha az összjövedelem és a lakásfenntartási költség becsült összegének aránya nem haladja meg a 25%-ot, 4000 forint,

b) ha az összjövedelem és a lakásfenntartási költség becsült összegének aránya meghaladja a 25%-ot, de nem haladja meg a 30%-ot, 5000 forint,

c) ha az összjövedelem és a lakásfenntartási költség becsült összegének aránya meghaladja a 30%-ot, 6000 forint.

(5) A lakásfenntartási költség becsült összege a lakás m2-ben kifejezett nagysága szorozva 900 forinttal.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatást egy háztartáson belül egy személy igényelheti, és legfeljebb tizenkét hónap időtartamra állapítható meg. A támogatás legfeljebb két szolgáltatóhoz utalható.

16. § (1) Települési támogatás állapítható meg a gyógyszerkiadások viseléséhez való hozzájárulásként annak,

a) *  aki Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, továbbá életvitelszerűen a kerületben tartózkodik

b) aki a háziorvosa, illetve a gyógykezelését végző orvosa szerint rendszeresen gyógyszert szed,

c) *  akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 105 000 forintot, egyedül élő esetén a 135 000 forintot, és

d) akinek a háziorvosa vagy a gyógykezelést végző más orvos által kiállított igazolás szerint a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 30%-át.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás összege havonta

a) közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők részére 5000 forint,

b) közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezők részére a háziorvos vagy a gyógykezelést végző más orvos által kiállított igazolás szerinti havi rendszeres gyógyszerköltség 70%-a, legfeljebb 10 000 forint.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelemhez a 3. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell

a) a háziorvos, illetve gyógykezelést végző orvos igazolását a rendszeresen szedett gyógyszerekről és a gyógyszer igénybevételének időtartamáról, valamint

b) a gyógyszertár igazolását a rendszeresen szedett gyógyszerek költségéről.

(4) *  Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás az igazolt gyógyszer-igénybevétel időtartamára, de legfeljebb tizenkét hónap időtartamra állapítható meg. Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy esetében a támogatás legfeljebb a közgyógyellátási igazolvány érvényessége megszűnése hónapjának utolsó napjáig állapítható meg.

17. § (1) *  Települési támogatás állapítható meg a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó, a lakásban életvitelszerűen lakó

a) tulajdonosnak,

b) *  bérlőnek,

c) haszonélvezőnek,

d) lízingbe vevőnek vagy

e) jogcím nélküli használónak, akinek a bérleti jogviszonya a bérleti díj meg nem fizetése miatt szűnt meg, és a lakás kiürítését jogerős döntésben nem rendelték el,

akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 105 000 forintot, egyedül élő esetén a 120 000 forintot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás megállapítása során hátraléknak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó

a) közüzemi díjtartozás (gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, központi fűtési díjtartozás),

b) közösköltség-hátralék, valamint az épület- és fűtéskorszerűsítéssel járó különköltség-hátralék, valamint

c) lakbérhátralék.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás legalább három havi vagy 50 000 forint felhalmozott hátralék esetén igényelhető.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás mértéke

a) a 300 000 forintot meg nem haladó hátralék esetében a hátralékkezelés körébe bevont összeg 80%-a,

b) a 300 000 forintot meghaladó, 500 000 forintot meg nem haladó hátralék esetében a hátralékkezelés körébe bevont összeg 75%-a.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás folyósításának időtartama legfeljebb 18 hónap.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelemhez a 3. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell

a) a lakás méretét bizonyító iratot,

b) *  a lakást terhelő hátralékot bizonyító, az ügyfél szolgáltatóazonosítójával ellátott igazolást,

c) lakáshitel-hátralék esetében

ca) a tulajdonjog fennállását bizonyító iratot, valamint

cb) az átváltott szabad felhasználású kölcsön esetében igazolást arról, hogy a hitelt lakásvásárlás, illetve lakásfelújítás miatt vették fel.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás igénylése során a méltányolható lakásnagyság

a) két személyig 55 m2,

b) három vagy négy személy esetében 70 m2,

c) b) pontban meghatározott mértéke öt vagy több személy esetében személyenként 5 m2-rel emelkedik.

(8) Az (1) bekezdés szerinti kérelem hiánytalan benyújtását követően a Bárka a kijelölt családgondozóval való együttműködést ír elő a kérelmező számára. A családgondozó és a kérelmező közösen hátralékrendezési tervet készítenek.

(9) A hiánytalanul összeállított kérelmet, a hátralékrendezési tervet, a környezettanulmányt és az igazolásokat a Bárka haladéktalanul eljuttatja a Hivatalhoz.

(10) Az (1) bekezdés szerinti támogatás folyósítása az önrész megfizetésének az arányában történik.

(11) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás folyósításának időtartama, valamint az azt követő tizenkét hónap alatt az adós együttműködik a családgondozóval. Az együttműködés során az adós köteles

a) hozzájárulni az adósságra vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához,

b) havonta legalább egy alkalommal a családgondozóval személyesen találkozni, és tájékoztatni a hátralékrendezési tervben foglaltak végrehajtásáról.

(12) Az (1) bekezdésében meghatározott települési támogatásban részesülő, önrészét részletfizetés keretében teljesítő személy a támogatásról szóló jogerős határozat birtokában a hitelezővel szerződést köt a tartozás megfizetéséről.

(13) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult

a) a családgondozóval nem működik együtt,

b) az általa vállalt önrész megfizetésével három havi késedelembe esik,

c) a támogatás időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal három hónap késedelembe esik, vagy

d) a (12) bekezdés szerinti szerződést önhibájából nem köti meg.

(14) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás (13) bekezdés szerinti visszafizetését legfeljebb olyan összegű részletekben lehet elrendelni, mint amilyen ütemezésben a támogatás folyósításra került.

(15) *  Ha az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatásban részesülő személy a hátralékrendezéssel érintett ingatlanban az életvitelszerű tartózkodással felhagy, az ellátás folyósítását meg kell szüntetni.

(16) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatást egy háztartáson belül egy személy igényelheti.

(17) Ugyanazon személy vagy háztartás az (1) bekezdés szerinti települési támogatás folyósításának lezárásától számított 24 hónapon belül nem részesülhet ismételten a támogatásban.

17/A. § *  Aki más településen rendszeres pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátásban vagy támogatásban részesül, e támogatás folyósításának időtartama alatt nem jogosult a 10-17. §-ban meghatározott települési támogatásra.

18. § (1) *  A Képviselő-testület a másodfokú eljárás során a 10. § (1) bekezdésében, 11. §-ában és a 14. § (1) bekezdésében meghatározott települési támogatást méltányosságból megállapíthatja annak, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az e rendeletben meghatározott jövedelemhatárt legfeljebb 10%-kal haladja meg.

(2) A méltányosságból megállapított települési támogatás összegét a legmagasabb jövedelemkategória alapján kell meghatározni.

5. A köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesülés

19. § *  (1) *  Az eltemettetésre köteles személy kérelemre mentesül a köztemetés költségeinek megtérítése alól, ha a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a 75 000 forintot, egyedül élő esetén a 90 000 forintot.

(2) *  Az eltemettetésre köteles személy kérelemre mentesül a köztemetés költsége 50%-ának a megtérítése alól, ha a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a 105 000 forintot, egyedül élő esetén a 120 000 forintot.

III. Fejezet

A szociális támogatások

6. Az ápolási támogatás

20. § Az Önkormányzat mérlegelési jogkörében, a szociális rászorultság figyelembevételével ápolási támogatást állapíthat meg az ápolási többletkiadásai kiegészítésére annak a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben lakó tartósan beteg személynek,

a) aki a tizennyolcadik életévét betöltötte,

b) aki a háziorvos vagy szakorvos igazolása szerint önmaga ellátásában segítségre szorul, és

c) *  akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 105 000 forintot, egyedül élő esetén a 120 000 forintot.

21. § (1) Az ápolási támogatás legfeljebb tizenkét hónap időtartamra állapítható meg.

(2) Az ellátásában segítségre szoruló tizenöt napon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni az egészségi állapotában bekövetkezett javulást.

22. § Az ápolási támogatás összege

a) *  a 75 000 forintot meg nem haladó egy főre jutó havi nettó jövedelemig 10 000 forint,

b) *  a 75 000 forintot meghaladó egy főre jutó havi nettó jövedelem esetén 8000 forint.

7. Az idősek üdültetése

23. § (1) Az Önkormányzat kedvezményes üdülési lehetőséget biztosít a kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok részére az Önkormányzat üdülőiben.

(2) Az üdülési kedvezmény a szállás, az étkezés és az utazás költségeire vonatkozik.

8. *  Egészségügyi támogatás

24. § *  (1) Az Önkormányzat mérlegelési jogkörében egészségügyi támogatásban részesítheti azt a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyt,

a) *  akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 135 000 forintot, egyedül élő esetén a 195 000 forintot, és

b) *  aki, illetve akinek a kiskorú gyermeke jogosult gyógyászati segédeszközre, vagy akinek az egészségi állapota megőrzését, illetve javítását szolgáló eszközre (a továbbiakban: egészségügyi eszköz) vagy szolgáltatásra (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltatás), illetve meglévő gyógyászati segédeszköz javítására van szüksége.

(2) A kérelemhez a 3. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell

a) *  a háziorvos vagy szakorvos igazolását a gyógyászati segédeszközre, egészségügyi eszközre vagy szolgáltatásra való jogosultságról, illetve a gyógyászati segédeszköz javításának szükségességéről,

b) *  a gyógyszertár, gyógyászatisegédeszköz-bolt vagy egyéb szaküzlet, illetve szolgáltató (a továbbiakban: szaküzlet) előzetes tételes árkalkulációját, igazolását a gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás, illetve a gyógyászati segédeszköz javításának költségéről vagy 60 napnál nem régebbi, a kérelmező nevére szóló, eredeti tételes áfás számlát a megvásárolt gyógyászati segédeszközről, egészségügyi eszközről vagy igénybe vett szolgáltatásról, illetve a gyógyászati segédeszköz javításáról, valamint

c) *  a kérelmező törvényes képviselői minőségét igazoló okirat másolatát.

(3) *  A pályázó egy naptári évben - a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel - legfeljebb két egészségügyi támogatásban részesülhet.

(3a) *  A kiskorú gyermek törvényes képviselője a gyermek javára gyermekenként további egy-egy alkalommal részesülhet egészségügyi támogatásban. Egy gyermekre tekintettel csak egy törvényes képviselő jogosult egészségügyi támogatásra.

(4) Egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás esetében a támogatás legfeljebb 12 hónapra vonatkozó mennyiségre terjedhet ki.

(5) * 

(6) *  A támogatás összege a gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz megvásárlását, a gyógyászati segédeszköz javítását, illetve az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét igazoló eredeti számla benyújtását követően kerül kifizetésre a jogosult részére.

(7) 30 000 forint feletti támogatás esetén az Önkormányzat a pályázó kérésére a támogatási összeget közvetlenül a szaküzlet részére is átutalhatja.

9. *  Babakelengye-támogatás

25. § *  (1) Az Önkormányzat természetbeni támogatásként babakelengye-csomaggal támogatja azt a gyermeket,

a) aki Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, és

b) *  akinek a törvényes képviselője a gyermek születésekor és a kérelem benyújtásakor is Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, továbbá életvitelszerűen itt tartózkodik.

(2) A támogatás iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője nyújthatja be a gyermek születését követő egy éven belül. Az igénylés benyújtásának elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, a törvényes képviselő és a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy törvényes képviselő jogosult.

(5) * 

10. Az egyéb támogatás

26. § (1) Az Önkormányzat a rászoruló idősek és gyermekes családok részére ünnepi alkalommal ajándékcsomagot vagy vásárlási utalványt ajándékozhat.

(2) Az Önkormányzat a Budapest X. kerület közigazgatási területén lakcímmel rendelkező kiskorú gyermekek részére természetbeni támogatásként tanévkezdési támogatást nyújthat.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) A 28. § (2) bekezdése 2016. január 1. napján lép hatályba.

28. § *  E rendeletnek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2020. (X. 22.) önkormányzati rendeletével megállapított 24. § (1) bekezdés b) pontját, 24. § (2) bekezdés b) és c) pontját, 24. § (3) és (3a) bekezdését, valamint 24. § (5) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez * 

A települési támogatás összege a temetési költségekhez való hozzájárulás esetén

A B
1. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem (Ft) A települési támogatás összege (Ft)
2. 0-35 000 100 000
3. 35 001-55 000 90 000
4. 55 001-70 000 80 000
5. 70 001-95 000 75 000
6. 95 001-115 000 70 000
7. 115 001-135 000 65 000
8. 135 001-145 000 60 000
9. 145 001-155 000 55 000
10. 155 001-165 000 50 000

  Vissza az oldal tetejére