Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (6) bekezdésében, 236. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint 237. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

aa) köztisztviselőjére, ügykezelőjére és munkavállalójára (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott), valamint

ab) arra, aki a nyugdíjba vonulását közvetlenül megelőzően legalább öt évig a Hivatal foglalkoztatottja volt, továbbá

b) a polgármesterre és az alpolgármesterre.

2. Az illetményrendszer

1/A. § *  A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 80 500 Ft.

2. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő az alapilletménye 40%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő az alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

3. § A vezetői munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő vezetői illetménypótlékra jogosult, amelynek mértéke

a) főosztályvezetői és főosztályvezető-helyettesi munkakörben az alapilletmény 15%-a,

b) osztályvezetői munkakörben az alapilletmény 10%-a.

3. Szociális, jóléti és egyéb juttatások

4. § (1) A foglalkoztatott az élet- és lakáskörülményeinek javítása céljából kamatmentes lakásépítési, -vásárlási, -bővítési, illetve -korszerűsítési támogatásban részesíthető.

(2) A foglalkoztatott részére szociális rászorultság esetén eseti szociális segély vagy temetési segély formájában vissza nem térítendő szociális támogatás adható.

(3) A foglalkoztatott átmeneti anyagi nehézsége enyhítése érdekében illetményelőleget vehet igénybe.

(4) A foglalkoztatott a közszolgálati feladata kiemelkedő teljesítéséért, feladatainak hosszabb időn át történő eredményes végzéséért, illetve jelentős évforduló alkalmából jutalomban, tárgyjutalomban, hazai vagy külföldi jutalomutazásban részesíthető.

(5) A foglalkoztatott részére képzési, továbbképzési, illetve nyelvtanulási támogatás adható.

(6) A foglalkoztatott jogosult a Hivatal által fenntartott mobiltelefon-flottához történő csatlakozásra.

(7) A nyugdíjas volt foglalkoztatott a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultsága alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető.

(8) Az (5) és a (6) bekezdést a polgármesterre és az alpolgármesterre is alkalmazni kell.

5. § A foglalkoztatott juttatása és támogatása mértékét, feltételeit, az elbírálás, kifizetés és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a Hivatal közszolgálati szabályzata határozza meg.

5/A. § *  A Hivatal foglalkoztatottja, polgármestere és alpolgármestere számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.

7. § *  E rendeletnek a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított 1/A. §-át 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző