Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete

az egyedi közzétételi listáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (3) bekezdésében, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), a fenntartásában működő költségvetési szerv, valamint a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság közzétételi kötelezettségére az 1. mellékletben foglalt egyedi közzétételi listát határoz meg.

2. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettségének az Önkormányzat, illetve a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság az internetes honlapján, az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv a választása szerint a saját vagy az Önkormányzat internetes honlapján tesz eleget.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közzététel során - a természetes személy szerződő fél neve kivételével - biztosítani kell a közzétett adatok teljes körű kereshetőségét.

3. § Ez a rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba.

4. § (1) E rendelet alapján - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 2013. január 1-je után megkötött szerződés adatait kell közzétenni.

(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat A:3 mezője szerinti adatokat - az ingatlan értékbecsléssel megállapított értéke kivételével - a 2010. január 1-jét követően megkötött szerződés vonatkozásában kell közzétenni.

5. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III. 20.) önkormányzati rendeletéhez

Az egyedi közzétételi lista

A B C
1. Adat Frissítés Megőrzés
2. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, százezer forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai és a minősített adatok kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. A közzétételt követő 5 évig.
3. Az ingatlan elidegenítésére vonatkozó szerződés esetében az A:2 mezőben meghatározott adatok, valamint az ingatlan természetbeni elhelyezkedése és helyrajzi száma, az ingatlan értékbecsléssel megállapított értéke, valamint az említett adatok változásai.
Természetes személy szerződő fél esetében az ingatlan természetbeni elhelyezkedését oly módon kell közzétenni, hogy az az érintett természetes személy azonosítását ne tegye lehetővé.
A szerződés megkötését követő 14. napig. A közzétételt követő 5 évig.

  Vissza az oldal tetejére