Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a védőoltások támogatásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen tartózkodó természetes személyre terjed ki.

2. A támogatott védőoltások, a támogatás mértéke és a védőoltásra jogosultak köre

2. § (1) *  A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) támogatást nyújt

a) * 

b) a meningococcus baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás és szepsis, valamint

c) a rotavírus

elleni védőoltáshoz.

(2) Abban az esetben, ha az (1) bekezdésben meghatározott védőoltás több oltást magában foglaló sorozatból áll, a támogatás a teljes sorozatra kiterjed.

3. § (1) * 

(2) * 

(3) *  A 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott védőoltás ingyenesen vehető igénybe.

4. § (1) * 

(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott védőoltásra az a gyermek jogosult, aki a kérelem benyújtását megelőző évben a 10. életévét betöltötte.

(3) *  A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott védőoltásra az a csecsemő jogosult, akinek az életkora a kérelem benyújtásakor legfeljebb 15 hét.

3. Eljárási rendelkezések

5. § (1) A védőoltás igénylése iránti kérelem ügyében a polgármester dönt.

(2) *  A védőoltás beadását a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) egészségügyért felelős szervezeti egysége szervezi, és a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, a kőbányai alapellátást biztosító területi, iskolai védőnők, valamint iskolai és házi-gyermekorvosok (a továbbiakban: házi-gyermekorvosok) közreműködésével bonyolítja le.

(3) *  A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott védőoltás beadásáról a házi-gyermekorvos az oltás beadását követő 3 munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatja a Hivatal egészségügyért felelős szervezeti egységét.

6. § (1) *  A védőoltás igénylése iránti kérelmet

a) * 

b) a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott védőoltás esetén január 1-jétől február 15-éig,

c) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott védőoltás esetén a csecsemő 15 hetes koráig

lehet benyújtani a Hivatal egészségügyért felelős szervezeti egységénél.

(2) A védőoltás igénylése iránti kérelmet az Önkormányzat honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

(3) *  A kérelemhez csatolni kell

a) * 

b) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott védőoltás esetén a csecsemő lakóhelyét igazoló okirat másolatát.

(4) *  A törvényes képviselőnek a kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy arra az esetre, ha a gyermek megjelenését a védőoltás beadásához nem biztosítja, kötelezettséget vállal arra, hogy a Hivatal felszólítására 8 napon belül megtéríti a védőoltás beszerzési árát.

6/A. § *  (1) A 2. §-ban meghatározott támogatás nyújtása esetén a védőoltás beadásának időpontját a védőoltás beadását végző iskolai, illetve házi-gyermekorvos határozza meg.

(2) A törvényes képviselő egy alkalommal kérheti másik időpont meghatározását.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.

8. § * 

9. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző