Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § Az R.

a)-d) * 

e) 31. § (2) bekezdésében *  az „önállóan működő és gazdálkodó” szövegrész helyébe a „gazdasági szervezettel rendelkező”

szöveg lép.

4. § * 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző