Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet ‒ a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel ‒ kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2016. október 1-jén lép hatályba.

(3) A Rendelet 1-3. §-sal megállapított rendelkezéseit 2016. június 30-ától kell alkalmazni.

5. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1-12. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendeletéhez *