Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Budapest Főváros X. kerület Kőbánya (a továbbiakban: Kőbánya) közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének vagy módosításának véleményeztetésére az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Az egyeztetésben résztvevő (a továbbiakban: Partner):

a) *  az a természetes személy, akinek az érdekét a Kőbánya közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszköz, a településképi arculati kézikönyv vagy a településképi rendelet készítése vagy módosítása érinti,

b) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnál (a továbbiakban: Önkormányzat) az eljárás előzetes tájékoztatása során, illetve ha az egyeztetési eljárásban nincs előzetes tájékoztatási szakasz, az elfogadás előtti véleményezés során írásban bejelentkezett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezet, vallási közösség, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény alapján a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő egyesület (a továbbiakban: környezetvédelmi egyesület).

(3) Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezet, vallási közösség, valamint a környezetvédelmi egyesület írásbeli bejelentkezésében meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail címét.

2. § (1) Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatása, valamint a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetési eljárásának elősegítése céljából a honlapján folyamatosan közzéteszi a hatályos dokumentumokat és terveket, valamint a véleményezhető tervezeteket.

(2) A településfejlesztési és településrendezési dokumentum tartalmától és az egyeztetési eljárás módjától függően a polgármester - a főépítész közreműködésével - gondoskodik az értelmezéshez szükséges részletezettségű (szükség esetén alátámasztó munkarészeket is tartalmazó) tájékoztatás, illetve dokumentáció közzétételéről az Önkormányzat honlapján.

(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatás, illetve dokumentáció megjelenéséről a véleményezésre rendelkezésre álló, legkevesebb 8 napos határidő megjelölésével az Önkormányzat felhívást tesz közzé a honlapján.

(4) A közzétett felhívás alapján - a megjelölt időszakon belül - a Partnerek tájékoztatást kaphatnak a településfejlesztési és településrendezési dokumentum tartalmával kapcsolatban.

(5) A lakossági fórumot a polgármester hívja össze úgy, hogy azt megelőzően legalább 8 nappal a tájékoztatásról, illetve a dokumentáció tervezetének elkészültéről szóló felhívást közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban és az Önkormányzat honlapján meg kell jeleníteni.

(6) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok egyeztetési eljárása során a Partnerek tájékoztatása az egyeztetési eljárás módjától függően az 1. melléklet szerint történik.

3. § (1) A közzétett felhívás alapján a Partnerek a (2) bekezdésben megadott határidőig javaslatot, észrevételt tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak a következő módokon:

a) postai úton történő megküldéssel,

b) elektronikus levélben történő megküldéssel az Önkormányzat honlapján az erre a célra megjelölt e-mail címre,

c) lakossági fórumon szóban.

(2) A javaslatokat, észrevételeket, illetve véleményeket

a) amennyiben településfejlesztési koncepció vagy integrált településfejlesztési stratégia készítése, illetve módosítása miatt kerül sor lakossági fórum megtartására, a lakossági fórumtól számított 15 napon belül,

b) amennyiben településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv vagy településképi rendelet készítése, illetve módosítása miatt kerül sor lakossági fórum megtartására, a lakossági fórumtól számított 8 napon belül,

c) lakossági fórum hiányában a honlapon történő közzétételtől számított 8 napon belül

lehet írásban megtenni.

(3) A beérkezett javaslatokat, észrevételeket, illetve véleményeket az Önkormányzat nyilvántartásba veszi. A lakossági fórumon elhangzott észrevételeket a lakossági fórumon készült hangfelvétel alapján jegyzőkönyvezéssel kell rögzíteni, amelyet az Önkormányzat nyilvántartásba vesz. A név és cím nélkül érkezett észrevételeket figyelmen kívül lehet hagyni.

4. § (1) A javaslatok, észrevételek, illetve vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról a főépítész szakmai javaslata figyelembevételével a polgármester dönt. A javaslatok, észrevételek, illetve vélemények el nem fogadása esetén a döntést a polgármesternek indokolnia kell.

(2) A polgármesteri döntést az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni a döntést követő 5 napon belül.

(3) A polgármesteri döntést követő 10 napon belül írásban tájékoztatni kell az érintett partnert a javaslata, észrevétele, illetve véleménye el nem fogadásról és annak indokáról.

5. § (1) A polgármester gondoskodik a nyilvánosság biztosításáról. Az elfogadott településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési stratégiát, a településrendezési eszközt, a településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet vagy azok módosítását az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(2) A polgármester a kézikönyv és a településképi rendelet hatásainak vizsgálata érdekében az Önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtet.

(3) A főépítész évente egy alkalommal kiértékeli a (2) bekezdés szerinti felületre beérkezett véleményeket, és azokról tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-testületének településfejlesztésért és településrendezésért felelős bizottságát.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A B C D
1. Tájékoztatási kötelezettség
2. Dokumentum Eljárás fajtája Előzetes tájékoztató
eszközei
Munkaközi tájékoztató eszközei
3. Településfejlesztési koncepció (a továbbiakban: TK) készítése - közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon
4. TK módosítása - nincs önkormányzati honlapon
5. Integrált településfejlesztési stratégia (a továbbiakban: ITS) készítése - közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon
6. ITS módosítása - nincs önkormányzati honlapon
7. Településképi arculati kézikönyv készítése és módosítása - közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon
8. Településképi rendelet készítése és módosítása - közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon
9. Településrendezési eszköz készítése és módosítása teljes közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon
10. egyszerűsített nincs közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon
11. tárgyalásos nincs közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon
12. állami főépítészi nincs önkormányzati honlapon

  Vissza az oldal tetejére