Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Rákos-patak kerületi építési szabályzatáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § E rendelet hatálya Budapest X. kerület Rákos-patak menti területeinek az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven a „Szabályozási terv területi hatálya” jellel körülhatárolt részére (a továbbiakban: Terület) terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. fa élettere: a fa egészséges fejlődéséhez szükséges, a faegyed növekedésével fokozatosan bővülő, felszín alatt és felett elhelyezkedő, a fa lombkoronájával és gyökérzetével lehatárolt térrész;

2. víz- és légáteresztő burkolat: a csapadékvíz talajba szivárgását, a talajban lévő nedvesség szabad kipárolgását, valamint a környezeti levegő talajpórusokkal való szabad kapcsolatát lehetővé tévő, elemes, szemcsés burkolat, amely alatt vízzáró szerkezeti réteg nem létesül.

2. Közterületi zöldfelületekre vonatkozó előírások

3. § (1) Legalább 14 méter szélességű közúthálózati elemek mentén kétoldali, legalább 2-2 méter szélességű zöldsávba ültetett fasor telepítendő a fa élettere közműmentes biztosításával.

(2) Fasortelepítésnél és -kiegészítésnél az ültetéssel egyidőben az öntözőhálózat kiépítéséről, de legalább az öntözés lehetőségéről gondoskodni kell.

3. Az építményekre vonatkozó általános előírások

4. § (1) Meglévő épület kizárólag az épület térfogatát nem növelő módon alakítható át, újítható fel, illetve korszerűsíthető.

(2) Építmény csak terepszint felett helyezhető el.

5. § Közforgalmat szolgáló üzemanyagtöltő állomás és gépkocsimosó nem létesíthető.

4. A természeti környezet védelmére, valamint a környezet védelmére vonatkozó előírások

6. § (1) A parkolófelületek árnyékolását biztosító fásítást minden megkezdett 4 várakozóhely után egy nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítésével kell megvalósítani fánként legalább 4 m2 szabad földterület biztosításával.

(2) Állattartásra szolgáló építmény és trágyatároló építmény csak egy egységben létesíthető.

(3) Hulladékgazdálkodás a Területen megengedett rendeltetéshez kapcsolódó tevékenység során keletkező hulladék átmeneti tárolása kivételével nem megengedett.

5. Telekalakítással kapcsolatos előírások

7. § (1) Nem alakítható ki olyan telek, amely több övezetbe tartozik.

(2) A szabályozási vonal végrehajtása érdekében a telekalakítás akkor is megengedett, ha a telekterület az övezetben megengedett legkisebb érték alá csökken.

(3) A sajátos építményfajták számára az övezeti előírásoktól eltérő méretű, műszakilag szükséges telek is kialakítható.

(4) A közterület területe szakaszosan is kialakítható.

6. A közművek

8. § Meglévő közmű kiváltása vagy megszüntetése esetén a bontási munkálatok nem veszélyeztethetik a meglévő faállományt.

9. § (1) A keletkező szenny- és csapadékvizek elvezetésére elválasztott rendszerű csatornahálózatot kell kiépíteni.

(2) Egyedi szennyvízkezelő berendezés csak az Ek/1 és az Ek/4 övezetekben alkalmazható.

(3) Egyedi zárt szennyvíztároló nem létesíthető.

(4) Szennyvíz szikkasztása nem megengedett.

(5) A Területen közművezeték csak térszín alatt létesíthető.

10. § Önálló antennatartó szerkezet (torony) nem létesíthető.

7. A járművek tárolása és közlekedés

11. § (1) Új építmény, önálló rendeltetési egység, illetve terület rendeltetésszerű használatához egy személygépjármű elhelyezését kell biztosítani

a) a személyzet számára szolgáló lakás rendeltetési egység minden megkezdett 100 m2 bruttó szintterülete után,

b) a fő- és gyűjtőút menti telken lévő építmény funkcióváltásával létrejövő vendéglátó önálló rendeltetési egység minden megkezdett 6,5 m2 fogyasztótere után,

c) a kiszolgáló út és magánút menti telken lévő építmény funkcióváltásával, létrejövő vagy újonnan épülő vendéglátó önálló rendeltetési egység minden megkezdett 10 m2 fogyasztótere után,

d) a kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység - ahol a férőhelyszám megállapítható - minden 6,5 férőhelye után, valamint

e) a kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység - ahol a férőhelyszám nem megállapítható - minden megkezdett 65 m2 nettó alapterülete után.

(2) Átalakítás, illetve rendeltetésmódosítás esetén csak a keletkező többletszemélygépjármű-elhelyezési kötelezettséget kell teljesíteni a meglévő gépjárműtároló helyiségek és a felszíni várakozóhelyek számának megtartása mellett.

(3) A rendeltetésszerű használatból származó személygépjármű-elhelyezési kötelezettséget telken belül kell teljesíteni.

(4) Személygépjármű-várakozóhely céljára csak burkolt felület vehető figyelembe.

12. § (1) A 150 férőhelyet meghaladó befogadóképességű kulturális és közösségi szórakoztató rendeltetést tartalmazó telken új építmény, önálló rendeltetési egység, illetve terület rendeltetésszerű használatához minden megkezdett 200 férőhely után egy autóbusz telken belüli elhelyezését kell biztosítani.

(2) Átalakítás, illetve rendeltetésmódosítás esetén csak a keletkező többletautóbusz-elhelyezési kötelezettséget kell biztosítani a meglévő tárolóhelyiségek és a felszíni várakozóhelyek megtartása mellett.

13. § (1) Új építmény, önálló rendeltetési egység, illetve terület rendeltetésszerű használatához a tehergépjárművek elhelyezését telken belül kell biztosítani.

(2) Átalakítás, illetve rendeltetésmódosítás esetén csak a keletkező többlettehergépjármű-elhelyezési kötelezettséget kell teljesíteni a meglévő tárolóhelyiségek és felszíni várakozóhelyek megtartása mellett.

14. § Az építmény, önálló rendeltetési egység és terület rendeltetésszerű használatához

a) személyzet számára szolgáló lakás esetében minden rendeltetési egység után egy,

b) vendéglátó egység fogyasztóterének minden megkezdett 75 m2 alapterülete után kettő,

c) egyéb közösségi szórakoztató kulturális egység minden megkezdett 50 férőhelye után öt, valamint

d) egyéb művelődési egység minden megkezdett 50 férőhelye után öt

kerékpár elhelyezését kell biztosítani.

15. § (1) Közforgalom elől el nem zárt magánút csak kiszolgálóút, kerékpárút vagy gyalogút hálózati szerepet tölthet be, és közterülethez vagy meglévő magánúthoz kell csatlakoznia.

(2) A magánút területén épület nem helyezhető el.

(3) A közforgalom elől el nem zárt magánutat kiszolgálóút hálózati szerep esetén legalább 10 méter szélességgel kell kialakítani.

II. Fejezet

Övezeti előírások

8. I. rendű főutak területe (KÖu-2)

16. § (1) A KÖu-2 övezet az I. rendű főútvonalak, ezek szervizútjai, csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, közmű és hírközlési építmény, továbbá zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Az övezet területén

a) kerékpáros infrastruktúra csak önálló kerékpárútként létesíthető,

b) parkoló csak szervizútról megközelíthetően valósítható meg,

c) autóbusz-megállóhely csak autóbuszöbölben létesíthető,

d) eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével nem szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.

9. II. rendű főutak területe (KÖu-3)

17. § (1) A KÖu-3 övezet a II. rendű főútvonalak, ezek szervizútjai, csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, közmű és hírközlési építmény, továbbá zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Az övezet területén

a) kerékpáros közlekedés számára csak önálló kerékpárút létesíthető,

b) parkoló csak szervizútról megközelíthetően valósítható meg,

c) autóbusz-megállóhely csak autóbuszöbölben létesíthető,

d) eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével nem szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.

10. Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak területe (KÖu-4)

18. § (1) A KÖu-4 övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak, ezek csomópontjai, műtárgyai, továbbá közúti-vasúti (villamos) pálya, parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, mindezek csapadékvíz-elvezető rendszere, közmű és hírközlési építmény, továbbá zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Az övezet területén eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével nem szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.

11. Kerületi jelentőségű közutak területe (Kt-Kk)

19. § (1) A Kt-Kk övezet forgalmi szerepet betöltő gyűjtőutak és kiszolgáló (lakó-) utak, ezek csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, közmű és hírközlési építmény, továbbá zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

12. Önálló gyalogos utak területe (Kt-Kgy)

20. § (1) A Kt-Kgy övezet területe árvízvédelmi létesítmény, önálló kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, ezek műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint zöldfelületi elem, közmű és hírközlési építmény elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) A közvilágítás kiépítése kizárólag belterületen megengedett.

13. Közkert területe (Zkp/Kk)

21. § (1) A Zkp/Kk övezet területén kizárólag a következő rendeltetésű építmény helyezhető el:

a) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület és nyilvános illemhely,

b) szabadidő eltöltését, pihenést, testedzést szolgáló, épületnek nem minősülő építmény,

c) ismeretterjesztés épületnek nem minősülő építménye, valamint

d) a terület fenntartásához szükséges, épületnek nem minősülő építmény.

(2) Épületet elhelyezni kizárólag az 5 000 m2-nél nagyobb területű telken lehet, összesen legfeljebb bruttó 100 m2 alapterülettel.

(3) Az övezetben legalább 10 m2, legfeljebb 40 m2 alapterületű kioszk létesíthető.

(4) Az övezetben vendéglátó terasz létesíthető.

(5) Az övezet területét a közhasználat elől elzárni nem lehet, kivéve a közkert közbiztonsági okból sötétedés után történő zárva tartását, valamint az 1. mellékletben „Közműterület - Szennyvízátemelő” jellel jelölt területet.

(6) A Zkp/Kk övezet határértékeit a 2. melléklet 1. pontja határozza meg.

14. Közjóléti nagytelkes erdőterület (Ek/1)

22. § (1) Az Ek/1 övezet területén kizárólag a következő rendeltetésű építmény helyezhető el:

a) szabadidő eltöltését, pihenést, testedzést szolgáló épületnek nem minősülő építmény,

b) szállás jellegű rendeltetés és kizárólag annak kiszolgáló építménye,

c) természetvédelmi, rekreációs és terápiás célú állattartásra szolgáló építmény,

d) ismeretterjesztés építménye,

e) az a)-d) pont szerinti rendeltetéshez kapcsolódó vendéglátás építménye,

f) a c) pont szerinti építmény személyzete számára telkenként legfeljebb egy, a személyzet számára szolgáló lakás rendeltetési egység és

g) a terület fenntartásához szükséges építmény.

(2) Telkenként összesen

a) természetvédelmi, rekreációs és terápiás célú állattartásra szolgáló építmények alapterülete legfeljebb 150 m2, valamint

b) az egyéb rendeltetésű építmények alapterülete legfeljebb 100 m2

lehet.

(3) A telekterület legfeljebb 5%-a lehet burkolt felület. A parkolásra használt felület kivételével kizárólag víz-és légáteresztő burkolat alkalmazható.

(4) Az állattartó és a trágyatároló építmény a védett természeti terület határától, valamint a lakó rendeltetést tartalmazó épülettől legalább 50 méter távolságra helyezhető el.

(5) Az Ek/1 övezet határértékeit a 2. melléklet 2. pontja határozza meg.

15. Közjóléti kistelkes erdőterület (Ek/2)

23. § (1) Az Ek/2 övezet területén kizárólag a következő rendeltetésű építmény helyezhető el:

a) szabadidő eltöltését, pihenést, testedzést szolgáló épületnek nem minősülő építmény,

b) ismeretterjesztés építménye, valamint

c) a terület fenntartásához szükséges építmény.

(2) Az Ek/2 övezet határértékeit a 2. melléklet 2. pontja határozza meg.

16. Közjóléti védett erdőterület (Ek/3)

24. § (1) Az Ek/3 övezet területén kizárólag a következő rendeltetésű építmény helyezhető el:

a) ismeretterjesztés épületnek nem minősülő építménye és

b) a terület fenntartásához szükséges, épületnek nem minősülő építmény.

(2) Az Ek/3 övezet határértékeit a 2. melléklet 2. pontja határozza meg.

17. Közjóléti, erdőgazdasági célú erdőterület (Ek/4)

25. § (1) Az Ek/4 övezet területén kizárólag a következő rendeltetésű építmény helyezhető el:

a) erdőgazdálkodás építménye,

b) szabadidő eltöltését, pihenést, testedzést szolgáló építmény,

c) ismeretterjesztés építménye és

d) a terület fenntartásához szükséges építmény.

(2) Új épület kizárólag az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven jelölt országos ökológiai hálózat területén kívül helyezhető el. Az épület alapterülete a 300 m2-t nem haladhatja meg.

(3) A Ek/4 övezet határértékeit a 2. melléklet 2. pontja határozza meg.

18. Közjóléti revitalizációs erdőterület (Ek/5)

26. § (1) Az Ek/5 övezet területén kizárólag a következő rendeltetésű építmény helyezhető el:

a) szabadidő eltöltését, pihenést, testedzést szolgáló építmény,

b) ismeretterjesztés építménye és

c) a terület fenntartásához szükséges építmény.

(2) Az övezet déli és északi határától mért 20 méteren belül épületet nem lehet elhelyezni.

(3) Épületet elhelyezni kizárólag az 50 000 m2-nél nagyobb területű telken lehet, összesen legfeljebb bruttó 50 m2 alapterülettel.

(4) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven jelölt értékes természeti területen

a) építmény nem helyezhető el,

b) terepmunka nem végezhető.

(5) Az Ek/5 övezet határértékeit a 2. melléklet 2. pontja határozza meg.

19. Közjóléti erdőterület - Közműterület (Ek/Közmű)

27. § (1) Az Ek/Közmű övezetben kizárólag a települési folyékony hulladék és szennyvíz kezelését biztosító létesítmény, telep, mérnöki létesítmény, illetve műtárgy helyezhető el.

(2) Az Ek/Közmű övezet határértékeit a 2. melléklet 2. pontja határozza meg.

20. Természetközeli terület (Tk)

28. § (1) A Tk övezet területén kizárólag a következő rendeltetésű építmény helyezhető el:

a) ismeretterjesztés épületnek nem minősülő építménye és

b) a terület fenntartásához szükséges, épületnek nem minősülő építmény.

(2) A Tk övezet határértékeit a 2. melléklet 3. pontja határozza meg.

21. Rákos-patak medre és partja (Vf)

29. § (1) A Vf övezet területén a vízpartot a közhasználat elől elzárni nem lehet.

(2) Az övezet területén építmény nem helyezhető el.

(3) Közmű műtárgyával a Rákos-patak csak híd vagy áteresz alatt keresztezhető.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

31-32. § * 

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a 21/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 21/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelethez

Az övezetek határértékei

1. Zöldterületek

A B C D E F

1

Övezet jele
Kialakítható legkisebb telekterület
m
2

Beépítési mód
Beépítés legnagyobb mértéke
%
Legnagyobb épület-magasság
m
Zöldfelület legkisebb mértéke
%
2 Zkp/Kk 2 000 Szabadonálló - 3,5 60

2. Erdőterületek

A B C D E F

1

Övezet jele
Kialakítható legkisebb telekterület
m
2

Beépítési mód
Beépítés legnagyobb mértéke
%
Legnagyobb épület-magasság
m
Zöldfelület legkisebb mértéke
%
2 Ek/1 10 000 Szabadonálló 3 4,5 -
3 Ek/2 3000 Szabadonálló 3 4,5 -
4 Ek/3 50 000 - 0 0 -
5 Ek/4 40 000 Szabadonálló 3 6,0 -
6 Ek/5 50 000 Szabadonálló - 4,0 -
7 Ek/Közmű - Kialakult állapot Kialakult állapot Kialakult állapot -

3. Természetközeli területek

A B C D E F

1

Övezet jele
Kialakítható legkisebb telekterület
m
2

Beépítési mód
Beépítés legnagyobb mértéke
%
Legnagyobb épület-magasság
m
Zöldfelület legkisebb mértéke
%
2 Tk 50 000 - 0 0 -

3-5. melléklet a 21/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére