Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Kerepesi út, MÁV körvasútpálya, Méhes utca, Rákos-patak árapasztó medre, Ladányi utca és Keresztúri út által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános előírások

1. A rendelet hatálya és az értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Budapest X. kerület Kerepesi út tengelyvonala, MÁV körvasútpálya keleti határvonala, Méhes utca déli határvonala, Rákos-patak árapasztó medrének tengelyvonala, Ladányi utca tengelyvonala és Keresztúri út tengelyvonala által határolt területére terjed ki (a továbbiakban: Terület).

(2) A Területre vonatkozó szabályozási tervet az 1. melléklet határozza meg.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) általános szintterületi mutató: az építési övezetben megengedett összes rendeltetés számára felhasználható szintterületimutató-érték;

b) parkolási szintterületi mutató: a kizárólag épületen belül elhelyezett parkoló rendeltetés és annak kiszolgáló közlekedési területe számára felhasználható szintterületimutató-érték;

c) szintterületi mutató: az összes építhető bruttó szintterület és a telekterület hányadosa, amely az általános és parkolási szintterületi mutató értékéből adódik össze;

2. A közterület alakítására vonatkozó előírások

3. § (1) Az utcai fasort - a közművezeték szabványos védőtávolságának figyelembevételével - ki kell egészíteni, telepítésre legalább kétszer iskolázott, útsorfa minőségű faiskolai csemete használandó.

(2) A fatelepítés során a faegyed öntözhetőségét biztosítani kell.

(3) Kioszk az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Kioszk elhelyezésére szolgáló terület” jellel jelölt területen, legfeljebb 20 m2 alapterületen helyezhető el.

(4) Közterületen vendéglátó terasz nem létesíthető.

3. A telekalakítással kapcsolatos előírások

4. § (1) Olyan telek, amely több építési övezetbe vagy övezetbe tartozik, nem alakítható ki.

(2) A sajátos építményfajta számára az építési övezeti, illetve övezeti előírásoktól eltérő, műszakilag minimálisan szükséges méretű telek alakítható ki.

4. A táj és a természeti környezet, valamint a környezet védelmére vonatkozó előírások

5. § (1) A Rákos-patak mederélétől mért 10 méter széles sáv zöldfelületként alakítandó ki. Beépítésre szánt telken e területsáv a telek zöldfelületként fenntartandó, be nem építhető része, melyen épület és burkolat nem létesíthető.

(2) A Rákos-patak mindkét oldalán a mederéltől mért 3-3 méter széles fenntartási sávot kell biztosítani. E területsáv nem keríthető el, azon épület nem helyezhető el, fa nem telepíthető.

(3) Az árapasztó árok nyomvonala az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven jelölt szakaszon módosítható, az árok meg nem szüntethető.

(4) Terepszint alatti építményrész mentén a talajvíz mozgásának lehetőségét műszaki eszközökkel biztosítani kell.

(5) A gépjárművek által használt burkolt felületről származó, szénhidrogén-származékokkal szennyezett csapadékvizet csak olajfogó és hordalékfogó műtárgyon keresztül szabad közcsatornába vezetni.

(6) A hő- és légtechnikai berendezések, valamint minden egyéb jelentős zajterheléssel üzemelő berendezés kültéri egységeit csak zajárnyékolt módon szabad elhelyezni figyelembe véve a településképi előírásokat.

(7) A Területen csak a működés során keletkezett saját hulladékok elkülönített gyűjtése megengedett. Hulladékgazdálkodási tevékenység a Területen nem végezhető.

5. A közművek előírásai

6. § (1) Építési telken teljes közművesítettséget kell biztosítani.

(2) Meglevő közmű kiváltása vagy megszüntetése esetén a feleslegessé vált közmű műtárgyait úgy kell elbontani, hogy a bontási munkálatok ne veszélyeztessék a meglévő faállományt.

(3) A szenny- és csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszerű csatornahálózatot kell kiépíteni.

(4) Egyedi szennyvízkezelő berendezés és egyedi zárt szennyvíztároló nem létesíthető.

(5) A szennyvíz szikkasztása nem megengedett.

(6) Önálló antennatartó szerkezet (torony) nem létesíthető.

6. A közlekedésre és a jármű tárolóhelyére vonatkozó előírások

7. § (1) Felszíni személygépjármű- és tehergépjármű-tárolóhely céljára csak burkolt felület vehető igénybe.

(2) Építmény létesítése, bővítése, átalakítása, illetve rendeltetésének változása esetén a terület rendeltetésszerű használatához a tehergépjármű-tárolóhelyet egyedi méretezés alapján kell a telken belül biztosítani.

(3) A kerékpár-elhelyezést minden építmény, önálló rendeltetési egység és terület rendeltetésszerű használatához telken belül kell biztosítani.

(4) Helikopter-leszállóhely nem létesíthető.

(5) Magánút nem létesíthető.

7. Az építés általános szabályai

8. § (1) Az építési övezet területén a telek és a telken álló főépítmény rendeltetésszerű használatát elősegítő, kiegészítő rendeltetésű melléképítmények közül kizárólag közmű-becsatlakozási műtárgy, hulladéktartály-tároló, kerti építmény, valamint zászlótartó oszlop helyezhető el. Kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú épület önállóan nem helyezhető el.

(2) A kerti építmény legmagasabb pontja az 5 métert nem haladhatja meg.

(3) Az előkertben kizárólag kerítés, közmű-becsatlakozási műtárgy, hulladéktartály-tároló, előlépcső és akadálymentes közlekedést biztosító rámpa helyezhető el.

(4) Oldalhatáron álló beépítés esetén a beépített telken a fő rendeltetésű épület elhelyezkedésével átellenes oldalon, a beépítetlen telken a szomszédos ingatlanokon kialakult állapot szerinti oldalon kell biztosítani az oldalkertet.

8. Egyes építményfajták elhelyezésének szabályai

9. § (1) A Területen autómosó, valamint közforgalmat szolgáló üzemanyagtöltő állomás - az elektromos töltőállomás kivételével - nem létesíthető.

(2) Konténer kizárólag felvonulási épületként, az építkezés szükséges időtartamára helyezhető el.

II. Fejezet

Részletes övezeti előírások

9. Kertvárosias lakóterület (Lke-1)

10. § (1) Az Lke-1/1, Lke-1/2, Lke-1/3 és az Lke-1/4 építési övezetekben kizárólag

a) lakás,

b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kiskereskedelmi, szolgáltató,

c) hitéleti, nevelési, oktatási,

d) egészségügyi, szociális,

e) kulturális, valamint

f) szállás jellegű

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(2) Az Lke-1/1, Lke-1/2, Lke-1/3 és az Lke-1/4 építési övezetekben lévő telken a kereskedelmi célú bruttó szintterület nem haladhatja meg az 500 m2-t.

(3) A szolgáltató rendeltetések közül a 10 főnél alacsonyabb foglalkoztatotti létszámmal működő kézműipari tevékenységen kívül egyéb termelő és gyártó tevékenység, önálló raktározás, gépjárműjavítás és kapcsolódó szolgáltatások, önálló parkoló, valamint önálló garázs nem létesíthető.

(4) Az Lke-1/1, Lke-1/2, Lke-1/3 és az Lke-1/4 építési övezetekben az 1000 m2-nél kisebb területű telken legfeljebb 1 épület helyezhető el, az 1000 m2-nél nagyobb területű telken 2 épület is elhelyezhető.

(5) Az Lke-1/1, Lke-1/2, Lke-1/3 és az Lke-1/4 építési övezetek telkein a kialakítható bruttó szintterület minden 125 m2-e után egy rendeltetési egység alakítható ki.

(6) Az Lke-1/1, Lke-1/2, Lke-1/3 és az Lke-1/4 építési övezetek határértékeit a 2. melléklet 1. pontja határozza meg.

11. § (1) Az Lke-1/5 építési övezetben kizárólag

a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kiskereskedelmi, szolgáltató,

b) hitéleti,

c) kulturális,

d) igazgatási, iroda, valamint

e) sport

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(2) Az Lke-1/5 építési övezetben lévő telken a kereskedelmi célú bruttó szintterület nem haladhatja meg a 2000 m2-t.

(3) A szolgáltató rendeltetések közül termelő és gyártó tevékenység, önálló raktározás, gépjárműjavítás és kapcsolódó szolgáltatások, önálló parkoló, valamint önálló garázs nem létesíthető.

(4) Az Lke-1/5 építési övezet határértékeit a 2. melléklet 1. pontja határozza meg.

10. Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2)

12. § (1) A Vi-2/1 és a Vi-2/2 építési övezetekben kizárólag

a) lakás,

b) kiskereskedelmi, szolgáltató,

c) hitéleti, nevelési, oktatási,

d) egészségügyi, szociális,

e) kulturális, közösségi szórakoztató,

f) szállás jellegű, valamint

g) igazgatási, iroda

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(2) A Vi-2/1 építési övezetben lakás csak a terepszint feletti második használati szinten vagy annál magasabban alakítható ki.

(3) A Vi-2/1 építési övezetben lévő telken a kereskedelmi célú bruttó szintterület nem haladhatja meg a 2000 m2-t.

(4) A szolgáltató rendeltetések közül a 10 főnél alacsonyabb foglalkoztatotti létszámmal működő kézműipari tevékenységen kívül egyéb termelő és gyártó tevékenység, önálló raktározás, gépjárműjavítás és kapcsolódó szolgáltatások, önálló parkoló, valamint önálló garázs nem létesíthető.

(5) A Vi-2/1 és a Vi-2/2 építési övezetek telkein a kialakítható bruttó szintterület minden 125 m2-e után egy rendeltetési egység alakítható ki.

(6) A Vi-2/1 és a Vi-2/2 építési övezet határértékeit a 2. melléklet 2. pontja határozza meg.

13. § (1) A Vi-2/3 építési övezetben kizárólag

a) kiskereskedelmi, szolgáltató,

b) szállás jellegű,

c) igazgatási, iroda, valamint

d) sport

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(2) A szolgáltató rendeltetések közül termelő és gyártó tevékenység, önálló raktározás, önálló parkoló, valamint önálló garázs nem létesíthető.

(3) A Vi-2/3 építési övezet határértékeit a 2. melléklet 2. pontja határozza meg.

11. I. rendű főutak területe (KÖu-2)

14. § (1) A KÖu-2 övezet az I. rendű főútvonalak, ezek szervizútjai, csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, közmű- és hírközlési építmény, továbbá zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Az övezet területén gépjármű-várakozóhelyek csak szervizútról megközelíthetően, vagy önálló parkolási létesítményként valósíthatóak meg.

(4) Az övezet területén kerékpáros infrastruktúra csak önállóan, kerékpárútként vagy kétoldali irányhelyes kerékpársávként létesíthető.

(5) Az övezet területén - az eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével - nem szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.

12. Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak területe (KÖu-4)

15. § (1) A KÖu-4 övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak, ezek csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, közúti-vasúti pálya, közmű- és hírközlési építmény, továbbá zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Az övezet területén szervizút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki.

13. Kerületi jelentőségű közutak területe (Kt-Kk)

16. § (1) A Kt-Kk övezet a forgalmi szerepet betöltő gyűjtőutak és a kiszolgálóutak (lakóutak), mindezek csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, közmű- és hírközlési építmény, továbbá zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Forgalmi szerepet betöltő gyűjtőút a Méhes utca.

14. Közjóléti erdőterület (Ek)

17. § Az Ek övezetben épület nem helyezhető el.

15. Energiaellátás területe (En)

18. § Az En övezetben kizárólag az energiaellátás és elektronikus hírközlés létesítményei és a tevékenységhez szorosan kötődő, azt kiszolgáló iroda, raktár és gépjárműtároló helyezhető el.

16. Folyóvizek medre és parti sávja (Vf)

19. § (1) A Vf/1 övezetben csak a vízgazdálkodás és az árvízvédelem építményei helyezhetők el.

(2) A vízfolyás fenntartásához a mederéltől mért 3-3 méter széles szabad sávot kell biztosítani.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

21. § * 

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a 30/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 30/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Az építés övezetek határértékei

1. Kertvárosias lakóterület (Lke-1)

A B C D E F G H I


1

Építési övezet jele
Telek legkisebb területe
(m
2)

Beépítési mód
Legnagyobb beépítettség terepszint felett
(%)
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt
(%)

Legkisebb zöldfelület
(%)
Legnagyobb általános szintterületi mutató
(m
2/m2)
Legnagyobb parkolási szintterületi mutató
(m
2/m2)
Legnagyobb épület-
magasság
(m)
2 Lke-1/1 800 SZ 25 30 50 0,5 0,2 7,5
3 Lke-1/2 800 SZ 25 30 50 0,5 0,2 5,5
4 Lke-1/3 800 O 25 30 50 0,5 0,2 5,5
5 Lke-1/4 800 SZ 25 30 50 0,7 0,2 7,5
6 Lke-1/5 2000 SZ 35* 40 30* 1,0 0,2 7,5
* BP/1002/000176-5/2018 számú OTÉK-eltérési engedély alapján

2. Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2)

A B C D E F G H I


1

Építési övezet jele
Telek legkisebb területe
(m
2)

Beépítési mód
Legnagyobb beépítettség terepszint felett
(%)
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt
(%)

Legkisebb zöldfelület
(%)
Legnagyobb általános szintterületi mutató
(m
2/m2)
Legnagyobb parkolási szintterületi mutató
(m
2/m2)
Legnagyobb épület-
magasság
(m)
2 Vi-2/1 800 SZ 45 50 30 1,8 0,5 10,5
3 Vi-2/2 800 SZ 45 50 30 0,7 0,5 10,5
4 Vi-2/3 2000 SZ 45 50 35 1,0 0,5 10,5

  Vissza az oldal tetejére