Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Népliget és környéke: Könyves Kálmán körút, Kőbányai út, vasútvonal és Üllői út által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános előírások

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest Főváros X. kerület Könyves Kálmán körút menti kerülethatár, Kőbányai út tengelyvonala, 1-es számú (Budapest-Hegyeshalom-Rajka) vasútvonal területének keleti határa és Üllői út menti kerülethatár által határolt területére (a továbbiakban: Terület) terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti területre vonatkozó szabályozási tervet az 1. melléklet határozza meg.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) általános szintterületi mutató: az építési övezetben megengedett összes rendeltetés számára felhasználható szintterületimutató-érték;

b) fa élettere: a fa egészséges fejlődéséhez szükséges, a faegyed növekedésével fokozatosan bővülő, felszín alatt és felett elhelyezkedő, a fa lombkoronájával és gyökérzetével lehatárolt térrész;

c) parkolási szintterületi mutató: kizárólag épületen belül elhelyezett parkoló rendeltetés és annak kiszolgáló közlekedési területe számára felhasználható szintterületimutató-érték;

d) szintterületi mutató: az összes építhető bruttó szintterület és a telekterület hányadosa, amely az általános és parkolási szintterületi mutatóból adódik össze.

3. A telekalakítás

3. § (1) Olyan telek, amely több építési övezetbe vagy övezetbe tartozik, nem alakítható ki.

(2) A közterület ütemezetten is kialakítható.

4. A természeti környezet védelme és a zöldfelületek kialakítása

4. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Közlekedési célú közterületek egyoldali fásítása” és „Közlekedési célú közterületek kétoldali fásítása” jellel jelölt sávban a közlekedési és a közműlétesítmények helyigényének, valamint a közlekedésbiztonsági szempontoknak a figyelembevételével - a meglévő faállomány megőrzése és a fák életterének biztosítása mellett - fasort kell telepíteni.

(2) A fasor telepítésénél és kiegészítésénél a faegyed öntözhetőségét biztosítani kell.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Megtartandó, különösen értékes facsoport, faállomány”, „Megtartandó különösen értékes fasor” és „Megtartandó, különösen értékes faegyed” jellel érintett fa részletes dendrológiai vizsgálat alapján, kizárólag

a) életvédelmi és növény-egészségügyi okból,

b) inváziós fajú fa esetén vagy

c) a növényállomány megújítása céljából

vágható ki.

(4) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Megtartandó, különösen értékes fasor” jellel jelölt fasor egyedének kivágása esetén gondoskodni kell annak a fasorban történő pótlásáról, a fasorral azonos vagy ahhoz karakterében illeszkedő fajú fa telepítésével.

(5) A „Megtartandó, különösen értékes facsoport, faállomány”, „Megtartandó különösen értékes fasor” és „Megtartandó, különösen értékes faegyed” jellel érintett fa életterének védelmét a földfelszín alatt oly módon kell biztosítani, hogy a fa tövének közepétől

a) kis lombkoronát növelő fa esetében legalább 1,5 méter,

b) nagy lombkoronát növelő fa esetében legalább 2,5 méter

távolságot kell tartani.

(6) A telken a beépítés növelésével egyidejűleg a lombos fák számának el kell érni az előírt legkisebb zöldfelület területének minden megkezdett 150 m2-ére számított legalább egy darabot.

(7) Élőfüves sportpálya a zöldfelület mértékébe a tetőkertre vonatkozó követelmények szerint számítható be.

(8) A Területen a megengedett rendeltetéshez kapcsolódó tevékenység során keletkező hulladék gyűjtése, átmeneti tárolása és a zöldhulladék komposztálása kivételével hulladékgazdálkodási tevékenység nem végezhető.

5. A közművek

5. § (1) Épületet elhelyezni csak teljes közművesítettség mellett lehet.

(2) Közmű kiváltása, illetve megszüntetése esetén a közműhálózat műtárgyait el kell távolítani, amennyiben a bontás nem veszélyezteti a meglévő faállományt. A bontási munkálatok után a területet helyre kell állítani.

(3) Egyedi szennyvízkezelő berendezés és egyedi zárt szennyvíztároló nem létesíthető.

(4) Szennyvíz szikkasztása nem megengedett.

(5) A Vi-2/1 és Vi-2/2 övezetek területén új beépítés esetén a többlet-csapadékvíz csak késleltetett módon vezethető a csatornába.

(6) Transzformátort térszín alatt vagy egyéb rendeltetést is tartalmazó épületben kell elhelyezni.

(7) Terepszint felett távhővezeték nem létesíthető. A meglévő terepszint feletti távhővezeték hibaelhárítás mértékét, illetve karbantartási kötelezettséget meghaladó felújítása, illetve átépítése csak terepszint alá történő áthelyezéssel megengedett.

(8) Önálló antennatartó szerkezet (torony) nem létesíthető.

6. A közlekedésre és a parkoló kialakítására vonatkozó előírások

6. § (1) A Zvp-O és a Zvp-U övezetek területén rendszeres gépjárműforgalom számára útpálya nem létesíthető az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Felszíni személygépjármű- vagy autóbuszparkoló határa, férőhelyszám” jellel jelölt gépjármű-várakozóhely megközelítését szolgáló út kivételével.

(2) A K-SP/1 és K-SP/2 építési övezetben lévő telek gépjárművel való megközelítése kizárólag a Vajda Péter utcáról, illetve a Kt-Kk övezetbe sorolt közterületről biztosítható.

(3) A Területen magánút kizárólag a Vi-2/3 építési övezet területén alakítható ki.

(4) A Területen helikopter-leszállóhely nem létesíthető.

7. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Biztosítandó gyalogos, kerékpáros kapcsolat” jellel jelölt kapcsolatot biztosítani kell.

(2) A Vajda Péter utcát keresztező gyalogos- és kerékpáros utak közül legfeljebb kettő átvezetése alakítható ki külön szintben.

8. § (1) A Zvp-O és ZvP-U övezetek területén gépjármű-várakozóhely csak az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Felszíni személygépjármű- vagy autóbuszparkoló határa, férőhelyszám” jellel jelölt területen belül alakítható ki és tartható fenn.

(2) A parkolófelület árnyékolását biztosító fásítást minden megkezdett 4 parkolóhely után egy fa telepítésével kell biztosítani fánként legalább 4 m2 termőföldterület biztosításával.

(3) Gépjármű-várakozóhely céljára csak burkolt felület vehető igénybe.

(4) Gépjármű-várakozóhely csak vízzáró burkolattal, valamint olaj- és hordalékfogó műtárggyal ellátva létesíthető.

7. A személygépjármű tárolására vonatkozó előírások

9. § (1) Építmény létesítése, bővítése, átalakítása, illetve rendeltetésének változása esetén a terület rendeltetésszerű használatához legalább egy személygépjármű elhelyezését kell telken belül biztosítani

a) a K-SP/1 és K-SP/2 építési övezetek területén a szállás önálló rendeltetési egység (kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon) minden megkezdett két vendégszobája után,

b) a Zvp-O és Zvp-U övezetek területén a vendéglátó önálló rendeltetési egység minden megkezdett 10 m2 fogyasztótere után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is),

c) a Zvp-O és Zvp-U övezetek területén a kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység minden megkezdett 10 férőhelye után, valamint ahol a férőhelyek száma nem állapítható meg, a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett 50 m2 nettó alapterülete után,

d) a Zvp-O és Zvp-U övezetek területén a jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység és közhasználatú park területének minden megkezdett 2500 m2-e után.

(2) Az Üllői út térségében tervezett vasúti megálló rendeltetésszerű használatához 50 személygépjármű elhelyezését kell biztosítani. A vasúti megállóhoz tartozó személygépjármű-elhelyezési kötelezettség a vasút telkével párhuzamos Kt-Kk övezetben is teljesíthető.

(3) Bővítés, átalakítás, illetve rendeltetésmódosítás esetén csak a keletkező többletszemélygépjármű-elhelyezési kötelezettséget kell teljesíteni a meglévő parkolóhelyek megtartása mellett.

(4) A K-SP/1 építési övezet telkének rendeltetésszerű használatához szükséges személygépjármű-várakozóhely telken kívül - a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag a K-SP/2 építési övezet telkén, a K-SP/2 építési övezet telkének rendeltetésszerű használatához szükséges személygépjármű-várakozóhely telken kívül - a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag a K-SP/1 építési övezet telkén létesíthető.

(5) A K-SP/1 és a K-SP/2 építési övezetek területén a sportlétesítmények rendeltetésszerű használatához szükséges személygépjármű-várakozóhely számát az építési övezet területén belül a legnagyobb férőhelyszámú sportlétesítményt alapul véve kell meghatározni.

(6) Nem kell személygépjármű-várakozóhelyet biztosítani a K-SP/1 és a K-SP/2 építési övezetek területén az oktatási, vendéglátási és irodai rendeltetés esetén.

(7) A K-SP/2 építési övezet telkeinek rendeltetésszerű használatához szükséges személygépjármű-várakozóhelyek közül legfeljebb 100 személygépjármű-várakozóhely alakítható ki telken kívül, kizárólag a K-SP/1 építési övezet telkeivel határos Kt-Kk övezet területén, valamint további legfeljebb 100 személygépjármű-várakozóhely alakítható ki telken kívül, kizárólag a K-SP/2 építési övezet telkeivel határos Kt-Kk övezet területén.

(8) A Zvp-O és Zvp-U övezetek telkeinek rendeltetésszerű használatát szolgáló, valamint ezen övezetek területén építmény létesítése, bővítése, átalakítása, illetve rendeltetésének változása esetén a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló személygépjármű-várakozóhelyeknek az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Felszíni személygépjármű- vagy autóbuszparkoló határa, férőhelyszám” jellel jelölt területen kialakítható mennyiségén felüli részeként beszámítható a Kt-Kk övezet KÖk-1 övezettel határos közterületén kialakított legfeljebb 350 személygépjármű-várakozóhely.

(9) Emelőszerkezetes parkoló-berendezés nem telepíthető.

8. Autóbusz tárolására vonatkozó előírások

10. § (1) Építmény létesítése, bővítése, átalakítása, illetve rendeltetésének változása esetén a terület rendeltetésszerű használatához - a K-SP/1, K-SP/2 építési övezetek és a Zvp-O, Zvp-U övezetek kivételével - minden megkezdett 200 férőhely után legalább egy autóbusz elhelyezését kell telken belül biztosítani

a) a 30 vendégszobát meghaladó szállás, valamint

b) a 150 férőhelyet meghaladó kulturális és közösségi szórakoztató

rendeltetési egység esetén.

(2) A K-SP/1 és a K-SP/2 építési övezetek területén a sportlétesítmények rendeltetésszerű használatához az építési övezet területén belül a legnagyobb férőhelyszámú sportlétesítményt alapul véve kell minden megkezdett 600 nézőtéri férőhely után egy autóbusz-várakozóhelyet kialakítani.

(3) A K-SP/1 és K-SP/2 építési övezetek rendeltetésszerű használatát szolgáló autóbusz-várakozóhelyek közül legfeljebb 8 autóbusz-várakozóhely alakítható ki telken kívül, kizárólag az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Felszíni személygépjármű- vagy autóbuszparkoló határa, férőhelyszám” jellel jelölt területen.

(4) A Zvp-O és Zvp-U övezetek telkeinek rendeltetésszerű használatához, valamint ezen övezetek területén építmények létesítése, bővítése, átalakítása, illetve rendeltetésének változása esetén a terület rendeltetésszerű használatához az övezet területére számított minden megkezdett 600 nézőtéri férőhely után egy autóbusz-várakozóhelyet kell kialakítani.

9. Kerékpár tárolására vonatkozó előírások

11. § A K-SP/1 és K-SP/2 építési övezetek területén a sportolás célját szolgáló egységet úgy kell tekinteni, hogy ott rendszeres kerékpárforgalomra kell számítani. Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges kerékpártárolók számát a legnagyobb férőhelyszámú sportlétesítményt alapul véve kell meghatározni.

10. Az építés általános szabályai

12. § A Területen hulladék- és ömlesztettanyag-tároló kizárólag a főépület részeként létesíthető.

13. § (1) A Területen autómosó, valamint közforgalmat szolgáló üzemanyagtöltő állomás - az elektromos töltőpont kivételével - nem létesíthető.

(2) A Területen mobil üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el.

II. Fejezet

Részletes övezeti előírások

11. Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület (Ln-3)

14. § (1) Az Ln-3 építési övezet területe a sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magában foglaló, 12,5 méteres beépítési magasságot meghaladó, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az Ln-3/1 építési övezetben kizárólag

a) lakás,

b) kiskereskedelmi, szolgáltató,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

d) kulturális, valamint

e) igazgatási, iroda

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(3) Az építési övezet területén a melléképítmények közül - a tároló kivételével - kerti építmény, közmű-becsatlakozási műtárgy, valamint zászlótartó oszlop helyezhető el.

(4) Az Ln-3/1 építési övezet határértékeit a 2. melléklet 1. pontja határozza meg.

12. Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2)

15. § A Vi-2 építési övezet elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kereskedelmi, illetve szolgáltató rendeltetést szolgáló épületek elhelyezésére szolgál.

16. § (1) A Vi-2/1 építési övezetben kizárólag

a) lakás,

b) kiskereskedelmi, szolgáltató,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

d) kulturális, közösségi szórakoztató,

e) kereskedelmi célú szállás, valamint

f) igazgatási, iroda

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(2) Az építési övezet területén a melléképítmények közül - a tároló kivételével - kerti építmény, közmű-becsatlakozási műtárgy, valamint zászlótartó oszlop helyezhető el.

(3) Az építési övezet területén az épület párkánymagassága legfeljebb 20 méter lehet.

(4) A Vi-2/1 építési övezet határértékeit a 2. melléklet 2. pontja határozza meg.

17. § (1) A Vi-2/2 építési övezetben kizárólag

a) kiskereskedelmi, szolgáltató,

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

c) kulturális, közösségi szórakoztató,

d) kereskedelmi célú szállás, valamint

e) igazgatási, iroda

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(2) Az építési övezet területén a melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, valamint zászlótartó oszlop helyezhető el.

(3) A Vi-2/2 építési övezet határértékeit a 2. melléklet 2. pontja határozza meg.

18. § (1) A Vi-2/3 építési övezetben kizárólag

a) kiskereskedelmi, szolgáltató,

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

c) kulturális, közösségi szórakoztató,

d) szállás, valamint

e) igazgatási, iroda

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(2) Az építési övezet területén a melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, valamint zászlótartó oszlop helyezhető el.

(3) A Vi-2/3 építési övezet határértékeit a 2. melléklet 2. pontja határozza meg.

13. Nagykiterjedésű sportolási célú különleges terület (K-Sp)

19. § (1) A K-Sp építési övezetekben kizárólag az időszakosan, egyidőben nagy forgalmat vonzó sport rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el, amelyben a sport rendeltetést kiszolgáló

a) kiskereskedelmi, szolgáltató,

b) kulturális, közösségi szórakoztató,

c) szállás,

d) nevelési, oktatási,

e) iroda, valamint

f) raktározás

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(2) Az K-Sp építési övezetek területén a melléképítmények közül - a tároló kivételével - kerti építmény, közmű-becsatlakozási műtárgy, valamint zászlótartó oszlop helyezhető el.

(3) A Kt-Kk övezet menti telekhatártól mérten legalább 5 méteres előkertet kell biztosítani.

(4) A KÖu-4 övezet menti telekhatártól mérten - a (6) bekezdésben meghatározott kivételel - legalább 10 méteres előkertet kell biztosítani.

(5) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Gyalogos híd építménye elhelyezésére szolgáló terület” jellel jelölt területen a Vajda Péter utca közúti űrszelvényének szabadon tartásával legfeljebb 10 méter szélességben az épületeket összekötő gyalogos híd építménye helyezhető el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti gyalogos híd építménye, az annak alátámasztását szolgáló pillér, valamint egy legfeljebb bruttó 40 m² alapterületű, legfeljebb 4,5 méter párkánymagasságú portaépület elhelyezésére szolgáló területen előkertet nem kell létesíteni.

20. § (1) A K-Sp/1 építési övezet területén épület létesítésekor - legkésőbb az épületre vonatkozó használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig - a közlekedési rendszernek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

a) a Kt-Kk övezetben a Kőbányai úthoz és északról a Vajda Péter utcához kapcsolódó kiszolgáló utat a Vajda Péter utcán körforgalmú csomóponttal, valamint

b) a Kt-Kk övezetben a Kőbányai úthoz és északról a Vajda Péter utcához kapcsolódó kiszolgáló úthoz csatlakozóan legalább 260 személygépjármű-várakozóhelyet

ki kell építeni.

(2) A K-Sp/1 építési övezet határértékeit a 2. melléklet 3. pontja határozza meg.

21. § (1) A K-Sp/2 építési övezet területén 500 nézőtéri férőhelyet meghaladó sportlétesítmény létesítésekor - legkésőbb az épületre vonatkozó használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig - a közlekedési rendszernek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

a) a Kt-Kk övezetben az Üllői úthoz és délről a Vajda Péter utcához kapcsolódó kiszolgáló utat a Vajda Péter utcán csomóponttal, valamint

b) a Kt-Kk övezetben az Üllői úthoz és a Vajda Péter utcához kapcsolódó kiszolgáló úthoz csatlakozóan legalább 340 személygépjármű-várakozóhelyet

ki kell építeni.

(2) A K-Sp/2 építési övezet határértékeit a 2. melléklet 3. pontja határozza meg.

14. Városi park zöldterülete (Zvp)

22. § (1) A Zvp övezetek területe jellemzően növényzettel fedett közterület, amely a rekreációs igények kielégítését és a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét szolgálja.

(2) Az övezet területén a melléképítmények közül kerti építmény, közmű-becsatlakozási műtárgy, valamint zászlótartó oszlop helyezhető el.

(3) Az övezetben sport rendeltetés kizárólag az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Sport- és játszóterület rendeltetésű parkterület”, „G”, valamint „H” jellel jelölt területeken létesíthető.

(4) A Zvp övezetek területén kerítés építése kizárólag

a) az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Közhasználat elől állandóan elzárható terület” jellel jelölt területen,

b) az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló terület” jellel jelölt területen,

c) az állandó jelleggel elzárt területen,

d) a kutyafuttató körül, valamint

e) a komposztáló körül

megengedett.

(5) A gyermekek biztonságát szolgáló kerítés és labdafogó háló létesítése kizárólag az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Sport- és játszóterület rendeltetésű parkterület”, valamint a „G” és „H” jellel jelölt területeken megengedett.

(6) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló terület” jellel jelölt terület az üzemidőn kívül a közhasználat elől elzárható.

(7) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Megőrzendő karakterű díszkert” jellel jelölt területet díszkertként, pihenőtérként kell fenntartani, azon kizárólag - a tároló kivételével - kerti építmény helyezhető el.

(8) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Megőrzendő karakterű nyílt szabadterület” jellel jelölt terület ligetes jellegét fatelepítés nem veszélyeztetheti, a meglévő szabad gyepterületek megőrzendők.

23. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Gyalogos sétány nyomvonala” jellel jelölt útvonal

a) legalább 3 méter széles gyalogútként alakítandó ki,

b) nyomvonalvezetése a kertépítészeti tervezés során a struktúra megtartása mellett pontosítható,

c) „Telepítendő fasor” jellel jelölt szakasza mentén kétoldali fasor telepítendő a meglévő értékes faállomány megőrzése mellett.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven a „Többfunkciós, rekreációt szolgáló út nyomvonala” jellel jelölt útvonal mentén

a) legalább 3,5 méter széles gyalogos sétány, legalább 3,5 méter széles kerékpárút és legalább 2 méter széles futópálya alakítandó ki a meglévő burkolt felületek felhasználásával, egymástól fizikailag (szegéllyel vagy zöldsávval) elválasztva,

b) kétoldali fasor telepítendő a meglévő értékes faállomány megőrzése mellett.

24. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Sport- és játszóterület rendeltetésű parkterület” jellel jelölt területen

a) a sport- és játék rendeltetést zavaró, illetve korlátozó rendeltetés nem létesíthető,

b) az állandó jelleggel elzárt terület összesen legfeljebb 10 000 m2 területen alakítható ki, és

c) legalább 40% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Környezetvédelmi parksáv” jellel jelölt területen

a) pihenőhely, sport- és játszóterület nem létesíthető, valamint

b) a zöldfelületen többszintes, fa- és cserjeszinttel ellátott növényállomány alakítandó ki, ahol a lombkoronát növelő fák számának el kell érnie a terület minden megkezdett 100 m2-ére számított legalább 1 darabot.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Rendezvényterület rendeltetésű parkterület” jellel jelölt területen

a) a rendezvény rendeltetést zavaró, illetve korlátozó rendeltetés nem létesíthető,

b) az állandó jelleggel elzárt terület összesen legfeljebb 10 000 m2 területen alakítható ki,

c) legalább 60% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani,

d) a rendezvényt követően a zöldfelületet helyre kell állítani,

e) kizárólag a rendezvényhez kapcsolódó áruszállítási, valamint a fel- és levonuláshoz szükséges időszakos gépjármű-célforgalom megengedett.

25. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „I” jellel jelölt, közhasználat elől állandóan elzárható területen

a) kizárólag a meglévő elektromos alállomás felszámolásáig létesíthető kerítés,

b) építmény nem létesíthető,

c) épület nem bővíthető,

d) nagyfeszültségű energiaátalakító létesítményeken értéknövelő beruházás nem végezhető, és

e) a telephely megszűnését követően korlátlan közhasználatú parkterület alakítandó ki.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „E” jellel jelölt, közhasználat elől állandóan elzárható területen

a) kizárólag parkfenntartás, növénytermesztés, zöldhulladék-kezelés, oktatás és ezeket kiszolgáló rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) kerítés a terület határán létesíthető,

c) legalább 30% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani, és

d) az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt terület 2200 m², amelynek legfeljebb 30%-án létesíthető épület.

26. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „A” jellel jelölt, közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló területen

a) kizárólag vendéglátás, kulturális, közösségi szórakoztató és azt kiszolgáló rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) kerítés létesíthető a jelölt terület határán, illetve azon belül,

c) legalább 10% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani,

d) az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt terület 6400 m², amelynek legfeljebb 70%-án létesíthető épület, valamint

e) vendéglátó terasz az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt területen, a vendéglátó épülettől számított legfeljebb 15 méteren belül létesíthető.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „B” jellel jelölt, közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló területen

a) kizárólag ismeretterjesztés és azt kiszolgáló vendéglátás rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) kerítés nem létesíthető,

c) legalább 20% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani,

d) az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt terület 6300 m², amelynek legfeljebb 50%-án létesíthető épület, és

e) vendéglátó terasz nem létesíthető.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „C” jellel jelölt, közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló területen

a) kizárólag vendéglátás, kulturális, közösségi szórakoztató rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) a biztonságos működéshez szükséges mértékben kerítés létesíthető a terület határán, illetve azon belül,

c) legalább 20% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani,

d) az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt terület 1300 m², amelynek legfeljebb 70%-án létesíthető épület, valamint

e) vendéglátó terasz az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt területen, a vendéglátó épülettől számított legfeljebb 15 méteren belül létesíthető.

(4) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „D” jellel jelölt, közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló területen

a) kizárólag kulturális, közösségi szórakoztató és azt kiszolgáló rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el,

b) kerítés nem létesíthető,

c) legalább 20% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani, és

d) az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt terület 900 m², amelynek legfeljebb 40%-án létesíthető épület.

(5) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „F” jellel jelölt, közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló területen

a) kizárólag kulturális, közösségi szórakoztató és azt kiszolgáló szolgáltatás rendeltetés, illetve ezek építménye helyezhető el,

b) kerítés létesíthető a terület határán, illetve azon belül,

c) legalább 30% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani,

d) az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt terület 7500 m², amelynek legfeljebb 30%-án létesíthető épület, valamint

e) vendéglátó terasz az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt területen, a vendéglátó épülettől számított legfeljebb 15 méteren belül létesíthető.

(6) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „G” jellel jelölt, közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló területen

a) kizárólag sport és azt kiszolgáló szolgáltatás rendeltetés, illetve ezek építménye helyezhető el,

b) legalább 30% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani,

c) az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt terület 235 m², amelynek 100%-án létesíthető épület,

d) vendéglátó terasz a vendéglátó épülettől számított legfeljebb 15 méteren belül létesíthető.

(7) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „H” jellel jelölt, közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló területen

a) kizárólag sport és azt kiszolgáló szolgáltatás rendeltetés, illetve ezek építménye helyezhető el,

b) legalább 20% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani,

c) az „Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jellel jelölt terület 350 m², amelynek 100%-án létesíthető épület,

d) vendéglátó terasz a vendéglátó épülettől számított legfeljebb 15 méteren belül létesíthető,

e) a sportpálya összesen legfeljebb 4800 m2 területen sátorszerkezettel lefedhető.

27. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „K1” jellel jelölt kaputérség területén kizárólag a park rekreációs célú használatához kapcsolódó szolgáltatás, idegenforgalmi létesítmény, azt kiszolgáló kiskereskedelem, kerékpártároló, valamint nyilvános illemhely rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el. A vendéglátó épületben nyilvános illemhelyet is ki kell alakítani.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „K1” jellel jelölt kaputérség területén

a) legfeljebb kettő, összesen 400 m² alapterületű épület létesíthető a meglévő víztorony épületén túl,

b) legalább 35% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani,

c) vendéglátó terasz a vendéglátó épülettől számított legfeljebb 15 méteren belül létesíthető.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „K2” jellel jelölt kaputérség területén kizárólag a park rekreációs célú használatához kapcsolódó szolgáltatás, információs pont, valamint nyilvános illemhely rendeltetés, és annak építménye helyezhető el.

(4) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „K2” jellel jelölt kaputérség területén

a) legfeljebb kettő, összesen 200 m² alapterületű épület létesíthető,

b) legalább 30% zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani,

c) vendéglátó terasz a vendéglátó épülettől számított legfeljebb 15 méteren belül létesíthető.

(5) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „K3” jellel jelölt kaputérség területén

a) kizárólag a park használói számára tájékoztatást nyújtó információs pont létesítése megengedett,

b) épület nem létesíthető.

28. § (1) Az Zvp-U övezet területén a „Közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló terület”, valamint a „Kaputérség” jellel jelölt területen meghatározott építési lehetőségeken kívül

a) legfeljebb kettő, egyenként legfeljebb 100 m2 alapterületű nyilvános illemhely létesíthető egymástól legalább 300 méteres távolságra,

b) a parkrész használatához kapcsolódó, azt kiegészítő szolgáltatás rendeltetésű, legfeljebb kettő, egyenként legfeljebb 100 m² alapterületű épület helyezhető el, valamint

c) vendéglátó terasz a vendéglátó épülettől számított legfeljebb 15 méteren belül létesíthető.

(2) A Zvp-U övezet határértékeit a 2. melléklet 4. pontja határozza meg.

29. § (1) A Zvp-O övezet területén a „Közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló terület”, valamint a „Kaputérség” jellel jelölt területen meghatározott építési lehetőségeken kívül

a) legfeljebb három, egyenként legfeljebb 100 m2 alapterületű nyilvános illemhely létesíthető egymástól legalább 300 méteres távolságra,

b) a parkrész használatához kapcsolódó, azt kiegészítő szolgáltatás rendeltetésű, legfeljebb egy, legfeljebb 200 m² alapterületű épület helyezhető el,

c) vendéglátó terasz a vendéglátó épülettől számított legfeljebb 15 méteren belül létesíthető.

(2) A Zvp-O övezet határértékeit a 2. melléklet 4. pontja határozza meg.

15. Az I. rendű főutak területe (KÖu-2)

30. § (1) A KÖu-2 övezet az I. rendű főútvonalak, ezek szervizútjai, csomópontjai, műtárgyai, valamint közúti-vasúti villamos pálya, gépjármű-várakozóhely, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, mindezek csapadékvíz-elvezető rendszere, közmű- és hírközlési építmény, továbbá zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Az övezet területén

a) gépjármű-várakozóhely csak szervizútról megközelíthetően,

b) autóbusz-megállóhely csak autóbuszöbölben,

c) kerékpárosinfrastruktúra-elem csak önállóan, kerékpárútként

létesíthető.

(4) Az övezet területén - az eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével - nem szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.

16. A II. rendű főutak területe (KÖu-3)

31. § (1) A KÖu-3 övezet a II. rendű főútvonalak, ezek szervizútjai, csomópontjai, műtárgyai, valamint közúti-vasúti villamos pálya, gépjármű-várakozóhely, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, mindezek csapadékvíz-elvezető rendszere, közmű- és hírközlési építmény, továbbá zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Az övezet területén

a) gépjármű-várakozóhely csak szervizútról megközelíthetően,

b) autóbusz-megállóhely csak autóbuszöbölben,

c) kerékpárosinfrastruktúra-elem csak önállóan, kerékpárútként vagy kétoldali irányhelyes kerékpársávként

létesíthető.

(4) Az övezet területén - az eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével - nem szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.

17. Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak területe (KÖu-4)

32. § (1) A KÖu-4 övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak, ezek csomópontjai, műtárgyai, gépjármű-várakozóhely, valamint kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, mindezek csapadékvíz-elvezető rendszere, közmű- és hírközlési építmény, továbbá zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén - a Vajda Péter utca közúti űrszelvényének szabadon tartásával az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Gyalogos híd építménye elhelyezésére szolgáló terület” jellel jelölt területen legfeljebb 10 méter szélességben létesített, az épületeket összekötő gyalogos híd kivételével - épület nem helyezhető el.

(3) A Vajda Péter utcát keresztező különszintű gyalogos- és kerékpáros utat a „Településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra nyomvonala” a „Gyalogos sétány nyomvonala”, valamint a „Többfunkciós, rekreációt szolgáló út nyomvonala” jellel jelölt útvonalakhoz csatlakozóan kell kialakítani.

(4) Az övezet területén kerékpárosinfrastruktúra-elem csak önállóan, kerékpárútként vagy kétoldali irányhelyes kerékpársávként létesíthető.

18. Kötöttpályás közlekedési terület (KÖk-1)

33. § (1) Az övezet az országos vasúti hálózat vonalai, megállói és állomásai, műtárgyai, üzemi épületei, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint a közúti közlekedés pályái, gépjármű-várakozóhely, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, közmű- és hírközlési építmény, továbbá zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén kizárólag a vasúti közlekedési üzemmel kapcsolatos épület helyezhető el.

(3) A KÖk-1 övezet határértékeit a 2. melléklet 5. pontja határozza meg.

19. Kötöttpályás közlekedési területen lévő létesítmények területe (KÖk-2)

34. § (1) Az övezet az országos vasúti hálózat infrastruktúrája mellett a vasúti közlekedési üzem kiszolgálásához kapcsolódó épület elhelyezésére szolgál.

(2) A KÖk-2 jelű övezet határértékeit a 2. melléklet 5. pontja határozza meg.

20. Kerületi jelentőségű közutak területe (Kt-Kk)

35. § (1) Az övezet a kiszolgáló utak és ezek csomópontjai, műtárgyai, valamint gépjármű-várakozóhely, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, mindezek csapadékvíz-elvezető rendszere, közmű- és hírközlési építmény, továbbá zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

21. Önálló gyalogos utak területe (Kt-Kgy)

36. § (1) Az övezet területe önálló gyalogos- és kerékpárosinfrastruktúra-elem, ezek műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint zöldfelületi elem, közmű- és hírközlési építmény elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

37. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a 9/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 9/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

1. Nagyvárosias lakóterület (Ln-3)

A B C D E F G H I
1 Építési
övezet
jele
Kialakít-
ható legkisebb telek területe
(m
2)
Beépítési
mód
Beépítés meg-
engedett
leg-
nagyobb mértéke
(%)
Leg-
nagyobb épület-
magasság
(m)
Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)
Kizárólag terepszint alatti beépítés meg-
engedett legnagyobb mértéke
(%)
Általános szintterü-
leti mutató
(szmá)
(m
2/m2)
Parkolási szint-
területi
mutató
(szmp)
(m
2/m2)
2 Ln-3/1 5000 SZ 35 16 35 60 1,75 0,75

2. Intézményi terület (Vi-2)

A B C D E F G H I
1 Építési
övezet
jele
Kialakít-
ható legkisebb telek területe
(m
2)
Beépítési
mód
Beépítés meg-
engedett
leg
nagyobb mértéke
(%)
Leg-
nagyobb épület-
magasság
(m)
Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)
Kizárólag terepszint alatti beépítés meg-
engedett legnagyobb mértéke
(%)
Általános szintterü-
leti mutató
(szmá)
(m
2/m2)
Parkolási szint-
területi
mutató
(szmp)
(m
2/m2)
2 Vi-2/1 8000 SZ 35 14 35 60 2,75 1,2
3 Vi-2/2 5000 SZ 35 14 35 60 2,25 1,0
4 Vi-2/3 1600 SZ 35 14 35 60 1,5 0,75

3. Különleges nagykiterjedésű sportterület (K-Sp)

A B C D E F G H I
1 Építési
övezet
jele
Kialakít-
ható legkisebb telek területe
(m
2)
Beépítési
mód
Beépítés meg-
engedett
leg-
nagyobb mértéke
(%)
Leg-
nagyobb épület-
magasság
(m)
Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)
Kizárólag terepszint alatti beépítés meg-
engedett legnagyobb mértéke
(%)
Általános szintterü-
leti mutató
(szmá)
(m
2/m2)
Parkolási szint-
területi
mutató
(szmp)
(m
2/m2)
2 K-Sp/1 100000 SZ 40 14 25* 40 0,5 0,25
3 K-Sp/2 50000 SZ 40 18 25* 40 1,0 0,5
* BP/1002/00086-2/2019 számú OTÉK eltérési engedély alapján.

4. Városi parkterület (Zvp)

A B C D E F G
1 Övezet
jele
Kialakítható legkisebb telek
területe
(m
2)
Beépítési
mód
Beépítés megengedett
legnagyobb mértéke
(%)
Legnagyobb épület-
magasság
(m)
Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)
Kizárólag terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke
(%)
2 Zvp-U 300000 szabadon álló 2 7,5 80 0
3 Zvp-O 500000 szabadon álló 3 7,5 70 0

5. Kötöttpályás közlekedési terület övezete (KÖk)

A B C D E F G H I
1 Övezet
jele
Kialakít-
ható legkisebb telek területe
(m
2)
Beépítési
mód
Beépítés meg-
engedett
leg-
nagyobb mértéke
(%)
Leg-
nagyobb épület-
magasság
(m)
Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)
Kizárólag terepszint alatti beépítés meg-
engedett legnagyobb mértéke
(%)
Általános szintterü-
leti mutató
(szmá)
(m
2/m2)
Parkolási szint-
területi
mutató
(szmp)
(m
2/m2)
2 KÖk-1 - SZ 5 7,5 - - - -
3 KÖk-2 20.000 SZ 10 7,5 25 - 0,15 -

  Vissza az oldal tetejére