239/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

(15 igen, egyhangú szavazattal)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) alapító okiratát az 1. mellékletben foglalt tartalommal módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

2. Ez a határozat 2016. június 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 239/2016. (VI. 23.) KÖKT határozathoz

Okirat száma: K/16282/14/2016/IV

Módosító okirat

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. március 31. napján kiadott K/16282/6/2016/IV. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló .../2016. (VI. 23.) KÖKT határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.

1.2.2. telephelyei:

telephely megnevezése telephely címe
1 Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde 1106 Budapest, Gépmadár utca 15.
2 Kőbányai Napsugár Bölcsőde 1104 Budapest, Mádi utca 127.
3 Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.
4 Kőbányai Cseperedők Bölcsőde 1102 Budapest, Szent László tér 2-4.
5 Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.
6 Kőbányai Manóvár Bölcsőde 1103 Budapest, Vaspálya utca 8-10.
7 Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde 1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.
8 Kőbányai Szivárvány Bölcsőde 1106 Budapest, Maglódi út 29.”

2. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontja által meghatározott szolgáltatás biztosítása.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 889110 Bölcsődei ellátás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyermekek napközbeni ellátása

a) Más költségvetési szerv részére végzett szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

b) Felnőtteknek szervezett oktatással, képzéssel összefüggő feladatok ellátása.

c) Az óvodai és a bölcsődei ellátásban részt vevők részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.

d) Az intézményekben dolgozók étkezésével összefüggő feladatok ellátása.

e) A korai fejlesztés szakmai és működtetési feladatainak ellátása.

f) A bölcsődei ellátással, az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, a játékkölcsönzéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

g) Az ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
2 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
3 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
5 098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai
6 098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai
7 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
9 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
10 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe”

Jelen módosító okiratot törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2016. június „ ”

P. H.

Kovács Róbert

2. melléklet a 239/2016. (VI. 23.) KÖKT határozathoz

Okirat száma: K/16282/15/2016/IV

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

2.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék

2.2. A költségvetési szerv

2.2.1. székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.

2.2.2. telephelyei:

telephely megnevezése telephely címe
1 Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde 1106 Budapest, Gépmadár utca 15.
2 Kőbányai Napsugár Bölcsőde 1104 Budapest, Mádi utca 127.
3 Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.
4 Kőbányai Cseperedők Bölcsőde 1102 Budapest, Szent László tér 2-4.
5 Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.
6 Kőbányai Manóvár Bölcsőde 1103 Budapest, Vaspálya utca 8-10.
7 Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde 1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.
8 Kőbányai Szivárvány Bölcsőde 1106 Budapest, Maglódi út 29.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1982. január 1.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

1.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

1.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontja által meghatározott szolgáltatás biztosítása.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 889110 Bölcsődei ellátás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyermekek napközbeni ellátása

a) Más költségvetési szerv részére végzett szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

b) Felnőtteknek szervezett oktatással, képzéssel összefüggő feladatok ellátása.

c) Az óvodai és a bölcsődei ellátásban részt vevők részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.

d) Az intézményekben dolgozók étkezésével összefüggő feladatok ellátása.

e) A korai fejlesztés szakmai és működtetési feladatainak ellátása.

f) A bölcsődei ellátással, az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, a játékkölcsönzéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

g) Az ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
2 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
3 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
5 098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai
6 098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai
7 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
9 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
10 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 év határozott időtartamra bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogkört Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2015. június 15. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. május 31. napján kelt, a 304/2013. (V. 28.) KÖKT határozattal jóváhagyott alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Budapest, 2016. június” „

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2016. június napján kelt, ....................... napjától alkalmazandó K/16282/14/2016/IV okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt:

P. H.

_______________________
Magyar Államkincstár


  Vissza az oldal tetejére
//