240/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat

a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okirata módosításáról

(15 igen, egyhangú szavazattal)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítása aláírására, és felkéri a változás Fővárosi Törvényszékhez történő bejelentésére.

Határidő: 2016. július 6.

Feladatkörében érintett: az aljegyző

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

1. melléklet a 240/2016. (VI. 23.) KÖKT határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

(a hiánypótlási felhívás szerinti változás dőlt betűvel, a törlés áthúzással jelölve)

1. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A Közalapítványt létesítő személy neve, székhelye, a létesítés időtartama

A Közalapítvány létesítője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Alapító), székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. A Közalapítvány létesítése határozatlan időre szól.”

2. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A Közalapítvány célja

4.1. Az önkormányzat és intézményei, bűnmegelőzést ellátó szervezetek és szerveződések, valamint a rendőrség közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételek javítása.

4.2. A Közalapítvány közhasznú tevékenysége a rendőrség, ezáltal a közbiztonság és a bűnmegelőzés támogatása. Az Alaptörvény 46. cikk (1) bekezdése szerint a rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár védelme. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 4. § (1) bekezdése szerint a rendőrség állami, fegyveres rendvédelmi szerv. A Közalapítvány a tevékenységét ezen állami közfeladathoz kapcsolódóan látja el.”

3. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A Közalapítvány szervezete

6.1. A Közalapítvány ügyvezető szerve az öt természetes személyből álló kuratórium (a továbbiakban: Kuratórium). A Kuratórium tagjai a Közalapítvány vezető tisztségviselői. A Kuratórium tagja az ügyvezetési tevékenységét a Közalapítvány érdekének megfelelően személyesen köteles ellátni.

6.2. A Kuratórium elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki határozatlan időre. A vezető tisztségviselői jogviszony az elfogadással jön létre. A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles a Közalapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztségviselő tisztséget közhasznú szervezetnél betölt.

6.3. A Kuratórium elnöke: Tóth Béla (an: Sarlós Éva, lakóhelye: 2119 Pécel, Baross utca 4. I. em. 3.

A kuratórium tagjai:

a) Matkó Ottó (an: Fodor Mária, lakóhelye: 1104 Budapest, Mádi utca 68. III. em. 9.)

b) Lados Józsefné (an: Kis Erzsébet Margit, lakóhelye: 1106 Budapest, Gyakorló út 5. VII. em. 46.

c) Demeter Gyula (an: Benedicty Anna, lakóhelye: 1106 Budapest, Heves utca 58.

d) Vincze Sándor (an: Kovács Lenke Krisztina, lakóhelye: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 41. VII. em. 29.

6.4. Nem lehet a Kuratórium tagja

a) a Közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója,

b) a kiskorú személy, illetve akinek a cselekvőképességét a Közalapítvány, illetve a Kuratórium tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,

c) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,

d) az eltiltást kimondó határozatban meghatározott időtartamig, akit a vezető tisztségviselő tevékenységtől jogerősen eltiltottak,

e) az eltiltás hatálya alatt, akit a közügyektől eltiltottak,

f) akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól, illetve a Közalapítvány által folytatott tevékenységbe tartozó foglalkozástól a bíróság eltiltott, az eltiltás hatálya alatt,

g) a közhasznú szervezet megszűnését követően három évig, aki olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig −,

ga) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

gb) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

gc) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

gd) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

6.5. A Közalapítványt a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt kuratóriumi tag képviseli. A helyettesítő személy a helyettesítés időtartama alatt megtett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja a Kuratórium elnökét.

6.6. A Kuratórium a Közalapítvány működéséről az Alapítónak évente beszámol és a gazdálkodása legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza.

6.7. A Kuratórium elnöke és tagjai díjazásban nem részesülnek, a Közalapítvány érdekében kifejtett tevékenységükkel összefüggésben felmerült indokolt és igazolt költségeik megtérítésére tarthatnak igényt. A Kuratórium a költségtérítés nyújtásának keretszabályait - a Felügyelőbizottság jóváhagyásával − szabályzatban állapítja meg. A szabályzat felülvizsgálatára a szabályzat elfogadására vonatkozó szabályok irányadók. A költségtérítés iránti kérelmet a Kuratórium elnöke, a Kuratórium elnökének kérelme esetén a Kuratórium valamely más, érdektelen tagja igazolja a jogcím indokoltsága és az elszámolni kívánt költség összegszerűsége tekintetében, valamint a Felügyelőbizottság elnöke ellenjegyzi.

6.8. A Kuratórium tagja köteles az Alapító részére a Közalapítványra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számára a Közalapítványra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani.

6.9. A Kuratórium tagja az ügyvezetési tevékenysége során a Közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel.

6.10. A Kuratórium értesíti az Alapítót a szükséges intézkedések megtétele érdekében, ha a 12.5. pontban meghatározott valamely megszűnési ok bekövetkezik, valamint a megszűnési ok bekövetkeztét közli a Felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is. Ha az Alapító a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a Kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért a Közalapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a Kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.

6.11. A kuratóriumi tagság megszűnik:

a) visszahívással,

b) lemondással,

c) a tag halálával,

d) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,

e) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

6.12. A Kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az Alapító hívhatja vissza.

6.13. A Kuratórium tagja a megbízatásáról a Közalapítványhoz címzett, a Kuratórium elnökéhez vagy az Alapítóhoz, a kuratórium elnöke az Alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag, illetve elnök kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.”

4. Az Alapító Okirat 7.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.1. A Kuratórium évente legalább kétszer ülést tart.

A Kuratórium ülését írásbeli meghívóval - a Közalapítvány nevének, címének, az ülés helyének, időpontjának, a tervezett napirendnek, az egyes napirendi pontok tárgyalásához meghívott személyek megjelölésével, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos dokumentumok megküldésével - az Elnök hívja össze. A napirendet a meghívóban olyan részletezettséggel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A meghívót a kuratóriumi tagoknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy az ülés tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal korábban kézhez kapják.

Az indítvány benyújtásától számított 30 napon belül össze kell hívni a Kuratórium ülését, ha ezt legalább két tagja írásban, az összehívás céljának megjelölésével az Elnöknél kezdeményezi.

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

5. Az Alapító Okirat 7.5. pontjának 2. mondata törlésre kerül.

6. Az Alapító Okirat 7.6. pontjában a „[Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész törlésre kerül.

7. Az Alapító Okirat 7.7. pont 3. alpontjában a „jelentés” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg lép.

8. Az Alapító Okirat a következő 7.9. ponttal egészül ki:

„7.9. Az Alapító, a Kuratórium tagja és a Felügyelőbizottság tagja kérheti bíróságtól az Alapító és a Kuratórium által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapító Okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránti keresetet attól az időponttól számított harminc napon belül lehet benyújtani a Közalapítvány ellen, amikortól a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egy éves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.”

9. Az Alapító Okirat 8.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.2. A Kuratórium döntéseit írásban, igazolható módon köteles az érintettekkel közölni, az összes döntés nyilvánosságra hozatalát - közöttük a pályázatok eredményét - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével, vagy a Kőbányai Hírek című helyi lapban történő megjelentetéssel kell biztosítani a határozathozatalt követő harminc napon belül.”

10. Az Alapító Okirat 8.3. pontjában a „jelentését” szövegrész helyébe a „mellékletét” szöveg, a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humán Irodája Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjának irodájában” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros X. kerület Polgármesteri Hivatalnál” szöveg lép.

11. Az Alapító Okirat 8.4. pontjában a „jelentését” szövegrész helyébe a „mellékletét” szöveg lép.

12. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. A Felügyelőbizottság

9.1. Az Alapító a Közalapítvány érdekeinek megóvása céljából a Kuratórium tevékenységének ellenőrzésére három tagból álló felügyelőbizottságot (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) hoz létre.

9.2. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alaptó jelöli ki határozatlan időre. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

9.3. A Felügyelőbizottság elnöke: Sárréti Zoltán (lakóhelye: 1105 Budapest, Mádi utca 13/A.

9.4. A Felügyelőbizottság tagjai:

a) Tóth Balázs (lakóhelye: 1103 Budapest, Csombor utca 6/3.)

b) dr. Horváth Krisztián (lakóhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 16.)

9.5. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja,

a) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,

b) aki vagy akinek a hozzátartozója a Közalapítvány Kuratóriumának tagja,

c) az Alapító vezetője és közeli hozzátartozója,

d) aki a Közalapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és ennek közeli hozzátartozója, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

e) aki a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, és annak közeli hozzátartozója.

9.6. A Felügyelőbizottság a tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente beszámol az Alapítónak.

9.7. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a Kuratórium tagjaitól jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat, valamint a bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát megvizsgálhatja.

9.8. A Felügyelőbizottság a Kuratórium elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálja, és az ezzel kapcsolatos álláspontját a Kuratórium ülésén ismerteti. A Felügyelőbizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

9.9. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Alapítót vagy a Kuratóriumot tájékoztatni, és a Kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,

b) a Kuratórium tagjai felelősségét megalapozó tény merült fel.

9.10. A Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - a Kuratóriumot intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

9.11. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Kuratóriumtól függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

9.12. A Felügyelőbizottság tagjai a tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, a Közalapítvány érdekében végzett tevékenységükkel összefüggésben felmerülő indokolt és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak. A Felügyelőbizottság a költségtérítés nyújtásának keretszabályait szabályzatban állapítja meg. A szabályzat felülvizsgálatára a szabályzat elfogadására vonatkozó szabályok irányadók. A költségtérítés iránti kérelmet a Kuratórium elnöke igazolja a jogcím indokoltsága és az elszámolni kívánt költség összegszerűsége tekintetében, valamint a Felügyelőbizottság elnöke, a Felügyelőbizottság elnökének kérelme esetén a Felügyelőbizottság más, érdektelen tagja ellenjegyzi.

9.13. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárét való felelősség szabályai szerint felelnek a Közalapítvánnyal szemben.

9.14. A Felügyelőbizottság ülését írásbeli meghívóval - a Közalapítvány nevének, címének, az ülés helyének, időpontjának, a tervezett napirendnek, az egyes napirendi pontok tárgyalásához meghívott személyek megjelölésével, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos dokumentumok megküldésével - a Felügyelőbizottság elnöke hívja össze. A napirendet a meghívóban olyan részletezettséggel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A meghívót a felügyelőbizottsági tagoknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy az ülés tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal korábban kézhez kapják.

Bármely felügyelőbizottsági tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Felügyelőbizottság elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Felügyelőbizottság elnöke nem tesz eleget, a Felügyelőbizottság ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

9.15. A Felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A Felügyelőbizottság a határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A Felügyelőbizottság működésének részletes szabályait a Felügyelőbizottság által elfogadott ügyrend tartalmazza.

9.16. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag a lemondó nyilatkozatát a Közalapítvány Kuratóriuma elnökéhez intézi.”

13. Az Alapító Okirat 10.2. pontja törlésre kerül.

14. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. A Közalapítvány gazdálkodása, a vagyon kezelése és felhasználása

11.1. A Közalapítvány vagyonát a céljának megfelelően, az Alapító Okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni. Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el, és nem követelheti vissza.

11.2. A Közalapítvány az Alapító Okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapcél) folytathat, és célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyezteti. A Közalapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

11.3. A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az alapcélja szerinti tevékenységet nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

11.4. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki. A Közalapítvány a gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez az alapél szerinti tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vesz fel.

11.5. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással rendelkezik, és amelyben a felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulása mértékét.

11.6. A Közalapítvány a tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az Alapító - a vagyoni hozzájárulása megfizetésén túl - a Közalapítvány tartozásaiért nem felel.

11.7. A Közalapítvány a Kuratórium tagját, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

11.8. A Közalapítvány adománygyűjtést folytathat.

11.9. A Közalapítvány vagyona terhére a céljának megvalósításával összefüggésben annak a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit a Kuratórium kedvezményezettként megjelöl.

11.10. A kedvezményezettként megjelölt személy akkor támaszthat igényt a Közalapítvánnyal szemben, ha a Kuratórium a kedvezményezett részére szóló juttatásról döntött, a döntését a kedvezményezettel közölte, és a jogosult a juttatás feltételeit elfogadta.

11.11. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az Alapító Okiratban foglalt célokra. Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor kerülhet sor, ha

a) azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és

b) pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az elszámolás részletes rendjét.

11.12. Pályázati kiírás hiányában a Közalapítvány szolgáltatását írásbeli kérelem alapján lehet igénybe venni.

11.13. A Közalapítvány a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít, amelyet a beszámolóval azonos módon kell jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. A beszámolóba, közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.”

15. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. Egyéb rendelkezések

12.1. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

12.2. A Közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a Közalapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki. A Közalapítvány nem lehet korlátlanul felelős tagja más jogalanynak.

12.3. A Közalapítvány munkavállalót nem foglalkoztat.

12.4. Az Alapító a Közalapítvánnyal kapcsolatos döntéshozatal előtt - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - beszerzi a Kuratórium és a Felügyelőbizottság tagjainak írásos véleményét, amelyek nyilvánosak. A véleményt a döntéshozatalt megelőzően legalább három nappal előbb kell megkérni, és olyan időben kell megküldeni, hogy az a döntéshozatal előtt rendelkezésre álljon.

12.5. A Közalapítvány alapító okirata módosítását, illetve annak egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Kőbányai Hírek című helyi lapban közzé kell tenni.

12.6. Az Alapító a Közalapítványt nem szüntetheti meg. A Közalapítvány megszűnik, ha

a) a Közalapítvány a célját megvalósította, és az Alapító új célt nem határozott meg,

b) a Közalapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, vagy

c) a Közalapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

12.7. A Közalapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti az általa a Közalapítványnak juttatott vagyon erejéig. Az ezt meghaladó mértékű vagyon a Közalapítvány célja szerinti tevékenységet folytató, a Budapest X. kerület közigazgatási területén működő állami szervet illeti. A jogutód nélkül megszűnt Közalapítvány Alapítója a vagyonból való részesedés mértékéig köteles helytállni a megszűnt Közalapítvány ki nem elégített tartozásaiért.

12.8. A Közalapítvány a működése során elsősorban elektronikus úton tart kapcsolatot, amennyiben ennek feltételei fennállnak, és az érintett megadja az e-mailcímét. Az elektronikus úton történő közlés írásbelinek minősül.

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény rendelkezései irányadók.”

Budapest, 2016. június „ ” Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alapító képviseletében
Kovács Róbert polgármester

  Vissza az oldal tetejére
//