301/2018. (VIII. 30.) KÖKT határozat

a Kőbányai Mocorgó Óvoda alapító okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

(12 igen szavazattal, 1 tartózkodással)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Mocorgó Óvoda alapító okiratát az 1. mellékletben foglalt tartalommal módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

2. Ez a határozat 2018. augusztus 31-én lép hatályba.

Határidő: 2018. július 31.

Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Jegyzői Főosztály vezetője

1. melléklet a 301/2018. (VIII. 30.) KÖKT határozathoz

Okirat száma: K/3341/18/2018/KCO

Módosító okirat

A Kőbányai Mocorgó Óvoda Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 2018. április 27. napján kiadott, K/3341/6/2018/KCO számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a /2018. (VIII. 30.) KÖKT határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

1.2.2. telephelye:

telephely megnevezése telephely címe
1 1101 Budapest, Kőbányai út 30.”

2. Az alapító okirat 2. pontja a következő alponttal egészül ki:

„2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése székhelye
1 Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38.”

3. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.4. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest X. kerület, Barabás utca, Bihari út 12-től és 19-től végig, Csákó köz, Doba utca, Fokos utca, Gép utca, Hajlék utca, Hargita sétány, Hidas köz, Horog utca, Jegenye utca, Kisbacon utca, Kismartoni út, Kistorony park, Kőbányai út 30., 43/A, 45/A A, B, C, D-1, D-2, F-1, F-2, G, J-1, J-2, H-1, H2, K-1, K-2 egység, 47. és 40-54-ig, Könyves Kálmán körút páratlan oldal, Lencse utca, Lengyel sétány, Luca köz, Mázsa tér, Mázsa utca, Monori utca, Nyerő utca, Platán sor, Pongrác köz, Pongrác út 15-től végig, Szállás köz, Szalonka köz, Száva utca 9-től és 14-től végig, Szita köz, Vajda Péter utca páros oldal, Vaskő utca, Vasláb utca, Vécs köz, Vika köz.”

4. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, tanulólétszám
1 Kőbányai Mocorgó Óvoda 100 fő
2 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 100 fő”

5. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:


ingatlan címe

ingatlan helyrajzi száma
vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga
az ingatlan funkciója, célja
1 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 38924/9 használati jog óvoda
2 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 38920/9 használati jog óvoda”

Jelen módosító okiratot 2018. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint”

D. Kovács Róbert Antal

polgármester

2. melléklet a 301/2018. (VIII. 30.) KÖKT határozathoz

Okirat száma: K/3341/19/2018/KCO

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kőbányai Mocorgó Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Kőbányai Mocorgó Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

1.2.2. telephelye:

telephely megnevezése telephely címe
1 1101 Budapest, Kőbányai út 30.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. május 15.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése székhelye
1 Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján ellátja a helyi óvodai nevelést és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 851020 Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek számára a nevelési év kezdő napjától,

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, az óvoda zárva tartásának ideje alatti a rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének biztosítása,

c) a pedagógiai program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási intézményekkel,

d) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása,

e) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, enyhe fokban látáscsökkent, halláscsökkent, mozgássérült sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása,

f) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján,

g) speciális tehetséggondozó programok szervezése hátrányos helyzetű gyermekek részére,

h) tehetségpontként működhet.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2 066010 Zöldterület-kezelés
3 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
4 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
5 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
6 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
7 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
8 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
9 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
10 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
11 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest X. kerület, Barabás utca, Bihari út 12-től és 19-től végig, Csákó köz, Doba utca, Fokos utca, Gép utca, Hajlék utca, Hargita sétány, Hidas köz, Horog utca, Jegenye utca, Kisbacon utca, Kismartoni út, Kistorony park, Kőbányai út 30., 43/A, 45/A A, B, C, D-1, D-2, F-1, F-2, G, J-1, J-2, H-1, H2, K-1, K-2 egység, 47. és 40-54-ig, Könyves Kálmán körút páratlan oldal, Lencse utca, Lengyel sétány, Luca köz, Mázsa tér, Mázsa utca, Monori utca, Nyerő utca, Platán sor, Pongrác köz, Pongrác út 15-től végig, Szállás köz, Szalonka köz, Száva utca 9-től és 14-től végig, Szita köz, Vajda Péter utca páros oldal, Vaskő utca, Vasláb utca, Vécs köz, Vika köz.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogkört Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere gyakorolja. Az intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent László tér 29.) látja el.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, tanulólétszám
1 Kőbányai Mocorgó Óvoda 100 fő
2 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 100 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:


ingatlan címe

ingatlan helyrajzi száma
vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga
az ingatlan funkciója, célja
1 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 38924/9 használati jog óvoda
2 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 38920/9 használati jog óvoda

  Vissza az oldal tetejére
//