327/2018. (VIII. 30.) KÖKT határozat

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője kinevezéséről

(11 igen szavazattal, 1 tartózkodással)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének Szabó Lászlót nevezi ki 2018. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig terjedő öt év határozott időtartamra.

2. A Képviselő-testület Szabó László, a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének munkaszerződését az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés aláírására.

3. Ez a határozat 2018. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2023. szeptember 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 327/2018. (VIII. 30.) KÖKT határozathoz

Munkaszerződés

amely egyrészről a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (1107 Budapest, Basa utca 1., képviseli a kizárólagos tulajdonos Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) nevében D. Kovács Róbert polgármester mint munkáltató, a továbbiakban: Munkáltató),

másrészről Szabó László (természetes személyazonosító adatok ..., adóazonosító jel ..., TAJ ..., lakcím ...) mint munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló, együttesen: Szerződő Felek) között jött létre az alábbi feltételekkel, a megjelölt helyen és napon.

1. A Munkavállaló munkaköre, a munkaviszony időtartama, a munkáltatói jogok gyakorlása

1.1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének kinevezéséről szóló 327/2018. (VIII. 30.) KÖKT határozatával Szabó Lászlót nevezte ki a Munkáltató ügyvezetőjének 2018. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig terjedő öt év határozott időtartamra.

1.2. A Munkáltató a Munkavállalót 2018. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-ig terjedő öt év határozott időtartamra ügyvezető munkakörben alkalmazza.

1.3. A Munkavállaló a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése alapján vezető állású munkavállaló.

1.4. A Munkavállaló felett a munkáltatói jogokat - a kinevezés, a felmentés és a díjazás megállapítása kivételével - a polgármester gyakorolja. A Munkavállaló kinevezése, a felmentése és a díjazás megállapítása a Képviselő-testület hatásköre.

2. A Munkavállaló feladata, munkaideje, szabadsága

2.1. A Munkavállaló feladata a Munkáltató irányítása és eredményes működtetése.

2.2. Az ügyvezető részletes feladatait a Munkáltató Alapító Okirata tartalmazza.

2.3. A Munkavállaló munkaideje heti 20 óra munkaidőkeretben.

2.4. A Munkavállaló munkarendje kötetlen.

2.5. A Munkavállaló által szükség szerint teljesített rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés (túlmunka, ügyelet, készenlét) fejében a Munkavállalót külön ellenérték nem illeti meg.

2.6. A Munkavállalót az Mt.-ben meghatározott alap- és pótszabadság illeti meg. A Munkavállaló a szabadságát a Munkáltatóval történt előzetes egyeztetés alapján, a maga által meghatározott időpontban veheti igénybe.

3. Személyi alapbér, prémium

3.1. A Munkavállaló személyi alapbére a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője munkaszerződésének jóváhagyásáról szóló 327/2018. (VIII. 30.) KÖKT határozat alapján bruttó 500 000 Ft/hó, azaz Ötszázezer forint havonta.

3.2. A bér kifizetése a Munkáltató dolgozóinak bérfizetésével azonos időpontban történik.

3.3. A Munkavállaló személyi alapbérének emelésére és prémiumára az Önkormányzat Képviselő-testülete által a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságokra vonatkozó Javadalmazási Szabályzatról szóló 209/2015. (V. 21.) KÖKT határozattal jóváhagyott Javadalmazási Szabályzat (a továbbiakban: Javadalmazási Szabályzat) irányadó.

4. Egyéb juttatások

4.1. A Munkavállaló egyéb juttatásokra a Javadalmazási Szabályzat szerint jogosult azzal, hogy a Munkavállalót nem illetik meg a Javadalmazási Szabályzat 9. § (1)-(5) bekezdésében meghatározott juttatások.

5. Munkavégzésre irányuló további jogviszony, összeférhetetlenség

5.1. A Munkavállaló további munkavégzésre irányuló jogviszonyt a Munkáltató előzetes írásbeli engedélye alapján létesíthet. Nem kell engedély arra a jogviszonyra, amelyet a Munkavállaló tudományos, oktatói, művészeti, illetve szerzői jogi védelem alá eső tevékenységre létesít.

5.2. A Munkavállaló

5.2.1. nem szerezhet részesedést - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - a Munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a Munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,

5.2.2. nem köthet a saját nevében vagy javára a Munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, továbbá

5.2.3. köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a Munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató vagy a Munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetve vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál.

5.3. Az 5.1., illetve 5.2. pontban meghatározott tilalom megszegése esetén a Munkáltató

5.3.1. kártérítést követelhet, vagy

5.3.2. kártérítés helyett követelheti, hogy a Munkavállaló a saját részére kötött ügyletet engedje át, vagy a más számára kötött ügyletből eredő hasznát adja ki, vagy arra vonatkozó követelését a Munkáltatóra engedményezze.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A Munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott hivatali, üzleti, szakmai titkot, valamint a Munkáltató Alapítójára, illetve a szakmai tevékenységre vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni.

6.2. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a szerződés időtartama alatt a munkakörében tudomására jutott olyan információkat, amelyek a Munkáltató szakmai, üzleti, gazdasági érdekeit és jó hírnevét sértenék, harmadik fél részére nem szolgáltatja ki, beleértve azt is, hogy e körben a tömegkommunikáción keresztül a Munkáltató tevékenységére, személyekre vonatkozó nyilatkozatot nem tesz.

6.3. A Munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Munkáltató gazdasági, szakmai érdekeit veszélyeztetné [Mt. 211. §-ában foglalt szabályok megsértésével]. A Munkavállaló köteles a Munkáltató szakmai, gazdasági adatait üzleti titokként kezelni és azt megőrizni, e kötelezettsége megsértéséért kártérítési felelősséggel tartozik.

6.4. A Munkavállaló köteles az elvégzett munkájáról, illetve a vele szemben támasztott követelmények megvalósulásáról a Munkáltató által meghatározott fórumon beszámolni és tájékoztatást adni.

6.5. A károkozás eseteiben a Munkavállaló felelősségére az általános kárfelelősségi szabályok az irányadóak azzal, hogy gondatlan károkozás esetén a Munkavállaló a teljes kárért felel.

6.6. A munkaviszonya megszűnésekor a Munkavállaló köteles a birtokában levő valamennyi tárgyat, valamint minden olyan eredeti dokumentumot és információt a Munkáltató tájékoztatása mellett a Munkáltatónak haladéktalanul átadni, amely a Munkáltató ügyeivel, üzletvitelével kapcsolatos.

6.7. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésekor nem hallgattak el egymás elől olyan tényt vagy egyéb körülményt, amely a szerződés szempontjából jelentős.

6.8. A Szerződő Felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton rendezik.

6.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Mt. rendelkezései, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a Társaság Alapító Okirata, a Javadalmazási Szabályzat és az Önkormányzat egyéb szabályzatai irányadók.

6.10. Jelen szerződés négy egymással szó szerint megegyező, összefűzött, három oldalból álló eredeti példányban készült, amelynek kettő példánya az aláírást követően a Munkavállaló számára, kettő példánya a Munkáltató részére kerül átadásra.

Alulírott Szerződő Felek a jelen Munkaszerződést elolvasták, tartalmát együttesen értelmezték, és azt mint akaratukkal mindenben megegyező jognyilatkozatot írják alá.

Budapest, 2018. augusztus „ ”

D. Kovács Róbert polgármester
a Munkáltató képviseletében
Szabó László
Munkavállaló

Ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián

jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//