428/2018. (XI. 22.) KÖKT határozat

a Kőbányai Gesztenye Óvoda alapító okiratának módosításáról

(14 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el.

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gesztenye Óvoda alapító okiratát módosítja akként, hogy

a) a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölését kiegészíti a „084070 Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működése” kormányzati funkcióval, valamint

b) az alapító okirat 5.1. pontját kiegészíti az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlójának meghatározásával.

2. Ez a határozat 2018. november 23-án lép hatályba.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratot módosító okirat aláírására, valamint a változás Magyar Államkincstárhoz történő bejelentésére.