Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (III. 31.) *  önkormányzati rendelete

a lakossági kezdeményezésű, és lakossági hozzájárulással önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítések rendjéről szóló 25/2000. (V. 5.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági kezdeményezésű, és lakossági hozzájárulással önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítések rendjéről szóló 25/2000. (V. 5.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § (1) Az R. 4. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Az ingatlantulajdonosok útépítési kezdeményezésének érvényességi feltétele, hogy]

a) az Önkormányzattal kötendő szerződést nyilatkozat aláírásával kezdeményezzék,”

(2) Az R. 4. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Az ingatlantulajdonosok útépítési kezdeményezésének érvényességi feltétele, hogy]

c) az útépítési vállalkozói szerződések megkötésétől számított két hónapon belül az ingatlanok tulajdonosai az Önkormányzattal a szerződést megkössék és az e rendelet alapján meghatározott útépítési hozzájárulásuk szerződésben foglalt hányadát az ott vállalt határidőben befizessék, illetve a részletfizetési kötelezettségük teljesítését megkezdjék.”

2. § Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az útépítést kezdeményező ingatlantulajdonosokkal a polgármester megköti az e rendelet mellékletét képező szerződést, amely tartalmazza az útépítési hozzájárulás megfizetésének módját és feltételeit.”

3. § (1) Az R. 10. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„Záró rendelkezések”

(2) Az R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 8. § szerinti kamatmentes részletfizetési kedvezményre való jogosultság megállapítása során a mindenkor hatályos szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendelet eljárási szabályait kell alkalmazni.”

4. § Az R. mellékletének 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Amennyiben a Tulajdonos nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott vagy az útépítési érdekeltségi hozzájárulást felszólítást követően sem fizeti meg, úgy a még fennálló tartozás a Ptk. 301. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kamatokkal együtt egy összegben esedékessé válik.”

5. § (1) E rendelet 2006. április 15-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően megkezdett útépítésekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 5. §-a (1) bekezdésének „továbbá a kötelezettség vállalása ellenére nem teljesítő” szövegrésze.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester