Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (III. 30.) *  önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 17/2004. (IV. 1.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 17/2004. (IV. 1.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § Az R. 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„1. § (4) Az e rendeletben nem szabályozott esetekben a mindenkor hatályos vagyonrendelet, az Ltv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban Ptk.). szabályai az irányadók.”

2. § (1) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (3) A bérlő elidegenítési kérelme az elidegenítési eljárás megkezdése nélkül elutasításra kerül, ha a vagyonkezelő a lakásra az e rendelet 21. § (10) bekezdés a) pontja vagy a helyiségre az ugyanezen bekezdés b) pontja szerinti tartozást tart nyilván.”

(2) Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (4) E rendelet 1. számú függeléke tartalmazza az elfogadott vagyonkoncepció és a vagyonkataszter alapján azokat az épületeket, amelyekben az összes lakás és/vagy a helyiség kizárólagos önkormányzati tulajdonban van.”

(3) Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (5) A rendelet 2. számú függeléke tartalmazza a műemlék és műemlék jellegű épületeket.”

3. § Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (3) Ha a telek az építésügyi jogszabályokban előírt legkisebb teleknagyságot meghaladja és abból az előírások szerint új telek alakítható ki, azt meg lehet osztani. A telekmegosztási eljárást a tulajdonos döntése után a vagyonkezelő kezdeményezi az építéshatóságnál.”

4. § Az R. a következő 3/A. §-al egészül ki:

„3/A. § (1) A nettó 20 millió forint forgalmi érték feletti lakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket versenytárgyalás útján kell elidegeníteni.

(2) A versenytárgyalás lebonyolítására a mindenkor hatályos vagyonrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.”

5. § (1) Az R. 5. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„A Képviselő-testület hatásköre”

(2) Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Versenytárgyalás kiírásáról a TVKB javaslata alapján a Kt. dönt, ha a lakás vagy helyiség piaci forgalmi értéke a nettó 20.000.000.- Ft-ot meghaladja, és az elidegenítés egyéb feltételei is fennállnak.”

6. § (1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. (1) A vételre történő kijelölésről és a felajánlásról a TVKB dönt, ha az elidegenítésnek az Ltv.-ben és e rendeletben meghatározott egyéb feltételei is fennállnak, és a lakás, helyiség, tetőtér vagy önkormányzati tulajdonrész forgalmi értéke nem haladja meg a nettó 20.000.000.- Ft-ot.”

(2) Az R. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (2) A döntés során minden esetben értékelni kell:

a) a lakás, vagy helyiség kerületfejlesztéssel, szabályozási tervvel érintettségét,

b) fenntartásának gazdaságosságát,

c) műszaki állapotát,

d) minden olyan jogi tényt, körülményt, amely az értékesítést, vagy a vagyontárgy megtartását indokolja.”

7. § Az R. 8. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) a Palota Holding Zártkörű Részvénytársaságot, mint vagyonkezelő szervet,”

8. § (1) Az R. 11. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (3) b) a bérlő, valamennyi bérlőtárs vagy a társbérlő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy az elővásárlási jogot helyette a vele egy tekintet alá eső személy gyakorolja

(gyermeke, örökbefogadott gyermeke, egyenes ágbeli rokona),”

(2) Az R. 11. §-ának (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

„11. § (3) Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó kérelemhez mellékelni kell:

e) a vagyonkezelő által kiadott igazolást arról, hogy a bérleti szerződésben foglalt bérleti díj és egyéb költségek tekintetében tartozás nem áll fenn.”

9. § (1) Az R. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Nem az állam tulajdonából önkormányzati tulajdonba került, bérleti és elővásárlási joggal nem terhelt üres lakást és helyiséget e rendeletben meghatározott kivételekkel a hasznosítás érdekében nyilvános árverés útján kell értékesíteni. Az árverés kiírásáról a hatáskörrel rendelkező tulajdonosi jogot gyakorló dönt.”

10. § (1) Az R. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (3) Az árverést közjegyző jelenlétében kell megtartani.”

(2) Az R. 13. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (6) Ha az árverés nyertese nem köti meg az (5) bekezdés szerint a szerződést, és/vagy a vételárat nem fizeti meg, elveszíti a szerződéskötéshez való jogát és a biztosítékot.”

11. § (1) Az R. 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) Az Ltv. 49-59. §-ával nem érintett üres lakások, és helyiségek további nyilvános árverésen történő elidegenítésétől akkor lehet eltekinteni, ha a megelőző két árverés eredménytelen volt. Az eredménytelen árverések utáni egyszerűsített értékesítésre történő meghirdetésről értékhatártól függően a tulajdonosi jogok gyakorlója az e rendeletben meghatározott módon dönt. A nettó 20 millió forintot meghaladó értékű üres lakás vagy helyiség értékesítés esetén e paragrafus (1) bekezdésében az egyszerűsített értékesítésre meghatározott rendelkezés nem alkalmazható.”

(2) Az R. 14. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (7) Bérleti joggal terhelt, bérlő által lakott lakás, vagy használt helyiség esetében a harmadik személytől érkezett, befogadott vételi ajánlattal, vagy a versenytárgyaláson benyújtott ajánlattal fel kell hívni a bérlőt, hogy nyilatkozzon, hogy az alábbi feltételek mellett él-e elővásárlási jogával:

a) a lakás vagy helyiség bérlő úgy élhet elővásárlási jogával, hogy amennyiben a harmadik személy által ajánlott feltételeket vállalja, akkor a lakás, vagy helyiség bérlővel kell a szerződést megkötni,

b) a vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben készpénzben, vagy átutalással a szerződés megkötésétől számított 8 banki napon belül, illetve a versenytárgyalási kiírásban meghatározott időpontig kell megfizetni az e bekezdésben meghatározottaknak megfelelően.”

12. § Az R. 15. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (7) Elidegenítéskor az értékbecslést a tulajdonos által megbízott szerv vagy személy készíti, amely 90 napon belül használható fel.”

13. § (1) Az R. 17. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„A lakás vételárának megfizetési módjai”

(2) Az R. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) Az elővásárlásra jogosult bérlő a vételárat választásától függően - az alábbiak szerint teljesítheti:

a) a szerződés megkötésekor a vételár 10%-át egy összegben fizeti meg és a fennmaradó vételár hátralékot 15 évi - havonta egyenlő - részletben fizeti meg,

b) a vételárat a szerződés megkötésekor egy összegben, vagy a szerződés megkötésének időpontjától számított 90 napon belül (bankhitelből) egy összegben fizeti meg

c) az a) pont szerinti fizetési mód mellett a vételár hátralékot 15 évnél rövidebb törlesztési idő alatt fizeti meg.”

(3) Az R. 17. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (4) Ha a vevő a vételár hátralékot 15 évnél rövidebb idő alatt fizeti meg, a fennálló vételár hátralék:

a) 25%-át nem kell megfizetnie, ha a vételárhátralék teljes összegét a szerződés megkötésétől számított fél éven belül megfizeti,

b) 20%-át nem kell megfizetnie, ha a vételár teljes összegét a szerződés megkötésétől számított egy éven belül megfizeti,

c) a vevőnek a vételárhátralék 15%-át nem kell megfizetnie abban az esetben, ha egy éven túl a szerződés lejárta előtt egy összegben fizeti a teljes vételárat.”

(4) Az R. 17. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (7) A (6) bekezdés alapján megállapított havi törlesztő részletek helyett a további hónapokban a tizenöt évi részletfizetés alapján megállapítható havi törlesztő részletet kell fizetni, ha a vevőnek kettő havi törlesztő részletnek megfelelő összeget meghaladó lejárt tartozása van. Ez esetben az e rendelet 29. § (2) bekezdésében foglalt kamatfizetési kötelezettség áll be.”

14. § (1) Az R. 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § (5) A kedvezményre jogosultság megszűnését követő hónaptól a tizenöt évi részletfizetés részarányos része állapítható meg és az e rendelet 29. §-ában meghatározott mértékű kamatot kell figyelembe venni a további törlesztő részletek tekintetében. A már igénybe vett árengedményt és a vételár hátralékból adott engedményt a körülmények megváltozása nem érinti.”

(2) Az R. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § (6) A kedvezményre jogosultság feltételeinek fennállását a polgármester a vételárhátralék nyilvántartójával (8. §) két évente ellenőrizteti. Ha a vételkor fennálló kedvezményekre jogosító feltételekben változás történt, az (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.”

15. § Az R. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) A kérelemre, eladásra kijelölt helyiséget elővásárlási joga alapján a bérlőnek kell vételre felajánlani.”

16. § (1) Az R. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) Az üres helyiség kiinduló vételára a 15. § szerint megállapított piaci forgalmi érték. Ha az önkormányzati tulajdonban lévő helyiséget az elővásárlásra jogosult veszi meg, a helyiség vételárát a Tulajdonosi, Vagyonkezelési és Közbeszerzési Bizottság határozza meg a forgalmi értékbecslés figyelembevételével, a vételár mértéke a helyi forgalmi értéket nem haladhatja meg.”

(2) Az R. 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (3) Az elővásárlásra jogosult bérlőnek az adásvételi szerződés megkötésekor a teljes vételárat egy összegben és az erre törvény által előírt ÁFA 100%-át kell megfizetni. Kérelme alapján a Képviselő-testület dönthet úgy, hogy a szerződéskötéskor a bérlő a vételár 50%-át és a teljes vételár után járó ÁFA-t fizeti meg. A vételár hátralékára legfeljebb hat havi részletfizetési kedvezményt adhat, az e rendeletben szabályozott kamatfizetési kötelezettség mellett.”

(3) Az R. 20. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„20. § (4) A helyiség vételára a szerződés megkötésekor egy összegben, vagy a szerződés megkötésének időpontjától számított 90 napon belül (bankhitelből) egy összegben fizethető meg.”

17. § Az R. 21. §-ának (10) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (10) b) nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében bérleti díj, közüzemi díj, fűtési díj, adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, vagy a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő tartozása”

18. § (1) Az R. 22. §-ának (1) bekezdésének bevezető rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) A vagyonkezelő köteles a tulajdonosi nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a vevőnek az eladási ajánlatot megküldeni, amelyben közölni kell:”

(2) Az R. 22. §-ának (1) bekezdésének j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) j) felhívást, hogy az ajánlati kötöttség határideje az eladási ajánlat kézhezvételétől számított 30 nap és ha ezen belül a vevő nem nyilatkozik, az jogvesztő, az elidegenítési eljárást újra le kell folytatni.”

(3) Az R. 22. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (2) Minden az (1) bekezdés j.) pontja alapján lefolytatott új eljárás során a tulajdonos az értékbecslést a vevő költségére készítteti el. Az értékbecslés díját egy összegben kell megtéríteni.”

(4) Az R. 22. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (4) Az ajánlati kötöttség határideje a vagyonkezelő eladási árajánlatának kézhezvételétől számított harmincadik nap.”

(5) Az R. 22. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (5) Azoknak a vevőknek, akik a (4) bekezdés szerinti jogvesztő határidőn belül érdemben nem nyilatkoztak, csak megismételt eljárás és új értékbecslés alapján van lehetőségük a vételre. A megismételt értékbecslés díját kötelesek megfizetni.”

19. § (1) Az R. a 24. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„Lakás és helyiség adásvételi szerződésben rögzítendő kikötések, kötelezettségek és hozzájárulások beszerzése”

(2) Az R. 24. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § (2) Az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében a vevőnek igazolnia kell, hogy nincs az e rendelet 21. § (10) a) és b) pontja szerinti tartozása.”

(3) Az R. 24. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § (4) Az adásvételi szerződésben rögzíteni kell a vételár megfizetésére és a vételárból adott kedvezményekre vonatkozó, e rendeletben meghatározott feltételeket.”

(4) Az R. 24. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § (12) A jogszabályokban meghatározott esetekben a tulajdonosi jogkör gyakorlójának a lakás és helyiség eladásra való kijelölésekor be kell szerezni az előzetes hozzájárulást. A hozzájárulásban meghatározott kikötéseket az elidegenítésről szóló árajánlatban és az adásvételi szerződésben rögzíteni kell.”

(5) Az R. 24. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:

„24. § (18) E rendelet szabályai szerint készült adásvételi szerződés elkészültéről a vevőt írásban kell értesíteni, az értesítésben a jogvesztő határidőre fel kell hívni a figyelmét. A szerződés aláírására vevőnek az értesítés kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésre. Ezen jogvesztő határidőn belül kell a szerződést aláírnia. Amennyiben ez a vevő hibájából nem történik meg, az elidegenítési eljárást újra le kell folytatni.”

20. § Az R. 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. § (1) Lakás és helyiség vételére részletfizetéssel megkötött adásvételi szerződés esetében a szerződéses kamat mértéke a költségvetési törvényben meghatározott, a szerződéskötéskori jegybanki alapkamat mértékével azonos, fix kamatozású.”

21. § (1) E rendelet 2006. március 31-én lép hatályba.

(2) A folyamatban lévő ügyekben a kérelem benyújtásakor hatályban lévő rendelet szabályait kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R.:

a) 6. §-ának (3) bekezdése,

b) 18. §-ának (3) bekezdése,

c) 21. §-ának (14) bekezdése,

d) 24. §-ának (3) bekezdése,

e) 24. §-ának (7) bekezdése.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

1. melléklet a 9/2006. (III. 30.) ök. rendelethez

„1. számú függelék a 17/2004. (IV. 1.) ök. rendelethez

Lista azon lakásingatlanokról, melyek a Budapest XV. kerületi Önkormányzat 100%-os tulajdonát képezik

Rekettye utca 58.

Vasvári Pál utca 30/B

Rákos utca 28.

Irány utca 5.

Rákospalotai Körvasút sor 43.

Kolozsvár utca 32.

Szűcs István utca 20.

Árvavár utca 9.

Klebelsberg Kunó utca 24.

Molnár Viktor utca 24.

Apolló utca 7.

Madách utca 27/C.

Pestújhelyi út 47., Adria utca 33.

Thököly út 30.

Rákospalotai Körvasút sor 89.

Dessewffy Arisztid utca 44/A.

Kozák tér 20.

Rákos út 88.

Rákos út 76-78., Bezerédi Pál utca 127.

Népfelkelő utca 41.

Szentmihályi utca 46.

Népfelkelő utca 10-14.

Népfelkelő utca 96.

Szentmihályi út 14.

Palánk utca 54.

Kinizsi utca 42.

Palánk utca 74.

Kinizsi utca 63.

Kinizsi utca 68.

Kinizsi utca 90.

Népfelkelő utca 1.

Rákos út 127.

Oroszlán utca 98.

Beller Imre utca 120.

Szerencs utca 27.

Eötvös utca 123.

Pázmány Péter utca 106/A.

Pázmány Péter utca 85.

Szerencs utca 10.

Pázmány Péter utca 86.

Beller Imre utca 117.

Radda Barnen utca 37., Beller Imre utca 69.

Bocskai utca 27.

Beller Imre utca 49.

Bocskai utca 30.

Bocskai utca 22.

Bácska utca 23.

Pázmány Péter utca 41.

Pázmány Péter utca 27.

Pázmány Péter utca 1-E.

Deák utca 2.

Bocskai utca 2., Bácska utca 5.

Bocskai utca 8., Szőcs Áron utca 5.

Bácska utca 6.

Fő utca 57.

Fő utca 47.

Pozsony utca 17.

Rákóczi utca 36.

Fő utca 72/A.

Sződliget utca 3.

Pázmány Péter utca 18/B.

Batthyány utca 29.

Fő út 94.

Sín utca 25.

Sín utca 24/b.

Sín utca 22.

Kertköz 18.

Kajár utca 7.

Eötvös utca 47.

Károlyi Sándor út 113.

Közvágóhíd utca 15., Közvágóhíd tér 1.

Közvágóhíd utca 13., Esthajnal utca 2.

Közvágóhíd utca 23.

Bocskai utca 26.

Kazinczy utca 29.

Öregfalusi utca 18., Széchenyi tér 11.

Magyar utca 14.

Erdőkerülő utca 1-7.

Szilas park 1-3.

Erdőkerülő utca 34.

Zsókavár utca 41-46.

Száraznád utca 5.

Kontyfa utca 2-4. ”

2. melléklet a 9/2006. (III. 30.) ök. rendelethez

„2. sz. függelék a 17/2004. (IV. 1.) ök. rendelethez

I. MŰEMLÉKEK:

MJ 15897 00644/1987

Aporháza utca 17.

hrsz.: 90989

Liva-malom. A 18.sz. óta kimutatható előzményeken, jelenleg 19. sz.-i formában.

VK 15772. 04904/1983

Kossuth utca 55.

hrsz.: 89867/5

Volt Rákospalotai múzeum

MJ 15773

Kossuth utca 55/a.

hrsz.: 89867/7

R.k. kápolna, barokk, 1735. Torony 1807, átalakítva.

MJ 15976 21/1996.(X.1.) KTM - MKM

hrsz.: 88311

Pozsony utca 36.

Rákospalotai Leánynevelő Intézet épületegyüttese. 20. sz. eleje

MJ Őrjárat utca 1-3. NKÖM 27/2005

hrsz.: 82285

volt Észak-Pesti Kórház épülete

8 darab épület

II. VÉDETT ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK:

(A Fővárosi Közgyűlés többször módosított 54/1993. (1994. II. 1.) sz. rendelete alapján.)

Juhos u. 28. 90104 Evangélikus templom és paplak
Kossuth u. 1. 89870/1. Református templom
Rákos út 71-75. 86682 Református templom
Régi Fóti út 73. ? 90250 Evangélikus templom
Szent Korona útja 3/a. 80744 Római katolikus templom
Széchenyi tér 90237 Római katolikus templom
Sződliget u. 9. 87885 Kúriaszerű villa
Templom tér 83576 Kápolna, Kismarty -Lechner Lóránt
Tóth I. u. 98-100.
Perczel Mór u. 1-3.
Vasvári Pál u. 2-4. 81009
81010 Általános iskola és óvoda (1929)

III. VÉDETT ÉPÜLETEGYÜTTESEK:

(A Fővárosi Közgyűlés többször módosított 54/1993. (1994. II.1.) sz. rendelete alapján.

1. MÁV Vasutastelep: M3 autópálya - (80735/7) hrsz. közterület-Rákos út - Wesselényi u. - Vasutastelep u. - Széchenyi út által határolt terület

2. Attila u. mindkét oldala a Kismező utcától a Régi Fóti útig (falusias utcakép)

3. Fő út páros oldala Pozsonyi utcától a Rákóczi utcái

IV. BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÉGÉSZETI LELŐHELYEI:

Rákospalota, Honfoglalás telep, Ferroglobus

Árendás köz

Bogáncs utca 3., Tejipari Vállalat

Énekes utca 10.

Rákospalota, Fóti úti dűlő

Rákospalota, Fóti országút mellett

Rákospalota, Fóti u., ma Régifóti út,

Kajár utca 7.

Karatna tér, volt: Rákospalota Szt. István tér,

Kossuth utca 1 5.

Kossuth utca 39-, r.kat. templom körül,

Kossuth utca 39-41.

Mogyoród útja 42., volt: Rákospalota, Mogyoródi út,

Őrjárat utca 1.

Rákospalota, Püspökvilla mellett,

Rákospalota és Fót határában,

Rákospalota, Szilas patak partján,

Palotaújfalu

Pestújhely

Rákospalota, M0 autóút 72,7 km szakasza,

Rákospalota-Újmajor

Rákospalota, ÉNy-i vasútvonal, M0 1. lelőhely. ”