Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (III. 30.) *  önkormányzati rendelete

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendeletének módosításáról

1. § (1) Az R. 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a módosított 2/1998. (I. 21.) ök. rendelettel szabályozott Nyugdíjasházban lévő lakásokra, a vásárok és piacok rendjéről szóló módosított 23/1999. (VII. 15.) ök. rendelet hatálya alá tartozó helyiségekre, továbbá az Önkormányzat által alapított költségvetési intézmények használatába adott lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre.”

(2) Az R. 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban Ptk.), az Ltv., valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) az irányadóak.”

2. § (1) Az R. 3. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdés szerinti szerződéskötésre vonatkozó tulajdonosi nyilatkozatot a polgármester visszavonja, - kivéve az e rendelet 28. § (2) bekezdés szerinti esetet - ha a jogosult a bérbeadói nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a bérleti szerződést önhibájából nem köti meg. Ha a jogosult késedelme nem önhibából ered, úgy az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül kérheti a szerződés megkötését.”

(2) Az R. 3. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„A bérbeadás feltétele, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. A rendeletben meghatározott ilyen feltételt a szerződésnek tartalmaznia kell azzal a kikötéssel, hogy a bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles írásban a bérbeadó részére bejelenteni. A bérlő által bejelentett - különösen: egészségügyi ok, munkahely megváltozása, tanulmányok folytatása miatt történő - távolléte alatt, erre hivatkozással felmondani nem lehet. Nem lehet felmondani a szerződést abban az esetben sem, ha a bérlő a bejelentést menthető okból mulasztotta el, és erről a bérbeadót - felhívására - írásban tájékoztatta.”

3. § Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szociális (jövedelmi és vagyoni) helyzete alapján lehet a lakást bérbe adni annak a pályázónak, akivel szemben nem áll fenn a (4) bekezdésben meghatározott kizáró ok és megfelel az alábbi feltételeknek:

a) mind a pályázó családja, mind az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a két és félszeresét,

b) a pályázó családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja.”

4. § Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakás tulajdonjogára vagy bérleti jogára cserélhető, amennyiben nem esik az Ltv. 29. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. A lakásokat akkor lehet elcserélni, ha mindegyik érintett bérbeadó hozzájárult a lakás, lakások elcseréléséhez.

(2) Az e paragrafusban foglaltak tekintetében, a lakáscseréhez való hozzájárulást a polgármester adja meg.”

5. § Az R. 22. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c) hiányos, valótlan adatokat tartalmaz,”

6. § Az R. 32. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A bérbeadó írásbeli hozzájárulásával, 2001. január 1-je előtt befogadott személy a bérlő halála esetén akkor tarthat igényt az adott, vagy másik lakásra, ha a lakásnak nincs bérlője, illetőleg a bérleti jogviszony folytatására jogosult más személy, s a befogadott a befogadáshoz való hozzájárulás után legalább 10 évig, életvitelszerűen a bérlővel együtt a bérleményben lakott.”

7. § (1) Az R. 36. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a bérbeadó és a bérlő megállapodása az irányadó. Megállapodás hiányában a karbantartással és felújítással kapcsolatos költségek a bérlőt, a pótlással és cserével kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik.”

(2) Az R. 36. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdésben említett munkák elvégzése a szociális helyzet alapján bérbe adott lakás esetén a bérlőt terheli, a szerződéskötéskor a lakbér megállapításánál azonban figyelembe kell venni.”

(3) Az R. 36. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az épület felújítása, a vezetékrendszer meghibásodása miatt a lakáson belül szükséges munkák elvégzéséről a bérbeadó köteles gondoskodni.”

8. § Az R. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„37. § (1) A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egy, de legfeljebb négy alkalommal a bérlő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrzi, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) A bérlő arra alkalmas időben a lakásba történő bejutást biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles. Ez a rendelkezés irányadó rendkívüli káresemény, vészhelyzet fennállása miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzésének biztosítása esetén.

(3) A bérbeadó követelheti az épületben, vagy az épület központi műszaki berendezéseiben a rongálással keletkezett károk, vagy a nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett hibák kijavítását. Kérheti, illetve a kár megtérítését a bérlőtől kártérítési eljárás útján is érvényesítheti, ha a hiba, vagy a kár a bérlő, vagy a vele együtt lakó személyek magatartása következtében keletkezett.”

9. § Az R. 41. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„Bérleti jogviszony megszüntetése a bérbeadó részéről történő felmondással”

10. § Az R. 42. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A területi besorolást e rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.”

11. § Az R. 44. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Pályázni a TVKB által meghatározott, induló bérleti díjra történő ajánlattétel útján lehet.”

12. § (1) Az R. 48. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kérelmező részére a helyiségbér összegét a TVKB egyedi döntéssel határozza meg e rendelet 1. számú függelékében meghatározott területi besorolás alapján. A helyiségbér meghatározásánál figyelembe kell venni a hasznosítási célt, valamint azt a tevékenységet, amelyet a bérlet alatt a helyiségben a kérelmező folytatni kíván.”

(2) Az R. 48. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A helyiség kedvezményesen adható bérbe, amelynek mértékéről a szakmai bizottságok véleménye alapján a polgármester javaslatára a TVKB dönt:

a) az önkormányzat által alapított gazdasági társaságoknak és intézményeknek,

b) a közhasznú és kiemelten közhasznúként bejegyzett és kifejezetten közhasznú tevékenységet végző szervezeteknek,

c) a képviselő-testület által közérdekűnek nyilvánított szervezeteknek,

d) az önkormányzat által önként vállalt, vagy kötelező feladat ellátásában közreműködő szervezeteknek,

e) kisebbségi önkormányzatoknak,

f) sporttevékenységet biztosító intézményeknek, egyesületeknek, kivéve a nyereség érdekeltség miatti szolgáltatást nyújtó szervezeteknek.”

13. § Az R. 53. §-ának (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c) az új bérlő adatait, nyilatkozatát arról, hogy a TVKB által meghatározott bérleti díj tekintetében a bérleti szerződést közös megegyezéssel módosítja,”

14. § Az R. 56. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felmondási jogot a bérbeadó vagy a polgármester erre irányuló nyilatkozata alapján a megbízott vagyonkezelő gyakorolja.”

15. § Az R. 57. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bérbeadó és a kezelő - a Ltv. és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény keretei között - jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételeinek megállapítására, megtagadására, a bérbeadói hozzájárulás megadásához szükséges döntés érdekében a tudomására jutottak.”

16. § Az R. 59. §-ának 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Szociális bérlakás: változó komfortfokozatú, önkormányzati tulajdonú bérlakás, melyet az e rendelet 5. §-ának (1)-(5) bekezdésében meghatározott jövedelmi és vagyoni helyzetben élők kaphatnak e rendeletben szabályozott jogcímeken.”

17. § (1) E rendelet 2006. március 31-én lép hatályba.

(2) A folyamatban lévő ügyekben a kérelem benyújtásakor hatályban lévő rendelet szabályait kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az R.:

a) 17. §-ának a) pontja,

b) 47. §-ának (4) és (5) bekezdései,

c) 48. §-ának (6) bekezdése,

d) 56. §-ának (6) és (7) bekezdése,

e) 56/A. §-a,

f) 58. §-a (3) bekezdésének c) pontja,

g) 58. §-ának (5) és (6) bekezdése,

h) 2. számú melléklete,

i) 3. számú melléklete.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

Melléklet a 10/2006. (III. 30.) ök. rendelethez

„1. számú függelék
a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendelethez

Területi besorolás

Kiemelt I.:

- Újpalotai Vásárcsarnok és körzete:

Szentmihályi u. - Bánkút u. - Sárfű u. - Páskomliget u. -

Bánkút u. - Gazdálkodó u. - Antalfa u. - Szerencs u. -

Hősök útja - Nyírpalota u. - Zsókavár u. - Árendás köz-

Hartyán köz - Szentmihályi u. által határolt terület.

- Szilas park körzete:

Szentmihályi út és a Szilas park teljes területe

- XV. kerület Városközpont:

Fő u. - Pázmány Péter u. - Bácska u. - Szőcs Áron u. -

Beller Imre u. - Széchenyi tér - Epres sor által határolt terület.

- Rákos út Szentmihályi út és Dugonics utca közötti szakasza

Kiemelt II.:

- Újpalota egyéb területei

- Mézeskalács tér

- MÁV-, Sódergödör-, Csobogós utcai-, Kossuth utcai lakótelep.

- Rákos út Dugonics utca és Körvasút sor közötti szakasza

- Pestújhelyi út

Egyéb:

A kiemelt I. és II. besorolásban nem szereplő terület. ”