Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (V. 2.) *  önkormányzati rendelete

a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyújtható vissza nem térítendő önkormányzati támogatásról szóló 14/2005. (V. 3.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyújtható vissza nem térítendő önkormányzati támogatásról szóló 14/2005. (V. 3.) ök. rendelet módosításáról (a továbbiakban: R.) a következő rendeletet alkotja:

1. § Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet 2006. május 2-án lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

Melléklet a 14/2006. (V. 2.) ök. rendelethez

Melléklet a 14/2005. (V. 3.) ök. rendelethez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek környezetének megújítására.

I. A támogatás célja

A támogatás célja az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítása, illetve ezen lakóépületek, gépészeti rendszereinek, berendezéseinek, valamint közvetlen környezetében lévő utak, járdák, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése, felújítása.

A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületeknek tekintendő a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntöttfalas, a vasbeton vázas és egyéb előregyártott technológia felhasználásával épült lakóépület.

A pályázat révén támogatás az iparosított technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása és az épületek környezetének korszerűsítése, felújítása során elvégezhető alábbi munkálatokra igényelhető:

a) Utólagos hőszigetelési feladatok

1. Az épület külső nyílászáróinak szigetelése vagy cseréje a lakások, lépcsőházak, valamint az egyéb közös, fűtött helyiségek (pl. közös tárolók stb.) külső nyílászáróinak szigetelése vagy cseréje 100%-ban, és a zárófödém teljes felületének (fölső síkjának) hőszigetelése (hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű), vagy az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) érintkezik.

2. Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése. * 

3. Az épület külső nyílászáróinak szigetelése, és/vagy cseréje a lakások legalább 90%-ában, amennyiben az épület külső falszerkezete a pályázat benyújtásakor már kielégíti, illetve a pályázat keretében elvégzett hőszigetelési munkálatok eredményeképpen fogja teljesíteni az érvényben lévő hőtechnikai előírásokat * , valamint a nyílászáró cseréhez kapcsolódó szakipari fal cseréje, ha az a nyílászáróval együtt elválaszthatatlan szerkezeti egységet alkot * .

4. Az épület egy, vagy mindkét, külső végfalának hőszigetelése.

5. Lapos tetővel rendelkező épület esetén a tető teljes felületének hő- és vízszigetelése, vagy magas tetővel rendelkező épület esetén az utolsó fűtött lakószint feletti födém (felső síkjának) hőszigetelése.

6. Az első fűtött lakószint alatti (pince feletti és/vagy árkád) födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) érintkezik. A fenti I. bekezdés a) pont alatt felsorolt, arab számokkal jelölt pontokban megjelölt munkálatok bármelyikére - egy pályázatban többre is - lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell végezni.

b) Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, (energiamegtakarítást eredményező) felújítása * ,

1. Meglévő központi fűtési berendezések és rendszerek, valamint a hőleadók és a fűtésszabályozók korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje. Nem támogatható a távfűtőművek tulajdonában lévő berendezések korszerűsítése, cseréje.

2. Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje.

3. Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsoló-, biztosító-, főelosztó berendezés, valamint a lakások mérőórájáig kiépített méretlen elosztóhálózat és világítási hálózat korszerű berendezésekre történő cseréje.

4. Az épület valamennyi felvonójának korszerűsítése, illetve szükség esetén cseréje.

5. Szellőző rendszerek felújítása, korszerűsítése.

6. Épületgépészet

6.1 A meglévő fűtési rendszerek (táv-, tömbfűtés stb.) fűtési energiafogyasztás-szabályozásának és a fűtési energiafogyasztáshoz igazodó díjfizetés műszaki feltételeinek biztosítása, és a fűtési hálózat ezekhez szükséges átalakítása:

a) lakásokban lévő hőleadók (radiátorok), valamint a csatlakozó szelepek korszerű, a hőfogyasztás egyedi szabályozását helyiségenként lehetővé tevő termosztatikus szelepekre történő cseréje;

b) a lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) lakásonkénti beszerelése;

c) az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszernek az a) és b) pontban megjelölt munkálatokhoz kapcsolódó átalakítása, ezen belül:

ca) strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje;

cb) az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.

6.2 A használati hideg- és melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetővé tevő mérőórák felszerelése.

A I. b) 6.2 pontban felsorolt munkálatokat csak a I. b) 6.1 pontban jelzett munkálatok elvégzésével együtt támogathatók.

Kizárólag az I. b) 6. pontban felsorolt munkálatokra önálló pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek is, amennyiben önálló adószámmal rendelkeznek.

c) Lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése, felújítása, abban az esetben, ha az épület hőszigetelése az érvényben lévő hőtechnikai előírásoknak megfelel. * 

1. Lakóépületek közvetlen környezetében utak (járdák) korszerűsítése, felújítása.

2. Lakóépületek közvetlen környezetében játszóterek korszerűsítése, felújítása.

3. Lakóépületek közvetlen környezetében parkolók korszerűsítése, felújítása.

4. Lakóépületek közvetlen környezetében parkok korszerűsítése, felújítása.

Amennyiben a pályázó a 1 - 4. pontok valamelyikére, vagy akár egyszerre több munkálatra szeretne pályázni, javasolt, hogy a beavatkozás módjáról, illetve annak tényleges helyszínéről előzetesen egyeztessen az Önkormányzat illetékes szakosztályával (Városüzemeltetési Osztály).

Közvetlen környezet alatt a pályázat szempontjából a következő értendő: az a telek, amelyen az épület elhelyezkedik, beleértve a telekhatár melletti közterületen már meglévő járdákat, közutakat, parkokat, játszótereket, parkolókat (stb.).

A pályázattal érintett területnek a pályázó önkormányzat vagy/és a lakóközösség kizárólagos tulajdonában kell lennie.

A fenti I. bekezdés b) és c) pont alatt felsorolt, arab számokkal jelölt pontokban megjelölt munkálatok bármelyikére - egy pályázatban többre is - lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell végezni.

A program megvalósítása során kizárólag az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni, a beépítésre kerülő anyagok tekintetében a gyártó cég nevére kiállított ÉME tanúsítvánnyal kell rendelkezni.

A XV. kerületi Önkormányzat elsősorban azoknak az épületeknek a pályázatát támogatja, amelyek a felsorolt munkálatok közül Az I. fejezet a) pontjában foglaltakon belül (Utólagos hőszigetelési munkák) az 1. és/vagy 2. pontjában szereplő munkálatokat megpályázzák, különösen, ha ezt a b) és c) pontban szereplő munkálatokkal is ki tudják egészíteni.

Az elbírálásnál előnyt élvezhetnek továbbá azok a pályázók, amelyek a fenti munkálatok betervezésén túl, az 1/3-os önrésznél nagyobb arányú beruházási kötelezettséget vállalnak. (Lásd: III. fejezet 1. pontja!)

II. A pályázók köre

A pályázaton részt vehetnek a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő azon társasházak, és lakásszövetkezetek, ahol a lakóépület legalább 4 lakást tartalmaz.

Önálló pályázatot nyújthatnak be I/.b. 6-os pontjában meghatározott munkákra, a társasházak és lakásszövetkezetek is, amennyiben adószámmal rendelkeznek. Ebben az esetben a IV. pontban szereplő támogatások közül az önkormányzatot terhelő 1/3 részt, vagyis a saját részükkel együtt összesen 2/3 részt is a pályázóknak kell biztosítani. Az állami támogatás mértéke változatlan.

Nem vehet részt a pályázaton az a társasház, illetve lakásszövetkezet, amelynek 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása van, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll.

III. A pályázattal elnyerhető támogatás

A pályázaton az iparosított technológiával épült lakóépületek és környezetük korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségéhez vissza nem térítendő állami és önkormányzati támogatás igényelhető.

1. Kétlépcsős pályázat esetén az igényelt állami támogatás mértéke *  a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400.000 forint lehet.

A költségmegosztás a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség vonatkozásában a következő:

települési önkormányzat a bekerülési költség 1/3-a

tulajdonos/ok a bekerülési költség 1/3-a
központi költségvetés maximum a bekerülési költség 1/3-a, de
nem haladhatja meg a 400.000 Ft-/lakás összeget * 

A pályázat elbírálásánál az a társasház, illetve lakásszövetkezet előnyt élvezhet, amely a hőszigetelési munkálatok megcélzásán túl a pályázatában, az önkormányzati 1/3-os önrészt részben, vagy egészben átvállalja

2. Önálló pályázat esetén a társasházak és lakásszövetkezetek által benyújtott pályázat esetén a saját erő a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 2/3 a kell legyen. A társasházaknak, illetve lakásszövetkezeteknek ezen túl vállalniuk kell a támogatásból nem fedezhető költségek biztosítását is. Az igényelhető állami támogatás mértéke *  a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 50.000 Ft lehet.

A lakástulajdonosok saját erejeként figyelembe vehető készpénz, az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel. A pályázó lakóközösségnek közgyűlési, illetve lakógyűlési határozatot kell hoznia arról, hogy nyertes pályázat esetén a készpénzben általa vállalt saját erőt és a pályázat szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja.

IV. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be. A pályázat további részletei a központi pályázati útmutatóból ismerhetők meg.

A pályázati csomagok 2006. május 1-től vehetők át az átvétel igazolásával, a XV. kerületi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján. (1153 Bp. Szőcs Á. u. 6-10.)

2. A formanyomtatvány nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.

3. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

4. A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban, kell benyújtani legkésőbb 2006. július 31-én legkésőbb 18.00 óráig, a XV. kerületi Önkormányzat Alpolgármesteri Titkárságán (1153 Bp. Bocskai utca 1-3. I. em. 105. szoba).

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázatonként egyszeri, 20.000,- Ft összeget kell befizetniük a Polgármesteri Hivatal házi pénztáránál. (1153 Bp. Bocskai utca 1-3. „B” épület fsz. 26/A. szoba) a pénztári nyitva tartás időpontjaiban:

Hétfő: 13.30 - 17.30 óra között

Szerda: 8.30 - 16.30 óra között

Péntek: 8.30 - 11.30 óra között

A pályázat díját a nem nyertes pályázók részére a döntést követő 30 napon belül visszajuttatjuk, előre egyeztetett módon.

Az I/b. 6. pontban meghatározott munkálatokra benyújtott önálló pályázatok esetén, illetve minden más kérdésben a központi Pályázati útmutató az irányadó.