Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (VI. 2.) *  önkormányzati rendelete

a START plusz XV. kiegészítő befizetésről

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § Az Önkormányzat a közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező családok magyar állampolgárságú gyermekeinek önálló életkezdéséhez a Start-számla követelést az e rendeletben meghatározott feltételek szerint történő egyszeri befizetéssel (a továbbiakban: támogatás) kiegészíti.

A rendelet hatálya

2. § *  A rendelet hatálya kiterjed a 2005. december 31. napja után született magyar állampolgárságú, és az Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermekre, amennyiben a gyermek életvitelszerűen is az Önkormányzat közigazgatási területén lakik, és legalább egyik szülője/törvényes képviselője a születést megelőző legalább 1 éve az Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

II. fejezet

A támogatásra való jogosultság feltétele

3. § A rendelet hatálya alá tartozó gyermek, akkor jogosult a támogatásra, ha

a) rendelkezik a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. tv. szerinti nevére szóló Start-számlával és

b) a támogatás iránti kérelmet a szülő/törvényes képviselő a Start-számla megnyitását követő 120 napon belül benyújtotta.

A támogatás mértéke

4. § (1) A támogatás összege a 2006. évben született gyermek esetében 10.000,-Ft. Az ezt követő években született gyermek esetében a gyermek születési évében az éves költségvetési rendeletben meghatározott összeg, de legalább 10.000,-Ft.

(2) A támogatás fedezetét az Önkormányzat éves költségvetési rendelete tartalmazza.

A támogatás igénylésének és folyósításának eljárási szabályai

5. § (1) *  A támogatásra való jogosultság megállapítása kérelemre történik. A kérelmet a szülő/törvényes képviselő a polgármesterhez nyújthatja be.

(2) A kérelmezőnek igazolnia kell

a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét hatósági igazolvánnyal,

b) a gyermek születését a gyermek születési anyakönyvi kivonatával,

c) a gyermek lakóhelyét hatósági igazolvánnyal,

d) *  a Start-számlát vezető pénzintézet nyilatkozatát a számlavezetés tényéről, mely tartalmazza a számla tulajdonosának természetes azonosító adatait és a számlaszámot.

e) * 

(3) A támogatás iránti kérelem elbírálásáról a polgármester határozattal dönt és a jogosultságot megállapító jogerős határozat egy példányával értesíti a Start- számlát kezelő pénzintézetet.

(4) A támogatás összegét az Önkormányzat a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a jogosult gyermek Start-számlájára átutalja.

6. § (1) A támogatás kifizetésére, felhasználására a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. tv. 5. § (7)-(8) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmazni.

(2) A 2005. december 31. után és e rendelet hatálybalépését megelőzően született gyermek tekintetében a kérelem e rendelet hatálybalépését követő 120 napon belül nyújtható be.

(3) E rendelet 3. § b) pontjában továbbá e paragrafus (2) bekezdésében meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

7. § *  E rendelet szerinti hatósági eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait kell alkalmazni.

III. fejezet

Adatkezelés

8. § *  E rendelet alkalmazásában a személyes adatok kezelése és védelme vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezései az irányadók.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2005. december 31. napját követően született gyermek tekintetében is alkalmazni kell.

(2) * 

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester