Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV. 11.) *  önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § Az R. 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet célja, hogy az Szt.-ben foglalt elvek és feladatok figyelembevételével szabályozza az Önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások formáit, az ellátások igénybevételének rendjét, az ellátásokért fizetendő térítési díjakat és az intézmények, szolgáltatók szakmai munkájának ellenőrzését.”

2. § (1) Az R. 3. §-a (1) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általa fenntartott szociális intézményekben a következő szociális szolgáltatásokat biztosítja:”

(2) Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat által ellátási szerződés útján biztosított szociális szolgáltatások a következők:

a) szociális alapszolgáltatások:

aa) pszichiátriai illetve szenvedélybetegek közösségi alap-ellátása,

ab) pszichiátriai és szenvedély-betegek nappali ellátása,

b) szakosított ellátások:

ba) hajléktalan családok átmeneti és hajléktalanok éjjeli szállása,

bb) pszichiátriai és szenvedély-betegek átmeneti otthoni ellátása.”

3. § (1) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat által fenntartott Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: ESZI) alapszolgáltatási központ, melynek szociális és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó telephelyeit e rendelet 1. mellékletének I. része tartalmazza.”

(2) Az R. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ellátási szerződés útján biztosított szociális szolgáltatást nyújtó szervezet megnevezését és a szolgáltatásnyújtás telephelyeit e rendelet 1. sz. mellékletének II. része tartalmazza.”

4. § Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások intézményi térítési díját, illetve a szolgáltatások igénybevétele esetén fizetendő személyi térítési díjak mértékét minden év március 31-ig a Képviselő-testület állapítja meg, mely összeg év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a szolgáltatási önköltség tárgyidőszaki változása indokolja.”

5. § (1) Az R. 8. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (2) bekezdése szerinti szociális szolgáltatások személyi térítési díj mentesek.

(2) A házi segítségnyújtásért, a jelzőrendszeres házi segítség-nyújtásért, valamint az idősek klubjában igénybevett étkezésért személyi térítési díjat nem kell fizetni, ha az igénybevevő havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg.”

(2) Az R. 8. §-ának (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Csökkentett személyi térítési díjat kell fizetnie az étkeztetésért annak a szociálisan rászorultnak, aki

a) 75. életévét betöltötte,

b) családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-gének 200%-át,

c) egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt önmaga vagy eltartottja legalább napi egyszeri meleg étkezéséről nem képes gondoskodni,

feltéve, hogy esetében az a)-c) pontokban foglalt feltételek közül legalább kettő egyidejűleg fennáll.

(5) A szociális rászorultságtól függő ellátások igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell

a) egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság esetén az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális rászorultság igazolásának szabályairól szóló 11/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet melléklete szerinti igazolást,

b) fogyatékosság esetén az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló okiratot vagy az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt,

c) pszichiátriai vagy szenvedély-betegnél a pszichiáter vagy neurológus szakvéleményét,

d) a jövedelmi helyzettől függő ellátásoknál a jövedelem típusának megfelelő igazolást:

da) rendszeres jövedelemnél az utolsó három havi nettó jövedelem igazolását,

db) egyéb jövedelemnél a megelőző egy évre vonatkozó igazolást.”

(3) Az R. 8. §-ának (9)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Amennyiben a szociális rászorultság több feltétel egyidejű fennállásán alapul, valamennyi feltételt külön-külön kell igazolni.

(10) Az intézményvezető a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, valamint az igénybevétel során legalább kétévente megvizsgálja.”

(4) Az R. 8. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Az intézményi illetve a személyi térítési díjak összegét e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.”

6. § (1) Az R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A személyi térítési díj összegét tartós betegség, kórházi ápolás, haláleset vagy legalább 20%-os jövedelemcsökkenés esetén az intézményvezető legfeljebb egy év időtartamra és legfeljebb 50%-kal mérsékelheti.”

(2) Az R. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A személyi térítési díj (1) bekezdés szerinti esetekben történő elengedését - az Önkormányzat vagyonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint - a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a polgármester vagy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság engedélyezheti.”

7. § Az R. 11. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

d) minden évben az ellátási szerződés szerinti időpontokig jóváhagyja az ellátási szerződés alapján végzett tevékenységről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót.”

8. § Az R. 12. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„Orvosi ellátás”

9. § Az R. 1., 2., 3., 4. sz. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2. sz. mellékletei lépnek.

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy a szociális rászorultsággal kapcsolatos rendelkezéseit az új igénylőkre kell alkalmazni, és a szociális szolgáltatásokat 2006. évben is igénybe vevő személyekre 2008. január 1-jéig a 2006. december 31-én hatályos szabályok vonatkoznak.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R.

a) 3. §-a (1) bekezdése a) pontjának aa) alpontja,

b) 7. §-ának (2) bekezdése,

c) 10. §-ának (3)-(4) bekezdése,

d) 12. §-a.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2003. (IV. 1.) ök. rendelete 8. sz. mellékletének II. részében a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság hatásköri jegyzéke szociális szolgáltatások alcímének

a) 2-4. pontja hatályát veszti,

b) 5. pontja helyébe e rendelet 6. §-a (2) bekezdésének szövege lép,

c) 10. pontja helyébe e rendelet 7. §-ának szövege lép.

Dr. Nagy Antal sk.
jegyző
Hajdu László sk.
polgármester

1. sz. melléklet Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (III. 28.) ök. rendeletéhez

1. sz. melléklet a 7/2005. (IV. 11.) ök. rendelethez

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások telephelyei

I. Az Egyesített Szociális Intézmény szociális és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó telephelyei

Házi Gondozó Szolgálat - 1158 Bp. Klebelsberg K. u. 20/a.

Speciális Étkezde és nappali melegedő - 1156 Bp. Kontyfa u. 3.

Újpalotai Családsegítő Szolgálat - 1157 Bp. Árendás köz 4-6.

Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája - 1156 Bp. Kontyfa u. 3.

Háztartási Adósságkezelő Tanácsadó - 1157 Bp. Árendás köz 4-6.

Tartós Munkanélkülieket Segítő Szolgálat - 1156 Bp. Kontyfa u. 3.

Idősek Klubja - 1156 Bp. Kontyfa u. 3.

Idősek Klubja - 1158 Bp. Klebelsberg K. u. 20/a.

Idősek Klubja - 1154 Bp. Arany J. u. 51.

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona - 1157 Bp. Árendás köz 4-6.

Fejlesztő Gondozó Központ - 1158 Bp. Molnár V. u. 94-96.

Gondozóház - 1157 Bp. Erdőkerülő u. 34.

„Fióka” Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ - 1155 Bp., Kolozsvár u. 4/b.

II. Ellátási szerződés szerinti szociális szolgáltatás és annak telephelye

Szociális és Rehabilitációs Alapítvány:

Szociális Gondozási Központ - 1151 Bp., Aporháza u. 63.

Hajléktalan Rehabilitációs Otthon - 1224 Bp., Zagyva u. 6/B.

Félúton Alapítvány: 1172 Bp., Liget sor 26.

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali és átmeneti ellátása

Humán Sztráda Kht.: 1172 Bp., Liget sor 26.

Pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi alapellátása”

2. sz. melléklet Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (III. 28.) ök. rendeletéhez

2. sz. melléklet a 7/2005. (IV. 11.) ök. rendelethez

Intézményi *  és személyi térítési díjak
2007. évben

I. Étkeztetés

Intézményi térítési díj: 99,-Ft/fő/nap, házhozszállítással: 139,-Ft/fő/nap.

Személyi térítési díj: 317,-Ft+ÁFA=380,-Ft/nap,

házhoz szállítással: 522,- Ft/nap.

Csökkentett személyi térítési díj: 99,-Ft/nap,

házhoz szállítással: 139,-Ft/nap.

II. Házi segítségnyújtás

Intézményi térítési díj: 720,50,-Ft/óra

Személyi térítési díj: Egy főre jutó jövedelem: Fizetendő összeg:
27.131,-Ft - 40.695,-Ft 200,-Ft/óra,
40.696,-Ft - 54.260,-Ft 300,-Ft/óra,
54.261,-Ft - 67.825,-Ft 500,-Ft/óra,
67.826,-Ft - 81.390,-Ft 600,-Ft/óra,
81.390,-Ft felett 721,-Ft/óra,

de legfeljebb az Szt. 63. § (4) bekezdése szerinti szociálisan rászorult igénybevevő rendszeres havi jövedelemének 20%-a.

III. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Intézményi térítési díj: 8.952,-Ft/hó/fő.

Személyi térítési díj: 8.952,-Ft/fő/hó, de legfeljebb az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti szociálisan rászorult igénybevevő rendszeres havi jövedelmének a 2%-a.

IV. Idősek gondozó háza (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény)

Intézményi térítési díj: 4.243,60,-Ft/fő/nap.

Személyi térítési díj: 59.835,-Ft/fő/hó, de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelemének a 60%-a.

V. Idősek klubja

Intézményi térítési díj: 1.151,-Ft/fő/nap.

Személyi térítési díj:

Egy főre jutó jövedelem: Fizetendő összeg:
27.131,-Ft - 40.695,-Ft reggeli 18,10,-Ft+ÁFA = 22,-Ft/fő/nap,
ebéd 63,40,-Ft+ÁFA = 76,-Ft/fő/nap,
40.696,-Ft - 54.260,-Ft reggeli 36,20,-Ft+ÁFA = 44,-Ft/fő/nap,
ebéd 126,80,-Ft+ÁFA = 152,-Ft/fő/nap,
54.261,-Ft - 67.825,-Ft reggeli 72,50,-Ft+ÁFA = 87,-Ft/fő/nap,
ebéd 253,60,-Ft+ÁFA = 304,-Ft/fő/nap,
67.825,-Ft felett reggeli 90,60,-Ft+ÁFA =1 09,-Ft/fő/nap,
ebéd 317,00,-Ft+ÁFA = 380,-Ft/fő/nap,

de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelemének 30%-a.

VI. Fejlesztő Gondozó Központ

Intézményi térítési díj: 5.165,50,-Ft/fő/nap.

Személyi térítési díj:

Kerületi lakóhellyel rendelkezőknek: 149,00-Ft+ÁFA = 179,-Ft/fő/nap.

Kerületi lakóhellyel nem rendelkezőknek: 398,60,-Ft+ÁFA = 478,-Ft/fő/nap.

VII. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

Intézményi térítési díj: 4.593,-Ft/fő/nap.

Személyi térítési díj: 147,-Ft/fő/nap.