Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (V. 3.) *  önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 9.) ök. rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 9.) ök. rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § (1) Az R. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[Képviselő önálló indítványa

16. §]

„(1) A képviselő(k) jogosult(ak) önálló vagy közös képviselői indítvány előterjesztésére. Az önálló, vagy közös indítványt a rendes ülés napját 21 munkanappal megelőzően a polgármesterhez kell benyújtani.

Önálló indítvány a testületi ülésen nem terjeszthető elő.”

(2) Az R. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testületi ülés napirendjére napirendi pontként felvehető önálló képviselő indítvány:

a) határozati javaslat,

b) indokolt esetben rendeletalkotási, módosítási javaslat.”

(3) Az R. 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a módosító javaslat a költségvetés kiadásának növelését vagy bevételének csökkentését eredményezheti, a határozati javaslatban meg kell jelölni a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében javasolt megoldást is.”

(4) Az R. 16. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A polgármester a Képviselő-testület ülésére benyújtott önálló indítványt a szakbizottságnak véleményezésre kiadja.

Amennyiben a véleményező bizottság az indítványt támogatja, azt a Képviselő-testület ülésén napirendre kell venni.

A véleményező bizottság elutasító döntése esetén az indítványt nem lehet a Képviselő-testület ülésén napirendre venni.”

2. § Az R. 37. §-a (8) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A rendelettervezethez módosító javaslatot - a költségvetést érintő kérdések kivételével - legkésőbb 48 órával a Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Európai Integrációs Bizottság rendes ülését megelőzően lehet a polgármesterhez írásban benyújtani.

A költségvetést érintő rendelettervezethez módosító javaslatot legkésőbb 48 órával a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság ülését megelőzően lehet a polgármesterhez írásban benyújtani.”

3. § Az R. 80. §-a a következő 19. ponttal egészül ki:

[Értelmező rendelkezések

80. §]

„19. Önálló képviselői indítvány: a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntés iránti szövegszerű javaslat, amelyet az arra jogosult a rendeletben meghatározott határidőben és formai követelményeknek megfelelően nyújtott be.”

4. § A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2006. (IV. 3.) ök. rendelet 2. §-ának (4) bekezdésében a „15/2003. (IV. 1.) ök. rendelet 8. számú melléklete” szövegrész helyébe „7/2007. (III. 9.) ök. rendelet 8. melléklete” szövegrész lép.

5. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a 12/2004. (III. 12.) ök. rendelet 15. §-ának (2) bekezdése,

b) 21/2004. (IV. 30.) ök. rendelet 4. §-a,

c) 22/2004. (IV. 30.) ök. rendelet 14. §-ának (3) bekezdése,

d) 25/2004 (VI. 1.) rendelet 17. §-ának (2) bekezdése,

e) 14/2005. (V. 3.) ök. rendelet 16. §-ának (2) bekezdése,

f) 16/2006. (VI. 2.) ök. rendelet 9. §-ának (2) bekezdése.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg

a) az R. 8. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete,

b) az R. 9. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete

lép.

Dr. Nagy Antal sk.
jegyző
Hajdu László sk.
polgármester

1. melléklet a 12/2007. (V. 3.) ök. rendelethez

8. melléklet a 7/2007. (III. 9.) ök. rendelethez

Az állandó bizottságok feladatköre, a képviselő-testület által bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE

ELSŐ RÉSZ

VALAMENNYI BIZOTTSÁGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HATÁSKÖR

1. Dönt a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalból való kizárásáról.

1990. évi LXV. tv.(Ötv.) 26. §

2. Ellátja a képviselő-testület által átruházott egyes hatásköröket.

1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 9. § (3).

3. Önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján hatósági jogkört gyakorol.

1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 23. § (2)

4. Előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.

1990. évi LXV. tv.(Ötv.) 23. § (1)

5. Előkészíti feladatkörében a képviselő-testület rendelet- és előterjesztés tervezeteket, illetve véleményezi a mások által elkészített ilyen jellegű tervezeteket.

1990. évi LXV. tv.(Ötv.) 23. § (1)

6. Feladatkörében ellenőrzi a Polgármesteri Hivatalnak a Képviselő-testület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját.

1990. évi LXV. tv.(Ötv.) 27. §

7. Kezdeményezheti a polgármester intézkedését, ha a hivatal tevékenységében a képviselő-testület döntéseitől, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli.

1990. évi LXV. tv.(Ötv.) 27. §

8. Kezdeményezheti fegyelmi eljárás lefolytatását a polgármester ellen.

1994. évi LXIV. tv.(Ptv.) 7. § (1)

9. Javaslatot tesz a „Budapest XV. kerület Díszpolgára”, a „Pro Palota” és a „Kerület Jövőjéért” kitüntető díj adományozására.

3/2004. (II. 5.) Ök. r. 3. § (1), 10. § és 14. §

MÁSODIK RÉSZ

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL AZ EGYES BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE

I. FEJEZET

JOGI-, ÜGYRENDI, KÖZRENDVÉDELMI ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓS BIZOTTSÁG

1. Ellátja a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával, kezelésével, és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

7/2007.(III. 9.) Ök. r. 5. melléklete

2. Vizsgálja a polgármester kezdeményezésére a képviselői összeférhetetlenséggel kapcsolatos bejelentést. Előterjesztést készít a testület következő ülésére, de legkésőbb 30 napon belül az összeférhetetlenség tárgyában.

2000. évi XCVI. Tv. 9. § (2)-(3)

3. Előterjesztést készít minden év szeptember 15-ig a Képviselő-testület részére a „Budapest XV. kerület Díszpolgára” cím adományozására.

3/2004. (II. 5.) Ök. r. 3. § (3) bek.

4. Véleményezi a képviselő-testületnek társulás létrehozására, társuláshoz-, érdekképviseleti szervhez való csatlakozásáról szóló kezdeményezést.

1990. évi LXV. Tv.(Ötv) 1. § (5) c)

5. Véleményezi a kerületi rendőrkapitány és a rendőrőrs vezetőjének kinevezésével kapcsolatos főkapitányi, kerületi rendőrkapitányi előterjesztést

1994. évi XXXIV. tv. 8. § (2)

6. Véleményezi a kerületi kapitányság vezetőjének, vagy képviselőjének a Képviselő-testület elé terjesztett beszámolóját, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bek.

7. Véleményezi a kerületi kapitányság vezetőjével, különösen a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására, a rendőrség és az önkormányzati szervek tevékenységének összehangolására, valamint a rendőri szervezet létesítésének, bővítésének, fejlesztésének elősegítése érdekében kötött szerződést.

1994. évi XXIV. Tv. 9. § (1)

8. Véleményezi a Képviselő-testület döntése alapján megkötendő szerződés-tervezeteket.

7/2007. (III. 9.) Ök. r. 49. §

9. Véleményezi az önkormányzat más önkormányzattal való együttműködési tervezetét, külföldi önkormányzattal való együttműködését, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozását.

12/2001. (IV. 28.) Ök. r. 6. § (1)

10. Állást foglal az Önkormányzat Európai Uniós és az ezzel kapcsolatos nemzetközi és hazai pályázati ügyeiben.

12/2007. (V. 3.) ök. rendelet

II. FEJEZET

KERÜLETFEJLESZTÉSI, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

1. Dönt a lakossági hozzájárulással, önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítésekről, a polgármester által rangsorolt kérelmek figyelembevételével.

25/2000. (V. 5.) Ök. r. 7. § (3) bekezdés

2. Dönt a kerületi Környezetvédelmi Alap felhasználásáról.

20/2002. (VII. 2.) Ök. r. 5. § (6) bekezdés

mindenkori költségvetési rendelet

3. Meghatározza a Környezetvédelmi Alap felhasználásának pályázati feltételeit.

20/2002. (VII. 2.) Ök. r. 5. § (6) bekezdés

4. Dönt a pályázatok elbírálásáról.

20/2002. (VII. 2.) Ök. r. 5. § (6) bekezdés

5. Zárszámadáskor a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról beszámolót készít a Képviselő-testületnek.

20/2002. (VII. 2.) Ök. r. 5. § (6) bekezdés

6. Dönt a forgalomtechnikai feladatok sorrendiségének megállapításáról

1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdés

7. Dönt a közlekedésszervezési feladatokkal kapcsolatos egyes kérdésekben

1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdés

8. Dönt az útépítések, útfelújítások sorrendiségének meghatározásáról

1988. évi I. törvény 8. § (1) bek. h) pont, 9. § (2) bek.

9. Dönt az utak tervezési sorrendjének megállapításáról

1988. évi I. törvény 9. § (2) bekezdés

10. Dönt a parkolók építési helyeinek megállapításáról

12/2007. (V. 3.) ök. rendelet

11. Dönt az intézmények felújítási, karbantartási, biztonságtechnikai, energiapályázati kereteinek felosztásáról

A mindenkori költségvetési rendelet

12. Dönt az intézmények vagyonbiztosítási kerete elosztásáról az intézmények között.

A mindenkori költségvetési rendelet,

13. Dönt a társasházak felújításának támogatására szolgáló előirányzat felhasználásáról.

A mindenkori költségvetési rendelet,

14. Dönt az önkormányzati intézmények akadálymentesítési keretének felosztásáról.

12/2007. (V. 3.) ök. rendelet

15. Dönt a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyújtható vissza nem térítendő önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos előminősítésről.

14/2005. (V. 3.) ök. rendelet 7. § (2)

16. Jóváhagyja a természetes és jogi személyek által saját felelősségvállalás és költségviselés terhe mellett vállalt szabályozási tervek elkészítését

12/2007. (V. 3.) ök. rendelet

17. Rangsorolja a lakossági kezdeményezésű közműépítésben való részvétel iránti kérelmeket.

9/1998. (IV. 15.) Ök. r. 7. § (1) bekezdés

18. Előkészít, véleményez és javaslatot tesz minden olyan - a Bizottság tevékenységi körébe tartozó - feladatot illetően, amelyben a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

7/2007. (III. 9.) Ök. r. 49. § (1) bekezdés

19. Zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánít kerületi területeket.

1991. évi XX. Tv. 85. § c) pont

20. Elemzi és értékeli a lakóhely környezeti állapotának alakulását, és azt nyilvánosságra hozza.

1995. évi LIII. tv. 12. § (3), 46. § (1) bek. e) pont, 51. § (3)

21. Véleményezi a kerületi rendezési-, szabályozási terveket.

1997. évi LXXVIII. törvény 6. §, és 10. §

III. FEJEZET

LAKÁSGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁG

1. Gyakorolja a bérbeadói jogokat és kötelezettségeket önkormányzati lakások esetén.

26/2003 (VI. 30.) Ök. r. 2. § (1) bek. c) pont

2. Dönt a lakásbérlő által a határozott időre szóló szerződés lejártát megelőzően ismételt bérbevételre előterjesztett kérelméről.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 3. § (7) bek.

3. Gyakorolja a bérbeadói jogokat szociális rászorultság jogcímén történő bérbeadás esetén

26/2003 (VI. 30.) Ök. r. 5. § (6) bek.

4. Dönt a határozott idő lejártával, változatlanul fennálló szociális rászorultság esetén kérelemre a bérlővel történő újabb - legfeljebb öt évre szóló - bérleti szerződés megkötéséről.

26/2003 (VI. 30.) Ök. r. 5. § (7) bek.

5. A polgármester javaslatára dönt piaci alapon, pályázaton kívül történő bérbeadásról.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 6. § (1) bek.

6. Dönt a bérlő kijelöléséről piaci alapú pályázat esetén és a bérleti díj mértékéről a pályázat eredménye alapján.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 6. § (2) bek.

7. Jóváhagyja a piaci alapú bérbeadásra kiírt pályázat feltételeit.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 6. § (3) bek.

8. Dönt közérdekű célok megvalósítása érdekében, pályázati kívül történő bérbeadásról.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 7. § (1) bek. b), c), d) és f)

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 7. § (5) bek.

9. Dönt kényszerbérlet megváltása esetén a pénzbeli térítés mértékéről.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 11. § (4) bek.

10. Dönt kényszerbérlők bérbeadás útján történő elhelyezéséről.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 11. § (5) bek.

11. A polgármester javaslatára gyakorolja a bérbeadói jogokat törvényben, illetve rendeletben előírt kötelezettség alapján a bérlő halála után a lakásban visszamaradt jogcímnélküli személy esetén.

26/2003 (VI. 30.) Ök. r. 12. §

12. Elhelyezi a jogcímnélküli lakáshasználót bérbeadás útján.

26/2003. (VI. 30.) Ök. r. 12. § (1)-(2) bek.(4)

13. Méltányosság, valamint szociális helyzetben bekövetkezett változás alapján történő bérbeadás esetében gyakorolja a bérbeadói jogokat.

26/2003. (VI. 30.) 13. § (7) bek.

14. Dönt lakásgazdálkodási érdekből történő bérbeadásról.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 14. § (5) bek.

15. Dönt költségalapon történő bérbeadásról.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 15. § (1) bek.

16. Dönt egyhavi bérleti díjnak megfelelő pályázati díj összegéről.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 19. § (1) bek.

17. Dönt a pályázati ajánlatokat elbíráló 3 bizottsági tag határozattal történő kijelöléséről.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 19. § (4) bek.

18. Dönt a pályázó személyéről, akivel a bérleti szerződést meg kell kötni.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 20. § (1) bek.

19. A polgármester javaslatára jóváhagyja a szociális rászorultság jogcímén történő bérbeadásra kiírt pályázat szabályait.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 21. § (2) bek.

20. A benyújtott pályázatokat az LGB 3 tagja pontrendszer alapján rangsorolja, és lakásonként az I.-III. helyezettre javaslatot tesz, amelyről az LGB dönt.

26/2003 (VI. 30.) Ök. r. 21. § (3) bek.

21. Gyakorolja a rendelet 24. §-ban foglalt hatásköröket a bérbeadással kapcsolatban.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 24. § (8) bek.

22. Kérelemre, méltányosságból dönt a lakáshasználati díj emelésétől történő eltekintésről.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 27. § (6) bek.

23. Dönt a tartási szerződés megkötésének hozzájárulásáról.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 29. § (5) bek.

24. Dönt lakás albérletbe, vagy használatba adásáról.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 30. § (8) bek.

25. Dönt lakás egy részének nem lakáscélú használatra történő igénybevételének engedélyezéséről.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 34. § (4) bek.

26. Dönt lakás egy részének nem lakáscélú használatra történő engedélyezése esetén a telephely engedélyezési eljáráshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulásról.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 34. § (4) bek.

27. Dönt megüresedett társbérleti lakrész bérbeadásáról.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 35. § (5) bek.

28. Ha a megállapodás létrejöttéhez a bérbeadónak különös érdeke fűződik, az LGB eltérhet a térítési díjjal kapcsolatos rendelkezésektől.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 40. § (6) bek.

29. A bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatos hatásköröket gyakorolja.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 40. § (13) bek.

30. A nyugdíjasházi lakás értékére és az ingatlanforgalom piaci viszonyaira tekintettel, minden év április 30-ig meghatározza a nyugdíjasházban levő lakásbérleti joga 100%-os forgalmi értékét.

2/1998. (I. 21.) Ök. r. 5. § (1) bekezdés

31. Eredménytelen pályázat esetén dönt a pályázat megismétléséről vagy javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a lakás más jogcímen történő hasznosítására.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 20. § (5) bek.

32. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a lakások bérbeadása jogcímeinek, azok fontosság szerinti sorrendjének megállapítására.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 3. § (2) bek.

33. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a bérlőkijelölési jog biztosításáról pénzbeli térítésért, kedvezményes összegű pénzbeli térítésért, valamint térítésmentesen.

26/2003 (VI. 30.) Ök. r. 10. § (3)-(4), (7) bek.

34. Javaslatot tesz a polgármesternek a megüresedett önkormányzati bérlakás pályázatának kiírásáról, közzétételéről és a pályázathoz szükséges feltételek biztosításáról.

26/2003 (VI. 30.) Ök. r. 16. § (2)

35. Javaslatot tesz a polgármesternek a nyugdíjasházba bérlőkijelölés esetén.

2/1998. (I. 21.) Ök. r. 6. §

36. Véleményt ad a Képviselő-testületnek a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú lakásokat és helyiségeket egybefoglaló épületek címjegyzékének módosítására.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 5. § (3) bek. a)

37. Véleményt ad a Képviselő-testületnek a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú épületben lévő lakások és helyiségek elidegenítésére, a 100%-os önkormányzati tulajdonhányad megbontására.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 5. § (3) bek. b)

IV. FEJEZET

MŰVELŐDÉSI-, OKTATÁSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG

1. Közoktatás:

1. A képzési időre jóváhagyja az önkormányzati szakképző intézmény és a gazdálkodó szerv közötti együttműködési megállapodást.

1993. évi LXXVI. tv. 19. § (2) bekezdés

2. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása biztosítására közszolgáltatási szerződést köthet nem önkormányzati intézménnyel is.

1993. évi LXXIX. tv. 30. § (1)

3. Jóváhagyja a közoktatási ágazat alá tartozó intézmények szervezeti és működési szabályzatát.

1993. évi LXXIX. tv. 40. § (3) bekezdés

4. Jóváhagyja a művelődési és közoktatási ágazat irányítása alá tartozó intézmények nevelési, ill. pedagógiai programját.

1993. évi LXXIX. tv. 44. § (1) bekezdés

5. Dönt a törvényi előírások szerint a hat tanítási napból álló tanítási hét megszervezéséről.

1993. évi LXXIX. tv. 52. § (16) bekezdés

6. Egyetért rendkívüli szünet elrendelésével.

1993. évi LXXIX. tv. 54. § (1) bekezdés

7. Képviselőt delegálhat az intézményi iskolaszékbe.

1993. évi LXXIX. tv. 60. § (1), (3) bekezdés

8. Meghatározza az óvoda és az iskola működési felvételi körzetét, amelyben élő gyermek, tanuló felvételét, átvételét az óvoda, iskola nem tagadhatja meg.

1993. évi LXXIX. tv. 90. § (1) bekezdés

9. Ellenőrzi a fenntartói irányítás körében az intézmény tevékenységét.

1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdés d)

10. Meghatározza a fenntartásában működő nevelési-oktatási központok óvodáinak heti és éves nyitvatartási idejét.

1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdés a)

11. Kérelmezi az oktatási hivataltól a maximális osztály- és csoportlétszámtól való eltérés engedélyezését.

1993. évi LXXIX. tv. 95/A. § (9) bekezdés

12. Engedélyezi a maximális osztály és csoport létszámtól való, legfeljebb 20%-os eltérést, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetőleg az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály indul; továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.

1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdés c) és 3. számú melléklet II. rész 7.

13. Jóváhagyja az intézmények minőségirányítási programját.

1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdés f)

14. Jóváhagyja az intézmények házirendjét.

1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdés f)

15. Az érintett kisebbségi önkormányzat bevonásával felméri a magyar nyelvi előkészítés, illetve a kisebbségi nyelven folyó nevelés és oktatás iránti igényt.

1993. évi LXXIX. tv. 102. § (4) bekezdés

16. Megtagadhatja a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyását akkor, ha az jogszabályt sért.

1993. évi LXXIX. tv. 103. § (1) bekezdés

17. Megtagadhatja a nevelési, illetve pedagógiai program jóváhagyását.

1993. évi LXXIX. tv. 103. § (2) bekezdés

18. Értékeli a nevelési, illetve pedagógiai program teljesítését, a közoktatási intézményben folyó szakmai munka eredményességét.

1993. évi LXXIX. tv. 104. § (4) bekezdés

19. Tanévenként egy alkalommal kötelezi a közoktatási intézményt, hogy tevékenységéről átfogó beszámolót adjon.

1993. évi LXXIX. tv. 104. § (5) bekezdés

20. Ütemtervben határozza meg az intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának, minőségirányítási programjának és házirendjének a fenntartóhoz való benyújtási idejét.

1993. évi LXXIX. tv. 129. § (6) bekezdés

21. Egyetért egy nevelési, tanítási évre az intézményegység-vezetők kötelező óraszáma csökkentésével, ha az ehhez szükséges fedezet, többletköltségvetési támogatás nélkül, vagy a nevelési-oktatási intézmény saját forrásaiból biztosítható.

1993. évi LXXIX. tv. 1. számú melléklet Harmadik rész II. 5.

22. Egyetért és ellen jegyzi a szakképző iskola és a gazdálkodó szervezetek közötti fejlesztési megállapodásokat.

13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 6. § (2) bekezdés

23. Ellenőrzi a közoktatási intézményekben a továbbképzési program és a beiskolázási terv,

a) valamint a nevelési program, illetve a pedagógiai program összhangját,

b) törvényességét, beleértve a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak megtartását.

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés

24. Dönt a tanulmányi ösztöndíjakra kiírt pályázatok keretének elosztásáról.

A mindenkor hatályos költségvetési rendelet

25. Dönt a külön elbírálás szerinti tanulmányi támogatás keretének elosztásáról, a bírálati szempontokról.

A mindenkor hatályos költségvetési rendelet

26. Dönt a művelődési, oktatási, sport célokat szolgáló keret pályázati és egyedi támogatási célú felosztásáról.

A mindenkor hatályos költségvetési rendelet

27. Dönt a kötelező taneszközök beszerzését szolgáló keretek oktatási intézményeket illető részének felosztásáról

A mindenkor hatályos költségvetési rendelet

28. Az oktatási hivatal jelzésére felhívja az intézményvezetőt, hogy készítsen intézkedési tervet az országos mérésen elért eredmények javítására. Az intézmény által készített intézkedési tervet jóváhagyja.

1993. évi LXXIX. tv. 99. § (7) bekezdés

29. Az oktatási hivatal felhívására fenntartói intézkedési tervet fogad el, ha az intézmény az országos mérésen második évben sem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot. Az intézkedési tervet megküldi jóváhagyásra az oktatási hivatalnak.

1993. évi LXXIX. tv. 99. § (7) bekezdés

30. Ellenőrzi a kerületi gyógytestnevelés jogszabály szerinti ellátását.

1993. évi LXXIX. tv. 86. § (4) bekezdés d)

31. Javaslatot tesz a polgármesternek tanulmányi ösztöndíj adományozására.

9/2004. (II. 26.) ök. r. 8. §

2. Közművelődés:

32. Egyetért szobor, illetve emlékmű elhelyezésével, áthelyezésével vagy lebontásával.

1991. évi XX. tv. 109. § (3) bekezdés

33. Gyakorolja az önkormányzat tulajdonában lévő kulturális javak, illetve levéltári anyag tekintetében a vagyon feletti rendelkezés jogát.

1991. évi XX. tv. 120. §

34. Támogatja a művészeti intézményeket, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseit, önszerveződéseit, a művészeti alkotómunka feltételeinek javítását és a művészeti értékek létrehozását, megőrzését.

1991. évi XX. tv. 121. § b)

35. Támogatja a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását, a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósítását

1991. évi XX. tv. 121. § a)

36. Jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó, biztosítja a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket

1997. évi CXL. tv. 68. § c)-d)

37. Jóváhagyja a nemzeti ünnepek önkormányzati rendezvényeinek és a kerületi önkormányzati ünnepségek programját.

1997. évi CXL. tv. 76. § (2) bek. c)

38. Elfogadja az Önkormányzat saját alapítású intézményeinek külföldi és más helyi önkormányzatokkal történő kapcsolattartása tervezett kapcsolataikról, rendezvényeikről, kiutazásaikról szóló beszámolót.

12/2001. (IV. 28.) ök. rendelet 8. § (2)

39. Meghatározza a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint feladatait.

1997. évi CXL. tv. 78. § (5) bek. a)

40. Indokolt esetben engedélyezi a közművelődési intézmény, közösségi színtér más célra történő átmeneti igénybevételét, tevékenységének legfeljebb két hónap időtartamú szüneteltetését.

1997. évi CXL. tv. 78. § (4)

41. Jóváhagyja a Csokonai Művelődési Központ szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és az egyes rendezvények költségvetését.

1997. évi CXL. tv. 78. § (5) bek. b)

42. Jóváhagyja a Csokonai Művelődési Központ szervezeti és működési szabályzatát, éves beszámolóját és munkatervét, valamint a munkaterv részeként az egyes nagyrendezvényeket.

1997. évi CXL. tv. 78. § (5) bek. b)

10/2003. (IV. 1.) 10. § (2) bek. g)-h)

43. Biztosítja a Csokonai Művelődési Központ és a közösségi színterek működését, a szervezeti, személyi, szakképzési, és tárgyi feltételeket.

1997. évi CXL. tv. 78. § (5) bek. c)

10/2003. (IV. 1.) 9. §

44. Jóváhagyja a Csokonai Művelődési Központ hétéves továbbképzési tervét és az éves beiskolázási tervét.

1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet 4. § (6) bekezdés

45. Dönt a közművelődési feladatok finanszírozását szolgáló pályázatokról, különös tekintettel az érdekeltségnövelő pályázatra.

4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet 8-11. §

46. Jóváhagyja a hétéves továbbképzési terv módosítását minden év február 15-éig.

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet 4. § (6) bekezdés

47. Évenként felülvizsgálja a közművelődési intézmények és színterek finanszírozását,

10/2003. (IV. 1.) ök. r. 10. § (2) bek. b)

48. Előkészíti a közművelődési megállapodásokat, és ellenőrzi azok végrehajtását.

10/2003. (IV. 1.) ök. r. 10. § (2) bek. c)

49. Pályázatokat hirdet meg, és dönt azok elbírálásának módjáról.

10/2003. (IV. 1.) ök. r. 10. § (2) bekezdés d)

50. Lebonyolítja az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos meghallgatásokat, javaslatot tesz a kinevezésekre.

10/2003. (IV. 1.) ök. r. 10. § (2) bekezdés e)

51. Javaslatot tesz kitüntetések, elismerések odaítélésére.

10/2003. (IV. 1.) ök. rendelet 10. § (3) bekezdés f)

52. Véleményezi a képviselő-testület elé kerülő közművelődéssel kapcsolatos előterjesztéseket.

10/2003. (IV. 1.) ök. r. 10. § (3) bekezdés i)

7/2007. (III. 9.) ök. r. 49. §

53. Véleményezi a nem önkormányzati tulajdonú épületen elhelyezendő művészeti alkotásokat.

1991. évi XX. tv. 109. § (1) bekezdés

54. A TVKB véleményének és hozzájárulásának figyelembevételével dönt emléktábla (emlékoszlop elhelyezéséről).

12/2007. (V. 3.) ök. rendelet

3. Ifjúsági munka:

55. Ellenőrzi a nevelési-oktatási központok gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységét.

1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdés d)

56. Közreműködik a közoktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak ellátásában és irányításában.

1997. évi XXXI. tv. 94. § (1) bekezdés

4. Sport:

57. Jóváhagyja a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Üdülési Szabályzatát, meghatározza az Ifjúsági és Sportközpont kezelésében működő táborok és üdülő térítési és üdülési díját, jóváhagyja a táborok, erdei iskolák beosztását.

1990. évi LXV. tv. 8. § (1)-(2)

58. Dönt a művelődési, oktatási, sportcélokat szolgáló keret pályázati és egyedi támogatási célú elosztásáról.

A mindenkor hatályos költségvetési rendelet

59. Dönt a kerületi sportszervezetek tornaterem-bérleti díjára előirányzott keret felosztásáról.

A mindenkor hatályos költségvetési rendelet

60. Dönt a diáksport-egyesületek és a szabadidősport-egyesületek támogatására előirányzott összeg elosztásáról

A mindenkor hatályos költségvetési rendelet

61. Ellenőrzi, értékeli az iskolai testnevelésre és sportra vonatkozó központi jogszabályok végrehajtását.

12/2005. (IV. 12.) ök. rendelet 9. § (2) bekezdés a)

62. Ellenőrzi a kerületi sportkoncepció, valamint az önkormányzat képviselő-testülete sporttevékenységgel kapcsolatos döntéseinek végrehajtását, és éves rendezvénytervének megvalósítását, különös tekintettel a költségvetési folyamatokra, az intézményeket alapvetően érintő döntésekre.

12/2005. (IV. 12.) ök. rendelet 9. § (2) bekezdés b)

63. Ellenőrzi, értékeli a sportcélú együttműködési megállapodásokban foglalt feladatok, és a bizottsági határozatok teljesítését.

12/2005. (IV. 12.) ök. rendelet 9. § (2) bekezdés c)

64. Ellenőrzi, értékeli a nevelési-oktatási intézmények és a diáksport egyesületek közötti megállapodások létrejöttét, illetve teljesítését.

12/2005. (IV. 12.) ök. rendelet 9. § (2) bekezdés d)

65. Jóváhagyja az Ifjúsági és Sportközpont szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét, ellenőrzi az alapító okiratában szereplő feladatok végrehajtását.

12/2005. (IV. 12.) ök. rendelet 9. § (2) bekezdés e)

66. Dönt a költségvetési rendeletben meghatározott tornaterem bérleti támogatás odaítéléséről, figyelemmel a sportszervezetek és az intézmények között létrejött bérleti szerződések tartalmára.

12/2005. (IV. 12.) ök. rendelet 9. § (2) bekezdés f)

67. Dönt a költségvetési rendeletben meghatározott sportegyesületi és diáksport egyesületi támogatás odaítéléséről

12/2005. (IV. 12.) ök. rendelet 9. § (2) bekezdés g)

68. Kiírja a bizottság hatáskörében lévő sportcélú pályázatokat, meghatározza az elbírálás módját, a kedvezményezettek körét, dönt a keretek odaítéléséről. A bizottsági döntéssel az alapítvány részére biztosított támogatás átutalását a Képviselő-testület engedélyezi.

12/2005. (IV. 12.) ök. rendelet 9. § (2) bekezdés i)

69. Kiírja és elbírálja az „Élen a tanulásban, élen a sportban” pályázatot.

12/2005. (IV. 12.) ök. rendelet 9. § (2) bekezdés j)

70. A kerület testnevelési és sport mozgalmában tevékenykedők javaslatára odaítéli a Budai Péter Díjat.

12/2005. (IV. 12.) ök. rendelet 9. § (2) bekezdés k)

71. Elkészíti az önkormányzat ifjúsági, művelődési, oktatási, sport és tájékoztatási koncepcióját és a képviselő-testület elé terjeszti.

1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdés

V. FEJEZET

PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

1. Dönt - a Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára - a közbeszerzési pályázat összegén belül a részfeladatok előirányzatai közötti átcsoportosításról.

A mindenkori költségvetési rendelet

2. Ellenőrzi a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek végrehajtását, különös tekintettel a komplex, több bizottságot is érintő testületi, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekre.

1990. évi LXV. tv. 23. § (1) bek.

3. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-, csökkenés) alakulására, értékeli az azt előidéző okokat.

1990. évi LXV. tv. 92. § (3) bek. b)

4. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.

1990. évi LXV. tv. 92. § (3) bek. c)

5. Ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.

1990. évi LXV. tv. 92. § (3) bek. c) pont

6. Ellenőrzi az Önkormányzat és intézményei teljes körű gazdálkodását.

7/2007 (III. 9.) Ök. r. 73. § (1) bek.

7. Értékeli a vagyon változását (növekedés, csökkenés) alakulását a féléves és éves beszámoló keretében, vizsgálja a változást előidéző okokat

5/2000. (II. 29.) ök. r. 20. § (1) bek.

8. Rendeletben meghatározott időszakonként felülvizsgálja a vagyonkezelési szerződések teljesítését.

5/2000 (II. 29.) Ök. r. 20. § (2) bek.

9. Ellenőrzi a képviselői költségek és tiszteletdíjak kifizetését.

24/2003 (VI. 30.) Ök. r. 7. § (3) bek.

10. Dönt - a polgármester javaslatára - a képviselői tiszteletdíj mérsékléséről.

24/2003 (VI. 30.) Ök. r. 4. § (8) bek.

11. Dönt a civil szervezetek részére biztosított pénzügyi támogatás felhasználásáról készített elszámolás elfogadásáról.

12/2004. (III. 12.) ök. r. 12. § (4)

12. A civil szervezet részére biztosított támogatás rendeltetés ellenes vagy határidőn túli felhasználása esetén határozattal, azonnali visszafizetési kötelezettséget ír elő.

12/2004. (III. 12.) ök. r. 13. § (1)

13. Az alapítvány részére biztosított támogatás rendeltetés ellenes vagy határidőn túli felhasználása esetén javasolja a Képviselő-testületnek a visszafizetési kötelezettség elrendelését.

12/2004. (III. 12.) ök. r. 13. § (1)

14. Elfogadja a Belső Ellenőrzési Iroda éves munkatervét és beszámolóit.

12/2007. (V. 3.) ök. rendelet

15. Részt vesz a képviselő-testület által benyújtott pályázatok előkészítésében,

7/2007 (III. 9.) Ök. r. 73. § (2) bek. f)

16. Véleményezi az önkormányzati gazdasági társaságok és vállalat, valamint a Szociális Foglalkoztató pénzügyi terveit és beszámolóit.

1990. évi LXV. tv. 92. § (2)

17. Véleményezi az önkormányzatnál és intézményeinél az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit.

1990. évi LXV. törvény (Ötv) 92. § (13) bek. a)

18. Véleményezi az Önkormányzat gazdasági programját.

7/2007 (III. 9.) Ök. r. 52. §

19. Véleményezi a pénzügyi vonatkozású előterjesztéseket.

7/2007 (III. 9.) Ök. r. 75. § (1) bek.

20. Véleményezi az alapítványrendelést,

7/2007 (III. 9.) Ök. r. 73. § (2) bek. e)

21. Véleményezi a vállalkozásokban való önkormányzati részvételt célzó előterjesztéseket.

7/2007 (III. 9.) Ök. r. 73. § (2) bek. g)

22. Véleményezi a 2 millió Ft-ot meghaladó, de 10 millió Ft-nál nem nagyobb önrészű pályázat benyújtását.

A mindenkori költségvetési rendelet

23. Véleményezi a 10 millió Ft-ot meghaladó önrészű támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtását.

A mindenkori költségvetési rendelet

24. A költségvetést érintő rendeletalkotás vagy rendeletmódosítás esetén véleményezi a sürgősségi javaslatot.

7/2007. (III. 9.) 17. § (5)

25. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg a pénzügyi-, költségvetési és gazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztések tekintetében.

7/2007 (III. 9.) Ök. 49. §

26. Javasolhatja a többi önkormányzati bizottságnak az egyébként feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság a legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és a tárgyalásra a bizottság képviselőjét meg kell hívni.

7/2007 (III. 9.) Ök. r. 49. §

27. Javaslatot tesz a polgármester illetményére és költségtérítésére.

7/2007 (III. 9.) Ök. r. 57. § (3) bek.

28. Javaslatot tesz - a költségvetési beszámolóval egyidejűleg - a polgármester jutalmazására.

7/2007 (III. 9.) Ök. r. 57. § (3) bek.

29. Javaslatot tesz az alapítványok részére biztosított pénzügyi támogatás felhasználásáról készített elszámolás elfogadásáról a Képviselő-testületnek.

12/2004. (III. 12.) ök. r. 12. § (4)

VI. FEJEZET

A SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

1. Szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátok terén:

1. Méltányosságból, évente legfeljebb két alkalommal eltekinthet az átmeneti segély nyújtását rögzítő szabálytól, egy-egy alkalommal, maximum 150.000.-Ft támogatást biztosíthat.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 8. § (10) bek.

2. Kivételes méltányosságból eltekinthet a szociális kamatmentes kölcsön nyújtásával kapcsolatos szabályozási feltételek alkalmazásától.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 10. § (7) bek.

3. Méltányosságból - kérelemre - részben, vagy egészben elengedheti a kamatmentes kölcsön visszafizetését.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 10. § (8) bek.

4. Dönt a háztartási tüzelőolaj árának emelkedésével összefüggő, és korszerűbb tüzelési módra történő átállás támogatási elveiről, a támogatás egy-egy családnak adható legmagasabb összegéről.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 12. § (1) bek.

5. Egy fűtési szezonban egy alkalommal - indokolt esetben - eltekinthet a jövedelemhatároktól és családonként legfeljebb 3 db tüzelőutalványt biztosíthat.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 13. § (7) bek.

6. Jövedelemhatártól függetlenül támogatást nyújthat a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásban részesülőknek táborozáshoz, üdüléshez, kiránduláshoz.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 13. § (8) bek.

7. A gyermekélelmezés támogatására a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott intézményi igényeket - a költségvetésben biztosított források figyelembe vételével - elbírálja és elosztja az intézmények között.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 15. § (6) bek.

8. A nyári napközis táborban és gyermektáborokban megállapított gyermekétkezési kedvezményt az Ifjúsági Központ előterjesztése alapján elbírálja és utólag az intézmény részére megtéríti.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 15. § (7) bek.

9. Jóváhagyja, illetve szükség szerint módosítja a szociális ellátások iránti kérelmek elbírálásához használatos nyomtatványokat.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 17. § (3) bek.

10. Szükség esetén előírhatja más, támogatott személyek elszámolási kötelezettségét.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 17. § (8) bek.

11. A jogosulatlanul felvett támogatások és más pénzbeni ellátások visszafizetése alól - a jegyzői hatáskörbe tartozó ellátások kivételével - kivételesen indokolt esetben felmentést adhat, vagy részletfizetést engedélyezhet.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 17. § (10) bek.

2. Lakbér- és lakásfenntartási támogatások terén:

12. Jóváhagyja a lakásfenntartási és lakbér támogatás igénylésére irányuló nyomtatványt

27/2004. (VI. 9.) ök. r. 7. § (2) bek.

13. Kivételesen indokolt esetben a kérelmezőt a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetése alól részben, vagy egészben mentesítheti, amennyiben azt a kérelmező családi, szociális, vagy jövedelmi helyzetében önhibáján kívül bekövetkezett változás indokolja.

27/2004. (VI. 9.) ök. r. 8. § (3) bek.

3. Helyi támogatás és fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása terén:

14. Hozzájárulhat, hogy az önkormányzatot megelőző sorrendben kerüljön bejegyzésre a lakásépítési-, vásárlási hitelt nyújtó hitelintézet jelzálogjog igénye.

31/2006. (XII. 7.) ök. r. 3. § (3) bek.

15. Az igénylőt a részletfizetési kötelezettség alól legfeljebb két évre mentesítheti, ha a szerződés megkötése után az igénybe vevő családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem legalább 30%-kal csökkent.

31/2006. (XII. 7.) ök. r. 4. § (3) bek.

16. A kölcsön visszafizetése alóli felmentésre javaslatot tesz a polgármesternek, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak.

31/2006. (XII. 7.) ök. r. 4. § (5) bek.

17. Hozzájárulhat a megítélt támogatás másik ingatlanra történő átviteléhez és további változatlan feltételekkel történő törlesztéséhez, ha az új lakás is megfelel a folyósítási feltételeknek, és az Budapest Főváros XV. kerület közigazgatási területén fekszik.

31/2006. (XII. 7.) ök. r. 4. § (7) bek.

18. Évente legfeljebb két alkalommal pályázatot ír ki a fűtéskorszerűsítési támogatás igénylésére.

31/2006. (XII. 7.) ök. r. 5. § (7) bek.

19. Jóváhagyja a helyi támogatásra és a fiatal házasok első lakáshoz való jutásának támogatására vonatkozó kérelmek elbírálásához szükséges formanyomtatványt.

31/2006. (XII. 7.) ök. r. 8. § (1) bek.

20. Dönt a helyi támogatásokról és a fiatal házasok első lakáshoz való jutásának támogatásáról.

31/2006. (XII. 7.) ök. r. 9. § (1) bek.

21. Jóváhagyja - a Jogi-, Ügyrendi, Közbiztonsági és Európai Integrációs Bizottsággal egyetemben - a támogatásban részesülőkkel kötött keretszerződés tervezetét.

31/2006. (XII. 7.) ök. r. 9. § (3) bek.

4. Szociális szolgáltatások terén:

22. Jóváhagyja és módosítja az Egyesített Szociális Intézmény szervezeti és működési szabályzatát.

7/2005. (IV. 4.) ök. r. 4. § (3) bek.

23. Javasolhatja a polgármesternek illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a személyi térítési díj elengedését.

7/2005. (IV. 4.) ök. r. 10. § (4) bek.

24. Minden év március 31-ig jóváhagyja az Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény igazgatója által készített éves szakmai programot.

7/2005. (IV. 4.) ök. r. 11. § a) pont

25. Értékeli a szakmai munka eredményességét az ESZI igazgatójának beszámolója alapján.

7/2005. (IV. 4.) ök. r. 11. § b) pont

26. Megtárgyalja a Szociális és Egészségügyi Osztály által készített személyes gondoskodást nyújtó intézmény működésének törvényességéről szóló értékelést.

7/2005. (IV. 4.) ök. r. 11. § c) pont

27. Minden évben az ellátási szerződés szerinti időpontokig jóváhagyott időpontokig jóváhagyja az ellátási szerződés alapján végzett tevékenységről szóló szakmai beszámolót.

7/2005. (IV. 4.) ök. r. 11. § d) pont

28. Jóváhagyja és módosítja a bölcsődék szervezeti és működési szabályzatát.

41/2003. (XII. 8.) ök. r. 7. § (3) bek.

29. Minden év december 15-ig

- jóváhagyja a bölcsődék igazgatója által készített éves szakmai programot,

- az igazgató beszámolója alapján értékeli a szakmai program végrehajtását, a szakmai munka eredményességét,

- megtárgyalja a Szociális és Egészségügyi Osztály által készített, a bölcsődék működésének törvényességéről, a gazdálkodás szabályszerűségéről és hatékonyságáról szóló értékelést.

41/2003. (XII. 8.) ök. r. 7. § (5) bek.

30. Határozattal dönt a bölcsődékben működő érdekképviseleti fórumok által nála kezdeményezett ügyekben.

41/2003. (XII. 8.) ök. r. 7. § (6) bek.

5. Az adósságkezelés terén:

31. Az adósságkezelés időtartamát indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb hat hónappal meghosszabbíthatja.

8/2005. (IV. 4.) ök. r. 5. § (6) bek.

32. Méltányosságból eltekinthet a jogosulatlanul kifizetett adósságkezelési támogatás visszafizetésétől, illetve a tartozás összegét mérsékelheti.

8/2005. (IV. 4.) ök. r. 6. § (4) bek.

6. A lakossági kezdeményezésű közműépítések támogatása terén:

33. A lakossági hozzájárulás teljesítése során a fennmaradó rész erejéig - átmeneti segélyként - támogatást biztosít azoknak, akik szociális helyzetük alapján erre rászorulnak és az önrész 20%-át kifizetik.

9/1998 (IV. 15.) ök. r. 8. § (1) bek.

34. A lakossági kezdeményezésű közműépítések esetén a befizetett 20% feletti összegre legfeljebb 24 havi kamatmentes részletfizetési kedvezményt ad.

9/1998 (IV. 15.) ök. r. 8. § (4) bek.

VII. FEJEZET

TULAJDONOSI, VAGYONKEZELÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG HATÁSKÖRE

1. Dönt 20.000.000,- Ft értékhatárig az elővásárlási jog érvényesítéséről az önkormányzat közigazgatási területén más önkormányzat tulajdonát képező ingatlan esetében.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 9. § (2) bek. a)

2. Dönt 20.000.000,- Ft értékhatárig idegen vagyon tulajdonjogának, használatának bármely okból történő, ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 11. § (3) bek.

3. Dönt vagyon elidegenítésének vagy hasznosításának kezdeményezéséről.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 12. § (1) bek. a)

4. Dönt önkormányzati érdekből, 20.000.000,- Ft értékhatárig önkormányzati vagyon pályázaton kívül történő elidegenítéséről, illetve hasznosításáról.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 12. § (3) bek.

5. Dönt 20.000.000,- Ft értékhatárig a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő - 3 évet meg nem haladó időtartamú - hasznosításáról.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 14. § (1) bek.

6. Dönt 20.000.000,- Ft értékhatárig a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak tulajdonjogát érintő, illetve tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 15. § a)

7. Dönt 20.000.000,- Ft egyedi értékhatárig - a vagyon hasznosítása szerint illetékes szakmai bizottság előzetes véleménye alapján - a forgalomképes önkormányzati ingatlan és ingó vagyon hasznosításáról.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 16. § (1) bek. a)

8. Dönt 5.000.000,- Ft együttesen számított forgalmi értékig több vagyontárgy együttes értékesítéséről, ha az együttesen értékesített vagyontárgyak egyikének egyedi forgalmi értéke sem haladja meg a 2,5 millió forintot.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 16. § (2) bek.

9. Dönt 20.000.000,- Ft értékhatárig a forgalomképes önkormányzati vagyon részét képező vagyontárgy megszerzéséről és megterheléséről - a zálogjoggal való megterhelést kivéve.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 16. § (3) bek. a)

10. Dönt 20.000.000,- Ft egyedi forgalmi értékhatárig, vagy több vagyontárgy (vagyontömeg) esetén a 20.000.000,- Ft értékhatárig a forgalomképes önkormányzati vagyonról, forgalomképes önkormányzati portfolió vagyon tekintetében.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 17. § (1) bek. b)

11. Határozattal dönt a közterület-használati hozzájárulásról három évet meghaladó időtartamra.

40/2002. (XII. 20.) ök. r. 7. § (1) bek.

12. Dönt saját jogkörén belül a rendeletben meghatározott esetekben a közterület-használati díj elengedéséről vagy mérsékléséről.

40/2002. (XII. 20.) ök. r. 10. § (2) bek.

13. Dönt az Önkormányzat kisajátítási kérelme alapján kisajátított lakás bérlője vagy használója elhelyezése esetén a közérdekből történő bérbeadásról.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 7. § (5) bek.

14. Helyiségek esetén dönt a pályázat kiírásáról, a pályáztatás módjáról, a pályázat közzétételéről és a szükséges feltételek biztosításáról, valamint a helyiségben folytatható tevékenység meghatározásáról.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 44. § (1) bek.

15. Dönt a pályázati ajánlatok bontásánál közreműködő 3 bizottsági tag kijelöléséről.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 45. § (3) bek.

16. Dönt a pályázóról, akivel a helyiségbérleti szerződést meg kell kötni.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 45. § (3) bek.

17. Dönt a lakossági ellátás szempontjából kedvezőbb funkció esetén legfeljebb 20%-kal alacsonyabb ajánlattevő mellett, figyelembe véve - a helyiség versenytárgyalás útján történő bérbeadása során - a helyiség tervezett funkcióját.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 45. § (5) bek.

18. Meghívásos pályázat esetén a polgármester javaslatára meghatározza a résztvevők körét és a pályázati feltételeket a helyi igényeknek megfelelően.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 46. § (2) bek.

19. Dönt a pályázati úton nem hasznosítható helyiségek bérbeadásának módjáról és feltételeiről.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 47. § (1) bek.

20. Dönt, a polgármester javaslatára, ha ezt fontos közérdek indokolttá teszi, pályázaton kívül történő bérbeadáshoz a felmentés megadásáról.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 47. § (3) bek. d)

21. A kérelmező részére egyedi döntéssel határozza meg a helyiségbér összegét a rendelet 1. számú függelékében meghatározott területi besorolás alapján.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 48. § (5) bek.

22. A szakmai bizottságok véleménye és a polgármester javaslata alapján dönt a helyiségbérleti díjkedvezmény megadásáról, mértékéről.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 48. § (7) bek.

23. A kezelő véleményének beszerzése után dönt az üres helyiség falszomszédos helyiség bővítése céljából történő bérbeadásáról.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 50. § (9)-(10) bek.

24. Dönt a bérlő részére más személynek a helyiségbe történő befogadásához szükséges hozzájárulás megadásáról.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 51. § (1) bek.

25. Helyiségbe történő befogadás esetén dönt a helyiségbérleti díj módosításának mértékéről.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 51. § (3) bek.

26. Dönt a helyiség albérletbe adásáról a rendeltben foglalt feltételek fennállása esetén.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 52. § (1) bek.

27. A polgármester javaslatára dönt a rendelet 47. § (3) bekezdés e) pontja szerinti helyiségbérlet megszüntetéséről.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 52. § (4) bek.

28. Dönt a bérlő által a helyiségben folytatott tevékenység módosításának engedélyezéséről.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 54/A. §

29. Dönt a polgármester előterjesztése alapján, a rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén a vételre történő kijelölésről és a felajánlásról, amennyiben a vagyon piaci értéke nem haladja meg a 20.000.000,- Ft-ot.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 6. § (1) bek. a)

30. Dönt árverés kiírásáról a hatáskörébe tartozó esetekben.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 12. § (1) bek.

31. Dönt eredménytelen árverés utáni egyszerűsített értékesítésre történő meghirdetésről a hatáskörébe tartozó esetekben.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 14. § (1) bek.

32. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a piac nyitvatartási rendjének megállapítására.

38/2006. (XII. 21.) ök. r. 2. § (3) bek.

33. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a piac nyitvatartási rendjének megállapítására.

38/2006. (XII. 21.) ök. r. 2. § (3) bek.

34. Javaslatot tehet a versenytárgyalási szabályok megváltoztatására.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 13. § (9) bek.

35. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek közérdekű célból, pályázaton kívül történő bérbeadásra olyan személy részére, aki az Önkormányzat javára jelentős anyagi értéket képviselő vagyont adományoz.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 7. § (5) bek.

36. Javaslatot tesz helyiség esetében a polgármesternek pályázat kiírásáról, közzétételéről és a pályázathoz szükséges feltételek biztosításáról.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 16. § (2) bek.

37. Javaslatot tesz a polgármesternek a még nem pályáztatott helyiség legfeljebb három hónapos, egyszeri határozott időre történő bérbeadására.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 47. § (2) bek.

38. Javaslatot tesz a polgármesternek bérleti jog átruházása és cseréje tárgyában a bérbeadói hozzájárulás megadására.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 53. § (2) bek.

39. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek egyszerűsített elidegenítésre kijelölésről és vételre történő felajánlásról 20.000.000,- Ft forgalmi értéket meghaladóan.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 5. § (1) bek.

40. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek azon lakások, helyiségek és egyéb vagyonrészek elidegenítésére, amelyek értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 5. § (2) bek.

41. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú lakásokat és helyiségeket egybefoglaló épületek címjegyzékének módosítására.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 5. § (3) bek. a)

42. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a rendeletben, valamint az Ltv. 24. §-a alapján felmondásra okot adó bérlők (jogcím nélkül használók) által használt helyiségek elidegenítésére.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 14. § (6) bek.

43. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az eladási árajánlatban közölt ár felülvizsgálatára irányuló kérelemről.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 23. § (1) bek.

44. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az adásvételi szerződés bármire kiterjedő módosítására.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 25. § (1) bek.

45. Véleményezi az ajánlati (részvételi) felhívást és a dokumentációt, elbírálja az ajánlatokat.

21/2004. (IV. 30.) ök. r. 1. § b)

2. melléklet a 12/2007. (V. 3.) ök. rendelethez

9. melléklet a 7/2007. (III. 9.) ök. rendelethez

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által a Polgármesterre önkormányzati rendelettel átruházott feladatok és hatáskörök jegyzéke

1. Önkormányzat működése terén:

1. Engedélyezi a képviselők számlával igazolt költségeinek megtérítését.

24/2003. (VI. 30.) Ök. r. 6. § (1) bek.

2. Kezdeményezi önkormányzati biztos kinevezését.

42/2000. (X. 26.) Ök. r. 3. § (1)

3. A polgármester vizsgálatot rendelhet el a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével összefüggésben.

42/2000. (X. 26.) Ök. r. 6. § (7)

4. Megbízza az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntését követően.

42/2000. (X. 26.) Ök. r. 3. § (4)

5. Gondoskodik a (8) bekezdés b) pontjában foglalt esetben új önkormányzati biztos kijelöléséről.

42/2000. (X. 26.) Ök. r. 6. § (9)

6. A tárgyhót követő 20-ig tájékoztatást ad a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján azon költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, melyek mértéke a 2. §-ban rögzített értéket eléri, és a tartozásállomány megszüntetése érdekében tett intézkedésekről.

42/2000. (X. 26.) Ök. r. 3. § (3)

7. A polgármester az adósság újraképződését megakadályozó intézkedési tervben foglaltak végrehajtására az elfogadást követő 15 napon belül megteszi a szükséges intézkedéseket.

42/2000. (X. 26.) Ök. r. 6. § (6)

8. A (8) bekezdés c) pontjában foglalt esetben intézkedést kezdeményez a költségvetési szerv pénzügyi helyzetének javítására, átszervezésére, illetve a költségvetési szerv megszüntetésére.

42/2000. (X. 26.) Ök. r. 6. § (9)

9. Javaslatot tesz a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottságnak a tiszteletdíj mérsékléséről.

24/2003. (VI. 30.) Ök. r. 4. § (8)

2. Más önkormányzatokkal való együttműködés terén:

10. Szervezi és aláírja a külföldi és más helyi önkormányzatokkal a kapcsolatfelvételi megállapodást.

12/2001. (IV. 28.) Ök. r. 6. § (2), 7. §

11. Dönt a küldöttség kiutazásának szükségességéről.

12/2001. (IV. 28.) Ök. r. 9. § (2) bek.

12. Értékelő jelleggel tájékoztatja a Képviselő-testületet a külföldi önkormányzatokkal fennálló kapcsolatról.

12/2001. (IV. 28.) Ök. r. 10. § (5)

3. Közbeszerzések területén:

13. Az Önkormányzat közbeszerzési eljárásai során éves összesített közbeszerzési tervet, éves statisztikai összegzést és előzetes összesített tájékoztatót készít a Képviselő-testület részére.

21/2004. (IV. 30.) ök. rendelet 1. § a) pontja

14. Az előző év során lefolytatott közbeszerzési eljárásokról és azok eredményéről minden év február 28-áig a Képviselő-testületnek beszámol.

21/2004. (IV. 30.) ök. rendelet 1. § a) pontja

4. Államigazgatási eljárás terén:

15. Eljár és dönt jogszabály által hatáskörébe utalt önkormányzati hatósági ügyekben, hatósági jogkörökben.

1990. évi LXV. tv. 11. § (1)

7/2007. (III. 9.) Ök. r. 57. § (4) bek. b) pont

5. Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletével kapcsolatos rendelkezés terén:

16. Gyakorolja a lakások és helyiségek feletti bérbeadói jogokat és kötelezettségeket.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 2. § (1) bek. d)

17. Írásbeli tulajdonosi nyilatkozatot ad ki lakás és helyiségbérletre vonatkozó szerződés megkötésére, módosítására, kiegészítésére.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 3. § (4) bek.

18. Visszavonja a szerződéskötési jogosultságot.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 3. § (6) bek.

19. Az LGB hatáskörébe tartozó esetekben (7. § (5) a) pont), ha az LGB nem ülésezik, akkor azonnali intézkedést igénylő esetekben gyakorolja a bérbeadói jogokat

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 7. § (5) bek. d) pont

20. Gyakorolja a jogszabályban előírt vagy megállapodáson alapuló elhelyezési bérlőkijelölési, továbbá bérlő-kiválasztási jog szerinti kötelezettségek alapján bérbeadási jogköröket.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 9. § (5) bek.

21. A közléstől számított 15 napos határidő megjelölésével felszólítja a lakáshasználót a másik lakásra való jogosultság megállapításához szükséges adatok és igazolások benyújtására.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 12. § (7) bek.

22. Az LGB javaslatára gondoskodik a lakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról, közzétételéről és a pályázathoz szükséges feltételek biztosításáról.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 16. § (2) bekezdés

23. A TVKB javaslatára gondoskodik a helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról, közzétételéről és a pályázathoz szükséges feltételek biztosításáról.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 16. § (2) bek.

24. A szociális alapon történő pályázaton elért eredményéről pályázót írásban értesít.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 21. § (4) bek.

25. Megadja a befogadáshoz szükséges hozzájárulást.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 32. § (9) bek.

26. Helyiségek pályázat útján történő bérbeadása esetén gondoskodik a pályázat kiírásáról.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 44. § (1) bek.

27. A TVKB javaslata alapján dönt a még nem pályáztatott helyiség legfeljebb három hónapos, egyszeri, határozott időre szóló bérbeadásáról.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 47. § (2) bek.

28. A TVKB javaslata alapján megadja a bérleti jog átruházására és cseréjére vonatkozó bérbeadói hozzájárulást.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 53. § (2) bek.

29. Utasításban rendelkezik a Polgármesteri Hivatal önkormányzati lakás- és helyiséggazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásának vezetéséről.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 57. § (2) bek.

30. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek lakás, illetve nem lakás célú helyiség át-, vagy visszaminősítésére, továbbá az állományból való törlésére.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 3. § (3) bek.

31. Javaslatot tesz az LGB-nek piaci alapon, pályázaton kívül történő bérbeadásra.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 6. § (1) bek.

32. Javaslatot tesz az LGB részére törvényben, illetve rendeletben előírt kötelezettség alapján történő bérbeadásra.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 12. § (8) bek.

33. Javaslatot tesz az LGB-nek méltányosságból, pályázaton kívül történő bérbeadásra.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 13. § (1) bek.

34. Javaslatot tesz az LGB-nek a szociális alapon történő bérbeadásra vonatkozó pályázati szabályok jóváhagyására.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 21. § (2) bek.

35. Meghívásos pályázat esetén javaslatot tesz a TVKB-nak a résztvevők körére és a pályázati feltételekre a helyi igényeknek megfelelően.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 46. § (2) bek.

36. Javaslatot tesz a TVKB-nak a pályázati úton nem hasznosítható helyiségek bérbeadásának módjáról és feltételeiről.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 47. § (1) bek.

37. Javaslatot tesz a TVKB-nak a pályázat alóli felmentésre.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 47. § (3) bek. d)

38. A szakmai bizottságok véleménye alapján javaslatot tesz a TVKB-nak helyiségbérleti díjkedvezmény mértékére.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 48. § (7) bek.

39. Dönt lakás és nem lakás célú helyiség film és TV felvétel céljára történő bérbeadásáról.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 48. § (8) bek.

40. Javaslatot tesz a TVKB-nak - kerületi kisebbségi önkormányzatok, társadalmi és civil szervezetek, politikai pártok által bérelt helyiségek esetében - a helyiségbérlet megszüntetésére.

26/2003. (VI. 30.) ök. r. 52. § (4) bek.

6. Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésével kapcsolatos rendelkezés terén:

41. Gondoskodik az elfogadott vagyonkoncepció és a Képviselő-testület által jóváhagyott változások alapján a vagyonkataszterben szereplő adatok naprakész állapotban tartásáról.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 2. § (7) bek.

42. Javasolja a vagyonkezelőnek a telekmegosztási eljárás kezdeményezését.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 3. § (3) bek.

43. Előterjesztést készít és javaslatot tesz a R. 1. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott vagyon elidegenítésével kapcsolatban a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket gyakorlóknak.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 4. § (1)-(2) bek.

44. Hirdetménnyel árverést tűz ki.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 13. § (1) bek.

45. Előterjesztést tesz a Képviselő-testület elé az Ltv. 24. §-a alapján felmondásra került helyiségek elidegenítésére.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 14. § (6) bek.

46. Ellenőrizteti a jövedelmi és vagyoni helyzet alapján biztosított kedvezményre jogosultság feltételeinek fennállását.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 18. § (6) bek.

47. A Polgármesteri Hivatal útján nyilvántartja az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó bejelentéseket, vételi kérelmeket.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 21. § (4) bek.

48. Az elővásárlási jogról szóló bejelentést 30 napon belül megküldi a vagyonkezelőnek.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 21. § (5) bek.

49. A döntésről hozott határozat aláírását követő 15 napon belül tájékoztatja a kérelmezőt a vétel felajánlásáról vagy megtagadásáról, a megtagadás okainak közlésével.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 21. § (8) bek.

50. Értesíti a kérelmezőt - ha a vevő az eladási árajánlatban közölt ár felülvizsgálatát kéri -, hogy a kérelmet a Képviselő-testület elé terjeszti.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 23. § (1) bek.

51. Engedélyezheti - ha az önkormányzati tulajdonú bérlakást (helyiséget) az elővásárlásra jogosult részletre vette meg - a jelzáloggal terhelt ingatlan további megterhelését.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 26. § (1) bek.

52. Hozzájárulhat a jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásban az önkormányzatot követő helyen történő feljegyzéséhez.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 26. § (2) bek.

53. A tulajdonosi jogok gyakorlója, illetve a Képviselő-testület elé terjeszti a szerződéstől való elállást.

17/2004. (IV. 1.) ök. r. 28. § c)

7. Nyugdíjasházban lévő lakások bérbeadása terén:

54. Felmentést adhat a rendeletben foglaltak alól, ha azok csak az egyik házastárs, illetve bérlőtárs esetében állnak fenn.

2/1998. (I. 21.) ök. r. 6. § (2) bek.

55. Az LGB véleményének figyelembevételével dönt a különleges méltánylást igénylő körülmények fennállásáról.

2/1998. (I. 21.) ök. r. 6. § (3) bek.

56. Az LGB javaslatára dönt a nyugdíjasházba történő bérlőkijelölésről.

2/1998. (I. 21.) ök. r. 6. § (7) bek.

57. Jóváhagyja a nyugdíjasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogának cseréjét.

2/1998. (I. 21.) ök. r. 10. § (2) bek.

8. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos rendelkezés terén:

58. Megteremti a vagyonleltárral kapcsolatos feladatok ellátását biztosító szervezeti, tárgyi és személyi feltételeket a jegyző útján.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 5. § (1) bek.

59. Az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok - a törvények és az önkormányzati rendeletekben meghatározott esetekben - gyakorolja.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 6. § (2) bek. c)

60. Érvényesíti a vagyongazdálkodási irányelveket a vagyongazdálkodás során.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 7. § (2) bek.

61. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján vagyonkezelési szerződést köthet nem az önkormányzat által alapított vagyonkezelő szervvel a forgalomképes önkormányzati vagyon kezelésére.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 10. § (2) bek.

62. A vagyonkezelő irányában a jegyző útján gondoskodik a teljes önkormányzati vagyon naprakész nyilvántartásáról.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 10. § (5) bek. a)

63. A vagyonkezelő irányában a jegyző útján gondoskodik a tulajdonosi pozícióból eredő döntések alapjául szolgáló előterjesztések elkészíttetéséről.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 10. § (5) bek. b)

64. A vagyonkezelő irányában a jegyző útján gondoskodik a vagyont érintő döntésekkel kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatok kiadásáról.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 10. § (5) bek. c)

65. A vagyonkezelő irányában a jegyző útján gondoskodik az önkormányzati vagyont érintő tervek, pénzügyi-gazdasági elemzések készíttetéséről.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 10. § (5) bek. d)

66. A Képviselő-testület, vagy az illetékes bizottság döntése alapján megköti a vagyonra vonatkozó szerződéseket és megállapodásokat.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 10. § (6) bek.

67. Kezdeményezheti a vagyon elidegenítését, vagy hasznosítását.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 12. § (1) bek. b)

68. Megteszi a vagyon elidegenítésére, vagy más módon történő hasznosítására jogviszonyt keletkeztető, módosító és megszüntető tárgyú előterjesztést a bizottságok és a Képviselő-testület elé.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 12. § (2) bek.

69. Gondoskodik a versenyeztetés és az árverés kiírásáról, közzétételéről és a szükséges feltételek biztosításáról.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 13. § (2) bek.

70. A jegyző útján gondoskodik a szerződésekről történő nyilvántartás vezetéséről.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 13. § (6) bek.

71. 100.000,- Ft értékhatárig az illetékes bizottság javaslata alapján dönt önkormányzati követelés törléséről, elengedéséről vagy mérsékléséről.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 21. § (2) bek. a)

72. Kitűzi a mindenkor érvényben lévő vagyonrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően a licites értékesítést.

5/2000. (II. 29.) ök. r. 6. sz. melléklet

73. Építéshatósági eljárás során, ha önkormányzati érdeket nem sért, kiadja a tulajdonosi hozzájárulást

12/2007. (V. 3.) ök. rendelet

74. Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzattól kapott felhatalmazás alapján gyakorolja a közgyűlési jogokat a Palota Holding Zrt-nél.

4/1992. (III. 18.) ök. r. 11. §

9. Környezet és természetvédelem és állattartás terén:

75. A Környezetvédelmi Alapból pályázati úton nyújtott támogatás nyertesével megköti a szerződést.

20/2002. (VII. 2.) ök. r. 5. § (6) bek.

76. Meghatározott időre, de legfeljebb egy évre, felmentést adhat a rendeletben előírt feltételek alól.

22/2004. (IV. 30.) ök. r. 13. § (3) bek.

77. A rendeletben foglaltak megsértése esetén az állattartót - a szabálysértési eljárások kivételével - kötelezi a jogszerű állapot helyreállítására.

22/2004. (IV. 30.) ök. r. 13. § (4) bek.

10. Közterület-használattal kapcsolatban:

78. Dönt a közterület-használati hozzájárulásról három évet meg nem haladó időtartamra

40/2002. (XII. 20.) Ök. r. 7. § (1) bek.

79. A közterületi díjat saját döntési jogkörén belül elengedheti vagy mérsékelheti a rendeletben meghatározott esetekben.

40/2002. (XII. 20.) Ök. r. 10. § (2) bek.

80. Az Önkormányzat képviseletében megadja a tulajdonosi hozzájárulást az Önkormányzat, vagy a közműszolgáltatók beruházásában megvalósuló közműépítési, rekonstrukciós munkák engedélyköteles eljárása során.

12/2007. (V. 3.) ök. rendelet

81. Az Önkormányzat képviseletében megadja a tulajdonosi hozzájárulást az Önkormányzat beruházásában megvalósuló szilárd burkolatú út és járdaépítések, felújítások, közútcsatlakozások, közúti tartozékok és műtárgyak telepítésének engedélyköteles eljárása során.

12/2007. (V. 3.) ök. rendelet

82. Az Önkormányzat képviseletében megadja a tulajdonosi hozzájárulást a közterületen megvalósuló, közcélt szolgáló létesítmények elhelyezéséhez.

12/2007. (V. 3.) ök. rendelet

11. Foglalkoztatás elősegítése és munkanélküliek ellátása terén:

83. A munkanélküliek foglalkoztatásával kapcsolatos rendeletben foglalt hatásköröket a polgármester gyakorolja.

18/2000. (V. 4.) Ök. r. 8. § (4)

12. A közoktatás terén:

84. Meghatározza az óvoda és iskola működési felvételi körzetét, amelyben élő gyermek, tanuló felvételét, átvételét az óvoda, iskola nem tagadhatja meg.

1993. évi LXXIX. tv. 90. § (1)

85. Tanulmányi ösztöndíjat a Művelődési Oktatási és Sport Bizottság javaslatára a polgármester adományoz.

9/2004. (II. 26.) Ök. r. 8. §

13. Kitüntetések adományozása terén:

86. Adományozza, illetve a méltatlanná vált kitüntetettől visszavonja a „Kerület Szolgálatáért” és a „Polgármesteri Dicséret” kitüntető díjakat.

3/2004. (II. 5.) ök. r. 1. § (2), (3) bek.

87. Ajánlást tehet a „Pro Palota” és a „Kerület Jövőjéért” kitüntető díjak adományozására.

3/2004. (II. 5.) ök. r. 10. §, 14. §

14. Az önkormányzati jelképekkel kapcsolatban:

88. Javasolja az Önkormányzat címere, zászlaja használatának engedélyezését, a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota név használatát.

31/1999. (XI. 1.) Ök. r. 3. § (3) bek., 6. §, 8. §

89. Javasolja az Önkormányzat címere, zászlaja és a név használatára adott engedély visszavonását.

31/1999.(XI. 1.) Ök. r. 4. § (6), 7. §, 13. § (3), 14. § (3)

90. Ellenőrzi az Önkormányzati jelképek és névhasználat jogszerűségét.

31/1999.(XI. 1.) 15. § (1)

91. Az Önkormányzat bélyegző lenyomatával hitelesíti az Önkormányzat rendeleteit és határozatait, a testvérvárosokkal kötött megállapodásokat, valamint az önkormányzati kitűntetésekről kiállított okiratot.

31/1999. (XI. 1.) 7/A. §

92. A polgármester az Önkormányzat szárazbélyegző lenyomatával hitelesíti a 31/1999. (XI. 1.) ök.r. 7/A § (2) bekezdésében meghatározott okiratokat.

31/1999. (XI. 1.) 7/A. §

93. Az Önkormányzat bélyegzőjének és szárazbélyegzőjének biztonságos őrzéséről - külföldi használat esetén - gondoskodik.

31/1999. (XI. 1.) 7/A. §

15. Szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások terén:

94. Munkanélküliek részére jövedelempótló támogatást állapíthat és szüntethet meg.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 4. § (2) bek.

95. A helyi rendelet szerinti - ún. méltányos - ápolási díj megállapítása és megszüntetése.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 6. § (6) bek.

96. Az ápolási és gondozási feladatok teljesítésének évenként ellenőrzése a Területi Gondozás útján, és az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek 2 évente legalább egyszeri felülvizsgálata az ún. méltányos ápolási díj vonatkozásában.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 6. § (7) bek.

97. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére átmeneti segélyt állapíthat meg.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 8. § (9) bek.

98. Az átmeneti segélyként adható összeg nagyságától legfeljebb 30%-kal eltérhet.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 8. § (9) bek.

99. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg és folyósíthat.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 9. § (5) bek.

100. Szociális kamatmentes kölcsönt nyújthat.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 10. § (6) bek.

101. Temetési segélyt állapíthat meg.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 11. § (4) bek.

102. A tüzelőolajjal fűtőknek fűtési támogatást állapíthat meg.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 12. § (3) bek.

103. Kérelemre dönt vásárlási utalvány biztosításáról.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 13. § (1) bek.

104. Vásárlási utalvány biztosításáról dönt a kerületi intézmények által - elsősorban rászorulók részére - szervezett programok lebonyolításához.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 13. § (3) bek.

105. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként rászorultsági alapon tankönyvtámogatást nyújthat.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 14. § (3) bek.

106. Megállapítja a kerületi lakóhelyű, de más települési önkormányzat, illetve más szerv által fenntartott intézménnyel intézményi jogviszonyban álló gyermekek esetében az étkezési térítési díj kedvezményre való jogosultságot és utánuk kedvezményt fizethet ki.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 15. § (10) bek.

107. A pénzbeni segélyek folyósítása terén dönthet arról, hogy a segélyt a kérelmező, vagy törvényes képviselője helyett a családvédelemmel foglalkozó és a területi gondozásban dolgozók vegyék át. Szükség esetén más személyek számára előírhatja a pénzbeni segélyekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettséget.

1/2004. (I. 30.) ök. r. 17. § (8) bek.

16. Lakbér- és lakásfenntartási támogatások terén:

108. Elbírálja a normatív és egyéb lakásfenntartási támogatási kérelmeket.

27/2004. (VI. 9.) ök. r. 7. § (1) bek.

109. A helyi lakásfenntartási támogatásban részesített személyt utólagos elszámolásra kötelezheti, a befizetéseket folyamatosan ellenőrizheti, és elmaradás esetén a támogatás folyósítását megszüntetheti.

27/2004. (VI. 9.) ök. r. 7. § (6) bek.

110. Elrendeli a jogtalanul felvett támogatás visszafizetését, vagy a visszafizetésre részletfizetést engedélyezhet.

27/2004. (VI. 9.) ök. r. 8. § (2) bek.

17. Helyi támogatások és fiatal házasok első lakáshoz juttatásának terén:

111. Hozzájárulhat, hogy az Önkormányzatot megelőző sorrendben kerüljön bejegyzésre a helyi támogatás felvételét követően igénybe vett lakáscélú hitelre vonatkozóan hitelintézet jelzálogjog igénye.

31/2006. (XII. 7.) 3. § (4) bek. a) pont

112. Hozzájárulhat, hogy az Önkormányzatot követő sorrendben kerüljön bejegyzésre hitelintézet és munkáltató jelzálogjog igénye.

31/2006. (XII. 7.) ök. r. 3. § (4) bek. b) pont.

113. A polgármester a hátralékok rendezése érdekében egy alkalommal dönthet a peren kívüli megegyezésről és annak tartalmáról, illetve a bírósági végrehajtási szakaszban lévő tartozások részletfizetéssel történő kiegyenlítésének engedélyezéséről.

31/2006. (XII. 7.) ök. r. 4. § (8) bek.

114. A támogatásban részesülővel szerződést köt.

31/2006. (XII. 7.) ök. r. 9. § (2) bek.

115. Építkezés esetén a lakhatási engedély bemutatásának határidejét legfeljebb 2 évvel meghosszabbíthatja.

31/2006. (XII. 7.) ök. r. 10. § (5) bek.

116. A vonatkozó rendeletben meghatározott esetekben a helyi támogatást, illetve annak vissza nem térített részét a támogatási szerződés azonnali hatályú felmondása mellett visszaköveteli.

31/2006. (XII. 7.) ök. r. 10. § (8) bek.

18. Szociális szolgáltatások terén:

117. Nyolc napon belül határozattal dönt az intézménybe való beutalásról azokban az esetekben, amelyekben az intézményvezető nem dönt vagy a kérelmező a döntést vitatja.

7/2005. (IV. 4.) ök. r. 5. § (3) bek.

118. Ha az intézményvezető nem intézkedik a gyermekjóléti alapellátás igénybevételéről, a kérelem tárgyában a polgármester határozattal dönt.

41/2003. (XII. 8.) 8. § (4) bek.

19. Adósságkezelés terén:

119. Dönt az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásról, az adósságcsökkentési támogatás megállapításáról, illetve megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről.

8/2005. (IV. 4.) ök. r. 9. § (7) bek.

20. Lakossági kezdeményezésű közműépítések támogatása terén:

120. Az éves költségvetési javaslatok részeként a Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság által felállított rangsor ismeretében javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a közműépítések meghatározására.

9/1998. (IV. 15.) ök. r. 7. § (1) bek.

121. Az útépítési beruházás kezdeményezésére irányuló kérelmeket rangsorolja és véleményével ellátva döntés céljából az Önkormányzat KVKB elé terjeszti.

25/2000. (V. 5.) ök. r. 7. § (3) bek.

122. Útépítési hozzájárulás részletfizetési kedvezmény iránti kérelmek elbírálására jogosult.

25/2000. (V. 5.) ök. r. 8. § (6) bek.

123. Az útépítésben érdekelt ingatlantulajdonosokkal megköti a szerződést.

25/2000. (V. 5.) ök. r. 9. § (1) bek.

124. A KVKB által felállított rangsor ismeretében az éves költségvetési javaslat részeként javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a közműépítések meghatározására.

9/1998. (IV. 15.) ök. r. 7. § (2)

21. Az egyházak felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatása terén:

125. Az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott saját célkerete terhére rendkívül indokolt esetben pályázaton kívül a 25/2004. (VI. 1.) ök. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott célra vissza nem térítendő külön támogatást nyújthat.

25/2004. (VI. 1.) ök. r. 5. § (2) bek.

126. Az Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követően kiírja a pályázatot és egyidejűleg meghatározza a részletes pályázati feltételeket.

25/2004. (VI. 1.) ök. r. 6. § (2) bek.

127. A polgármester hiányos pályázat benyújtása esetén az igénylőt egy alkalommal írásban a hiánypótlásra felhívja.

25/2004. (VI. 1.) ök. r. 7. § (5) bek.

128. A pénzügyi támogatásra irányuló kérelemről a polgármester a pályázati kiírásban meghatározott határidőig dönt.

25/2004. (VI. 1.) ök. r. 10. § (1) bek.

129. A polgármester a pénzügyi támogatásról a döntést követő 15 napon belül támogatási szerződést köt.

25/2004. (VI. 1.) ök. r. 10. § (3) bek.

130. A polgármester véleményezi a támogatás elszámolásáról szóló beszámolót és erről tájékoztatja a képviselő-testületet.

25/2004. (VI. 1.) ök. r. 13. § (3) bek.

131. A polgármester a pályázatokra nyújtott támogatásról a képviselő-testületet a zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja.

25/2004. (VI. 1.) ök. r. 13. § (5) bek.

132. A polgármester a támogatás felhasználására meghatározott határidőt indokolt kérelemre egy alkalommal meghosszabbíthatja.

25/2004. (VI. 1.) ök. r. 14. § (3) bek.

133. A polgármester a támogatásról, valamint a támogatott célról a döntést követő 30 napon belül, a Városházi Naplóban, a Kerületi Kábeltelevízióban, valamint az Önkormányzat internetes honlapján tájékoztatja a kerület lakosságát.

25/2004. (VI. 1.) ök. r. 15. §

22. Civilszervezetek önkormányzati támogatása terén:

134. Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott célkerete terhére rendkívül indokolt esetben a civil szervezet részére kérelemre pályázaton kívül a 12/2004. (III. 12.) ök. r. 4. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra vissza nem térítendő támogatást nyújthat.

12/2004. (III. 12.) ök. r. 5. § (3) bek.

135. A költségvetés elfogadását követően kiírja a pályázatot és meghatározza a részletes pályázati feltételeket.

12/2004. (III. 12.) ök. r. 6. § (2) bek.

136. Hiányos pályázat benyújtása esetén az igénylőt a hiány pótlására felhívja, annak elmulasztása esetén a kérelmet elutasítja.

12/2004. (III. 12.) ök. r. 7. § (5)-(6) bek.

137. Dönt a civil szervezet pénzügyi támogatásáról.

12/2004. (III. 12.) ök. r. 11. § (1) bek.

138. A nyújtott támogatás elszámolásáról a Képviselő-testületet a zárszámadással egyidőben tájékoztatja.

12/2004. (III. 12.) ök. r. 12. § (5) bek.

139. A támogatás felhasználására meghatározott határidőt, kérelemre egy alkalommal meghosszabbíthatja.

12/2004. (III. 12.) ök. r. 13. § (3) bek.

140. A civilszervezet részére biztosított támogatásról a támogatott célról a döntést követő 30 napon belül a kerületi Kábeltelevízióban, az önkormányzat internetes honlapján, valamint a Városházi Naplóban tájékoztatót tesz közzé.

12/2004. (III. 12.) ök. r. 14. §”