Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007. (V. 3.) *  önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről szóló 20/2002. (VII. 2.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi környezet védelméről szóló 20/2002. (VII. 2.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § Az R. 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet hatálya a 4. § vonatkozásában nem terjed ki a közterületekre.”

2. § Az R. az 1. §-t követően a következő alcímmel és 1/A. §-sal egészül ki:

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:

a) Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark, gépjárműparkoló), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró),

b) Törzsátmérő: a fa 1 méteres magasságban mért átmérője, centiméterben számolva,

c) Előnevelt fa: minimum 5 centiméter törzsátmérőjű kétszer iskolázott, sorfa minőségű faiskolai anyag,

d) Ültetési idény: minden év november 10-e és december 10-e közötti időszak.”

3. § Az R. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Gyepes, parkosított közterületre gépkocsival vagy más járművel behajtani, beállni tilos. Aki a fenti előírást megszegi, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, továbbá köteles viselni a keletkezett kár helyreállítási költségét.”

4. § (1) Az R. a 4. §-át megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„A fakivágás rendje”

(2) Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Aki az ingatlanon álló, legalább 10 centiméter törzsátmérőjű fát - gyümölcsfa kivételével - ki akarja vágni, engedély iránti kérelmét az e rendelet 1. melléklete szerinti fakivágási formanyomtatványon kell benyújtania. A kérelemben meg kell jelölni a fakivágás helyét, a fa (fák) fajtáját, méretét, darabszámát, a kérelmező adatait. Amennyiben nem a kérelmező az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát is csatolni kell.

(2) Aki az ingatlanon álló, legalább 10 centiméter törzsátmérőjű gyümölcsfát ki akarja vágni, köteles bejelenteni. A bejelentést az e rendelet 1. melléklete szerinti fakivágási nyomtatványon kell megtenni.

(3) Amennyiben a fa kivágása indokolt, a fát a kivágást kérelmezőnek pótolnia kell. A pótlásról elsősorban természetben kell gondoskodni.

(4) Viharkár és egyéb vis major esetek okán kidőlt fa nem minősül fakivágásnak. A kertészeti szakvéleménnyel igazolt kiszáradt, élet-, vagy balesetveszélyes fa kivágása esetén pótlási kötelezettség nincs.

(5) Ha a fakivágást követően az ingatlan teljes területének minden 100 m2-e után

a) legalább egy lombhullató fa vagy legalább egy 10 cm törzsátmérőjű örökzöld fa megmarad, akkor a kivágott fa pótlásáról a törzsátmérő 80%-ának megfelelő mértékben,

b) nem marad legalább egy lombhullató vagy legalább egy 10 cm törzsátmérőjű örökzöld fa, akkor a pótlásról a törzsátmérő 120%-ának megfelelő mértékben

kell gondoskodni.

(6) A pótlási kötelezettség teljesítését az engedélyező ellenőrzi.

(7) Amennyiben a kivágott fa természetben nem pótolható, akkor a pótlási kötelezettség pénzbeni értékét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába történő befizetéssel kell teljesíteni.

(8) Pénzbeli megváltás mértéke a ténylegesen elültetésre nem kerülő fánként 20.000,-Ft/fa. Az újra telepítés költség összegét 2008. január 1. napjától kezdődően évente a Központi Statisztikai Hivatal által közölt inflációs rátával növelten kell megállapítani.

(9) A pótlási kötelezettség pénzbeni értékét e rendelet 2. melléklete szerint kell megállapítani.

(10) Az újratelepítési költség összegét évente a Központi Statisztikai Hivatal által közölt inflációs rátával növelten kell megállapítani.

(11) Aki engedély nélkül fát vág ki az e rendelet hatálya alá tartozó területen az szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható,.

(12) A fakivágás engedélyezése a polgármester hatásköre.”

5. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R. kiegészül e rendelet 1. és 2. mellékletével.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 5. §-ának (5) bekezdése.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

1. melléklet a 13/2007. (V. 3.) ök. rendelethez

1. melléklet a 20/2002. (VII. 2.) ök. rendelethez

Illetékbélyeg

Fakivágás iránti kérelem

(Kérem, figyelmesen olvassa el a túloldalon található tájékoztatót!)

Kérelmező neve: .............................................................................................

Címe: ............ir.szám ....................................................................................

Telefonszáma: ...............................................................................................

A fa helye: Bp. XV. ker. ..................................................út/utca/tér ...............szám

Darabszáma: ............... db, törzsátmérője: ........................cm (1m magasságban mérve)

Faja: ...........................................................................................................

Helyszínrajz:

Indokaim:

A kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül külön értesítést kérek az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézőről és elérhetőségéről.

A fenti írásbeli tájékoztatást kérem / nem kérem (a megfelelő aláhúzandó).

Budapest, ...................év ...............................hó ...................nap

.................................................
aláírás”

2. melléklet a 13./2007 (V. 3.) ök. rendelethez

„2. melléklet a 20/2002. (VII. 2.) ök. rendelethez

A pótlási kötelezettség pénzbeni teljesítése mértékének számítási módja:

1. A rendelet 4. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerinti esetben befizetendő:

Pótolandó fák darabszáma x a 4. § (8) bekezdése szerinti összeggel

=

Befizetendő összeg (,-Ft)

ahol:

Pótolandó fák darabszáma = Kivágott fa törzsátmérője cm-ben x 0,8
5 cm

2. A rendelet 4. §-a (5) bekezdésének b.) pontja szerinti esetben befizetendő:

Pótolandó fák darabszáma x a 4. § (8) bekezdése szerinti összeggel

=

Befizetendő összeg (,-Ft)

ahol:

Pótolandó fák darabszáma = Kivágott fa törzsátmérője cm-ben x 1,2
5 cm