Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 3.) *  önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól és a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2003. (IV. 1.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. §-a, és a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 10/2003. (IV. 1.) ök. rendeletét (a továbbiakban R.) a következők szerint módosítja:

1. § (1)Az R. 6. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) a közoktatási és közművelődési intézmények kiemelt programját az éves rendezvénynaptár tartalmazza;”

2. § Az R. 7. §–ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kerület köz-, és kulturális élet fontos közösségi színtereinek tekinti a közoktatási intézményeket:

a) a nevelési-oktatási központokat, a Dózsa György Gimnáziumot és Táncművészeti Szakközépiskolát

b) a Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtárt

c) az Ifjúsági és Sportközpontot, táborait, telephelyeit:

ca) Balatonvilágosi Gyermektábort

(8100 Siófok, József A. u. 1.)

cb) Bernecebaráti Gyermektábort

(2639 Bernecebaráti, Szokoly u. 5.)

cc) Erdei Iskolát

(3892 Hejce, Fő út 22.)

cd) Sporttelepet

(1158 Budapest, Vasgolyó u. 51.)

ce) Sporttelep és napközis tábort

(1151 Bp. Szántóföld u. 3.)

cf) Üdülőt

(2484 Agárd, Névtelen u. 1.)

cg) Budai II. László Stadiont

(1152 Budapest, Széchenyi tér 8–10.)”

3. § Az R. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörében:

a) Egyetért szobor, illetve emlékmű elhelyezésével, áthelyezésével vagy lebontásával.

b) Gyakorolja az önkormányzat tulajdonában lévő kulturális javak, illetve levéltári anyag tekintetében a vagyon feletti rendelkezés jogát.

c) Támogatja a művészeti intézményeket, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseit, önszerveződéseit, a művészeti alkotómunka feltételeinek javítását és a művészeti értékek létrehozását, megőrzését.

d) Támogatja a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását, a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósítását

e) Jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terveket, biztosítja a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket

f) Jóváhagyja a nemzeti ünnepek önkormányzati rendezvényeinek és a kerületi önkormányzati ünnepségek programját.

g) Elfogadja az Önkormányzat saját alapítású intézményeinek külföldi és más helyi önkormányzatokkal történő kapcsolattartásról, rendezvényeikről, kiutazásaikról szóló beszámolót.

h) Meghatározza a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint feladatait.

i) Indokolt esetben engedélyezi a közművelődési intézmény, közösségi színtér más célra történő átmeneti igénybevételét, tevékenységének legfeljebb két hónap időtartamú szüneteltetését.

j) Jóváhagyja a Csokonai Művelődési Központ szervezeti és működési szabályzatát, éves beszámolóját és munkatervét, valamint a munkaterv részeként egyes nagyrendezvényeket.

k) Jóváhagyja a Csokonai Művelődési Központ hétéves továbbképzési tervét és az éves beiskolázási tervét.

l) Dönt a közművelődési feladatok finanszírozását szolgáló önkormányzati önrészt nem igénylő pályázatokról, különös tekintettel az érdekeltségnövelő pályázatról.

m) Jóváhagyja a hétéves továbbképzési terv módosítását minden év február 15-éig.

n) Évenként felülvizsgálja a közművelődési intézmények és színterek finanszírozását,

o) Előkészíti a közművelődési megállapodásokat, és ellenőrzi azok végrehajtását.

p) Pályázatokat hirdet meg, és dönt azok elbírálásának módjáról.

q) Lebonyolítja az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos meghallgatásokat, és véleményezi a pályázatokat.

r) Javaslatot tesz kitüntetések, elismerések odaítélésére.

s) Véleményezi a képviselő-testület elé kerülő közművelődéssel kapcsolatos előterjesztéseket.

t) Véleményezi a nem önkormányzati tulajdonú épületen elhelyezendő művészeti alkotásokat.

u) A TVKB véleményének és hozzájárulásának figyelembevételével dönt emléktábla (emlékoszlop elhelyezéséről).”

4. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 6. §-a (4) bekezdésének c) pontja, valamint a 7/2007. (III. 9.) ök. rendelet 8. melléklet IV. fejezete kiegészül az R. 3. §-ában foglaltakkal.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester