Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II. 1.) önkormányzati rendelete * 

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a lakásfenntartási támogatásokról szóló 27/2004. (VI. 9.) ök. rendeletét, a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló 1/2004. (I. 30.) ök. rendeletét, az adósságkezelésről szóló 8/2005. (IV. 4.) ök. rendeletét, a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendeletét, a munkanélküliek együttműködési kötelezettségéről szóló 18/2000. (V. 4.) ök. rendeletét és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) ök. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

I. A lakásfenntartási támogatásokról szóló 27/2004. (VI. 9.) ök. rendelet (továbbiakban: Laktám. ökr.) módosítása

1. § A Laktám. ökr. 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott lakásokban életvitel-szerűen lakó és ott lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező tulajdonosokra, bérlőkre, albérlőkre, amennyiben

a) magyar állampolgárok,

b) bevándoroltak és letelepedettek,

c) hontalanok,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyek,

e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja.”

2. § A Laktám. ökr. 3. §-ának (2) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:

c) a kérelem benyújtásakor az 5. §-a (2) bekezdésének a)-h) pontjában szereplő közüzemi díjak bármelyikéből fennálló több, mint három havi tartozását nem rendezte, kivéve ha a tartozás kiegyenlítésére részletfizetési szerződést kötött és a részleteket folyamatosan teljesíti,

d) a támogatással érintett lakásban nem lakik legalább egy éve életvitelszerűen.”

3. § A Laktám. ökr. 6. §-a (1) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Lakbértámogatásra az Önkormányzat tulajdonában lévő, szociális helyzet alapján bérbe adott lakások bérlői az alábbi feltételek együttes megléte esetén jogosultak:”

4. § A Laktám. ökr. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A lakásfenntartási- és lakbértámogatás egy évre kerül megállapításra, és új kérelmet legkorábban a lejárat hónapjában lehet benyújtani.”

II. A szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló 1/2004. (I. 30.) ök. rendelet (a továbbiakban: Szoc. ökr.) módosítása

5. § A Szoc. ökr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerületében lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,

e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolják.”

(2) A rendelet hatálya a 8. § szerinti átmeneti segély tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Budapest Főváros XV. kerületében jogszerűen tartózkodó állampolgáraira, illetve azok gyermekeire is.

(3) A 9. § szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében e rendelet szerint kell eljárni az (1)-(2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Budapest Főváros XV. kerületében tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

6. § A Szoc. ökr. 8. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Átmeneti segély egy háztartáson belül egy személynek vagy családnak adható, egy hónapban legfeljebb egy, és egy évben legfeljebb öt alkalommal.”

7. § A Szoc. ökr. 9. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.”

8. § A Szoc. ökr. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általa fenntartott vagy közoktatási megállapodás alapján működtetett oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyt létesített, 1-9. osztályos tanulók részére tankönyvtámogatást nyújt. A támogatás egy főre jutó összegét a mindenkori költségvetési rendelet állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott intézmények részére kiegészítő tankönyvtámogatást biztosít, melynek összegét a mindenkori költségvetési rendeletben állapítja meg.

(3) Az intézménynek biztosított kiegészítő tankönyvtámogatás felhasználásáról az intézmény vezetője dönt az alábbi szempontok figyelembe vételével:

a) a támogatás azoknak a tanulóknak nyújtható, akik nem részesülnek a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményben (ingyenes tankönyv), és az alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a tanévkezdésénél megjelenő iskoláztatási költségek - miatt anyagi segítségre szorulnak,

b) az a) pontban meghatározottak közül előnyben részesíthető az a tanuló, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210%-át, vagy akinél a támogatás elbírálásakor egyéb olyan rendkívüli családi vagy szociális körülmény (haláleset, munkahely hirtelen elvesztése, baleset stb.) áll fenn, amely a tankönyvek megvásárlását megnehezíti,

c) az azonos egy főre jutó jövedelemmel rendelkező családok tanulói esetében azt a gyermeket kell előnyben részesíteni, akit egyedülálló szülő vagy egyedülálló más törvényes képviselő nevel.

(4) Az intézményvezető a kiegészítő tankönyvtámogatást differenciáltan állapítja meg a (3) bekezdésben szereplő szempontok együttes vizsgálatával.

(5) A tankönyvtámogatás egyéb esetekben e rendelet 9. §-ában foglalt feltételek szerint, rászorultsági alapon, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként nyújtható.

(6) A kiegészítő tankönyvtámogatás felhasználásáról az érintett intézményeknek minden év október 15. napjáig kell elszámolniuk az Önkormányzat részére.

(7) Az Önkormányzat az általa fenntartott, vagy közoktatási megállapodás alapján működtetett oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyt létesített 1. osztályos tanulók részére térítésmentesen biztosítja a kötelező alapfüzet csomagot.

(8) Nem részesíthető az (1)-(4), illetve (7) bekezdés szerinti támogatásban az a tanuló, akinek törvényes képviselője arról írásban lemondott, továbbá nem jár támogatás a Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményben folytatott tanulmányokhoz szükséges tankönyvekre.”

9. § A Szoc. ökr. 17. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A pénzbeli támogatások iránti kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt készíthet, illetve e célra a kiskorú gyermeket nevelő családoknál a gyermekjóléti szolgálat, a védőnő, továbbá a gyermek- és családvédelemmel foglalkozó szervek javaslata, környezettanulmánya is felhasználható.”

III. Az adósságkezelésről szóló 8/2005. (IV. 4.) ök. rendelet (a továbbiakban: Adósságkezelési ökr.) módosítása

10. § Az Adósságkezelési ökr. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyek-re,

e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolják,

akiknek a lakó-, vagy tartózkodási helye Budapest Főváros XV. kerületében van, és az általuk életvitelszerűen lakott és adóssággal terhelt lakásnak tulajdonosai, bérlői vagy haszonélvezői.”

11. § Az Adósságkezelési ökr. 9. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) a lakásban életvitelszerűen lakó személyek jövedelem-igazolásait, függetlenül a háztartások számától,”

IV. A szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet (a továbbiakban: Szociális szolgáltatási ökr.) módosítása

12. § A Szociális szolgáltatási ökr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által fenntartott és e rendeletben felsorolt szociális intézményekben ellátott, Magyarországon élő és Budapest Főváros XV. kerületében lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,

e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolják.”

V. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) ök. rendelet (a továbbiakban: Gyermekjóléti ökr.) módosítása

13. § A Gyermekjóléti ökr. 2. §-ának (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XV. kerületében lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező

a) magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja.

(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül Budapest Főváros XV. kerületében tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.”

VI. A munkanélküliek együttműködési kötelezettségéről szóló 18/2000. (V. 4.) ök. rendelet (a továbbiakban: Munkanélküli ökr.) módosítása

14. § A Munkanélküli ökr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XV. kerületében lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,

e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. ”

15. § A Munkanélküli ökr. 7. §-ának (4) bekezdése a következő d), e) pontokkal egészül ki:

d) a rendszeres szociális segélyben részesülő adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti,

e) a rendszeres szociális segélyben részesülő a munkafelajánlásra irányuló értesítésre nem jelenik meg a Polgármesteri Hivatalban.”

Záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Laktám. ökr.

aa) 2. §-ának (4) bekezdése,

ab) 4. §-ának (3) bekezdése,

ac) 5. §-a (1) bekezdésének c), e) pontja,

ad) 5. §-ának (8) bekezdése,

ae) 5. §-ának (10) bekezdése,

af) 7. §-ának (7) bekezdése,

b) a Szoc. ökr.

ba) 3. §-a,

bb) 4. §-a,

bc) 5. §-a,

bd) 10. §-a,

be) 12. §-a

bf) 18. §-a.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Laktám. ökr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép,

b) a Szoc. ökr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép,

c) a Szoc. ökr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

1. számú melléklet Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II. 1.) ök. rendeletéhez

1. számú melléklet a 27/2004. (VI. 9.) ök. rendelethez

A kiegészítő lakásfenntartási havi összege
2008. évben

A 4. § alapján megállapított lakásfenntartási támogatás összege a normatív lakásfenntartási támogatás és a 15.000,-Ft különbözete, de legfeljebb a jogosult tényleges lakásfenntartási kiadásainak egy hónapra eső összege.

A helyi lakásfenntartási támogatás jövedelemhatárai és a támogatás havi összegei /5. § (8) bek./
2008. évben

Jövedelem: Lakásfenntartási támogatás:
28.500,-Ft alatt 12.000,-Ft
28.501 - 39.300,-Ft között 11.000,-Ft
39.301 - 49.800,-Ft között 10.000,-Ft
49.801 - 60.400,-Ft között 9.000,-Ft
60.401 - 71.250,-Ft között 8.000,-Ft,

de legfeljebb a jogosult tényleges lakásfenntartási kiadásainak egy hónapra eső összege.

A hagyományos fűtési móddal rendelkező lakások havi elismerhető fűtési költsége lakástípusonként /5. § (4) bek./
2008. évben

Lakástípus: Fűtési költség:
Szükséglakás 5.000,-Ft
1 szobás lakás 8.200,-Ft
1+fél szobás lakás 9.000,-Ft
2 szobás lakás 10.000,-Ft
2+fél szobás lakás 12.000,-Ft
3 szobás lakás 14.000,-Ft
3-nál nagyobb szobaszámú lakás 16.000,-Ft

2. számú melléklet Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II. 1.) ök. rendeletéhez

1. sz. melléklet az 1/2004. (I. 30.) ök. rendelethez

Az átmeneti segélyezés jövedelemhatárai és támogatási összegei
2008. évben

Egyedül élők esetében

Jövedelemhatár: Egy alkalommal adható maximális összeg:
28.500,-Ft alatt 8.000,-Ft
28.501 - 37.000,-Ft között 7.000,-Ft
37.001 - 45.600,-Ft között 6.000,-Ft
45.601 - 54.100,-Ft között 5.000,-Ft
54.101 - 62.700,-Ft között 4.000,-Ft
62.701 - 71.250,-Ft között 3.000,-Ft

Családok esetében

Jövedelemhatár: Egy alkalommal adható maximális összeg:
28.500,-Ft alatt 7.000,-Ft
28.501 - 34.700,-Ft között 6.000,-Ft
34.701 - 41.000,-Ft között 5.000,-Ft
41.001 - 47.300,-Ft között 4.000,-Ft
47.301 - 53.500,-Ft között 3.000,-Ft
53.501 - 59.850,-Ft között 2.500,-Ft

3. számú melléklet Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II. 1.) ök. rendeletéhez

2. sz. melléklet az 1/2004. (I. 30.) ök. rendelethez

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jövedelemhatárai és támogatási összegei
2008. évben

Jövedelemhatár: Egy alkalommal adható maximális összeg:
28.500,-Ft alatt 7.000,-Ft/gyermek
28.501 - 34.700,-Ft között 6.000,-Ft/gyermek
34.701 - 41.000,-Ft között 5.000,-Ft/gyermek
41.001 - 47.300,-Ft között 4.000,-Ft/gyermek
47.301 - 53.500,-Ft között 3.000,-Ft/gyermek
53.501 - 59.850,-Ft között 2.500,-Ft/gyermek

de egy alkalommal összesen legfeljebb 46.000,-Ft, és éves szinten gyermekenként legfeljebb 48.000,-Ft adható.