Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008. (V. 15.) *  önkormányzati rendelete

a lakossági kezdeményezésű, és lakossági hozzájárulással önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítések rendjéről szóló 25/2000. (V. 5.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatoktól szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakossági kezdeményezésű, és lakossági hozzájárulással önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítések rendjéről szóló, 25/2000. (V. 5.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R) a következők szerint módosítja:

1. § Az R 8. § (1)-(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az a szerződést kötő ingatlantulajdonos, aki e rendelet alapján meghatározott útépítési hozzájárulását egy összegben megfizetni nem tudja, kérelmére a teljes összeget legfeljebb 24 havi kamatmentes egyenlő részletekben fizetheti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményben az az ingatlantulajdonos részesíthető, akinél az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

(3) Amennyiben a kedvezményben részesült ingatlantulajdonos az ingatlant vagy az ingatlanon fennálló tulajdoni hányadát elidegeníti, a fennmaradó útépítési hozzájárulása egy összegben esedékessé válik.

(4) A részletfizetésre vonatkozó kérelmét a szerződéskötési felhívástól számított 30 napon belül terjesztheti elő az ingatlantulajdonos.”

2. § (1) E rendelet 2008. május 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 1. sz. melléklete.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R. 9. §-a (1) bekezdésének „az e rendelet mellékletét képező szerződést” szövegrésze helyébe „a szerződést” szövegrész lép.

dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

Melléklet a 12/2008. (V. 15.) ök. rendelethez

„Függelék a 25/2000. (V. 5.) ök. rendelethez

Szerződés száma: /2008. Témafelelős: Városüzemeltetési Osztály
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

SZERZŐDÉS ÚTÉPÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁS EGY ÖSSZEGBEN TÖRTÉNŐ MEGFIZETÉSÉRŐL

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
(1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.)
képviseli: Hajdu László polgármester

(a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről

NÉV
ANYJA NEVE SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE
IRÁNYÍTÓSZÁM HELYSÉG UTCA/ÚT/TÉR HÁZSZÁM

alatti lakos, mint a lakossági kezdeményezésű, önkormányzati beruházású útépítéshez kapcsolódó

IRÁNYÍTÓSZÁM* Budapest XV. UTCA/ÚT/TÉR* HÁZSZÁM*

* Csak abban az esetben kell kitölteni, ha nem egyezik meg a lakcímmel

ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: Tulajdonos) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Az Önkormányzat vállalja, hogy a

Budapest, XV. kerület, ______________________________________ utca/út/tér

______________________________________________________________utcák

közötti szakaszán lakossági kezdeményezésű önkormányzati beruházású útépítést (szilárd burkolatú utat) valósít meg.

2. Az Önkormányzat teljes körűen ellátja az útépítés beruházói teendőit e tervezéstől kezdődően az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásáig.

3. A közút várható üzembe helyezésének időpontja:

___________ év _____________________hó _________nap

4. Az elkészült közút az Önkormányzat tulajdonába kerül. Üzemeltetését az Önkormányzat által megbízott szervezet végzi.

5. Tulajdonos vállalja, hogy a 25/2000. (V. 5.) ök. rendelet alapján meghatározott, általa befizetendő útépítési hozzájárulás összegét,

____________________________ Ft-ot, azaz

____________________________________________________________forintot,

egy összegben, ______________év ________________________hó __________napjáig

befizeti az Önkormányzat 11784009-15515005-00930000 számú „Társadalmi Összefogással Megvalósuló Közműépítés”-i számlájára.

6. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén a hozzájárulás megfizetésére - egyszeri felszólítást követően - az Önkormányzat határozatban kötelezi.

7. Szerződő Felek a szerződésből eredő jogvitáikat megkísérlik elsősorban egyeztetés útján rendezni. Ennek sikertelensége esetére a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

8. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk-ban, valamint Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének a lakossági kezdeményezésű, és lakossági hozzájárulással önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítések rendjéről szóló 25/2000. (V. 5.) ök. rendeletében foglaltak az irányadók.

9. Jelen szerződés 3 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, amit a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak.

Kelt: Budapest, _____________________________________

Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat
képviseletében
Ingatlan-tulajdonos
Hajdu László
polgármester


Ellenjegyezte:dr. Nagy Antal
jegyző
Tanúk:
1.

2.
név

név
lakcím

lakcím
aláírás
aláírás

Szerződés száma: /2008. Témafelelős: Városüzemeltetési Osztály
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

SZERZŐDÉS ÚTÉPÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁS
RÉSZLETEKBEN TÖRTÉNŐ MEGFIZETÉSÉRŐL

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
(1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.)
képviseli: Hajdu László polgármester

(a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről

NÉV
ANYJA NEVE SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE
IRÁNYÍTÓSZÁM HELYSÉG UTCA/ÚT/TÉR HÁZSZÁM

alatti lakos, mint a lakossági kezdeményezésű, önkormányzati beruházású útépítéshez kapcsolódó

IRÁNYÍTÓSZÁM* Budapest XV. UTCA/ÚT/TÉR* HÁZSZÁM*

* Csak abban az esetben kell kitölteni, ha nem egyezik meg a lakcímmel

ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: Tulajdonos) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Az Önkormányzat vállalja, hogy a

Budapest, XV. kerület, _____________________________________________ utca/út/tér

________________________________________________________________ utcák

közötti szakaszán lakossági kezdeményezésű önkormányzati beruházású útépítést (szilárd burkolatú utat) valósít meg.

2. Az Önkormányzat teljes körűen ellátja az útépítés beruházói teendőit e tervezéstől kezdődően az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásáig.

3. A közút várható üzembe helyezésének időpontja:

___________ év _____________________hó _________nap

4. Az elkészült közút az Önkormányzat tulajdonába kerül. Üzemeltetését az Önkormányzat által megbízott szervezet végzi.

5. Tulajdonos vállalja, hogy a 25/2000. (V. 5.) ök. rendelet alapján meghatározott, útépítési hozzájárulás összegét a 6. pontban részletezettek

szerint _____________év ___________________hó _________napjáig befizeti az

Önkormányzat 11784009-15515005-00930000 számú „Társadalmi Összefogással Megvalósuló Közműépítés”-i számlájára.

6. Az útépítési hozzájárulás megfizetése 24 hónap alatt, kamatmentes részletekben történik, melynek összege:

1 x ______________________Ft (első havi részlet), továbbá

23 x ______________________Ft = _________________________Ft,

Összesen: _________________________Ft, azaz

_____________________________________________________________________forint.

Tulajdonos jelen szerződés megkötésével egyidejűleg köteles az egy főre jutó havi nettó jövedelméről kiállított igazolást csatolni.

7. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a 6. pontban megjelölt kamatmentes részleteket köteles megfizetni, de jogosult vállalt fizetési kötelezettségét előbb is teljesíteni.

8. Tulajdonos vállalja, hogy az 5. pontban megjelölt számlára a 6. pont szerinti havi törlesztő részletet minden naptári hónap 15. napjáig befizeti, valamint, hogy az ingatlan tulajdonjogában bekövetkezett változást, 30 napon belül az Önkormányzatnak bejelenti.

9. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott, illetőleg a havi törlesztő részletet 30 napon belül felszólítás ellenére sem fizeti meg, úgy a még fennálló tartozás a Ptk. 301. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a kamatokkal együtt egy összegben esedékessé válik.

10. Szerződő Felek a szerződésből eredő jogvitáikat megkísérlik elsősorban egyeztetés útján rendezni. Ennek sikertelensége esetére a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

11. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk-ban, valamint Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének a lakossági kezdeményezésű, és lakossági hozzájárulással önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítések rendjéről szóló 25/2000. (V. 5.) ök. rendeletében foglaltak az irányadók.

12. Jelen szerződés 3 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, amit a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak.

Kelt: Budapest, ___________________________

Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat
képviseletében
Ingatlan-tulajdonos
Hajdu László
polgármester

Tanúk:

Ellenjegyezte:

1.
név

lakcím

aláírás

2.
dr. Nagy Antal
jegyző
név

lakcím

aláírás