Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 22.) *  önkormányzati rendelete

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendeletét (továbbiakban: Bérbeadói ökr.) a következők szerint módosítja.

1. § A Bérbeadói ökr. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni.

Azon bérlők esetén, akik méltányosságból, szociális alapon kapják bérbe a lakást, az Önkormányzat a közjegyzői díj megfizetését átvállalja.”

2. § (1) A Bérbeadói ökr. 4/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakás bérlőjének a jogosultágát a bérbeadó minden év október 31-éig felülvizsgálja.

Ennek érdekében a bérlő köteles minden év június 30-áig benyújtani a szociális helyzetét bizonyító iratokat, jövedelmi kimutatásokat, és nyilatkozatot a lakásban élők számáról és az ottlakás jogcíméről. Erre az 1. sz. függelék szerinti nyomtatványt kell használni.

Amennyiben a bérlő az e bekezdésben foglalt kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, a bérbeadó a lakásbérleti jogviszonyt a tárgyévet követő hó első napjával felmondja.”

(2) A Bérbeadói ökr. 4/A. §-a új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (4)-(8) bekezdések számozása (5)-(9) bekezdésre változik.

„(4) Amennyiben a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a bérlő már nem jogosult szociális bér fizetésére, a bérbeadó megállapítja az új bért és azt a bérlővel írásban, haladéktalanul közli.”

(3) A Bérbeadói ökr. 4/A. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) E paragrafus tekintetében a bérbeadói jogokat az LGB gyakorolja.”

3. § (1) A Bérbeadói ökr. 15. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„Bérbeadás egyedi térítés ellenében”

(2) A Bérbeadói ökr. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Bérbeadás egyedi térítés ellenében történhet

a) adósság miatt megüresedett lakáson ténylegesen fennálló tartozás (lakbér, közüzemi díj) átvállalása alapján,

b) a bérleti jogviszony közös megegyezéssel, térítés ellenében történő megszüntetése alapján visszaadott lakás újbóli bérbeadásával.

(2) Az (1) bekezdés a-b) pontjaiban meghatározott lakás bérleti jogát az kérelmezheti, aki az adott lakáson nyilvántartott összes tartozás vagy kiadás legalább 50%-át, de minimum 500.000 Ft-ot egy összegben megfizeti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti lakások címe, a (2) bekezdés szerinti összeg, továbbá a lakás megtekinthetőségi ideje az Önkormányzat honlapján, valamint az Ügyfélszolgálati Iroda hirdetőtábláján minden hónap első hetének utolsó munkanapjáig kerül kihelyezésre.

(4) Az azonos időpontban megjelenő lakások közül legfeljebb 2 lakásra lehet ajánlatot tenni az Ügyfélszolgálati Irodán beszerezhető formanyomtatványon minden hónap utolsó napjáig (2. sz. függelék).

(5) Ajánlatot az tehet,

a) akinek a saját, valamint a vele együttköltöző hozzátartozóknak az egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át meghaladja, és

b) nem rendelkezik beköltözhető ingatlan 1/1 tulajdoni hányadával vagy bérleti jogával.

(6) A lakás bérleti jogát az nyeri el, aki a legmagasabb összegű ajánlatot teszi.

A legmagasabb összegű ajánlat a tartozás teljes összegét nem haladhatja meg.

Több azonos ajánlat esetén az a pályázó nyer, akinek az együttköltöző személyekkel együtt számított egy főre jutó havi nettó jövedelme a legmagasabb.

(7) A bérbeadás időtartama 5 év. A bérlőnek a határozott idő letelte után előbérleti joga van, amennyiben a kezelő az Ltv. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján nem kezdeményezte a bérleti jogviszony felmondását.

(8) Az e paragrafusban foglaltak tekintetében a bérbeadói jogokat az LGB gyakorolja.”

4. § A Bérbeadói ökr. 48. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Üres helyiség határozott vagy határozatlan időre, illetve feltétel bekövetkeztéig adható bérbe.

A bérbeadás feltétele, hogy a bérlő

a) egy havi bérleti díjnak megfelelő összeget igénybevételi díj jogcímén és

b) három havi bérleti díjnak megfelelő összeget óvadék jogcímén

a bérbeadónak előre befizet.

Az igénybevételi díj nem jár vissza. Ha önkormányzati érdekből történik az üres helyiség bérbeadása korábban bérbe adott más helyiség helyett, akkor igénybevételi díjat nem kell megfizetnie.

Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor visszajár, azzal a feltétellel, hogy bérlőnek sem bérleti díj, sem közmű szolgáltatási díj hátraléka nincs, illetve a bérleményt bérbeadó részére újra hasznosítható állapotban átadja.

Bérbeadó az óvadékot a bérleti díj vagy közüzemi díj tartozás vagy kártalanítás összegébe beszámíthatja. Ebben az esetben a bérlő köteles az óvadékot az eredeti összegre kiegészíteni a bérbeadó felhívásától számított 8 napon belül.”

5. § A Bérbeadói ökr. 59. §-a a következő 9. ponttal egészül ki:

„9. A 15. § (1) b) pontjában meghatározott összegen a volt bérlőnek ténylegesen kifizetett összeget kell érteni, ez a bérleten fennálló tartozás esetén a pénzbeli térítés mértékének a tartozással csökkentett összege.”

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A hatályba lépést követő évben a 4/A. § (3) bekezdésében meghatározott és a felülvizsgálathoz szükséges iratok benyújtására vonatkozó határidő 2009. január 31-e, míg a felülvizsgálatra vonatkozó határidő 2009. március 31-e.

Dr. Nagy Antal sk.
jegyző
Hajdu László sk.
polgármester