Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2009. (XI. 5.) *  önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről szóló 20/2002. (VII. 2.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a helyi környezet védelméről szóló 20/2002. (VII. 2.) ök. rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § Az R. Preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:

„Budapest Főváros XV. ker. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. r. 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XV. kerület környezeti rendjének fenntartása és védelme érdekében a helyi környezet védelméről a következő rendeletet alkotja. „

2. § Az R. 1/A. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.”

3. § Az R. 2/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Aki az (1) bekezdésben foglaltakat megszegi szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.”

4. § Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Aki a parkot vagy az ahhoz tartozó felszerelést gondatlanul megrongálja szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.”

5. § (1) Az R. 4. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„A fás szárú növények védelmének rendje”

(2) Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A köz- és magánterületen álló fás szárú növényt kivágni a jegyző engedélyével lehet.

(2) A kivágott fák pótlásáról (a gyümölcsfa kivételével) - az 1/A. § c) pontjában meghatározott előnevelt fával - legalább a törzsátmérő mértékéig kell gondoskodni.

(3) Aki a fás szárú növény telepítésére, fenntartására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, valamint fás szárú növényt jogellenesen kivág, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.”

6. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 1. § (2) bekezdése, az 1/A. § e) pontja, valamint az 1. és 2. melléklete.

dr. Nagy Antal Hajdu László
jegyző polgármester