Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II. 29.) *  önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetésről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének megalkotására a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szerveire, valamint az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

A 2012. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszegei

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi

a) költségvetési bevételét 14.651.895 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 17.996.512 ezer Ft-ban,

c) hiányát 3.344.617 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 69.115 ezer Ft-ban,

e) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa összegét 3.543.268 ezer Ft-ban,

f) belső finanszírozását 3.612.383 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 eFt-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 18.281.301 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 17.023 eFt külső finanszírozás forrását a 2009. évi ÖKIF-hitelkeret felhasználásából származó felhalmozási célú bevétel szolgálja.

(3) A költségvetés általános tartaléka 43.730 ezer Ft.

(4) A céltartalék 3.454.955 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 514.739 eFt,

- felhalmozási céltartalék 2.940.216 ezer Ft.

3. § (1) E rendelet

a) az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet,

b) az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2.1. melléklet,

c) a pénzeszközátvételeknek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 2.2. melléklet,

d) az önkormányzat működési és felhalmozási célú központi támogatását költségvetési szervenként normatív támogatás, kötött felhasználású támogatás, központosított előirányzat szerinti bontásban a 2.3. számú melléklet,

e) az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.1. melléklet,

f) a pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervszámait a 3.2. számú melléklet,

g) a költségvetési szervek, valamint az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint éves létszámkeretüket és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 4.1.- 4.3. mellékletek,

h) a működési és felhalmozási céltartalékokat az 5. melléklet,

i) az önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 6. melléklet,

j) az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 7. melléklet,

k) az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet,

l) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9.1. melléklet,

m) az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9.2. melléklet

szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 2339,75 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 80 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a 4.1. mellékletben az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet

b) a 4.2. mellékletben a Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot

c) a 4.2. mellékletben külön-külön alcímet alkotnak a Polgármesteri Hivatal egyes szakfeladatai

d) a 4.3. mellékletben az önkormányzat önálló címet alkot

e) a 4.3. mellékletben külön-külön alcímet alkotnak az önkormányzat egyes szakfeladatai.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményei a rendelet 4.1. számú mellékletében, a Polgármesteri Hivatal a rendelet 4.2. számú mellékletében meghatározott előirányzatokkal állítják össze költségvetési alapokmányukat.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény költségvetése magában foglalja a saját, valamint a hozzárendelt, önállóan működő költségvetési szerv előirányzatait.

(3) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható, a kifizetések ezen összeghatárig teljesíthetők.

(4) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, a használatba adott ingatlanokat nem terhelhetik meg.

(5) Az önkormányzat kezességet a Képviselő-testület előzetes egyedi felhatalmazása alapján vállalhat az éves költségvetésben szereplő bevételi előirányzatok terhére.

(6) Az önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához folyószámlahitelt (likviditási hitelt) vehet fel és felhatalmazza a polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámla hitelkeret szerződésben meghatározott keretösszeg erejéig.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat nevében adósságot keletkeztető ügyletet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben előírtaknak megfelelően köthet a Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének előzetes kikérésével.

(8) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei alapítványt csak a Képviselő-testület döntése alapján támogathatnak.

(9) A Képviselő-testület 94-98/2012. (II. 22.) számú határozatában jóváhagyott rendezvénytervben szereplő előirányzatok csak a polgármester által jóváhagyott előzetes szakmai és költségterv alapján használhatóak fel. A rendezvény lebonyolítását követően az előirányzatok felhasználásáról részletes szakmai és pénzügyi elszámolást kell készíteni, amelyet a polgármester hagy jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek, valamint az önkormányzatnak a kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A rendelet 4./a-d, 6., 7. mellékleteiben felsorolt kiadási és bevételi nemek kiemelt előirányzatok.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az egyes kiemelt előirányzatokon belül - a hatályos jogszabályok figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak.

(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok fölött rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan, egyéb előirányzatokkal a 577/2011. (VI. 29.) ök. számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(7) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(8) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinél a 2012. évi költségvetésben jutalom nem tervezhető.

(9) A Képviselő-testület a 6. § (1) bekezdés szerinti tartalékokkal és keretekkel való rendelkezés jogát a polgármesterre, a (2)-(4) bekezdés szerinti tartalékokkal és keretekkel való rendelkezés jogát az ágazatilag érintett bizottságokra ruházza át.

6. § A Képviselő-testület felhatalmazza:

(1) a polgármestert

1. pályázat esetén az önrész legfeljebb 10%-os megemelésére a pályázati kereten belül

2. a polgármesteri célkeret

3. a Polgármesteri Hivatal szociális kerete

4. az intézményi szociális segély kerete

5. a Polgármesteri Hivatal nyugdíjazott dolgozóinak búcsúztatásának kerete

6. nyugdíjas köztisztviselők támogatásának kerete

7. nyugdíjas közalkalmazottak támogatásának kerete

8. a hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata

9. a Polgármesteri Hivatal hibaelhárítási kerete

10. az intézmények szakhatósági előírásaira szolgáló keret

11. az intézmények vagyonbiztosítási kerete

12. az intézmények hibaelhárítási kerete

13. a hatósági bontás, helyreállítás, életveszély-elhárítás kerete

14. az egyházak működési támogatását szolgáló keret

15. egyházak felhalmozási célú támogatási kerete

16. a civil szervezetek pályázati kerete

17. a rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete

18. a pedagógiai program kötelező felülvizsgálatát szolgáló keret

19. az intézmények közbeszerzési pályázati keret

20. informatikai szoftverek vásárlásának kerete

21. a minőségirányítási keret

22. az intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés kerete

23. az intézményvezetői prémium- és jutalomkeret

24. a köztisztviselő, saját halott temetési kerete

25. a tisztasági hónap kerete

26. az intézmények tankönyv- és munkafüzet-célkerete

27. a nem pedagógus intézményi dolgozók szakmai továbbképzésének kerete

28. az iskolai sporteszközök támogatásának kerete

29. az óvodai sporteszközök támogatásának kerete

30. műjégpálya üzemeltetésének kerete

31. az intézmények nyári táborozásának kerete

32. a napközis nyári tábori programok támogatásának kerete

33. a nyitott sportlétesítmény a lakosság részére előirányzata

34. a gazdasági vezetők továbbképzésének kerete

35. az intézmények beiskolázási támogatásának kerete

36. ERFA HUSK 1101 pályázat előfinanszírozási kerete

37. a vis maior keret

elosztására, felhasználására.

(2) A Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottságot

1. az intézmények karbantartási keretének

2. az intézmények biztonságtechnikai keretének

3. a járdafelújítás pályázati feltételeinek meghatározására és keretének felosztására,

4. „Miénk a tér” közterület fejlesztési pályázat kerete

5. a kertes családi házak padlás-hőszigetelése támogatását szolgáló pályázati keret

6. a környezetvédelmi alap felhasználására

7. a társas- és szövetkezeti házak felújításának pályázati támogatását szolgáló keret

8. a társas- és szövetkezeti házak akadálymentesítésének pályázati támogatását szolgáló keret felosztására.

(3) a Pénzügyi és Jogi Bizottságot:

a közbeszerzési pályázat összegén belül a részfeladatok előirányzatai közötti átcsoportosításra a Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság javaslatának figyelembevételével.

(4) a Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottságot

1. közoktatási célú pályázati keret

2. közművelődési célú pályázati keret

3. a kerületi sportszervezetek tornaterem-bérleti díjára előirányzott keret

4. a diáksport-egyesületek és a szabadidősport-egyesületek támogatására előirányzott keret

5. a tanulmányi ösztöndíjpályázat kerete

6. vizsgadíjak intézmények részére keret

7. gyermektáboroztatás, sportesemények támogatási kerete

8. emléktáblák készítésének, állításának kerete

9. középiskolák látogatása a határon túli magyar lakta településeken támogatási keret

10. PEPE rendezvény támogatási kerete

11. kísérési díj kerete

12. úszásoktatás támogatási kerete

13. szakértői díj kerete

14. átfogó gyermek- és ifjúságkutatás kerete

felosztására.

Előirányzatok módosítása

7. § (1) Az átruházott hatáskörben felhasználható keretek és tartalékok éves kiadási előirányzatát a költségvetési rendelet 3.2. és 5. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 6. § (2)-(4) bekezdésben felsorolt bizottsági átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtására és az azzal kapcsolatos előirányzat-módosításokra.

(3) A költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról a (4) - (6) bekezdés szerinti kivétellel a képviselő-testület dönt.

(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben növelheti a személyi juttatások előirányzatát

a) az intézményi működési és felhalmozási bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felüli többletbevétellel a képviselő-testület jóváhagyását és a költségvetési rendelet módosítását követően,

b) a kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével,

c) az átvett maradvány személyi juttatások növelésére felhasználható részével,

d) az előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból.

(5) A (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti forrás illetmény, vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére csak abban az esetben használható fel, és az a) pont szerinti engedély csak akkor adható, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

(6) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(7) A költségvetési szerv vezetője köteles a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokról tájékoztatást eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájához - nemleges esetben is - minden hónap 5. napjáig.

(8) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások többlet támogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(9) Az (6) bekezdésben szereplő átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve ha azt a képviselő-testület engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(10) Saját hatáskörben nem hajtható végre előirányzat-átcsoportosítás a 10 § (1) bekezdésben szereplő előirányzatok körében.

(11) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére történhet.

(12) A (4) bekezdés a) pontja szerint felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt a döntés közlésétől számított öt napon belül az önkormányzat költségvetésébe be kell fizetni.

(13) Az (4)-(6) bekezdés szerinti intézkedés elrendelésére a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy jogosult, és az intézkedést a pénzügyi ellenjegyzésre kijelölt pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi.

(14) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli és szakfeladatok közötti átcsoportosításokra, és felhatalmazza, hogy az átcsoportosítások rendjét polgármesteri utasításban szabályozza.

(15) A polgármester a (14) bekezdésben meghatározott jogköreit a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzésével gyakorolja.

(16) A polgármester a Képviselő-testület rendes ülésén tájékoztatást ad arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban az önkormányzat részére.

(17) Költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó igényt írásos indoklással kell benyújtani. A benyújtott javaslatok alapján összeállított költségvetési rendeletmódosítás tervezetét a polgármester véleményezés céljából az egyes szakbizottságok, végül az egész anyag véleményezésére a Pénzügyi és Jogi Bizottság elé terjeszti.

(18) A költségvetés előirányzatainak felhasználásáról és az előirányzatok módosításáról az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei folyamatos, naprakész nyilvántartást vezetnek.

(19) Az Áht. 40. §-ának (5) bekezdése szerinti veszélyhelyzetben a polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

8. § A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének

a) I. számú módosítását 2012. június 30-ig;

b) II. számú módosítását 2012. október 31-ig;

c) III. számú módosítását 2012. december 31-ig;

d) IV. számú módosítását legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését megelőző képviselő-testületi ülésen.

Átadott és átvett pénzeszközökkel való gazdálkodás

9. § A Képviselő-testület a költségvetésben pályázati céltartalékot különít el, amelynek felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

a) a 2 millió Ft-ot meg nem haladó önrészű támogatás elnyerésére irányuló pályázatról a polgármester saját hatáskörében dönt;

b) a 2 millió Ft-ot meghaladó, de 10 millió Ft-nál nem nagyobb önrészű pályázat benyújtásáról a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérése alapján a polgármester dönt;

c) a 10 millió Ft-ot meghaladó önrészű támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület dönt a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének ismeretében;

d) az önkormányzat által létrehozott kerületi közalapítványok és az önkormányzattal együttműködési megállapodást (szerződést) kötött szervezetek esetében a pályázati önrész támogatásáról a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének ismeretében a Képviselő-testület dönt.

10. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményénél az étkezési kiadások és étkezési bevételek előirányzatát elszámolási kötelezettség terheli.

(2) Az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei számára központi költségvetési támogatást ad át a 4.1-4.2. melléklet 36. és 41. során szereplő összegben.

(3) Az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek működési célú önkormányzati támogatást nyújt a 4.1-4.2. melléklet 37. során közölt összegben.

(4) A normatív és kötött felhasználású támogatások igénylésének, lemondásának és elszámolásának rendjét az Önkormányzat költségvetési szervei részére polgármesteri és jegyzői közös utasítás szabályozza.

(5) Az önkormányzati intézmény működési és felhalmozási célú önkormányzati támogatás címén a 6. § intézményi célkereteiből céltámogatást kérhet.

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb rendelkezések

11. § (1) Az intézmény az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a működési kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a polgármesternek. Az intézmények finanszírozása a jegyző által felülvizsgált finanszírozási tervek alapján történik.

(2) Az önkormányzati felhalmozási támogatásból megvalósuló intézményi beruházási és felújítási kiadások finanszírozása a teljesítés szerint, a kifizetések esedékességekor történik.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek a pénzmaradványát, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.

(4) A Polgármesteri Hivatal nap végi betétszámlájának egyenlege nem csökkenhet 10.000 eFt alá.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket éven belüli lejáratú betétként lekösse vagy államilag garantált értékpapírba fektesse.

(6) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a vagyonnal történő felelős gazdálkodás és a kockázatok minimalizálása érdekében banki betétbe, tőke- és hozamgarantált hazai állampapírokba, külföldi állampapírokba, hazai és külföldi jelzáloglevelekbe, valamint OTP, MOL, Richter, MFB és FHB-kötvénybe fekteti be.

(7) A polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről és a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, háromnegyed éves és éves beszámoló előterjesztése során beszámol a Képviselő- testületnek.

12. § A polgármester:

a) a gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2012. szeptember 15-ig

b) az önkormányzat háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót a 2013. évi költségvetési koncepcióval egyidejűleg, a jogszabályokban előírt határidőben

c) a 2012. évi zárszámadást 2013. április 30-ig

a Képviselő-testület elé terjeszti

d) az 5. mellékletben elkülönített működési és felhalmozási tartalékok felhasználását bemutatja a 2012. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló beszámolóban, valamint az önkormányzat háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatóban.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési osztályán keresztül gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Vegyes és záró rendelkezések

14. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 41.250 Ft-ban állapítja meg.

15. § (1) A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha a költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén az önkormányzati biztos kirendelését a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(4) Egészségbiztosítási szerv által egészségbiztosítási szerv kérésére önkormányzati biztost kell kijelölni , vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményét előzetesen ki kell kérni, amennyiben az (1)-(3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak.

(5) A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

16. § Valamennyi költségvetési szervnél keletkező önkormányzati behajthatatlan fizetési kötelezettség - az adó kivételével - elengedésére, illetve mérséklésére az Önkormányzat vagyonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 5/2000. (II. 29.) ök. rendelet alapján kerülhet sor.

17. § Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

18. § Az önkormányzati biztosról szóló 42/2000.(X. 26.) ök. rendelet 2 §-ában a „100 millió forintot” szövegrész helyébe a „150 millió forintot” szöveg lép.

19. § (1) Hatályát veszti

a) az átmeneti gazdálkodásról szóló 55/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat mérlegeinek tartalmáról szóló 25/2005. (X. 5.) ök. rendelet.

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester

Költségvetési melléklet