Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (IV. 27.) *  önkormányzati rendelete

a köztéri műalkotások állításának rendjéről

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. (továbbiakban: Hatásköri törvény) 109. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bevezető rendelkezések

1. § Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) feladatának tekinti, hogy a történelmi jelentőségű, vagy a kerületben élt vagy tevékenységükkel ide kötődő, kiemelkedő érdemeket szerzett személyek, illetve történelmi vagy a kerülethez köthető események emlékét megörökítő kezdeményezéseket támogassa, megvalósításában részt vállaljon, vagy azt átvállalja.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XV. kerület valamennyi közterületére, valamint a közigazgatási területén elhelyezkedő épületek közterülettel határos homlokzatára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott közterületen vagy épület közterülettel határos homlokzatán elhelyezni, áthelyezni, eltávolítani kívánt művészeti alkotásokkal és művészeti alkotásnak nem minősülő művekkel kapcsolatos eljárásra.

Általános rendelkezések

3. § (1) Élő személy tiszteletére köztéri műalkotás nem helyezhető el, tiszteletére emlékhely nem alakítható ki.

(2) Amennyiben a köztéri műalkotás elhelyezéséhez építési engedély szükséges, vagy az bejelentéshez kötött, az eljárás kezdeményezésére csak azt követően kerülhet sor, hogy a 4. § (5) bekezdésében foglalt testület a döntését meghozta.

(3) Köztéri műalkotás magántulajdonban álló ingatlanon történő elhelyezéséhez az ingatlan valamennyi tulajdonosának írásbeli hozzájárulása, társasházi tulajdonban álló vagy szövetkezeti ingatlanon történő elhelyezéséhez a társasház illetve szövetkezet közgyűlésének hozzájáruló határozata szükséges.

Eljárási rendelkezések

4. § (1) Köztéri műalkotás elhelyezését kezdeményezheti:

a) polgármester;

b) alpolgármester;

c) helyi önkormányzati képviselő;

d) bizottság,

e) a kerület országgyűlési képviselője;

f) a kerületben működő, az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény;

g) a kerületben működő egyház;

h) a kerületben székhellyel vagy képviselettel rendelkező alapítvány, egyesület, civil szervezet, kerületi pártszervezet.

(2) Az (1) bekezdés b)-h) pontban felsoroltak általi kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon.

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a köztéri műalkotás főbb ismertetőjegyeit, tervezett szövegét;

b) a köztéri műalkotás elhelyezését kezdeményező és indokoló leírást;

c) javaslatot a kihelyezés helyére, módjára;

d) a 3. § (3) bekezdésében foglalt esetben a nyilatkozatot;

e) a kezdeményező személy, illetve az (1) bekezdés f)-h) pontja esetében a kezdeményező(k) képviselőjének nevét és címét;

f) az (1) bekezdés g)-h) pontja esetében nyilatkozatot a fenntartás és szükség szerinti felújítás vállalásáról,

g) az (1) bekezdés g)-h) pontja esetében nyilatkozatot a köztéri műalkotás állításával kapcsolatos költségek viseléséről.

(4) Amennyiben a kezdeményezés nem felel meg a (3) bekezdésben foglalt követelményeknek, úgy a kezdeményezést a polgármester annak beérkezésétől számított 15 munkanapon belül elutasítja hiánypótlásra történő felszólítás nélkül. A kezdeményezés elutasításáról - okainak feltüntetésével - a kezdeményezőt haladéktalanul írásban tájékoztatni kell és ezzel egyidejűleg az általa benyújtott iratanyagot vissza kell küldeni részére.

(5) *  A benyújtott kezdeményezésről - amennyiben a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel -

a) művészeti alkotás kerületi önkormányzati tulajdonú közterületen és épületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról és felújításáról a Kulturális Bizottság és a Kerületfejlesztési Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt;

b) művészeti alkotásnak nem minősülő emlékkő, emlékoszlop elhelyezéséről, áthelyezéséről, cseréjéről, szövegének megváltoztatásáról vagy eltávolításáról a Kulturális Bizottság és a Kerületfejlesztési Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt;

c) művészeti alkotásnak nem minősülő szöveges emléktábla elhelyezéséről, áthelyezéséről, cseréjéről, szövegének megváltoztatásáról vagy eltávolításáról a Kerületfejlesztési Bizottság véleménye alapján a Kulturális Bizottság dönt.

(6) *  Nem önkormányzati épületen elhelyezendő művészeti alkotást a Kulturális Bizottság véleményezi.

(7) *  A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési Bizottság, a Kulturális Bizottság és a Budapest Bizottság előzetes véleménye alapján dönt Budapest Főváros Önkormányzatának megkereséséről, ha annak tárgya a Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában álló közterületen vagy épületen műalkotás elhelyezése.

(8) A hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásról szóló határozattól eltérően elhelyezett köztéri műalkotást a polgármester az eltávolításra vonatkozó eredménytelen felszólítás kézbesítését követő 15 nap elteltével az elhelyező költségére eltávolíttathatja és elszállíttathatja, majd 30 napos tárolást követően megsemmisítheti. Az ebből származó költségeket az elhelyező köteles megtéríteni az Önkormányzatnak.

Pályáztatás rendje

5. § (1) *  A 4. § (5) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetben a köztéri műalkotás tervezésére a Képviselő-testület által kiírt nyílt, vagy meghívásos pályázat alapján kerülhet sor.

(2) Nyílt pályázat esetén a felhívást közzé kell tenni az Önkormányzat lapjában és az Önkormányzat www.bpxv.hu honlapján.

(3) *  Meghívásos pályázat esetén a tervezésre legalább három művészt kell felkérni. A meghívandó művészek személyére - a referenciaanyag benyújtása mellett - a kezdeményező és a Kulturális Bizottság jogosult javaslatot tenni.

(4) A pályázatra beérkező pályamunkák értékelését a Képviselő-testület által felkért hét tagú Bíráló Bizottság (továbbiakban: zsűri) végzi. A zsűri legalább négy tagjának képzőművészeti szakértőnek kell lennie.

(5) A zsűri a beérkező pályamunkák értékelését követően indokolással ellátott ajánlást tesz a Képviselő-testületnek a nyertes pályamunkára, mely ajánlás az előterjesztés mellékletét képezi.

6. § *  A 4. § (5) bekezdés c) pont esetében három ajánlat bekérése alapján hoz döntést a Kulturális Bizottság.

Nyilvántartás

7. § A köztéri műalkotásokról a polgármester nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

a) az elhelyezés pontos helyét;

b) az elhelyezés időpontját;

c) az alkotó nevét és címét;

d) a köztéri műalkotás szövegét és fotóját;

e) a testületi, bizottsági vagy a fővárosi közgyűlési határozat számát;

f) a fenntartásra kötelezett nevét és címét.

Finanszírozás rendje

8. § (1) *  E rendelet

a) 4. § (1) bekezdés a)-e) pontban felsorolt személyek által kezdeményezett köztéri műalkotás létesítésének költsége az Önkormányzatot terheli;

b) 4. § (1) bekezdés f)-h) pontban szereplő kezdeményező félnek a felmerült költségek legalább 50%-át kell önerőből biztosítania, mely összeget a köztéri műalkotás létrehozásáról szóló döntést követő 30 napon belül meg kell fizetni az Önkormányzat részére, az erről szóló igazolást pedig haladéktalanul be kell nyújtani a polgármesternek. A fennmaradó költség az Önkormányzatot terheli.

(2) Amennyiben a kezdeményező fél a befizetést határidőben nem igazolja, tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a megvalósításról szóló döntését ennek következtében visszavonhatja.

(3) Az Önkormányzat támogatásával megvalósuló köztéri műalkotások finanszírozásának költségvetési fedezetét a mindenkori éves költségvetési rendeletben, a céltartalékok között külön soron kell megtervezni.

Fenntartás, felújítás

9. § (1) Művészeti alkotás fenntartása és felújítása, illetve az ebből fakadó költségek viselése közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épület esetében a tulajdonost terheli a Hatásköri törvény 109. § (1) bekezdése alapján.

(2) Művészeti alkotásnak nem minősülő emlékoszlop, emlékkő, szöveges emléktábla fenntartása és felújítása, illetve az ebből fakadó költségek viselése

a) a 4. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti kezdeményezők esetén az Önkormányzatot terheli;

b) a 4. § (1) bekezdés f)-h) pontja esetén a kezdeményező felet terheli a kezdeményező fél jogutód nélküli megszűnéséig, de legfeljebb a kihelyezéstől számított 20 évig. Ezt követően ezen kötelezettségek és költségek az Önkormányzatot terhelik.

(3) Amennyiben a kezdeményező fél a (2) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Önkormányzat a fenntartással és felújítással járó munkát saját költségén elvégeztetheti. A fenntartással és felújítással keletkezett költségeket a kezdeményező fél az Önkormányzat felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül köteles megtéríteni.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester

Melléklet a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
köztéri műalkotás állításához

I. A kérelem tárgya:

1.) köztéri műalkotás típusa: (a megfelelő rész aláhúzandó):

emlékmű, szobor, egyéb művészeti alkotás, művészeti alkotásnak nem minősülő emlékkő, művészeti alkotásnak nem minősülő emlékoszlop, művészeti alkotásnak nem minősülő szöveges emléktábla

2.) mire irányul a kérelem (a megfelelő rész aláhúzandó):

köztéri műalkotás elhelyezése, áthelyezése, cseréje, eltávolítása, szövegének megváltoztatása

II. A köztéri műalkotás állítását kezdeményezi (a megfelelő rész aláhúzandó, illetve kitöltendő):

a) a polgármester;

b) .......................................... alpolgármester;

c) ........................................... képviselő;

d) ........................................... bizottság,

e) .............................................kerületi országgyűlési képviselő;

f) a kerületben működő, az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény;

g) a kerületben működő egyház;

h) a kerületben székhellyel vagy képviselettel rendelkező alapítvány, egyesület, civil szervezet, kerületi pártszervezet.

III. A kezdeményező adatai (II. pont f)-h) alpont esetében kell kitölteni):

1) kezdeményező neve:.....................................................................................

2) kezdeményező lakcíme, székhely, képviselet címe:..................................................

..................................................................................................................

3) cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma:...............................................................

4) képviselőjének neve:.....................................................................................

5) képviselőjének levelezési címe:........................................................................

Alulírott ......................................................................... büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a III. pontban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

-------------------------------------
kezdeményező képviselője

IV. A köztéri műalkotásra vonatkozó adatok:

1) a köztéri műalkotás tervezett szövege:....................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

2) a köztéri műalkotás elhelyezését kezdeményező és indokoló leírás:..........

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

3) javaslat a kihelyezés helyére, módjára:.....................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

V. Nyilatkozat a köztéri műalkotás állításával kapcsolatos költségek viseléséről. (Csak a II. pont f)-h) alpontja esetében kell kitölteni!)

Alulírott ......................................................., a kezdeményező képviseletében vállalom, hogy kezdeményező a köztéri műalkotás állításának tervezett költségéből - melynek teljes összege ...............................,- Ft. - ...............................,- Ft összeget önerőként a pályázat eredményéről szóló döntést követő 30 napon belül megfizet a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat részére.

-------------------------------------
kezdeményező képviselője

VI. Nyilatkozat a fenntartás és szükség szerinti felújítás vállalásáról (Csak az II. pont f)-h) alpontja esetében kell kitölteni!)

Alulírott ......................................................., a kezdeményező képviseletében vállalom, hogy kezdeményező a I. pontban szereplő köztéri műalkotás fenntartását és szükség szerinti felújítását a kihelyezéstől számított 20 évig, de legfeljebb jogutód nélküli megszűnéséig biztosítja, az abból fakadó költségeket viseli.

-------------------------------------
kezdeményező képviselője

VII. A formanyomtatványhoz az alábbiakat kell csatolni:

□ A köztéri műalkotás terve

□ A II. pont f)-h) alpont esetében a képviseleti jogosultságot igazoló okirat és az alapító okirat

□ Köztéri műalkotás magántulajdonban álló ingatlanon történő elhelyezése esetén az ingatlan valamennyi tulajdonosának írásbeli hozzájárulása, társasházi tulajdonban álló vagy szövetkezeti ingatlanon történő elhelyezéséhez a társasház illetve szövetkezet közgyűlésének határozata

Budapest, .......................................

-------------------------------------
kezdeményező (képviselője)


  Vissza az oldal tetejére