Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012. (VI. 6.) *  önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) *  Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) egyes, a Budapest Főváros XV. kerülethez (továbbiakban: kerület) kötődő kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények megbecsülésére és elismerésére az alábbi önkormányzati kitüntetéseket és elismerő címeket (a továbbiakban együtt: elismerés) alapítja:

a) Budapest XV. kerület Díszpolgára Cím,

b) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem Díj,

c) Az Év Közalkalmazottja Díj,

d) Budapest XV. kerületi 1956. október 23. Díj,

e) Budapest XV. kerületi Közszolgálatért Oklevél,

f) Budapest XV. kerületi Köznevelésért Oklevél,

g) *  Az Év Háziorvosa Díj,

h) *  Az Év Háziorvos Szakdolgozója Díj,

i) *  Civil Szervezetek Elismerő Oklevél,

j) *  Rendvédelmi Szervek Elismerő Oklevél,

k) *  Pedagógus díszoklevél.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott elismerések adományozásával kívánja a kerülethez kötődő, kiemelkedő érdemeket szerzett személyek és közösségek iránti tiszteletét kifejezni és méltó elismerésként személyüket és munkásságukat példaképül állítani a jelen- és utókor elé.

Budapest XV. kerület Díszpolgára Cím

2. § (1) Budapest XV. kerület Díszpolgára Cím (továbbiakban: Cím) annak a kerülethez köthető személynek adományozható:

a) aki kiemelkedően jelentős munkájával maradandó értéket alkotott, vagy

b) aki életművével a kerületben vagy országosan elismerést szerzett, vagy

c) aki jelentős módon hozzájárult a kerület jó hírnevének öregbítéséhez, közösségének, hagyományainak gazdagításához, vagy

d) aki példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

(2) A Cím posztumusz is adományozható.

3. § *  A Cím évente legfeljebb 2 fő részére adományozható, melyből az egyik cím lehet posztumusz.

4. § (1) *  A Cím mellé juttatásként díszoklevél, képzőművészeti kivitelezésű plakett és bruttó 500.000.- Ft jár. A posztumusz kitüntető címmel anyagi elismerés nem jár.

(2) A díszoklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) a Cím adományozásának tényét, az adományozásról hozott döntés határozatszámát, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az Önkormányzat pecsétjét tartalmazza.

(3) *  A dísztokban elhelyezett plakett

a) kör alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 5 mm,

b) a plakett kétoldalas, az egyik oldala kör alakban a XV. kerület Díszpolgára feliratot, alatta a kerület címerét, a másik oldala a kitüntetett nevét és az adományozás évszámát tartalmazza.

(4) A Cím posztumusz adományozása esetén az (1) bekezdésben foglalt juttatásokat a Címet elnyerő özvegye, hiányában az örökösei veszik át.

(5) * 

5. § *  A Cím átadásának időpontja minden év október 23-a (nemzeti ünnepünk) alkalmából rendezett önkormányzati megemlékezés.

6. § A Címet elnyerő személyek

a) az Önkormányzat kiemelt rendezvényeire meghívót kapnak,

b) meghívást kapnak a képviselő-testület rendes üléseire,

c) felkérhetők a kerületet képviselő delegációban való részvételre,

d) díjtalanul látogathatják az önkormányzat művészeti és közművelődési intézményeit, rendezvényeit.

7. § (1) A Cím adományozására ajánlást tehet:

a) a kerület országgyűlési képviselője,

b) helyi önkormányzati képviselő,

c) a képviselő-testület bizottsága,

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat,

e) a kerület lakosai,

f) *  a kerületben működő társadalmi szervezet, egyesület, egyház,

g) politikai párt kerületi szervezete,

h) *  önkormányzati intézmény, valamint a kerületben működő egyéb intézmény.

(2) Az ajánlásban meg kell jelölni:

a) az elismerésre javasolt személy nevét, lakcímét, elérhetőségét,

b) a javaslat indokait, az elismerés alapjául szolgáló érdemeket,

c) az elismerésre javasolt személy életútjának bemutatását.

d) a javaslatot tevő személy vagy szervezet megnevezését, címét, elérhetőségét, a javaslatot tevő sajátkezű aláírását.

(3) *  Az ajánlásokat minden év augusztus 1-ig lehet a polgármesternek megküldeni.

7/A. § *  (1) A címmel kitüntetett személyt halála esetén - a hozzátartozók egyetértésével - az önkormányzat saját halottjának tekinti, méltó temetéséről gondoskodik. A temetés költéségét a Fővárosi Temetkezési Rt. I. osztályú temetésre irányadó térítési díjban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés alapján eltemetett díszpolgár esetében az önkormányzat a sírhely feletti rendelkezési jogról az örökös(ök) javára az újraváltásra kiterjedően is lemond.

(3) Az Önkormányzat a megbecsülését a posztumusz díjban részesült személy esetén - a hozzátartozók egyetértésével - síremlék állításával vagy síremlék állításához történő hozzájárulással biztosítja, legfeljebb 500.000.- Ft összeg erejéig. Támogatás esetén a síremléken a „díszpolgár” megjelölést biztosítani kell.

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem Díj

8. § A Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem Díj (továbbiakban: Díj) annak a személynek adományozható, aki kerületi lakosként, vagy a kerületben tevékenykedőként a kerület fejlődése, a közjó előmozdítása érdekében kifejtett példamutató és szakmailag kimagasló tevékenységet fejtett ki

a) az egészségügy,

b) a szociális és családvédelem,

c) a nevelés-oktatás,

d) a művelődés és a sport,

e) a köz érdekében, a közösségért végzett tevékenység,

f) a vállalkozás,

g) a közrend és közbiztonság,

h) a környezetvédelem és a településfejlesztés,

i) a közigazgatás,

j) a médianyilvánosság vagy

k) közösségek,

l) *  intézményüzemeltetés, -fejlesztés, vagyongazdálkodás

területén.

9. § (1) A Díj évente legfeljebb 10 személy vagy közösség részére adományozható.

(2) Az adományozás során irányadó szempontokat e rendelet melléklete tartalmazza.

10. § (1) A Díjjal juttatásként oklevél, képzőművészeti kivitelezésű plakett, valamint bruttó 250.000.- Ft jár.

(2) Az oklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) a díj adományozásának tényét, az adományozásról hozott döntés határozatszámát, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az önkormányzat pecsétjét tartalmazza.

(3) A dísztokban elhelyezett plakett

a) kör alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 5 mm,

b) a plakett egyoldalas, kör alakban a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem feliratot, alatta Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat címerét és az adományozás évszámát ábrázolja.

11. § *  A Díj átadásának időpontja minden év március 15-e (nemzeti ünnepünk) alkalmából rendezett önkormányzati megemlékezés.

12. § (1) A Díj adományozására javaslatot tehet:

a) a kerület országgyűlési képviselője,

b) helyi önkormányzati képviselő,

c) a képviselő-testület bizottsága,

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat,

e) *  az önkormányzati intézmény és a kerületben működő egyéb intézmény,

f) a kerület lakosai,

g) *  a kerületben működő társadalmi szervezet, egyesület, egyház,

h) a jegyző.

(2) A javaslatban meg kell jelölni:

a) a 8. § szerinti tevékenységi területet,

b) az elismerésre javasolt személy nevét, lakcímét, elérhetőségét, vagy

c) az elismerésre javasolt közösség megnevezését, székhelyét/telephelyét, elérhetőségét,

d) a javaslat indokait, az elismerés alapjául szolgáló érdemeket,

e) az elismerésre javasolt személy életútjának bemutatását, közösség esetén történetét,

g) a javaslatot tevő személy vagy szervezet megnevezését, címét, elérhetőségét, a javaslatot tevő sajátkezű aláírását.

13. § *  A javaslatokat minden év december 1-ig lehet a polgármesternek megküldeni.

Az Év Közalkalmazottja Díj * 

13/A. § *  (1) Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közösség szolgálatában, az adott évben kiemelkedő érdemeket szerzett személyek elismerésére az Év Közalkalmazottja Díjat alapítja.

(2) Budapest XV. kerületi Év Közalkalmazottja Díj (továbbiakban: Év Közalkalmazottja Díj) a XV. kerületi Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban, az Észak-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott, az alap- és középfokú köznevelési feladatellátásban részt vevő iskolában, közalkalmazotti jogviszonyban, valamint a Szociális Rehabilitációs Alapítványnál a családgondozás, a gyermekvédelem és a hajléktalan ellátás területén munkaviszonyban alkalmazott személynek adományozható.

(3) Az Év Közalkalmazottja Díj legfeljebb 16 fő részére adományozható az alábbi kategóriák szerint:

a) a bölcsődei gondozás területén az Év Kisgyermeknevelője,

b) a bölcsődei gondozás területén az Év Bölcsődei Munkát Segítő Alkalmazottja,

c) az óvodai nevelés területén az Év Óvodapedagógusa,

d) az óvodai nevelés területén az Év Óvodai Munkát Segítő Alkalmazottja,

e) a szociális ellátás területén az Év Szociális Munkása,

f) a szociális ellátás területén az Év Szociális Gondozója/ vagy Szakmai Tevékenységet Segítő Alkalmazottja,

g) az egészségügy területén az Év Szakorvosa,

h) az egészségügy területén az Év Egészségügyi Szakdolgozója,

i) *  a kultúra és művelődésszervezés területén az Év Kulturális és Művelődésszervezési Dolgozója,

j) az intézmények működtetése területén az Év Intézmény Működtetési Dolgozója,

k) a köznevelés területén az Év Pedagógusa,

l) a családgondozás, a gyermekvédelem és hajléktalan ellátás területén az Év Családgondozója.

(4) Az Év Közalkalmazottja Díjat a (3) bekezdésben meghatározott kategóriánként 1 fő nyerheti el, kivéve az „Év Óvodapedagógusa”, mely évente 2 fő, illetve az „Év Pedagógusa”, mely évente 4 fő részére adományozható.

(5) Az Év Közalkalmazottja Díjat nem kaphat az, aki jogerős fegyelmi büntetés, vagy büntető bíróság által kiszabott elmarasztaló ítélet hatálya alatt áll.

(6) Az Év Közalkalmazottja Díj posztumusz nem adományozható.

(7) Az Év Közalkalmazottja Díj adományozására az érintett intézmények vezetői, és a Szociális Rehabilitációs Alapítvány igazgatója a feladatellátásukat érintő kategóriákban, részletes indoklással ellátott javaslatot tesznek. Egy intézmény kategóriánként legfeljebb 3 személyt javasolhat, kivéve az Észak-Pesti Tankerületi Központ vezetője, aki legfeljebb 8 személyre tehet javaslatot.

(8) Az Év Közalkalmazottja Díj ünnepélyes átadására minden évben az Önkormányzat által szervezett ágazati kerületi rendezvényen kerül sor.

(9) Az Év Közalkalmazottja Díj odaítéléséről a polgármester dönt.

(10) Az Év Közalkalmazottja Díj esetében az elismert rövid életútját nem kell közzétenni.

13/B. § *  (1) Az „Év Kisgyermeknevelője” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében, bölcsődei területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő kisgyermeknevelői tevékenységet végzett.

(2) Az „Év Bölcsődei Munkát Segítő Alkalmazottja” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében, bölcsődei területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő bölcsődei munkát segítő tevékenységet végzett.

(3) Az „Év Kisgyermeknevelője” és az „Év Bölcsődei Munkát Segítő Alkalmazottja” címet a Bölcsődék Napja alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év március 15. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

(4) Az „Év Óvodapedagógusa”, cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében, óvodai területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő óvoda pedagógusi tevékenységet végzett.

(5) az „Év Óvodai Munkát Segítő Alkalmazottja”, cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében, óvodai területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő óvodai munkát segítő tevékenységet végzett.

(6) Az „Év Óvodapedagógusa”, és az „Év Óvodai Munkát Segítő Alkalmazottja” a címet Pedagógusnap alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év április 30. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

(7) Az „Év Szociális Munkása” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében a szociális ellátás, a gyermek- és ifjúságvédelem vagy a fogyatékkal élő emberek rehabilitációja területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő tevékenységet végzett.

(8) Az „Év Szociális Gondozója/ vagy Szakmai Tevékenységet Segítő Alkalmazottja”, cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében a szociális és idősellátás, a gyermek- és ifjúságvédelem vagy a fogyatékkal élő emberek rehabilitációja területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő tevékenységet végzett.

(9) Az „Év Szociális Munkása” és az „Év Szociális Gondozója vagy Szakmai Tevékenységet Segítő Alkalmazottja” címet a Szociális Munka Napja alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év október 15. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

(10) Az „Év Szakorvosa” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében az egészségügy területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő gyógyító, prevenciós tevékenységet végzett.

(11) Az „Év Egészségügyi Szakdolgozója” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében az egészségügy területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő egészségügyi, prevenciós tevékenységet végzett.

(12) Az „Év Szakorvosa” és az „Év Egészségügyi Szakdolgozója” címet Semmelweis Nap alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év május 31. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

(13) *  Az „Év Kulturális és Művelődésszervezési Dolgozója” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében a kultúra vagy művelődés területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő kulturális vagy művelődésszervezői tevékenységet végzett.

(14) *  Az „Év Kulturális és Művelődésszervezési Dolgozója” címet a Költészet Napja alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év március 15. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

(15) Az „Év Intézmény Működtetési Dolgozója” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében az önkormányzati intézmények működtetése területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő tevékenységet végzett.

(16) *  Az „Év Intézmény Működtetési Dolgozója” címet a Költészet Napja alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év március 15. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

(17) Az „Év Pedagógusa” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében az Észak-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott oktatási intézményekben oktató-nevelő munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő pedagógusi tevékenységet végzett.

(18) Az „Év Pedagógusa” címet Pedagógus Nap alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év április 30. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

(19) Az „Év Családgondozója” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében a családgondozás, a gyermekvédelem és hajléktalan ellátás területén a Szociális és Rehabilitációs Alapítványnál munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő szociális és családgondozói tevékenységet végzett.

(20) Az „Év Családgondozója” címet a Szociális Munka Napja alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év október 15. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

13/C. § *  (1) Az Év Közalkalmazottja Díj mellé juttatásként díszoklevél, emlékplakett és bruttó 100.000 Ft jár.

(2) A díszoklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az Év Közalkalmazottja Díjban részesített személy nevét,

c) az Év Közalkalmazottja Díj kategória szerinti megnevezését,

d) az Év Közalkalmazottja Díj adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

e) a polgármester aláírását és az Önkormányzat pecsétjét tartalmazza

(3) Az emlékplakett

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az Év Közalkalmazottja Díjban részesített személy nevét,

c) az Év Közalkalmazottja Díj kategória szerinti megnevezését, valamint

d) az adományozás évét tartalmazza.

Budapest XV. kerületi 1956. október 23. Díj * 

13/D. § *  (1) Budapest XV. kerületi 1956. Október 23. Díj (továbbiakban: 1956-os Díj) azon XV. kerülethez köthető személynek adományozható,

a) aki az 1956-os forradalom és szabadságharc eszmeiségének ébrentartásában, erősítésében, helyi történetek kutatásában, publikálásában közreműködik, vagy

b) aki a kerületi ifjúság körében az 1956-os forradalom és szabadságharc eszmeiségének ébrentartásában és erősítésében tevékenyen és hitelesen részt vállal.

(2) Az 1956-os Díj posztumusz is adományozható.

(3) *  Az 1956-os Díj évente legfeljebb 2 fő részére adományozható, melyből az egyik posztumusz 1956-os Díj lehet.

(4) * 

(5) *  Az 1956-os Díj mellé juttatásként díszoklevél, képzőművészeti kivitelezésű plakett és bruttó 200.000 Ft jár. A posztumusz kitüntető díjjal anyagi elismerés nem jár.

(6) A díszoklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) az 1956-os Díj adományozásának tényét, az adományozásról hozott döntés határozatszámát, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az Önkormányzat pecsétjét

tartalmazza.

(7) *  A dísztokban elhelyezett plakett

a) kör alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 5 mm,

b) a plakett egyoldalas, kör alakban a Budapest XV. kerületi 1956. október 23. Díj feliratot, alatta a Lobogás emlékművet és az adományozás évszámát ábrázolja.

(8) Az 1956-os Díj posztumusz adományozása esetén az (5) bekezdésben foglalt juttatásokat az 1956-os Díjat elnyerő özvegye, hiányában az örökösei veszik át.

(9) *  Az 1956-os Díj átadásának időpontja minden évben október 23-a (nemzeti ünnepünk) alkalmából rendezett önkormányzati megemlékezés.

13/E. § *  (1) Az 1956-os Díj adományozására ajánlást tehet:

a) a kerület országgyűlési képviselője,

b) helyi önkormányzati képviselő,

c) a képviselő-testület bizottsága,

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat,

e) a kerület lakosa,

f) a kerületben működő társadalmi szervezet, egyesület,

g) politikai párt kerületi szervezete.

(2) Az ajánlásban meg kell jelölni:

a) az elismerésre javasolt személy nevét, lakcímét, elérhetőségét,

b) a javaslat indokait, az elismerés alapjául szolgáló érdemeket,

c) az elismerésre javasolt személy életútjának bemutatását.

d) a javaslatot tevő személy vagy szervezet megnevezését, címét, elérhetőségét, a javaslatot tevő sajátkezű aláírását.

(3) *  Az ajánlásokat minden év augusztus 1-ig lehet a polgármesternek megküldeni.

13/F. § *  (1) Budapest XV. kerületi Közszolgálatért Oklevél (továbbiakban: Közszolgálatért Oklevél) a kerület Képviselő-testülete munkájának előkészítésében, végrehajtásában és mindezek feltételei biztosításában közreműködő, Budapest Főváros XV. kerület Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) alkalmazásában álló személynek adományozható, aki a Hivatalnál és jogelődjénél megszakítás nélkül eltöltött

a) 20 év

b) *  25 év

c) *  45 év

folyamatos jogviszonnyal rendelkezik.

(2) A Közszolgálatért Oklevél mellé juttatásként

a) 20 év után az alkalmazott havi bruttó illetményének, munkabérének 100%-a

b) *  25 év után az alkalmazott havi bruttó illetményének, munkabérének 200%-a

c) *  45 év után az alkalmazott havi bruttó illetményének, munkabérének 600%-a

jár.

(2a) *  A juttatás összegének alapját az alkalmazottnak a javaslattétel időpontjában járó havi bruttó illetménye, illetve munkabére képezi.

(3) A Közszolgálatért Oklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) a Közszolgálatért Oklevél adományozásának tényét, az adományozásról hozott döntés határozatszámát, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az Önkormányzat pecsétjét

tartalmazza.

13/G. § *  (1) Közszolgálatért Oklevelet nem kaphat az, aki jogerős fegyelmi büntetés, vagy büntető bíróság által kiszabott elmarasztaló ítélet hatálya alatt áll.

(2) *  Az elismerés az alkalmazott részére akkor is adományozható, ha jogviszonya a 13/F. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamot az adományozás évének december 31. napjáig érné el.

(3) *  A Nyugállományba vonuló alkalmazottnak 20, 25 éves elismerő Közszolgálatért Oklevél akkor is adományozható, ha szolgálati jogviszonyából két év, vagy ennél kevesebb idő, 45 éves elismerő Közszolgálatért Oklevél esetén 3 év, vagy ennél kevesebb idő van hátra.

(4) A Közszolgálatért Oklevél posztumusz nem adományozható.

13/H. § *  (1) A Közszolgálatért Oklevél adományozására a jegyző tesz javaslatot, legkésőbb minden év január 31-ig.

(2) A Közszolgálatért Oklevél ünnepélyes átadására minden évben a Közszolgálati Tisztviselők Napja rendezvényén kerül sor.

(3) A Közszolgálatért Oklevél odaítéléséről a polgármester dönt.

(3a) * 

(4) A Közszolgálatért Oklevél esetében a rendelet 14. § (1), (2), (7), (8) és (10) bekezdésében foglaltak nem alkalmazandók. A 14. § (9) bekezdése szerinti rendelkezés azzal a kitétellel alkalmazandó, hogy a Közszolgálatért Oklevéllel elismert rövid életútját nem kell közzétenni, a 14 § (10) bekezdés szerinti nyilvántartást a jegyző vezeti.

Budapest XV. kerületi Köznevelésért Oklevél * 

13/I. § *  (1) Budapest XV. kerületi Köznevelésért Oklevél (továbbiakban: Oklevél) annak a XV. kerület közigazgatási területén működő, az Észak-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott, az alap- és középfokú köznevelési feladatellátásban részt vevő iskolában dolgozó, pedagógus vagy pedagógus munkát segítő munkakörben alkalmazott személynek adományozható, aki ezen intézményekben, illetve ezek jogelődeinél megszakítás nélkül eltöltött 20, 35, 45, 50 év folyamatos közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.

(2) Az Oklevél mellé juttatásként bruttó 200.000 Ft jár.

(3) Az Oklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) az Oklevél adományozásának tényét, az adományozásról hozott döntés határozatszámát, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az Önkormányzat pecsétjét

tartalmazza.

13/J. § *  (1) Oklevelet nem kaphat az, aki büntető bíróság által kiszabott elmarasztaló ítélet hatálya alatt áll.

(2) A nyugállományba vonuló alkalmazottnak 35, 45 és 50 éves elismerő Oklevél akkor is adományozható, ha szolgálati jogviszonyából két év, vagy ennél kevesebb idő van hátra.

(3) Az Oklevél posztumusz nem adományozható.

(4) *  Az elismerés az alkalmazott részére akkor is adományozható, ha jogviszonya a 13/I. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamot az adományozás évének december 31. napjáig érné el.

13/K. § *  (1) *  Az Önkormányzat az Oklevél adományozására minden évben felhívást tesz közzé. A felhívás minden év január 10. napjától elérhető az Önkormányzat hivatalos honlapján, valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A felhívás megjelenéséről a polgármester gondoskodik.

(1a) *  A kérelmet a pedagógus vagy pedagógus munkát segítő munkakörben alkalmazott személy minden év március 1. napjáig nyújthatja be a polgármesternek. A kérelemhez mellékelten csatolni kell azokat a munkaügyi dokumentumokat, amelyek a megszakítás nélküli, folyamatos közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött éveket hitelesen igazolják.

(1b) *  Az (1a) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő jogvesztő. Kérelem a jogosultság évét követően nem nyújtható be.

(2) Az Oklevél átadásáról minden évben az Önkormányzat gondoskodik minden év június 30. napjáig.

(3) Az Oklevél odaítéléséről a polgármester dönt minden év április 30. napjáig.

(4) Az Oklevél esetében a rendelet 14. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak nem alkalmazandók. A 14. § (9) bekezdése szerinti rendelkezés azzal a kitétellel alkalmazandó, hogy az Oklevéllel elismert rövid életútját nem kell közzétenni.

Az Év Háziorvosa Díj * 

13/L. § *  Az Év Háziorvosa Díj annak a személynek adományozható, aki a Budapest XV. kerületében felnőtt-, gyermek háziorvosként vagy fogorvosként az adott évben folyamatosan kiemelkedő gyógyító, prevenciós tevékenységet végzett.

Az Év Háziorvos Szakdolgozója Díj * 

13/M. § *  Az Év Háziorvos Szakdolgozója Díj annak a személynek adományozható, aki a Budapest XV. kerületében felnőtt-, gyermek háziorvos vagy fogorvos mellett az adott évben folyamatosan kiemelkedő ápoló, prevenciós tevékenységet végzett.

Az Év Háziorvosa Díj és * 

Az Év Háziorvos Szakdolgozója Díj adományozásának közös szabályai * 

13/N. § *  (1) A Díj évente 1-1 személy részére adományozható.

(2) A Díj posztumusz nem adományozható.

(3) A Díj mellé juttatásként díszoklevél, emlékplakett és bruttó 100.000.- Ft jár.

(4) A díszoklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) a Díjban részesített személy nevét,

c) a Díj adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az Önkormányzat pecsétjét tartalmazza.

(5) Az emlékplakett

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az Díjban részesített személy nevét,

c) a Díj megnevezését, valamint

d) az adományozás évét tartalmazza.

(6) A Díjat Semmelweis Nap alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester.

(7) A Díj adományozására ajánlást tehet:

a) *  a Népjóléti Bizottság elnöke,

b) a Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályának vezetője,

c) a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény vezetője,

d) a Magyar Orvosi Kamara XV. kerületi szervezete.

(8) Az ajánlásokat minden év május 31. napjáig lehet a polgármesternek megküldeni.

(9) A Díj odaítéléséről a polgármester dönt.

(10) A Díj esetében az elismert rövid életútját nem kell közzétenni.

Civil Szervezetek Elismerő Oklevél * 

13/O. § *  A Civil Szervezetek Elismerő Oklevél (továbbiakban: Oklevél) annak a Budapest XV. kerülethez köthető civil szervezetnek, kisközösségi szerveződésnek adományozható (továbbiakban: civil szervezet), amely önkéntes alapon, a közjó javára működik, szakmailag kimagasló tevékenységet végez, valamint legalább két éve aktívan működik a kerületben.

13/P. § *  (1) Az Oklevél évente 1 közösség részére adományozható.

(2) Az Oklevél mellé juttatásként emlékplakett és bruttó 100.000.- Ft jár.

(3) Az Oklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az Oklevélben részesített közösség nevét,

c) az Oklevél adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az Önkormányzat pecsétjét tartalmazza.

(4) Az emlékplakett

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az Oklevélben részesített közösség nevét,

c) az Oklevél megnevezését, valamint

d) az adományozás évét tartalmazza.

(5) Az Oklevelet a munka ünnepén, május 1-én adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester.

(6) Az Oklevélre ajánlást tehet:

a) helyi önkormányzati képviselő,

b) a Hivatal Polgármesteri Kabinet vezetője,

c) a Civil Tanácsadó Kollégium,

d) bármely civil szervezet.

(7) Az ajánlásokat minden év március 15. napjáig lehet a polgármesternek megküldeni.

(8) Az Oklevél odaítéléséről a polgármester dönt.

Rendvédelmi Szervek Elismerő Oklevél * 

13/R. § *  A Rendvédelmi Szervek Elismerő Oklevél (továbbiakban: Oklevél) annak a személynek adományozható, aki a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. kerületi Rendőrkapitányság, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Rendvédelmi Szervek) állományában kiemelkedő, magas színvonalú szakmai munkát végez a bűnmegelőzési, bűnüldözési, rendészeti, valamint a tűz- és kárelhárítási feladatok ellátása során.

13/S. § *  (1) Az Oklevél évente a XV. kerületi Rendőrkapitányság állományába tartozó 20 fő, illetve a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába tartozó 10 fő részére adományozható.

(2) Az oklevél mellé pénzjutalom jár, melynek együttes összege legfeljebb a mindenkori költségvetési rendeletben jóváhagyott összeg erejéig terjedhet.

(3) Az Oklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az Oklevélben részesített személy nevét,

c) az Oklevél adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az Önkormányzat pecsétjét tartalmazza.

(4) Az Oklevél átadásának időpontja minden év március 15-e és október 23-a (nemzeti ünnepünk) alkalmából rendezett önkormányzati megemlékezés.

(5) Az Oklevélre ajánlást tehet:

a) a polgármester,

b) a Rendvédelmi Szervek vezetője.

(6) Az ajánlásokat minden év február 28. és szeptember 30. napjáig lehet a polgármesternek megküldeni.

(7) Az Oklevél odaítéléséről a polgármester dönt.

Kiváló Kormánytisztviselő Elismerő Oklevél * 

13/T. § *  (1) A Kiváló Kormánytisztviselő Elismerő Oklevél (továbbiakban: Oklevél) annak a személynek adományozható, aki a Budapest Főváros Kormányhivatala kormánytisztviselőjeként a Budapest XV. kerületben kiemelkedő, magas színvonalú közigazgatási munkát végez.

(2) Az Oklevél évente 2 fő kormánytisztviselőnek adományozható, aki legalább 5 éve a Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Kormányhivatala keretén belül lát el közigazgatási feladatot.

(3) Az Oklevél mellé bruttó 50.000,- Ft pénzjutalom jár.

(4) Az Oklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az Oklevélben részesített személy nevét,

c) az Oklevél adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az önkormányzat pecsétjét tartalmazza.

(5) Az Oklevél átadására az október 23-a (nemzeti ünnepünk) alkalmából rendezett önkormányzati megemlékezés keretében kerül sor.

(6) Az Oklevél adományozására a XV. Kerületi Kormányhivatal vezetője minden év szeptember 30. napjáig tehet javaslatot.

(7) Az Oklevél odaítéléséről a polgármester dönt.

Pedagógus díszoklevél * 

13/U. § *  (1) Pedagógus díszoklevél adományozható (a továbbiakban: Díszoklevél) annak a nyugdíjas pedagógusnak, aki

a) a tárgyévben 50, 60, 65, 70 éve szerezte meg a pedagógus diplomáját, az Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és legalább 20 évet pedagógus munkakörben töltött el, vagy

b) a tárgyévben 50, 60, 65, 70 éve szerezte meg a pedagógus diplomáját, és legalább 20 évet az Önkormányzat közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben töltött el.

(2) Az Önkormányzat a Díszoklevél adományozására minden évben felhívást tesz közzé. A felhívás minden év január 10. napjától elérhető az Önkormányzat hivatalos honlapján, valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A felhívás megjelenéséről a polgármester gondoskodik.

(3) A Díszoklevél adományozásának részletes szabályait, az adományozás rendjét, valamint a kérelemmel együtt benyújtandó kötelező mellékleteket a felhívás tartalmazza.

(4) A kérelem a kötelező mellékletekkel együtt minden év február 15. napjáig nyújtható be a polgármesternek. Kérelem a jogosultság évét követően nem nyújtható be.

(5) A Díszoklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) a Díszoklevél adományozásának tényét, az adományozásról hozott döntés határozatszámát, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az Önkormányzat pecsétjét

tartalmazza.

(6) A Díszoklevél mellé pénzjutalom jár, amelynek összege

a) az 50 éve megszerzett diploma esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese,

b) a 60 éve megszerzett diploma esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosa,

c) a 65 éve megszerzett diploma esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszerese,

d) a 70 éve megszerzett diploma esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszöröse.

(7) Az Oklevél odaítéléséről a polgármester dönt minden év április 30. napjáig.

(8) A Díszoklevelet ünnepélyes keretek között Pedagógus Nap alkalmából a polgármester adja át.

Az adományozás rendjének közös szabályai

14. § (1) A javaslattétel lehetőségéről az arra jogosultakat hirdetményben kell tájékoztatni, melyet az Önkormányzat honlapján és az önkormányzat lapjában is közzé kell tenni.

(2) Valamely elismerés ugyanazon személy részére egy ízben adományozható.

(3) Az elismerés nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a képviselő-testületnek, vagy a képviselő-testület bizottságának a tagja.

(4) Saját maga, továbbá a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója részére elismerés adományozását senki nem indítványozhatja.

(5) A javaslattételre nem jogosult személytől, vagy szervezettől érkezett javaslatokat a polgármester nem veszi figyelembe.

(6) Az elismerésben részesített személy jogosult magát az elismerés tulajdonosának nevezni.

(7) Az elismerés adományozására a polgármester előterjesztést készít.

(8) Az elismerések adományozásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.

(9) Az elismerésekben részesítettek nevét, rövid életútját (szervezet esetében annak tevékenységét) és az adományozás indokát az önkormányzat honlapján és az önkormányzat lapjában közzé kell tenni.

(10) Az elismerések adományozásáról a polgármester nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

a) az elismerésben részesített személy nevét, születési helyét és idejét, szervezet esetében annak elnevezését, székhelyét/telephelyét,

b) az adományozott elismerés megjelölését, valamint az adományozás rövid indoklását,

c) *  az átadás időpontját, az elismerés adományozásáról hozott képviselő-testületi határozat vagy a polgármesteri döntés számát.

15. § (1) Az elismerésekkel járó jutalom az elismerés átadásával egyidejűleg esedékes.

(2) Az elismerésekkel járó jutalom fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

(3) *  Az elismerésekkel járó jutalom adóköteles.

Az elismerés visszavonása

16. § (1) Az elismerés visszavonható attól,

a) akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt bíróság jogerősen elítélt, vagy

b) aki az elismerésre az adományozáskor nem ismert okból, vagy utóbb érdemtelenné vált.

(2) Az elismerés visszavonására az elismerés adományozására vonatkozó eljárási szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Átmeneti rendelkezések

17. § (1) E rendelet hatályba lépése előtt adományozott elismerések továbbra is viselhetők.

(2) *  A 7/A. §-ban foglaltak kivételével az elismerésben részesülőkre az elismerés (kitüntetés) odaítélésekor hatályos szabályozás az irányadó.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet 2012. június 15. napján lép hatályba.

(2)-(3) * 

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester

Melléklet a 24/2012. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem díj adományozásánál irányadó javaslattételi szempontok

1.) az egészségügy területén

azon személyek terjeszthetők fel, akik a lakosság egészségének megóvása, az egészséges életmódra nevelés, a gyógyító - megelőző tevékenység, a rehabilitáció terén, az egészségügyi szolgáltatások javítása érdekében, egészségügyi vállalkozásban kiemelkedő és példamutató tevékenységet fejtettek ki.

2.) a szociális és családvédelem területén

azon személyek terjeszthetők fel, akik a kerület lakosságának szociális ellátása, a család- és gyermekvédelem területén kiemelkedő eredményt értek el.

3.) a nevelés - oktatás területén

azon személyek terjeszthetők fel, akik magas színvonalú szakmai munkájukkal elősegítették az ifjúság szellemi, lelki fejlődését, a tehetséges gyermekek kiválasztását, a hátrányos helyzetben levők felzárkóztatását, és a gyermekek elkallódásának megakadályozását.

4a.) a művelődés területén

azon személyek terjeszthetők fel, akik a kerület lakossága közművelődési igényének elmélyítése, a kerület kulturális hagyományainak feltárása, megőrzése és terjesztése, a művelődési lehetőségek bővítése terén átlagon felüli munkát végeztek.

4b.) a sport területén

azon személyek terjeszthetők fel, akik az átlagot meghaladó módon közreműködtek a kerület sportéletének fejlesztésében, a kerületi sportegyesületekben folyó szakmai és nevelő munka színvonalának emelésében.

5.) a köz érdekében, a közösségért végzett tevékenység területén

azon személyek terjeszthetők fel, akik a XV. kerület közösségéért, a közjó előmozdítása érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki.

6.) a vállalkozás területén

azon személyek terjeszthetők fel, akik egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozások működtetésével az ipar, a kereskedelem, a vendéglátás és a szolgáltatás területén a kerületben színvonalas tevékenységet fejtettek ki.

7.) a közrend és közbiztonság területén

azon személyek terjeszthetők fel, akik munkájukkal átlagon felüli mértékben hozzájárultak a közrend és közbiztonság megszilárdításához, az állampolgárok közérzetének és biztonságának javításához.

8a.) a környezetvédelem területén

azon személyek terjeszthetők fel, akik jelentősen hozzájárultak lakókörzetük, illetve a kerület egészséges környezetének kialakításához és megóvásához, a környezeti ártalmak csökkentéséhez.

8b.) a településfejlesztés területén

azon személyek terjeszthetők fel, akik a korszerű városkép kialakításával, védelmével nagy mértékben hozzájárultak a kerületi igényeket magas szinten kielégítő épített környezeti feltételek kialakításához.

9.) a közigazgatás területén

azon személyek terjeszthetők fel, akik a kerület és a lakosság szolgálatában kiemelkedő és példamutató tevékenységet fejtettek ki.

10.) a médianyilvánosság területén

azon személyek terjeszthetők fel, akik a kerület lakosságának, közösségeinek tájékoztatása terén, a közjót szolgáló közösségi és közpolitikai párbeszéd élesztéséért, javításáért példamutató tevékenységet fejtettek ki.

11.) *  a közösségek területén

azon közösségek terjeszthetők fel, akik jelentősen hozzájárultak a kerületi közösségek, civil szerveződések színvonalas tevékenységéhez.

12.) *  az intézményüzemeltetés, -fejlesztés, vagyongazdálkodás területén

azon személyek terjeszthetők fel, akik az önkormányzati intézményüzemeltetés, -fejlesztés, vagyongazdálkodás, vagyon megőrzés területén kiemelkedő és példamutató tevékenységet fejtettek ki.


  Vissza az oldal tetejére