Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 31.) *  önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XV. kerületi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési rendjéről és eljárási szabályairól

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdésének 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. § (5) bekezdés 5. pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 9. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól a következőket rendeli el: * 

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota épített környezetének alakítása, építészeti örökségének védelme szempontjából jelentős építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának biztosítása, a tervszerű városfejlesztés követelményeinek érvényre juttatása, valamint a városkép esztétikus kialakításának elősegítése.

(2) Az Önkormányzat a jogszabály előírásai szerint építési engedélyhez kötött és más tervtanács hatáskörébe nem utalt, az Önkormányzat külön rendelete szerint tervtanácsi véleményre alapozott településképi véleményezési eljárásra kijelölt, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb építmények építészeti-műszaki terveinek előzetes véleményezésére, továbbá egyes önkormányzati döntések szakmai megalapozása érdekében építészeti-műszaki tervtanácsot (a továbbiakban: Tervtanács) működtet.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya Budapest XV. kerület közigazgatási területét érintő, a jelen rendelet alapján előzetes tervtanácsi véleményezési kötelezettség alá eső építészeti tervekre, valamint azok készítőire, tervezőire és a Tervtanács tagjaira, asszisztensére, a felkért szakbírálóra terjed ki.

(2) E rendelet határozza meg továbbá a Tervtanács működésének és eljárási rendjének egyes szabályait.

II. FEJEZET

A TERVTANÁCS FELADATA

A Tervtanács feladata

3. § (1) A Tervtanács feladata - az 1. § (1) bekezdésében meghatározott célok elérése érdekében - különösen

a) a meglévő településszerkezet és településkép értékeinek védelme,

b) a településkép harmonikus és nívós alakításának elősegítése,

c) a településrendezési és -fejlesztési döntések szakmai megalapozása és hatékony érvényre juttatása, valamint

d) a fentiekkel ellentétes hatások mérséklése, kiküszöbölése.

(2) A Tervtanács véleményezi

a) az Önkormányzat külön rendeletében meghatározott - jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött -, településképi véleményezési eljárásra kijelölt építmények építészeti-műszaki terveit, valamint

b) az Étv. 30/A. § (2) bekezdése szerinti telepítési tanulmányterveket,

c) a helyi építészeti értékvédelemmel érintett, jogszabály alapján építési engedélyhez kötött építési munkák építészeti-műszaki tervét.

(3) *  A Tervtanács kérelemre konzultációs jelleggel véleményezheti azokat a településképet jelentősen befolyásoló építési tevékenységeket, melyek nem tartoznak a (2) bekezdés rendelkezése alá.

III. FEJEZET

A TERVTANÁCS ÖSSZETÉTELE

A Tervtanács összetétele

4. § (1) A Tervtanács a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. r.) 2. §-ában meghatározott, szavazati joggal rendelkező, elnökből és tagokból álló testület.

(2) A Tervtanács tagjaira javaslatot tehetnek:

a) a Tervtanács elnöke, valamint

b) az építésügyben érdekelt szakmai kamarák, társadalmi és civil szervezetek.

(3) A Tervtanács tagjait - a (2) bekezdés szerinti javaslatok figyelembevételével - a Tervtanács elnöke bízza meg.

(4) A Tervtanács munkájának szervezését, valamint a működésével kapcsolatos egyéb adminisztratív feladatokat a Tervtanács elnöke a Tervtanács asszisztense közreműködésével látja el.

A Tervtanács elnöke

5. § (1) A Tervtanács elnöke az önkormányzati főépítész.

(2) A Tervtanács elnöke gyakorolja a Korm. r. 3. § (2) bekezdésében biztosított jogokat és ellátja az ott felsorolt feladatokat.

(3) Az elnök akadályoztatása, távolmaradása esetére a Tervtanács tagjai közül esetenként kér fel helyettest.

A tervtanácsi tag

6. § (1) A Tervtanács tagja a Korm. r. 5. § (1) bekezdésében meghatározott szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező természetes személy lehet.

(2) A tervtanácsi tagoknak tervezési szakmagyakorlási jogosultsággal is rendelkezniük kell.

(3) *  A tervtanácsi tagok megbízása öt évre szól, amely meghosszabbítható. Ha a megbízást kizáró körülmény a megbízást követően merül fel, a Tervtanács elnöke a megbízást visszavonja.

A szakbíráló

7. § (1) A Tervtanács elnöke az egyes szakkérdések tisztázása, valamint a Tervtanács megalapozottabb vélemény-nyilvánítása érdekében szakbírálót kérhet fel.

(2) A szakbírálóra a Tervtanács tagjára vonatkozó - a 6. § szerinti - szakmai feltételek az irányadók.

(3) A szakbíráló feladata a tervtanácsra benyújtott tervdokumentáció írásos bírálatának elkészítése. A szakbírálat elkészítésére legalább 5 napot kell biztosítani.

A Tervtanács asszisztense

8. § (1) A Tervtanács asszisztensének feladata:

a) az elnök döntésének megfelelően meghívja a tervtanácsi tárgyalás résztvevőit,

b) vezeti és összeállítja a jegyzőkönyvet,

c) az elnök részére kiadmányozásra előkészíti a Tervtanács véleményét,

d) gondoskodik a Tervtanács véleményének az építésügyi hatósági eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe való feltöltéséről,

e) megküldi az érintetteknek a tervtanácsi véleményt,

f) végzi a Tervtanács működésével kapcsolatos iratkezelési feladatokat.

(2) A Tervtanács asszisztense gondoskodik a tervtanácsi tárgyalások meghívóinak, valamint a Tervtanács véleményeinek nyilvántartásáról.

Összeférhetetlenségi szabályok

9. § (1) Tagként, valamint szakbírálóként nem vehet részt a tervtanácsi eljárásban

a) a tárgyalandó tervdokumentáció tervezője, valamint annak a Korm. r. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzátartozója,

b) aki a tervdokumentáció benyújtását megelőző egy éven belül szerzői jogi védelem alá eső alkotás tekintetében a tervezőnek szerzőtársa vagy munkatársa volt,

c) a tervező

ca) munkatársa,

cb) gazdasági társaságban tulajdonostársa,

cc) tulajdonában álló gazdasági társaság alkalmazottja vagy aki azzal megbízási jogviszonyban áll,

d) akinek a tulajdonában lévő gazdasági társasággal a tervező alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban áll.

(2) A tervtanácsban nem vehet részt az, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.

(3) A tag, valamint szakbíráló a Tervtanács elnökének haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított 3 napon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn. Az összeférhetetlenségi okot az összeférhetetlenségi okról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon, de legkésőbb a tervtanácsi eljárás megindulásától számított hat hónapon belül a tervtanácsi tárgyaláson részt vevő, valamint a tervtanácsi véleménnyel érintett személy is bejelentheti.

IV. FEJEZET

A TERVTANÁCSHOZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

10. § (1) A Tervtanácshoz benyújtott tervdokumentációnak legalább az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

a) tervezési programot tartalmazó építészeti-műszaki leírást,

b) (tetőfelülnézeti) helyszínrajzot M=1:500 léptékben

ba) a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények,

bb) a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításának,

bc) az érintett közterület adottságainak, berendezéseinek, műtárgyainak és növényzetének

bd) a tervezéssel érintett ingatlan zöldfelületi borítottságának, burkolt felületeinek, meglévő és tervezett parkolóinak méretezett

ábrázolásával,

c) az épület eltérő szintjeinek alaprajzát M=1:100 léptékben,

d) metszeteket a megértéshez szükséges mértékben,

e) valamennyi homlokzatot,

f) utcaképet, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik,

g) látványtervet vagy modellfotót (legalább két-két madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt nézettel),

h) * 

(2) A tervek kidolgozottságának az építési engedélyezési tervek jogszabályban előírt mértékével kell egyezőnek lennie.

V. FEJEZET

A TERVTANÁCS ELJÁRÁSA

A tervtanácsi eljárás rendje

11. § (1) A tervtanácsi eljárás a tervdokumentáció benyújtójának kérelmére indul.

(2) *  A konzultációs jelleggel véleményezett terv kivételével a kérelmet és a mellékletét képező építészeti-műszaki dokumentációt a kérelmezőnek a Tervtanács ülése előtt legalább 8 nappal az elektronikus ügyintézés szabályai szerint fel kell tölteni az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre (ÉTDR), melyhez a polgármesternek hozzáférést kell biztosítani.

(2a) *  Konzultációs véleménykérés esetén a kérelmet és a mellékletét képező építészeti-műszaki dokumentációt a tervtanács ülése előtt legalább 8 nappal elektronikus levélben a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája központi e-mail címére (foepitesz@bpxv.hu) kell benyújtani.

(3) *  Amennyiben a benyújtott tervdokumentáció nem felel meg a 10. §-ban előírt tartalmi követelményeknek, a Tervtanács elnöke 3 napon belül egy alkalommal legfeljebb 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

(4) *  A tervtanácsi ülésre szóló meghívás, és a hiánypótlásra vonatkozó felhívás elektronikus úton történik. A véleményt az ÉTDR rendszerben kell az érintettek részére megküldeni.

(5) *  A Tervtanács minden páros hét csütörtökén tartja rendes ülését az ügyrendjében meghatározottak szerint. Indokolt esetben az ülés a Tervtanács elnökének javaslatára ettől eltérő időpontban is megtartható. A Tervtanács az ügyrendjében meghatározottak szerint nyári és téli szünetet tart.

(6) *  A benyújtott tervdokumentációt a Tervtanács tagjai és a meghívott résztvevők számára a tárgyalás előtt legalább 5 munkanappal tanulmányozásra hozzáférhetővé kell tenni.

(7) *  A bírálatra benyújtott kérelmeket a Tervtanács asszisztense nyilvántartásba veszi. A benyújtott és nyilvántartásba vett kérelmet a Tervtanács a benyújtástól számított 15 napon belül bírálja el. A határidőbe nem számít bele a hiánypótlás időtartama.

(8) *  A Tervtanács soros ülésén abban az esetben kerülhet a kérelem megtárgyalásra, amennyiben az legkésőbb a tárgyalást megelőzően 8 nappal benyújtásra kerül, és megfelel a tartalmi és formai követelményeknek.

(9) *  A Tervtanács asszisztense az elnök által aláírt véleményt feltölti az ÉTDR rendszerbe.

(10) *  A jegyzőkönyvet és a hangfelvételt a Tervtanács asszisztense a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályok szerint, az ott meghatározott időtartamban kezeli. A jegyzőkönyvben és a hangfelvételben kezelt adatok harmadik személynek nem továbbíthatók, a kezelt adat megismerését az iratbetekintésre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.

12. § (1) *  A Tervtanács a tárgyalandó dokumentáció tartalmától függően változó összetételben, de - az elnökkel együtt - legalább 3 taggal ülésezik. Minden esetben meg kell hívni a Budapesti Építész Kamara által delegált tagok közül egy főt. Legalább 3 szavazati joggal rendelkező tag jelenléte a határozatképesség feltétele.

(2) A Tervtanács a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Tervtanács bármely jelenlévő tagja - beleértve az elnököt is - kezdeményezheti a többségi döntéstől eltérő, írásban benyújtott különvéleményének a napirendről készült jegyzőkönyvhöz és véleményhez történő csatolását.

(3) A tervtanács a véleményét nyilvános ülésen alakítja ki. A tervezőnek, építtetőnek a tervtanács elnöke lehetőséget nyújt a terv ismertetésére, válaszadásra.

(4) A tervtanácsi tárgyalásra tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a megtárgyalt terv tervezőjét,

b) a beruházót (építtetőt),

c) a polgármestert,

d) *  az önkormányzat illetékes szakbizottságának elnökét.

e) az első fokon eljáró építési hatóság vezetőjét,

f) a Szakbírálót, annak felkérése esetén.

(5) Az elnök a Tervtanács ülésére tanácskozási joggal meghívhat továbbá

a) a tervvel érintett más személyt, vagy szervezet, illetőleg hatóság képviselőjét,

b) indokolt esetben szakértőket és más érdekelt személyeket.

(6) A tanácskozási joggal meghívottak távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

(7) Nem vehet részt a tervtanácsi eljárásban tagként, valamint szakbírálóként az a személy, aki

a) bűncselekményt vagy szakmagyakorlással kapcsolatos szabálysértést követett el annak jogerős megállapításától számított egy évig, bűncselekmény esetében a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülés időpontjáig, de legalább egy évig,

b) a Magyar Építész Kamara illetékes szervétől etikai-fegyelmi büntetést kapott a büntetés időtartama alatt és annak a kamarai nyilvántartásból való törléséig.

A tervtanácsi jegyzőkönyv

13. § (1) A tervtanácsi tárgyalásról minden esetben hangfelvétel, az elhangzott lényeges megállapításokról jegyzőkönyv készül. A hangfelvétel és - amennyiben készül - a szakbírálat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

(2) *  A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) a Tervtanács nevét és székhelyét, a tárgyalás helyét és idejét,

b) a megtárgyalt tervdokumentáció tartalmának megnevezését, az építés helyét (címét),

c) az építtető nevét, elnevezését, valamint címét, székhelyét,

d) napirendi pontonként a tervtanácsi tagok létszámát és a határozatképesség vagy határozatképtelenség tényét,

e) a tervező nevét, elnevezését, valamint címét, székhelyét, továbbá a tervezési jogosultságát,

f) a jelenlévő tervtanácsi tagok napirendi pontonkénti felsorolását,

g) a meghívottak napirendi pontonkénti felsorolását,

h) a szakbíráló nevét és címét,

i) a Tervtanács elnöke által összefoglalt véleményt,

j) egyhangúság esetén annak tényére történő utalást, véleménykülönbség esetén a szavazás elrendelését és annak eredményét, valamint a Tervtanács tagjainak esetleges különvéleményét,

k) a tervtanács jelenlévő tagjainak aláírását.

A tervdokumentáció minősítésének szempontjai

14. § (1) A Tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja, hogy a benyújtott építészeti-műszaki terv megfelel-e

a) az építészeti minőség, szakmai igényesség és szakszerűség, ezen belül különösen:

aa) a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés),

ab) az esztétikus megjelenés (tömeg- és homlokzat-formálás, anyaghasználat, színezés) követelményének,

ac) *  a településképi rendelet előírásainak,

b) a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási tervnek, ezek hiányában, vagy nem teljes körű szabályozásuk esetén az illeszkedés követelményének.

(2) A Tervtanács az épület funkcionális tartalmát (alaprajzi megoldását) is vizsgálhatja, azzal kapcsolatban ajánlásokat fogalmazhat meg, de véleményében csak abban az esetben minősítheti, ha az közvetlen hatással van az épület tömegének, homlokzatának kialakítására.

A tervtanácsi vélemény

15. § (1) A Tervtanács a tervdokumentáció engedélyezésére vonatkozóan a 14. §-ban meghatározott szempontok vizsgálata alapján a Korm. r. 16. § (2) bekezdésében szabályozott véleményt alakít ki és azt a Korm. r. 16. § (2a) és (3) bekezdés szerinti tartalommal indokolja.

(2) A Tervtanács asszisztense a jegyzőkönyvben és annak mellékleteiben foglaltak alapján külön dokumentumba foglalja a Tervtanács véleményét, amely tartalmazza a 13. § (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglaltakon túlmenően a vélemény számát (sorszám és évszám), az (1) bekezdés szerinti véleményt és annak indokolását, továbbá a 12. § (2) bekezdés szerinti esetleges különvélemény(eke)t.

VI. FEJEZET

FINANSZÍROZÁS

16. § (1) A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes.

(2) A Tervtanács költségeit az Önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

(3) *  Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában díj illeti meg

a) - az elnök kivételével - a Tervtanács tagját mindazon napirendi pontok tekintetében, melyek tárgyalásán rész vett,

b) a szakbírálót a megbízás teljesítésekor.

(4) *  A díj mértéke:

a) *  a tervtanácsi tag esetén mindazon napirendi pont tekintetében, amelynek tárgyalásán részt vett, napirendi pontonként bruttó 8.000 Ft, de ülésenként legfeljebb bruttó 50.000 Ft,

b) *  a felkért szakbíráló (opponens) díja bírálatonként bruttó 50.000 Ft.

(5) *  A díj kifizetésére - a tárgynegyedévi munka összegzését követően - negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30 napon belül kerül sor.

(6) A Tervtanács tagjaival és a szakbírálókkal az Önkormányzat a feladat ellátására megbízási szerződést köt.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult tervtanácsi eljárásokban kell alkalmazni.

(2) * 

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester

Melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez *