Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (III. 13.) *  önkormányzati rendelete

az újszülöttek támogatásáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az újszülöttek támogatásáról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy az önkormányzat Budapest Főváros XV. kerülete lakossága népességmegtartó ereje, demográfiai mutatói emelkedjenek, és kerületi újszülöttek életkörülményei javuljanak.

A rendelet hatálya

2. § *  A rendelet hatálya Budapest főváros XV. kerületének közigazgatási területén a kérelem benyújtásakor, és az azt megelőző egy évben folyamatosan bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is a kerületben élő személyekre terjed ki.

A támogatás formája, mértéke, eljárási rendje

3. § *  (1) Az önkormányzat 20.000,-Ft összegű születési és legfeljebb 20.000,-Ft összegű oltási támogatásban részesíti az újszülötteket, mely támogatások egyszeri, gyermekenként adható pénzbeli ellátások.

(2) *  Az oltási támogatás Magyarországon törzskönyvezett védőoltások térítési díjához igényelhető, és összege megegyezik a védőoltás bruttó vételárával, de legfeljebb 20.000,-Ft. Az oltási támogatás a 20.000,-Ft keretösszegen belül akár több alkalommal, több védőoltáshoz is igényelhető.

4. § *  (1) A támogatásra az a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy gyám (a továbbiakban együtt: szülő) jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát.

(2) Az oltási támogatás további feltétele, hogy a támogatással érintett védőoltást a gyermek - a házi gyermekorvos által igazoltan - a 6. életéve betöltésének napjáig megkapja.

5. § (1) *  A születési támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon, a gyermek születését követő 6 hónapos, az oltási támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon, a védőoltás beadását követő 60 napos jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, és ha a kérelmező a gyermeknek nem vér szerinti szülője, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló eredeti okiratot. Az oltási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az oltóanyag megvásárlásáról kiállított gyógyszertári nyugtát.

(2) A támogatás iránti kérelmet a polgármester bírálja el.

(3) *  A kérelemhez mellékelni kell a család egy főre jutó jövedelmének kiszámításához szükséges jövedelemigazolás(oka)t.

(4) *  A támogatás folyósítására a megállapítást követő 15 napon belül kerül sor.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester

1. melléklet az 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM
SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNT

iktatóbélyegző helye

1) Alulírott kérem a babakelengye támogatás megállapítását.

2) Kérelmező szülő adatai:

Név:......................................................................................

Születési név:................................................................................................................................

Születési hely és idő: .....................................................................................

Anyja neve:...................................................................................................

TAJ szám: .......................................... Adóazonosító jel:....................................

Lakóhely (bejelentett): ....................................................................................

Lakóhely bejelentés ideje: .................................................................................

Életvitelszerűen a (bejelentett) lakóhelyemen élek: igen/ nem (a megfelelő válasz aláhúzandó)

Telefonszám*:.......................................................e-mail cím*:...................................................

A támogatást (a megfelelő betűjel bekarikázandó)

a) postai úton kérem.

b) folyószámlára utalással kérem a

..................................................................................sz. számlaszámra.

3) A gyermek adatai, akire tekintettel a támogatást igényli:

Név:............................................................................................................

Születési hely és idő:....................................................................................................

Születési anyakönyvi kivonat száma: ....................................................................

Védőnő neve és rendelőjének címe: ......................................................................

4) A család1 jövedelmei:

Név Hozzátartozói2 viszony a kérelmezővel Jövedelem3 típusa Összeg

1 Család:

Egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

2Közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.

3 Jövedelem:

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

A jövedelemről/jövedelmekről kiállított munkáltatói igazolás(oka)t a kérelemhez mellékelni kell !

5) Nyilatkozatok

- Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

- Az általam közölt személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást megkaptam, és tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő személyes adatokat a szociális hatóság a kérelem elbírálása céljából jogosult kezelni, és a kezelésükhöz való hozzájárulást a hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) bekezdése alapján vélelmezi.

- Tudomásul veszem, hogy a TAJ szám és az adóazonosító jel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 48. §-a alapján szükséges a támogatás megállapításához.

- A *-gal jelölt, általam önkéntesen közölt adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához hozzájárulok.

- Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, és ha a gyermeknek nem vér szerinti szülője vagyok, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló eredeti okiratot, a kérelemben szereplő adatok igazolására szolgáló iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya), melyekről az ügyintéző másolatot készít, és azok a kérelem mellékletei lesznek.

Kelt: .........év.................hó..........nap

..............................................
kérelmező aláírása

2. melléklet az 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM
OLTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT

iktatóbélyegző helye

1) Alulírott kérem az oltási támogatás megállapítását.

2) Kérelmező szülő adatai:

Név:......................................................................................

Születési név:................................................................................................................................

Születési hely és idő: ........................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................

TAJ szám: ........................................... Adóazonosító jel:...................................

Lakóhely (bejelentett):......................................................................................

Lakóhely bejelentés ideje: .................................................................................

Életvitelszerűen a (bejelentett) lakóhelyemen élek: igen / nem (a megfelelő rész aláhúzandó)

Telefonszám*:.........................................................e-mail cím*:..................................................

A támogatást (a megfelelő betűjel bekarikázandó)

a) postai úton kérem.

b) folyószámlára utalással kérem a

....................................................................................sz. számlaszámra.

3) A gyermek adatai, akire tekintettel a támogatást igényli:

Név:............................................................................................................

Születési hely és idő: ........................................................................................

Születési anyakönyvi kivonat száma: ....................................................................

4) A család1 jövedelmei:

Név Hozzátartozói2 viszony a kérelmezővel Jövedelem3 típusa Összeg

1 Család:

Egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

2Közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.

3 Jövedelem:

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

A jövedelemről/jövedelmekről kiállított munkáltatói igazolás(oka)t a kérelemhez mellékelni kell !

5) Nyilatkozatok

- Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

- Az általam közölt személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást megkaptam, és tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő személyes adatokat a szociális hatóság a kérelem elbírálása céljából jogosult kezelni, és a kezelésükhöz való hozzájárulást a hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) bekezdése alapján vélelmezi.

- Tudomásul veszem, hogy a TAJ szám és az adóazonosító jel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 48. §-a alapján szükséges a támogatás megállapításához.

- A *-gal jelölt, általam önkéntesen közölt adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához hozzájárulok.

- Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát; ha a gyermeknek nem vér szerinti szülője vagyok, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló eredeti okiratot, a kérelemben szereplő adatok igazolására szolgáló iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya), illetve a védőoltás megvásárlásáról kiállított nyugtát, melyekről az ügyintéző másolatot készít, és azok a kérelem mellékletei lesznek.

Kelt: .........év.................hó..........nap

..............................................
kérelmező aláírása

Melléklet az oltási támogatás iránti kérelemhez

Orvosi igazolás

Igazolom, hogy ....................................................................................... nevű

(szül. helye, ideje: .........................................................................................) gyermeket ...........................................................elleni védőoltásban részesítettem.

A beadott oltóanyag megnevezése: .......................................................................

Az oltás időpontja: ..........év ..........................hó ..... nap

Kelt: .........év.................hó..........nap

...................................................
házi gyermekorvos

P H


  Vissza az oldal tetejére