Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (IX. 30.) *  önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § * 

A rendelet hatálya

2. § *  A rendelet hatálya kiterjed Budapest XV. kerületének közigazgatási területén a XV. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló valamennyi közterületre, továbbá egyéb, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (7) bekezdésében foglalt, közhasználat céljára átadott területrészre az erről szóló megállapodás keretei között, amennyiben az az Önkormányzat tulajdonában levő közterülettel műszaki, fizikai egységet alkot (a továbbiakban: közterület).

Közterületi övezetek

3. § A közterületek besorolási övezetei:

a) I. kategóriájú (minősített közterület),

b) II. kategóriájú (egyéb közterület)

övezetekbe soroltak.

Értelmező rendelkezések

4. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. alkalmi árusítás: ünnepeket megelőző maximum 20 napos időtartamban az ünnephez kötődő árusítás,

2. csomagautomata: helyhez kötött, digitalizált rendszerrel ellátott, rekeszekre osztott, kézbesítés céljából létesített ingó felépítmény,

3. építési felvonulási terület: építési, felújítási munkákhoz kerítéssel lezárt terület, mely anyagdeponálás, irodakonténer, konténer, felvonulási ideiglenes építmények elhelyezését szolgálja,

4. épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából,

5. hirdetőoszlop: kör alaprajzú, vertikálisan tagolt, szélesség-magasság arányát tekintve közel 1:3 arányú, kombinált anyagú reklámhordozót tartó berendezés, melynek a reklámhordozó kihelyezésének módjától függően különböző típusai vannak,

6. hulladéktároló építmény: a társas és szövetkezeti házak által létesített, a kommunális és szelektív hulladéktároló edények elhelyezésére szolgáló felépítmény, amelynek alapterülete legfeljebb bruttó 30 m2, könnyűszerkezetes, fedett kialakítású, és falai az átszellőztetés biztosítására részben áttört határoló elemekkel rendelkeznek,

7. idényjellegű árusítás: 2 hónapnál nem hosszabb időtartamban szezonális áruk árusítása,

8. kisformátumú hirdető berendezés: digitális tartalom megjelenítésére is alkalmas, 1 m2-t meghaladó, de 3 m2-nél kisebb felületű eszköz,

9. kitelepülés, árubemutatás: az üzlet előtti közterületen, az üzletkörhöz tartozó áruk bemutatása,

10. közművelődési célú hirdetőoszlop: olyan hirdetőoszlop, amely létesítésének célját tekintve kizárólag közművelődési intézmények által akár tartósan, akár adott időszakban vagy adott alkalom erejéig önállóan, vagy több közművelődési intézmény által együttesen folytatott közösségi közművelődési tevékenység, illetve e közösségi közművelődési tevékenység keretében szervezett egyes kulturális programok, rendezvények népszerűsítésére irányuló reklámok közzétételére szolgál és kizárólag e célra használják,

11. lakossági őrzött parkoló: olyan parkoló, amely kizárólag az adott területen lakó népesség parkolási igényeit elégíti ki az üzemeltető és a lakó között fennálló megállapodás alapján,

12. lakókocsi: érvényes forgalmi engedéllyel és rendszámmal és/vagy vontatmányként működtetett olyan jármű, melynek működtetéséhez a szükséges energia és vízellátás, csatorna és a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés nem biztosítható, illetve a közművek rákötése önálló mérővel nem engedélyezett,

13. mozgó kereskedelmi egység: érvényes hatósági, és kizárólag a mozgó kereskedelmi egységekre vonatkozó szakhatósági engedélyekkel rendelkező gépjárműről, meghatározott útvonalon történő árusítás,

14. nagyformátumú információs berendezés: álló vagy fekvő formátumú, legfeljebb oldalanként 10 m2 látható hirdetőfelülettel, digitális vagy analóg kijelzővel rendelkező eszköz, amely részben reklámnak nem minősülő információs cél vagy egyéb cél megvalósításával közérdeket is szolgál,

15. óriásplakát: 10 m2-nél nagyobb felületű hirdetőberendezés,

16. önkormányzati érdek: a helyi közösség, a helyben vállalkozói tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság és az önkormányzat számára egyaránt társadalmi, gazdasági hasznossággal bíró tevékenység,

17. pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló emberi tartózkodásra alkalmas felépítmény,

18. üzemképtelen gépjármű: minden olyan gépjármű, amely hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkezik, és a közúti forgalomban ezek hiányában nem vehet részt, valamint az a gépjármű is, amely látható sérülése miatt alkalmatlanná vált a közúti közlekedésre.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

A közterület-használati hozzájárulás

5. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok kereti között – bárki szabadon használhatja oly módon, hogy az mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja. A rendeltetéstől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét akadályozza.

(2) *  A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) az alábbi esetekben közterület-használati hozzájárulás szükséges:

a) közterületen álló magántulajdonban lévő ingó vagyontárgynak minősülő építmény, pavilon fennmaradásához,

b) a közterület egyéb kereskedelmi hasznosításához, üzlet előtti kitelepülés jellegű árubemutató, kereskedelmi és szolgáltató automaták üzemeltetéséhez, gazdasági udvar létesítéséhez,

c) ünnepeket megelőző maximum 20 napos időtartamban alkalmi árusításhoz,

d) gépjárművezető-oktató pálya, kutyakiképző terület létesítéséhez,

e) lakossági őrzött parkoló üzemeltetéséhez,

f) a közterület egyéb vendéglátó ipari hasznosításához, vendéglői előkert, terasz, sörsátor létesítéséhez,

g) kiállítás, vásár, piac, sport- és kulturális rendezvények, valamint szórakoztató tevékenység folytatásához és egyéb rendezvényhez kapcsolódó építmények, berendezések és ezzel összefüggő elkerített területek, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához,

h) építési munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához,

i) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai,

j) film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza, kivéve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti közterületi filmforgatást,

k) akadálymentesítés műszaki megvalósításához szükséges építmények elhelyezéséhez,

l) közterületen engedéllyel létesített gépjármű tároló, garázs fennmaradásához,

m) árnyékolás céljából elhelyezett, 2 métert meghaladóan a közterületbe nyúló reklám nélküli védőtető, előtető, ernyőszerkezet, árnyékoló ponyva elhelyezéséhez, fennmaradásához,

n) a közterület egyéb, az 1. mellékletben meghatározott rendeltetéstől eltérő használatához,

o) hulladéktároló építmény telepítéséhez, fennmaradásához,

p) *  reklám célú közterülethasználathoz,

q) *  csomagautomata elhelyezéséhez.

(3) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

a) *  a közút, a járda és a zöld-terület fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez,

d) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot (72 óra) meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez,

e) *  politikai rendezvényekhez, közvélemény kutatáshoz, amennyiben azok kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzésével nem kapcsolódnak össze,

f) *  az Önkormányzat gazdasági társaságai és intézményei által szervezett nonprofit, közérdekű közösségi rendezvények megtartásához.

(4) *  Az e rendeletben meghatározott, személyes adatok kezelését végző szervek és intézmények tevékenységük során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kötelesek eljárni, kiemelt figyelmet fordítva a GDPR 24. és 25. cikkeiben hivatkozott, adatvédelmi kockázatokkal arányos technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, felülvizsgálatára és szükség szerinti naprakésszé tételére.

6. § Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

a) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,

b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,

c) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növény-állományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat,

d) *  önjáró vagy vontatott lakókocsi tárolására az időszakos rendezvények utcai ételárusítása kivételével,

e) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához,

f) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,

g) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladék tárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg,

h) jármű iparszerű javítására,

i) munkagépek és üzemképtelen járművek szezonális tárolására,

j) üzletek előtti hűtő, fagyasztó berendezések elhelyezésére, ebből történő árusításra, vagy egyéb elektromos berendezést igénylő szolgáltató tevékenység folytatására,

k) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezésére, tárolására,

l) *  annak a kérelmezőnek, akinek közterület-használatból eredő díjtartozása van,

m) *  a rendelet 1. mellékletének IX. pontjában nem nevesített hirdető eszközök közterületi elhelyezésére.

A közterület-használati kérelem

7. § (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – adható.

(2) *  A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem tartalmi elemeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) *  A kérelem előterjesztéséhez szükséges nyomtatvány a Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán szerezhető be vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról. A kérelem benyújtása illetékmentes.

(4) *  Az akadálymentesítést biztosító építmények és a hulladéktároló építmények elhelyezésére irányuló közterület-használati kérelemhez M 1:100 arányú helyszínrajzot, nézet- és metszetrajzot, valamint műszaki leírást kell csatolni.

(5) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, szakhatósági – így különösen építésügyi, egészségügyi, rendészeti – engedélyek beszerzését.

(6) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérelmeznie, aki a közterületet használni kívánja.

(7) A közterület-használati kérelmet legkésőbb a közterület-használat megkezdését megelőző 30 nappal előbb kell beterjeszteni a 9. és 15. § szerinti eljárás kivételével.

(8) *  A Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő, a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet benyújtó magánszemélyek, valamint a kérelmet benyújtó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervek magánszemély kapcsolattartóinak a kérelemben szereplő – a rendelet 3. mellékletében feltüntetett –, valamint a kérelemhez mellékelt okiratokban szereplő személyes adatait a kérelem elbírálása, a közterület-használatra való jogosultság feltételei fennállásának vizsgálata érdekében a közterület-használati kérelemre vonatkozó mindenkori adatkezelési tájékoztatóban meghatározott ideig kezeli. A személyes adatokhoz a GDPR 4. cikke szerinti címzettek, harmadik felek nem rendelkeznek hozzáféréssel.

A közterület-használati hozzájárulás megadása

8. § (1) *  A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni az adott területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat előírásait, településképi, örökségvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, és érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is.

(2) *  A közterület-használati hozzájárulásról

a) három évet meg nem haladó időtartamra, továbbá a 9. § (1) bekezdése szerinti esetben a polgármester,

b) *  három évet meghaladó időtartamra a közterület-használattal összefüggő feladatokat ellátó bizottság,

c) önkormányzati érdekre tekintettel a Képviselő-testület dönt.

(3) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét,

b) a tulajdonos hozzájárulását,

c) *  a közterület-használat időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes,

d) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását,

e) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő hatóságok, szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,

f) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét,

g) közterület-használati díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét,

h) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztán tartási kötelezettség előírását.

(4) *  Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) *  A Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő a közterület-használatra jogosulttá vált magánszemélyek, valamint jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervek magánszemély kapcsolattartóinak a közterület-használati hozzájárulásban szereplő személyes adatait, valamint a hozzájárulásban szereplő egyéb adatokat a közterület-használatra való jogosultság nyilvántartása, használati díj megállapítása érdekében a közterület-használati hozzájárulás megadásától számított 5 évig kezeli. A személyes adatokhoz a GDPR 4. cikke szerinti címzettek, harmadik felek nem rendelkeznek hozzáféréssel.

(6) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és 14. § (5) bekezdésében foglaltak szerint ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni.

9. § (1) *  Az alkalmi építőanyag és konténeres tárolás, állványozás, illetve építési felvonulási terület céljára kérelmezett közterület-használati hozzájárulás egyszerűsített ügyintézéssel történik, ha a közterület-használat mértéke a 30 nm-t, időtartama a 3 hónapot nem haladja meg. Ez esetben a díj fizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell a kérelmezőnek teljesíteni.

(2) *  A közterület-használati hozzájárulást megadó döntés elválaszthatatlan részét képezi a rendelet 2. melléklete szerinti öntapadós matrica.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti matricát a hozzájárulás jogosultja köteles arra a tárgyra, amellyel a közterületet foglalja – a közterület-használat teljes tartalma alatt jól látható helyen – kiragasztani.

(4) *  Egy hozzájáruláshoz több matrica is adható. Elvesztés, megsemmisülés esetén az ügyfél részére az eredeti matrica tartalmával megegyező matrica is kiadható.

Reklámcélú közterület-használat * 

9/A. § *  (1) Közterületen reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés a településkép védelméről szóló törvényben, a reklámok közzétételével kapcsolatos kormányrendeletben és a településképi rendeletben foglaltakkal összhangban helyezhető el.

(2) Közterületen reklámhordozó építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése csak településképi bejelentési eljárás lefolytatása után, a közterület-használati díj megfizetését követően kezdhető meg.

(3) A reklámfelület alapján meghatározott közterület-használati díjat a reklámhordozó valamennyi felületén megjelenő reklám után, oldalanként külön-külön kell megfizetni.

(4) Reklámcélú közterület-használatnak minősül az is, ha a nem közterületen álló reklámhordozó bármely tartozékának függőleges vetülete a közterületre esik. Ebben az esetben a közterület-használati díjat a reklámhordozó teljes reklámfelülete után kell megfizetni.

(5) A reklámhordozó eltávolítása esetén az eredeti állapot helyreállítása abban az esetben valósul meg, ha a hirdetőfelület tartószerkezete is teljes mértékben elbontásra kerül.

(6) Amennyiben a hozzájárulás lejártakor vagy a hozzájárulás felmondása esetén a felmondási határidő lejártakor a szerződő fél a reklámhordozót nem távolítja el, akkor Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata vagy megbízottja jogosult a reklámhordozókat a szerződő fél költségére leszerelni, tárolni, valamint az átvétel megtagadása esetén azt megsemmisíteni.

(7) Reklámozó vontatott járművek elhelyezése tilos.

(8) Hirdetőberendezéseket egymástól legalább 50 méter távolságra lehet elhelyezni.

(9) Fényhatással járó hirdetőberendezést lakóházaktól legalább 20 méter távolságra lehet elhelyezni, és 07–22 óra között lehet működtetni.

A közterület-használati hozzájárulás megszűnése

10. § *  (1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik:

a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével,

b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével,

c) ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti,

d) a jogosult halálával vagy – jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén – jogutód nélküli megszűnésével,

e) ha a jogosult bejelenti a tulajdonos önkormányzatnak, hogy a közterület használatával – érdekkörében felmerült okból – felhagy. Ha a közterület-használatot a használó a hozzájárulásban meghatározott időtartam előtt meg kívánja szűntetni, úgy azt köteles az Önkormányzatnak a megszűnés napja előtt legalább 15 nappal bejelenteni,

(2) A közterület-használati hozzájárulás visszavonásra kerül:

a) ha a területre a tulajdonos önkormányzatnak fontos közérdekből szüksége van,

b) a hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatt,

c) *  amennyiben a használó 60 napot meghaladó díjtartozást halmoz fel, és azt felszólításra 15 napon belül nem fizeti meg.

(3) A közterület tulajdonosa fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el. A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő. A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét vissza kell fizetni.

11. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani.

(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati díj megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

(3) *  A 12. § (8) bekezdésében szabályozott biztosítéki díj a közterület-használat megszűnésekor visszajár, amennyiben a közterület-használó az eredeti állapotot helyreállította és díjtartozása nincs.

A közterület-használati díj

12. § (1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(2) *  A közterület-használati díjat a közterület kategóriába sorolásának és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellegének a figyelembevételével a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján kell megállapítani. A közterület-használati díjak mértékét a Képviselő-testület minden év június 30. napjáig felülvizsgálja.

(3) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterben számított területét kell figyelembe venni.

(4) *  A közterület használati díj havi vagy napi díj. A közterület használatáért egyszeri, kéthavi közterület használati díjnak megfelelő biztosítéki díjat kell fizetni az Önkormányzat letéti számlájára.

(5) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít.

(6) * 

(7) *  A 3 hónapot meg nem haladó, valamint a használati időtartamtól függetlenül a rendelet 1. melléklete szerinti díjtáblázat VI. fejezetében feltüntetett közterület-használat esetén a használati díjak egy összegben előre fizetendők meg.

(8) *  A közterület-használat megszűnésekor a közterület-használó részére a befizetett biztosítéki díj a közterület eredeti állapotának a helyreállítását követő 15 napon belül visszautalásra kerül, kivéve ha a közterület-használat megszűnésekor a használónak díjtartozása áll fenn vagy a közterület-használat a hozzájárulás 10. § (2) bekezdés b)c) pontja alapján történő visszavonásával szűnik meg.

(9) *  A közterület-használati díjat – a 9. §-ban szabályozott közterület-használat kivételével – a közterület tényleges használatára tekintet nélkül a tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni.

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

13. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) a közterület fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért, berendezésekért,

b) a közterületen kertészeti tevékenységet szolgáló létesítményekért, berendezésekért,

c) tömegközlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyekért,

d) a közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló létesítményekért és tárgyakért,

e) utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla elhelyezéséhez, fennmaradásához, ide nem értve az egyéb ellenszolgáltatást,

f) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért,

g) azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek közvetlen életveszély vagy balesetveszély elhárítását szolgálják a közterületen.

h) közvélemény kutatás folytatásához, a választások kampányidőszakában a választással, népszavazással kapcsolatos hirdető berendezésekért, tárgyakért,

i) az akadálymentes közlekedést biztosító építményekért,

j) * 

k) * 

l) *  a Fővárosi Önkormányzat, illetve az Önkormányzat és intézményei részére végzett építési, felújítási munkálatok, a közüzemi zavar, távközlési hiba elhárítása, valamint a kerület lakosságának egyéb ellátását szolgáló karbantartási, javítási munkálatok,

m) *  hulladéktároló építmény telepítéséért, fennmaradásáért.

(2) *  A közterület-használati díjat a Képviselő-testület, a közterület-használattal összefüggő feladatokat ellátó bizottság és a polgármester saját döntési jogkörén belül elengedheti vagy mérsékelheti: * 

a) * 

b) humanitárius, karitatív, kulturális és sport célok érdekében végzett tevékenység,

c) *  a Fővárosi Önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények esetében.

(3) *  A közterület-használati díjat a Képviselő-testület, a közterület-használattal összefüggő feladatokat ellátó bizottság és a polgármester saját döntési jogkörén belül mérsékelheti:

a) * 

b) az Önkormányzat által támogatott rendezvények esetében,

c) *  a 8. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben.

(4) *  A 8. § (2) bekezdés c) pontja alapján megállapított közterület-használati díj nem lehet alacsonyabb a 12. § (2) bekezdés alapján megállapítandó díj 10%-ánál.

(5) * 

A jogellenes közterület-használat következményei

14. § (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól, vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles a tulajdonos vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó, felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(2) A tulajdonos önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének minősül, ha a jogellenes közterület-használat a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg. Ebben az esetben a tulajdonos önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(4) *  Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 41/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletében foglalt rendelkezések az irányadóak. A külön rendeletben foglaltak alapján lefolytatott közigazgatási bírságolási eljárás vagy a szabálysértési eljárás nem mentesít a közterület-használati díj megfizetésének és az eredeti állapot helyreállításának a kötelezettsége alól.

(5) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a tulajdonos által megbízott egyéb személyek, a fővárosi és a kerületi polgármesteri hivatalok megbízott ügyintézői a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti közterületi filmforgatásra vonatkozó szabályok

15. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületnek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő használata vonatkozásában (a továbbiakban: filmforgatás céljára történő közterület-használat) a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A közterület-használat filmforgatás céljára történő engedélyezése a mozgóképről szóló törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági szerződés jóváhagyásával történik. A hatósági szerződés jóváhagyására a polgármester jogosult.

(3) A képviselő-testület a mozgóképről szóló törvény 34. § (3) bekezdésében foglalt közterület-használatot a törvény 3. melléklete 5. sorában foglalt maximális díj ellenében biztosítja, alkalmazva a 34. § (3) bekezdésében biztosított árindexnövelést.

(4) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint rendkívüli természeti események esetén az önkormányzat a rendkívüli helyzet megszűnését követő 5 napon belül köteles a közterület-használatot újra biztosítani.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester

1. melléklet a 41/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez * 

A közterület-használati díj mértéke, a közterületek kategóriába sorolása

Használati mód Egység Övezeti besorolás
Minősített Egyéb
Használati díj (Ft) Használati Díj (Ft)
I. ÉPÍTMÉNYEK
I./1. Felépítmény, pavilon hó / m2 1.840 1.470
I./2. Vállalkozási célú raktár hó / m2 1.720 1.390
I./3. Garázs, gépjármű tároló hó / m2 260 210
II. KERESKEDELEM
II./1. Árubemutató üzlet előtti kitelepülés hó / m2 3.000 2.500
II./2. Idényjellegű árusítás (max. 2 hónap) nap/ m2 200
II./3. Alkalmi árusítás (max. 20 nap) nap /m2 2.500 2.000
II./4. Mozgó kereskedelmi egység hó / db 15.000
II./5. Kereskedelmi automaták üzemeltetése hó / db 6.500 5.000
II./6. Gépjármű kereskedés hó / m2 850 700
III. SZOLGÁLTATÁS
III./1. Fizető parkoló üzemeltetése hó / m2 1.000 850
III./2. Szolgáltató automaták üzemeltetése (pl. vonaljegy) hó / db térítésmentes
III/3. Csomagautomata hó / m2 10.000
IV. VENDÉGLÁTÁS
IV./1. Vendéglői előkert, terasz hó / m2 2.000 1.800
IV./2. Sörsátor nap/ m2 250
V. RENDEZVÉNYEK
V./1. Reklám, vállalkozási vagy szórakoztató célú rendezvény nap / m2 2.205 1.765
V./2. Kulturális és sport célú rendezvény nap / m2 1200 1000
V./3. Tűzijáték nap/ m2 11.000 9.000
VI. ÉPÍTÉSI, SZERELÉSI MUNKÁLATOK
VI./1. Építési anyag tárolása, állványzat, felvonulási terület nap / m2 200
VI./2. Konténer tárolása nap/ db. 600
VII. EGYÉB
VII./1. Üzleti védőtető, előtető, napvédő ponyva, ernyő szerkezet reklám nélkül hó / m2 600
VII./2. Kerékpár tároló, támasz hó / m2 térítésmentes
VII./3. Gazdasági udvar hó / m2 800 700
VII./4. 500 m2-t meghaladó ideiglenes tárolási, felvonulási terület hó / m2 600 500
VII./5. Ügyfélparkoló, gépjármű-vezető tanpálya üzemeltetése hó / m2 500 400
VIII. REKLÁMHORDOZÓK
VIII./1. Kisformátumú hirdető berendezés 1–3 m2 hó / db. 9.000
VIII./2. Nagyformátumú információs berendezés 10 m2-ig hó / m2 5.000
VIII./3. Óriásplakát és hirdetőoszlop 10–20 m2 hó / m2 5.000
VIII./4. Közművelődési célú hirdetőoszlop 10–20 m2 hó / m2 térítésmentes

2. melléklet a 35/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 35/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM
A XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához

A Kérelmező adatai:

Neve/cégneve: ....................................................................................................

Lakcíme/székhelye: ...........................................................................................

Adóazonosító jele: ............................. Adószáma: ...........................................

Levelezési címe: .................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ..............................................................................

Egyéb elérhetőségek (e-mail, telefonszám) ......................................................

..............................................................................................................................

A használni kívánt közterület

Budapest XV. kerület, ........................................................... hrsz.: ...................

A terület nagysága: (............m X .........m) ................m2 vagy ....................db.

A használat ideje: ....... év....... hónap ..... naptól ...... év ...... hónap ...... napig.

A közterület használat célja részletesen:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

NYILATKOZAT

Tudomásul veszem, hogy jelen kérelem kitöltése a közterület használatára nem jogosít, azt kizárólag az önkormányzat közterület-használati hozzájárulásának megadását követően kezdhetem meg. A kérelem visszavonására a kérelemben szereplő, általam feltüntetett kezdő időpontig van lehetőségem, egyébként a megállapított közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül köteles vagyok megfizetni.

Dátum: .................................

................................................................
kérelmező/meghatalmazott aláírása,
bélyegzője

A közterület-használati kérelem mellékletei

A kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell:

1. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló részletes rajzot, melyen fel kell tüntetni a környező utcákat is, az igényelt terület nagyságát és méreteit úgy, hogy annak elhelyezkedése, nagysága egyértelműen megállapítható legyen.

2. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat egyszerű másolatát (vállalkozói igazolvány, 30 napnál nem régebbi cégkivonat/nyilvántartásba vételt igazoló okirat) és aláírási címpéldányt. Magánszemély esetében okirat becsatolása nem szükséges.

3. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás meghosszabbítása esetén – településképvédelmi szempontok figyelembevétele miatt – a létesítményről készült fényképet.

5. Közút igénybe étele, vagy a fennálló forgalmi rend ideiglenes megváltoztatásának szükségessége esetén forgalomtechnikai tervet.