Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2013. (XII. 20.) *  önkormányzati rendelete

a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználása részletes szabályainak a megállapítására a következőket rendeli el:

Bevezető rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota önkormányzatának az Ltv. 62. § (1)-(2) bekezdései hatálya alá tartozó lakóépületeinek (a bennük lévő lakásoknak) elidegenítéséből származó bevételei felhasználására terjed ki.

Új lakás építése, új vagy használt lakás megvásárlása

2. § Az 1. §-ban meghatározott bevétel felhasználható:

a) az Önkormányzat, mint építtető által önkormányzati bérlakás céljára épülő lakóház vagy lakás építésének a finanszírozására, vagy más által építtetett, de önkormányzati tulajdonba kerülő lakóház vagy lakás építésének a finanszírozására,

b) önkormányzati tulajdonban álló lakóépületek tetőtér-beépítésének, emelet-ráépítésének a finanszírozására,

c) az önkormányzati bérlakás állomány gyarapítása céljából komfortos vagy összkomfortos lakások megvásárlásának a finanszírozására,

d) a korábban önkormányzati tulajdonban volt lakások visszavásárlására.

Lakóépület felújítása, korszerűsítése karbantartása

3. § (1) Az 1. §-ban meghatározott bevétel az Ltv. 62. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakon túlmenően felhasználható az önkormányzat tulajdonában álló lakóépületek, lakások karbantartására is.

(2) Az (1) szerinti felhasználására éves ütemtervet kell készíteni.

Városrehabilitáció

4. § (1) Az 1. §-ban meghatározott bevétel felhasználható a közterülettel határolt és tovább nem osztható területen elhelyezkedő, beépített területük nagyobb részén lakóépületeket tartalmazó területek (a továbbiakban: lakótömb) teljes vagy részleges felújítására, korszerűsítésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználás a legalább 25 lakásos társasházi vagy lakásszövetkezeti lakásokból álló lakótömb szerkezeti elemeinek a felújítására, cseréjére, az épületgépészeti rendszerek korszerűsítésére, az épület egészét érintő, energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésre, felújításra terjed ki.

(3) A városrehabilitáció megvalósulása érdekében a bevétel felhasználható az érintett összefüggő, városias beépítésű területeken, lakótelepeken, főútvonalak mentén, kiemelt területeken

a) új közterületek és a tömbön belül lévő közös használatú területek, új zöldterületek kialakítására,

b) a tömbökhöz közvetlenül kapcsolódó közterületi rekonstrukciós és közmű felújítási tevékenységre, utak, járdák felújítására

c) az a) és b) pontban megjelölt célok megvalósításához szükséges ingatlanok megszerzésére

d) a rehabilitáció végrehajtásához szükséges épület-bontási munkálatok finanszírozására.

Az EU- források felhasználásához szükséges önrész biztosítása

5. § Az 1. §-ban meghatározott bevételből biztosítható az Európai Unió egyes, lakás és ehhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó támogatásainak elnyerésére kiírt pályázatokhoz szükséges pályázati önrész.

Lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása, közművesítése

6. § (1) Az 1. §-ban meghatározott bevétel felhasználható lakóövezetbe sorolt építési telkek kialakítása érdekében

a) a településrendezési tervben lakóövezetbe vagy tartalék lakóövezetbe sorolt ingatlanok megvásárlására,

b) építési telkek kialakítási költségeinek a fedezésére,

c) a lakóövezet kialakításához szükséges közműhálózat terveinek az elkészítésére és a közműhálózat kiépítésére,

d) az építési telek kialakításával összefüggő közterületek kialakítására.

(2) Az 1. §-ban meghatározott bevétel felhasználható továbbá az (1) bekezdésben meghatározott közműhálózat kiépítése során szükségessé váló elektromos áram, közvilágítás, vezetékes ivóvíz, szennyvízcsatorna-hálózat, csapadékvíz-elvezetés, valamint gázvezeték-hálózat kiépítésének költségeire is.

A lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozása, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől átvállalt önrészt is

7. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló mindenkori kormányrendeletben a települési önkormányzatok támogatásaként meghatározott, pályázat útján, önkormányzati önrész biztosítása mellett elnyerhető támogatások önkormányzati pályázati önrésze finanszírozásáról önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet rendelkezései szerint kell dönteni.

Önkormányzati lakbértámogatás nyújtása

8. § Az önkormányzati lakást bérlők lakbértámogatásának részletes szabályait a lakásfenntartási támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

Eljárási szabályok

9. § A lakóépületek elidegenítéséből származó bevételek felhasználásáról a Képviselő-testület az éves költségvetési rendelet elfogadásával dönt, meghatározva, hogy a bevételeket a tárgyévben az e rendelet által meghatározottak közül mely célokra és milyen arányban osztja fel.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a lakások elidegenítéséből származó, 2013. december 31-ig befolyó, de még fel nem használt, valamint a 2014. január 1-jét követően befolyó bevételek felhasználása során kell alkalmazni.

(3) * 

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester