Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota Pestújhely Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 6.) *  önkormányzati rendelete

az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja, hogy Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a testnevelés és sporttevékenység feltételeinek szabályozása során, biztonságos, kulturált és egészséges környezetben biztosítsa a kerületben élő polgárok számára a testnevelési, sportolási és rekreációs lehetőségeket.

(2) *  A testnevelés és sport részterületei: az óvodai és iskolai testnevelés, a diáksport, a lakossági szabadidősport, az utánpótlás nevelés, a verseny- és élsport, a fogyatékosok sportja, melyek egymással összefüggő egységet képeznek.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed:

(1) A XV. kerületi testnevelési és sporttevékenység gyakorlásában

a) résztvevő természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli szervezetre, aki a XV. kerületben érvényes lakó vagy tartózkodási hellyel, székhellyel rendelkezik,

b) a XV. kerületben bejegyzett vagy működő sportegyesületre és sportvállalkozásra (a továbbiakban: sportszervezet).

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet támogatásának lehetőségét e rendelet 9. §-a szabályozza.

3. Az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatai

3. § (1) Az Önkormányzat meghatározza a helyi sportkoncepciót és gondoskodik annak végrehajtásáról.

(2) Az Önkormányzat támogatja

a) a kerületi diáksport szervezetek működését;

b) a tanulók igényeinek megfelelő sportági választék, és a sportolási lehetőségek biztosítását, bővítését;

c) a diáksport szervezetek és a sportszervezetek közötti, kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés kialakítását;

d) *  az óvodai- és iskolai kerületi sport versenyrendszerek működését, fejlesztését;

e) a lakossági szabadidősport feltételrendszerének kialakítását és folyamatos fejlesztését, továbbá az egészségügyi szűrővizsgálatok, valamint az egészséges életmódot népszerűsítő programok kerületi szervezését;

f) a sportszervezetek utánpótlás-nevelési tevékenységét;

g) a nemzetközi sportkapcsolatokat.

II. Az Önkormányzat sport feladatellátásának keretei és finanszírozási szabályai

A sporttevékenység irányítása

4. § (1) A jogszabályokban és e rendeletben meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket az önkormányzat képviselő-testülete és a sportért felelős bizottság gyakorolja.

(2) *  A sportért felelős bizottság feladata, hogy

a) ellenőrzi a Gazdasági Működtetési Központ alapító okiratában szereplő, a sportfelületek működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végrehajtását;

b) kiírja az éves költségvetési rendeletben hatáskörébe utalt sportcélú pályázatokat, meghatározza az elbírálás módját, a kedvezményezettek körét, dönt a keretek odaítéléséről, és ellenőrzi azok felhasználását;

c) kérelem alapján dönt a 8. §-ban meghatározott kedvezményes bérleti díjról.

4/A. § *  A sportszervezettel kötendő, legfeljebb 5 évre szóló együttműködési megállapodás megkötéséről a Képviselő-testület dönt.

4. Költségvetési szerv

5. § *  Az Önkormányzat a táboroztatási feladatait a Gazdasági Működtetési Központ látja el.

5. Pályázat

6. § Az Önkormányzat egyes sportfeladatainak ellátására sport célú pályázat útján támogatási szerződést köt köznevelési intézményekkel és sportszervezetekkel.

6. A testnevelés, sporttevékenység támogatása, finanszírozása

7. § Az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében biztosít előirányzatot

a) a sportcélú pályázatok finanszírozására,

b) az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében nevesített sportszervezetek működési célú támogatására,

szerződés megkötésével.

8. § *  (1) Az Önkormányzat tulajdonában és vagyonkezelésében lévő sportolásra alkalmas létesítményeiben, helyiségeiben a sporttevékenység elősegítése érdekében ezek használatához kérelem alapján kedvezményes bérleti díjat, állapíthat meg az igénylő sportszervezetek számára, ha az igénylő nyilvántartásba vett és működő sportszervezet.

(2) A kedvezményes bérleti díj megállapítását a sportszervezet írásban kérheti. A kérelemhez a sportszervezet tárgyévi költségvetését és sportprogramját kell csatolni.

(3) A kérelmet a sportért felelős bizottság a kérelem benyújtását követő 60 napon belül bírálja el.

(4) A sportolásra alkalmas létesítményt üzemeltető költségvetési szerv helyiség-használati szolgáltatást az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint biztosíthat.

7. Egyéb támogatás

9. § A 2. § (2) bekezdés szerinti természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet támogatásáról minden esetben a Képviselő-testület határoz.

8. * 

10. § * 

III. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2014. január 15. napján lép hatályba.

(2) A 8. § (2)-(3) bekezdése 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.

(3) * 

(4) * 

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester