Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II. 4.) *  önkormányzati rendelete

a „60+ Levendula XV.” programhoz kapcsolódó kedvezménykártya kibocsátásáról és használatának feltételeiről

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következő rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat a kerületi idősek életkörülményeinek javítása, aktivitásra serkentése, és ezzel együtt a helyi vállalkozások, szolgáltatások forgalmának fellendítése céljából bevezeti a „60+ Levendula XV.” programot, melynek igénybevételéhez kedvezménykártyát bocsát ki „60+ Levendula XV. Kártya” (a továbbiakban: Kártya) elnevezéssel.

2. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a Budapest Főváros XV. kerületében bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező 60 év feletti természetes személyekre továbbá

b) a kedvezményeket biztosító szervezetekre.

3. § (1) A Kártya az alábbi kedvezményekre jogosít:

a) az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei és az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok által nyújtott egyes térítéses lakossági szolgáltatások kedvezményes igénybevétele, egyes belépőjegyek kedvezményes vásárlása,

b) a kártyarendszerbe belépett, kedvezményt nyújtó egyéb szervezeteknél (a továbbiakban: egyéb szervezetek) kedvezményes vásárlás és szolgáltatás igénybevétele.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményesen igénybe vehető önkormányzati szolgáltatások körének és a kedvezmények mértékének meghatározására.

4. § (1) Kedvezményt nyújtó egyéb szervezetként, az önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás alapján, bármely gazdálkodó vagy egyéb szervezet beléphet a kártyarendszerbe, amennyiben a kártyatulajdonosok részére kedvezményes vásárlási lehetőséget vagy kedvezményes szolgáltatás igénybevételi lehetőséget biztosít.

(2) A belépés iránti igényt a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, a „Nyitott Ajtó”- Újpalotai Együttműködési Irodában (1156 Bp., Páskomliget u. 6.) és a Palota Pont Rákospalotai Tanácsadó és Együttműködési Irodában (1151 Bp., Fő út 64.) valamint a Pestújhelyi Együttműködési Irodában (1158 Bp., Pestújhelyi út 68.) (a továbbiakban együtt: igénylőhelyek) lehet jelezni, a 1. melléklet szerinti adatlap kitöltésével.

(3) A kedvezményt nyújtó egyéb szervezetek a Kártya emblémáját és a kedvezmény mértékét jól látható helyen kötelesek elhelyezni.

(4) Az Önkormányzat a kedvezményt nyújtó egyéb szervezetet a kedvezménykártyát elfogadó helyeket tartalmazó kiadványaiban szerepelteti, ideértve az önkormányzat honlapját és kerületi médiumait is.

(5) A kedvezményt nyújtó egyéb szervezetek jogosultak a kártyajogosultságot és kártya érvényességét a kedvezmény igénybevételekor ellenőrizni, a kedvezményezett igénylő adatlapon adott felhatalmazása alapján.

5. § A kártyarendszerhez internetes honlap tartozik, amely naprakész módon tartalmazza:

a) a Kártya használatára és a kártyarendszerbe való belépésre vonatkozó információkat,

b) a kedvezményesen igénybe vehető önkormányzati szolgáltatások és belépőjegyek körét és a kedvezmények mértékét,

c) a kedvezményt nyújtó szervezetek körét, a kedvezményesen vásárolható termékek és kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások körét, valamint a kedvezmények mértékét.

6. § (1) A Kártya igénylése kérelem alapján, a 2. melléklet szerinti igénylő adatlap kitöltésével, önkéntesen történik. Az igénylő adatlapot a 4. § (2) bekezdése szerinti igénylőhelyeken lehet benyújtani. A beérkező igényeket a Polgármesteri Hivatal havonta összesíti, a lakcímnyilvántartásba betekintés útján ellenőrzi az igénylők jogosultságát és megrendeli a Kártyák elkészítését. Az elkészült Kártyát a jogosult postai úton vagy személyesen az igénylőhelyen veheti át.

(2) Az igényléssel kapcsolatos panaszok kizárólag a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán nyújthatók be, melyekről a polgármester dönt.

(3) A kártyarendszerbe belépő kedvezményezettek névre szóló, aláíráscsíkkal ellátott, sorszámozott és a lejárat idejét tartalmazó, egyedi azonosítóval ellátott - nem elektronikus - kártyát kapnak.

(4) A kártyarendszerbe belépett kedvezményt nyújtó szervezetek 3 munkanapon belül kötelesek bejelenteni a kártyarendszer üzemeltetőjének

a) a kedvezményesen vásárolható termékek és a kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások körének változását,

b) az általuk nyújtott kedvezmények mértékének változását,

c) a Kártya elfogadásának felfüggesztését, és

d) az adataikban bekövetkezett változásokat.

7. § (1) A Kártya kizárólag a kártyatulajdonosnak biztosítja a kedvezmények igénybevételének lehetőségét és át nem ruházható.

(2) Ugyanazon Kártyával egy előadásra vagy rendezvényre 1 db kedvezményes belépőjegy vásárolható vagy kapható.

8. § (1) A kártyarendszerbe belépett kedvezményezettekről és a kedvezményt nyújtó szervezetekről az általuk szolgáltatott adatok alapján nyilvántartást kell vezetni.

(2) A Kártya igénylése esetén az igénylőnek meg kell adnia természetes személyazonosító adatait, egyben felhatalmazást kell adnia ezen adatai kezelésére. A rendelkezésre bocsátott adatok kizárólag a kártyarendszer üzemeltetése érdekében használhatóak fel.

9. § (1) A Kártya a kibocsátásától számított 2 évig érvényes. Az érvényességi idő lejárata esetén új kártya kibocsátását lehet kezdeményezni.

(2) Az elveszett, ellopott, megsemmisült vagy megrongálódott Kártya pótlásáért, a kártyaszabályzatban meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

10. § (1) A kártyatulajdonos Kártyára való jogosultsága megszűnését 15 napon belül köteles bejelenteni a kártyarendszer üzemeltetőjénél és a bejelentéssel egyidejűleg le kell adni a kártyát. Kártyaleadásra az igénylőhelyeken van lehetőség.

(2) A kártyarendszerből törölni kell azt a kedvezményezettet és azt a kedvezményt nyújtó szervezetet, amely a jelen rendeletben, a vele kötött megállapodásban vagy a kártyarendszer szabályzataiban foglalt előírásokat súlyosan megsérti.

(3) A Kártyát - díjmentesen - érvényteleníteni kell

a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben,

b) ha annak elvesztését, ellopását vagy megsemmisülését a kártyatulajdonos bejelenti,

c) ha a kártyát a kártyabirtokos bármely okból visszaadja.

11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kártya kibocsátásának és a kártyarendszer működtetése - az e rendeletben nem szabályozott - egyéb részletes feltételeinek meghatározására, a szükséges szabályzatok kiadására, megállapodások megkötésére, az általa kiválasztott, az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságtól történő megrendelésekre, valamint az önkormányzati és az e rendelet végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester

1. melléklet a 4/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

IGÉNYLŐADATLAP
egyéb szervek részére
a 60
+ Levendula XV. Kártya rendszerébe történő belépéshez

I. A vállalkozás neve:

Székhelye: .............................................................................................................................

Képviselője: ..........................................................................................................................

Cégjegyzékszáma: .................................................................................................................

Telefonos elérhetősége: .........................................................................................................

II. Budapest XV. kerületében található kedvezményt nyújtó üzlet(ek) neve(i), címe(i) és telefonszáma(i):

1. ...........................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................

4. ...........................................................................................................................................

Az ............ %-os kedvezmény az összes termékre vonatkozik: igen / nem.

Amennyiben a kedvezmény nem a teljes termékkörre vonatkozik, a kedvezményes termékek listája és a kedvezmény mértéke (százalékban):

1. ...........................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................

4. ...........................................................................................................................................

5. ...........................................................................................................................................

6. ...........................................................................................................................................

7. ...........................................................................................................................................

8. ...........................................................................................................................................

9. ...........................................................................................................................................

10. .........................................................................................................................................

Vállalkozó jelen adatlap aláírásával jelzi, hogy szeretne belépni a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által működtetett 60+ Levendula XV. Kártya programba.

Vállalkozó beleegyezik abba, hogy a vállalkozás nevét, valamint a II. részben szereplő adatait az Önkormányzat a 60+ Levendula XV. Kártya felhasználói felé (pl. kiadványokban, kerületi lapban, önkormányzat honlapján) megjelenítse.

Kelt: .

.............................................
Vállalkozás képviselőjének aláírása

P. H.

2. melléklet a 4/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

IGÉNYLŐ ADATLAP
60
+ Levendula XV. Kártyához


  Vissza az oldal tetejére