Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014. (XI. 10.) *  önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya * 

1. § (1) *  1. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzati képviselőre, a bizottság elnökére, alelnökére és nem képviselő tagjára, valamint a tanácsnokra. * 

(2) * 

2. A tiszteletdíj * 

2. § (1) 2. A képviselőt, az állandó bizottság nem képviselő tagját megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg. * 

(2) *  Kiegészítő tiszteletdíj illeti meg a képviselőt, aki állandó bizottság tagja, elnöke, alelnöke, vagy tanácsnok .

3. A tiszteletdíj mértéke * 

3. § *  (1) *  A képviselő havi tiszteletdíja a polgármester helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdésében megállapított illetményének 23%-a (alapdíj). * 

(2) *  Ha a képviselő

a) egy bizottságnak tagja, tiszteletdíja a polgármester (1) bekezdés szerinti illetményének 10%-ával,

b) több bizottságnak tagja, tiszteletdíja a polgármester (1) bekezdés szerinti illetményének 12%-ával,

c) bizottság elnöke, tiszteletdíja a polgármester (1) bekezdés szerinti illetményének 15%-ával,

d) bizottság alelnöke, a polgármester (1) bekezdés szerinti illetményének 12%-ával,

e) tanácsnok, tiszteletdíja a polgármester (1) bekezdés szerinti illetményének 15%-ával

növekszik.

(3) Ha a képviselő (2) bekezdés alapján több tiszteletdíj kiegészítésre lenne jogosult, úgy részére a magasabb tiszteletdíj kiegészítést kell megállapítani. A bizottsági elnöki és alelnöki tisztségre figyelemmel járó kiegészítő tiszteletdíj mértéke független attól, hogy több bizottságban lát el elnöki, illetve alelnöki feladatot. * 

(4) Az állandó bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 67%-a.

(5) *  Ha az állandó bizottság nem képviselő tagja a bizottság alelnöke, tiszteletdíja az alapdíj 83%-a, függetlenül attól, hogy hány bizottságban lát el alelnöki feladatot.

(6) *  Az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjának számszerű összegét az 1. melléklet tartalmazza.

4. A tiszteletdíj mérséklése * 

4. § *  (1) *  A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet szerint dönteni kell a tiszteletdíj mérsékléséről, ha a képviselő a tárgyhónapban tartott képviselő-testületi ülés, - több ülés esetén - ülések döntéshozatalaitól igazolatlanul távol marad.

(2) A tiszteletdíj (1) bekezdés szerinti mérséklésének mértéke az alapdíj

a) 10%-a, ha a döntéshozatalok több mint 20%-ában,

b) 15%-a, ha a döntéshozatalok több mint 25%-ában,

c) 25%-a, ha a döntéshozatalok több mint 50%-ában

a képviselő nem vett részt.

(3) Ha az állandó bizottság képviselő vagy nem képviselő tagja a tárgyhónapban tartott bizottsági ülés, - több ülés esetén - ülések döntéshozatalaitól igazolatlanul távol marad, a részére megállapított havi tiszteletdíjat az igazolatlan távolmaradás arányában mérsékelni kell.

(4) A tiszteletdíj (3) bekezdés szerinti mérséklésének mértéke az alapdíj

a) 5%-a, ha a döntéshozatalok több mint 20%-ában,

b) 7%-a, ha a döntéshozatalok több mint 25%-ában,

c) 12%-a, ha a döntéshozatalok több mint 50%-ában

a képviselő vagy az állandó bizottság nem képviselő tagja nem vett részt.

(5) A Képviselő-testület, valamint az állandó bizottság rendes vagy rendkívüli üléséről történő távolmaradást igazoltnak kell tekinteni, ha a képviselő vagy az állandó bizottság nem képviselő tagja

a) a képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármester vagy a bizottság elnöke megbízatása alapján az ülés időpontjában az önkormányzat érdekében feladatot teljesít,

b) a benyújtott orvosi igazolás szerint a képviselő-testületi vagy a bizottsági ülés időpontjában beteg, vagy valamilyen időponthoz kötött egészségügyi ellátásban részesül,

c) írásbeli nyilatkozata szerint közvetlen hozzátartozója elhunyt, és a végtisztesség időpontja egybeesik az ülés időpontjával,

d) állampolgári kötelezettségének tesz eleget, és erről írásbeli igazolást nyújt be,

e) azért nem jelent meg az ülésen, mert annak időpontja a meghívóban szereplő időponthoz képest megváltozott.

(6) A (5) bekezdés szerinti írásbeli igazolást a polgármesternek kell benyújtani azon ülést követő tizenöt napon belül, amelynek napirendjén szereplő döntéshozataltól a képviselő vagy az állandó bizottság nem képviselő tagja távol maradt.

(7) A Képviselő-testület, valamint az állandó bizottság rendkívüli ülése esetén távolmaradást igazoltnak kell tekinteni abban az esetben is, ha a képviselő vagy az állandó bizottság nem képviselő tagja a távolmaradást a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint előzetesen e-mailben bejelenti.

(8) * 

(9) A tiszteletdíj mérséklése során a képviselő-testületi és a bizottsági ülésről történő igazolatlan távollét miatti csökkentés mértékét külön-külön kell figyelembe venni.

(10) Nem vehető figyelembe a döntéshozataltól való távolmaradás

a) összeférhetetlenség,

b) ülésenként legfeljebb egy döntéshozatal tekintetében bejelentett politikai tiltakozás

esetében.

(11) Ha a napirendi pont keretében a Képviselő-testület vagy a bizottság több döntést hoz, akkor e § alkalmazásában az egyes napirendi pontok keretében meghozott döntések összességét kell egy döntéshozatalnak tekinteni. A döntéshozataltól való távolmaradásnak minősül, ha a képviselő vagy az állandó bizottság nem képviselő tagja a napirendi pont keretében meghozott bármelyik döntésben nem vesz részt.

5. Természetbeni juttatás * 

5. § (1) A képviselőt és a bizottság nem képviselő tagját a következő természetbeni juttatások illetik meg:

a) * 

b) az önkormányzat tulajdonában lévő üdülők - a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőkével megegyező - kedvezményes igénybevétele,

c) *  a hatékonyabb és költségkímélőbb munkavégzés érdekében elektronikus és számítástechnikai eszköz is a képviselők vagy bizottsági tagok használatába adható.

(2) * 

6. Költségtérítés * 

5/A. § *  A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők és a Képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak költségtérítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (3) bekezdésben foglaltak szerint biztosítja.

7. A tiszteletdíj elszámolása és kifizetése * 

6. § *  A tiszteletdíj kifizetésére a tárgyhót követő hónap 9-éig kerül sor.

6/A. § *  (1) Ha a Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvényben meghatározott határideig az Önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendeletét nem fogadta el, a határidő utolsó napját követő hónap első napjától az e rendelet szerinti tiszteletdíjak kifizetését az állandó bizottságok nem képviselő tagjának járó tiszteletdíj kivételével fel kell függeszteni.

(2) A költségvetési rendelet, illetve a zárszámadási rendelet elfogadását követő hónap 9. napjáig az (1) bekezdés szerint felfüggesztett tiszteletdíjat egy összegben kell kifizetni.

8. Átmeneti és záró rendelkezések * 

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a 2014. évi általános önkormányzati választásokat követően kell alkalmazni.

(3) *  A képviselő-testületi, bizottsági ülésekről történő távolmaradás esetén alkalmazandó szabályok megállapítása érdekében egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 2/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Módr.) hatályba lépését megelőzően tartott ülésről történő távolmaradás miatti tiszteletdíj mérséklés mértékét e rendelet Módr.-rel megállapított 4. § (11) bekezdésére figyelemmel kell meghatározni, ha a pénzügyekért felelős bizottság a Módr. hatályba lépése előtt nem döntött a tiszteletdíj mérsékléséről.

(4) *  Az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 33/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Módr. 2.) 1. §-ával megállapított 6/A. §-t 2019. évben akként kell alkalmazni, hogy a tiszteletdíjak kifizetését a Módr. 2. hatályba lépését követő hónap első napjától kell felfüggeszteni.

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
Hajdu László s.k.
polgármester

1. melléklet * 

Az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjának számszerű összege

A B
1 Képviselői tiszteletdíj (alapdíj) 299.000 Ft
2 Bizottsági tag képviselő (egy bizottsági tagság esetén) 429.000 Ft
3 Bizottsági tag képviselő (több bizottsági tagság esetén) 455.000 Ft
4 Bizottsági elnök 494.000 Ft
5 Bizottsági képviselő alelnök 455.000 Ft
6 Tanácsnok 494.000 Ft
7 Nem képviselő bizottsági alelnök 248.170 Ft
8 Nem képviselő bizottsági tag 200.330 Ft