Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (III. 3.) *  önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XV. kerületi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési rendjéről és eljárási szabályairól szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdésének 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. § (5) bekezdés 5. pontjában, az Étv. 30/C. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § * 

Záró rendelkezés

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

dr. Lamperth Mónika s.k.
jegyző
Hajdu László s.k.
polgármester