Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2015. (XI. 6.) *  önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítése eseteinek szabályozásáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzati kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatára, a Budapest Főváros XV. kerületi nemzetiségi önkormányzatokra, valamint az általuk irányított költségvetési szervekre terjed ki.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei

2. § (1) A személyi jellegű kiadások körében:

a) a K1101. rovaton elszámolt közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítések,

b) a K110. rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak részére fizetett költségtérítések (közlekedési és egyéb költségtérítések),

c) a K1113. rovaton elszámolt foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, segélyek, támogatások,

d) a K12. rovatcsoporton elszámolt megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások (a 100 ezer Ft értékhatárig),

e) a K111. rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó egyéb kifizetések

esetén teljesíthetőek a kiadások készpénzben.

(2) A dologi kiadások körében:

a) a K31. rovaton elszámolt készletbeszerzések (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok),

b) a K34. rovaton elszámolt reklám- és propaganda kiadások,

c) a K33. rovaton elszámolt szolgáltatási kiadások (karbantartás és kisjavítás, szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatás, egyéb szolgáltatások, közvetített szolgáltatások,

d) a K34. rovaton elszámolt kiküldetések dologi kiadásai,

e) a K355. rovaton elszámolt egyéb dologi kiadások

f) az a)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások

esetén teljesíthetőek a kiadások készpénzben.

(3) A felhalmozási kiadások körében:

a) a K6. rovaton elszámolt kisértékű (maximum 100 ezer Ft egyedi értékhatárig) tárgyi eszközök beszerzése,

b) az a) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K67. beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások

esetén teljesíthetőek a kiadások készpénzben.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek esetén teljesíthetőek a kiadások készpénzben.

Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően kell alkalmazni.

dr. Lamperth Mónika s.k.
jegyző
Hajdu László s.k.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére