Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2015. (XI. 30.) *  önkormányzati rendelete

a helyi adókról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 5. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az építmény, telek és idegenforgalmi adó bevezetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § Ha törvény másként nem rendelkezik, e rendelet hatálya a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) 3. § és 3/A. § szerinti adóalanyokra terjed ki.

II. Fejezet

Építményadó

1. Adókötelezettség

2. § *  (1) Budapest Főváros XV. kerület illetékességi területén lévő, a Htv. 11. § (1) bekezdésében meghatározott építmények után építményadót kell fizetni.

(2) * 

2. Adómentesség és adókedvezmény

3. § (1) *  Mentes a 2. § (1) bekezdés szerinti építményadó alól a Htv. 13. §–ában felsoroltakon túl a magánszemélyek tulajdonában álló garázs 16 m2–ig.

(2) *  Mentes az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 9. §-a szerinti adókötelezettségek alól az önkormányzat illetékességi területén lévő valamennyi, magánszemély tulajdonában álló, kizárólag lakás célját szolgáló épület, épületrész.

4. § *  Kedvezmény illeti meg a 2. § (1) bekezdése szerinti építményadó fizetésre kötelezett vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyt, kivéve, ha az építményben italárusítás keretében szeszesital helyben fogyasztása történik. Az adókedvezmény mértéke a 6. § (1) bekezdésben foglalt építményadó 50%-a.

3. Az adó alapja

5. § *  A 2. § (1) bekezdése szerinti építményadó alapja az építmény m2–ben számított hasznos alapterülete.

4. Az adó mértéke

6. § *  (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti építményadó mértéke:

a) *  100 m2 hasznos alapterületet nem meghaladó nagyságú építmény esetén 1700 Ft/m2/év;

b) *  100 m2 hasznos alapterületet meghaladó nagyságú építmény esetén 2030 Ft/m2/év.

(2) * 

III. Fejezet

Telekadó

5. Adókötelezettség

7. § Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat illetékességi területén található telkek után adót kell fizetni.

6. Adómentesség

8. § Mentes a telekadó alól a Htv. 19. §-ában felsoroltakon túl:

a) a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély tulajdonában álló, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény. 3. § 17. pontjában meghatározott egyéni vállalkozó tulajdonában lévő, lakóterület övezeti besorolású, nem üzleti célt szolgáló telek.

b) a kizárólag testnevelés és tömegsport céljára szolgáló telek, amennyiben hasznosítása nem gazdasági céllal történik,

c) törvény által előírt olyan közszolgáltatási kötelezettséggel terhelt telek mely közszolgáltatásnak az önkormányzatot alkotó helyi közösség is jogosultja.

7. Az adó alapja

9. § A telekadó alapja a telek m2–ben számított területe.

8. Az adó mértéke

10. § A telekadó mértéke:

a) *  belterületi adóköteles telek után 370 Ft/m2/év,

b) *  külterületi adóköteles telek után 185 Ft/m2/év.

IV. Fejezet

Idegenforgalmi adó

9. Adókötelezettség

11. § Budapest XV. kerületi Önkormányzat illetékességi területén a nem állandó lakos által eltöltött vendégéjszakák után idegenforgalmi adót kell fizetni.

10. Adómentesség

12. § Mentes az idegenforgalmi adó megfizetése alól a Htv. 31. §–ban felsoroltakon túl, a hetvenedik életévét betöltött magánszemély.

11. Az adó alapja

13. § Az idegenforgalmi adó alapja az adó alanya által megkezdett vendégéjszakák száma.

12. Az adó mértéke

14. § *  Az idegenforgalmi adó mértéke 400 Ft/fő/nap.

13. Az adó megfizetése

15. § Az idegenforgalmi adót a Htv. 34. § (1) bekezdés szerinti adóbeszedésre kötelezettnek kell megfizetnie.

14. Adózással kapcsolatos nyilvántartások

16. § (1) Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, melyből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj összege.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét, születési idejét, személyi igazolványának (útlevelének vagy egyéb személyazonosságát igazoló okmányának) számát, érkezésének és távozásának idejét, a szállásdíj és beszedett idegenforgalmi adó összegét, továbbá a 12. § alapján igénybevett mentesség esetén az adóalany vagy törvényes képviselőjének az aláírását.

V. Fejezet

15. Az adózás rendje

17. § Az építményadót Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat építményadó beszedési számlájára, a telekadót Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat telekadó beszedési számlájára félévenként, két egyenlő részletben (március 15. és szeptember 15-ig) kell megfizetni.

18. § *  Az idegenforgalmi adót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. melléklet II. A) 3. pontja szerinti határidőig Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat idegenforgalmi adó számlájára kell megfizetni.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

dr. Lamperth Mónika s.k.
jegyző
Hajdu László s.k.
polgármester