Budapest Főváros XV. Kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2015. (XI. 30.) *  önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest Főváros XV. kerület közigazgatási területére, rendelkezéseit az e rendeletbe ütköző cselekményeket a Budapest Főváros XV. kerület közigazgatási határain belül elkövető természetes személyekkel, jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel, valamint gépjárművek üzembentartóival szemben kell alkalmazni.

2. A közösségi együttélés alapvető szabályai

2. § A közösségi együttélés alapvető szabályai az e rendeletben a közösség érdekében meghatározott szabályok, amelyek biztosítják a békés együttélést és a lakosság nyugalmát, továbbá amelyeket magasabb szintű jogszabály nem minősít szabálysértésnek vagy bűncselekménynek és, amelyekre nézve közigazgatási bírság kiszabását magasabb szintű jogszabály nem rendeli el.

3. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások

3. § E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely a rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályaiba ütközik.

4. Értelmező rendelkezések

4. § E rendelet alkalmazásában:

a) közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontjában meghatározott terület,

b) közterületi műtárgy: a közterületen lévő mindazon építmény, amely nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz,

c) közhasználatú létesítmény: az olyan építmény (építményrész), amely a kerület ellátását szolgáló funkciót tartalmaz és használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható, továbbá használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen, valamint, amelyet törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg,

d) zöldfelület: minden olyan közterület, amelyet növényzet borít, vagy amelyet olyan célból alakítottak ki, hogy növényzet borítsa. A fák törzsének közvetlen közelében a zöldfelület méretét az el nem burkolt gyökérzóna, fasori fák esetében a szabadon hagyott, burkolattal nem fedett gyökérzóna területe adja,

e) zöldterület: a kerület beépítésre nem szánt területeinek részben vagy egészben állandóan növényzettel fedett, más területfelhasználási egységhez nem tartozó közterülete, kivételesen közhasználat céljára átadott területe (közparkok, közkertek).

II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő egyes magatartások

5. A közterület használatára vonatkozó magatartási szabályok megszegése

5. § (1) Aki a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 35/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendeletében foglalt előírásokat megszegi és:

a) a közterület rendeltetésétől eltérően, a jogszabályban előírt engedély, hozzájárulás vagy megállapodás nélkül, illetve attól eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben használja, illetve

b) a közterület-használati tevékenységével annak ellenére nem hagy fel, hogy a közterületi hozzájárulását visszavonták,

a közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti és kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Aki

a) a közterületen elhelyezett emlékművön, köztéri műalkotáson, utcabútorzaton, egyéb műtárgyon, valamint lépcsőn, szökőkúton, templomok előtti lépcsővel határolt részen gördeszkázik, görkorcsolyázik, kerékpározik, rollerezik,

b) közterületen a közhasználatú létesítményeket, berendezéseket, játszótéri játék felszereléseket a rendeltetéstől eltérő módon használ vagy beszennyez,

c) gépjárművet közterületen iparszerűen javít, vagy e szolgáltatáshoz kapcsolódóan gépjárművet közterületen tárol,

d) a körülkerített és zárható kapuval ellátott játszótereket vagy sportterületeket nyitvatartási időn kívül igénybe veszi,

a közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti és kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) Aki a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének a hirdetmények elhelyezésének szabályairól szóló 28/2005. (X. 27.) ök. rendelet 2. §-ában meghatározott hirdetményt

a) úgy helyez el, hogy azzal akadályozza a közterület más részei és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, illetve a közterület fenntartási munkáit,

b) helyez el

ba) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút, szilárd burkolatára festett kivitelben,

bb) közparkban,

bc) középületek falain,

bd) közterületen álló fákon, padokon,

be) emlékműveken,

bf) szobrokon,

bg) egyéb közterületi műtárgyon, a lakossági hirdetőtábla kivételével

a közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti és kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

6. Zöldterületek, zöldfelületek használatára vonatkozó szabályok megsértése

6. § Aki

a) hozzájárulás nélkül a zöldterületet, közterületi zöldfelületet csökkenti,

b) az önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületen, közterületi zöldfelületen lévő fa lombozatában kárt tesz vagy ágait úgy megcsonkolja, hogy ezzel a fa újra hajtásának lehetőségét veszélyezteti,

c) zöldterület fenntartását akadályozó tevékenységet folytat,

d) a közterületen lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb elemeit, tartozékait, felszerelési tárgyait bármilyen módon szakszerűtlenül kezeli, gondatlanul megrongálja, károsítja vagy elpusztítja,

e) közterületi öntözőberendezést, ivókutat, díszkutat, közkifolyót rendeltetésétől eltérően használ,

f) szökőkútban fürdik vagy állatot fürdet,

g) aki közparkban vagy más zöldterületen, illetve közterületi zöldfelületen arra ki nem jelölt helyen járművel parkol,

a közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti és kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

7. Állattartási szabályok

7. § Aki

a) ebet táblával tiltott helyre, játszótérre vagy sportterületre beenged vagy bevisz,

b) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart,

c) közterületen szennyező módon állatot etet, különösen lakókörnyezetben nem fogságban élő galambot, ide nem értve az énekesmadarak madáretetőből történő etetését,

a közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti és kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

8. Az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata

8. § (1) Aki a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat jelképei, valamint a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota név használatáról szóló 31/1999. (XI. 1.) ök. rendeletében foglaltaktól eltérően:

a) Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata címerét engedély nélkül használja,

b) Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata zászlaját (lobogóját) engedély nélkül

ba) kereskedelmi forgalomba hozza, valamint ajándék és emléktárgyként sokszorosítja,

bb) védjegy elemeként használja,

a közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti és kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Aki „Rákospalota”, „Pestújhely” „Újpalota” nevet, valamint ezek ragozott formáját szervezete elnevezéséhez, tevékenysége gyakorlásához, vagy működése folytatásához engedély nélkül használja, a közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti és kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

III. Fejezet

Eljárási szabályok

9. Általános eljárási szabályok

9. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeivel kapcsolatban a jegyző átruházott hatáskörben jár el.

10. § (1) Az eljárás szabályaira a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás hivatalból indul:

a) bejelentés alapján,

b) a hatóság részéről eljáró személy észlelése és bizonyítékkal alátámasztott írásbeli jelzése alapján.

(3) A (2) bekezdésben foglalt eljárás a jogsértővel szemben a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegését, illetve ezek elmulasztását követő 30 napon belül indítható meg.

(4) Az e rendelet meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése vagy megsértése miatt a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

(5) Helyszíni bírság kiszabásának 18. életévét be nem töltött személlyel szemben nincs helye.

(6) Közigazgatási és a helyszíni bírság helyett figyelmeztetés is alkalmazható, ha a cselekmény vagy mulasztás csekély mértékben sérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható.

(7) A bírság összegének megállapításakor figyelemmel kell lenni a közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartás súlyára, közösségre veszélyes jellegére, a közrend védelmére és a közterületek rendjének biztosítására. A bírság kiszabásánál súlyosító körülményként kell értékelni, ha a magatartást tanúsító személyt korábban hasonló cselekmény vagy mulasztás miatt a rendelet szerinti jogkövetkezmények bármelyikével sújtották.

(8) Amennyiben a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.

(9) A kiszabott közigazgatási bírságot, illetve helyszíni bírságot a jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül átutalással vagy postai készpénzátutalási megbízással kell megfizetni.

10. A gépjármű üzembentartójával kapcsolatos különös eljárási szabályok

11. § (1) A gépjármű üzembentartója az e rendelet 6. § g) pontjában foglalt közösségi együttélés alapvető szabályának megsértéséért objektív felelősséggel tartozik.

(2) A gépjármű üzembentartója mentesül a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértéséért való objektív felelősség alól, ha az eljáró hatóság eljárást megindító értesítését követő 8 napon belül igazolja, hogy:

a) a gépjármű - a szabályszegés időpontját megelőzően - jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben - a szabályszegést megelőzően - kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását,

b) a gépjárművet - a szabályszegés időpontját megelőzően - más természetes személy vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt teljes bizonyító erejű magánokirattal alátámasztja.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba.

(2) E rendeletben foglaltakat a hatálybalépést követően elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.

dr. Lamperth Mónika s.k.
jegyző
Hajdu László s.k.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére