Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (XII. 2.) *  önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) és 26. § (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XV. kerületének közigazgatási területén arra a természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz (a továbbiakban: kibocsátó).

Díjfizetési kötelezettség

2. § (1) A kibocsátó köteles az 1. mellékletben foglaltak szerint kiszámított talajterhelési díjat megfizetni.

(2) Egyedi vízbeszerzés esetén (nem ivóvíz-rendszerből nyert víz) a felhasznált vízmennyiség-átalány mértéke 100 l/nap/ingatlan.

A díjfizetési kötelezettség bevallása, megfizetése és adatszolgáltatás

3. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, és azt a 2. melléklet szerinti nyomtatványon kell bevallani melyet az önkormányzat Adóügyi Osztályához (továbbiakban: adóhatóság) kell benyújtani.

(2) Talajterhelési díjat a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat „Talajterhelési díj beszedési számla” javára a tárgyévet követő év március 31-ig kell megfizetni.

(3) A kibocsátó személyében bekövetkező változást, illetve a közcsatorna-hálózatra történő rákötést 60 napon belül a 3. melléklet szerinti nyomtatványon kell bejelenteni az adóhatóságnak.

(4) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, mulasztására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, ellenőrzésére valamint végrehajtására az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Díjmentesség

4. § (1) Talajterhelési díjmentesség illeti meg azt a lakossági (természetes személy) kibocsátót,

a) aki 75 év feletti, lakóingatlanában egyedül él

b) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(2) A kibocsátónak az (1) bekezdésben meghatározott talajterhelési díjmentességre való jogosultságát a bevallás mellékleteként benyújtott igazolásokkal hitelt érdemlően igazolnia kell.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

dr. Lamperth Mónika s.k. Hajdu László s.k.
jegyző polgármester

1. melléklet a 43/2015. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

A talajterhelési díj mértéke

1. A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, vagy mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a Fővárosi Vízművek Zrt. által alkalmazott 10%-os átalánydíjas locsolási kedvezmény mértékével.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a bevalláshoz csatolt számlák másolatával igazolt szennyvízmennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan szennyvíz elszállítására feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a szennyvíz jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.

2. A talajterhelési díj egységdíja: 1.200,- Ft/m3

3. A területérzékenységi szorzó:

Budapest XV. kerület közigazgatási területe a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület, így a területérzékenységi szorzó értéke: 1,5.

A talajterhelési díj (TTD) mértékét a talajterhelési díj alapja (A), az egységdíj (E), valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (T) határozza meg.

4. A talajterhelési díj mértékének kiszámítása:

TTD = E x A x T

ahol:

TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj (Ft),

E: egységdíj (Ft/m3)

A: a díjfizetési alap (m3)

T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó

2. melléklet a 43/2015. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

BEVALLÁS
a 43/2015. (XII. 2.) önkormányzati rendeletben meghatározott a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz

A díjfizető (kibocsátó):

Neve (cégneve):..............................................................................................

Születési helye: ..................................................Ideje: ....................................

Anyja neve: ...................................................................................................

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□

Cégjegyzékszáma: ..............................................

Lakóhelye (székhelye): .................................................................................

Levelezési címe: ........................................................................................

Telefonszáma:.....................................E-mailcíme:..........................................

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:

Címe: ................................................................................................

Helyrajzi száma: ................./............/............../..........

III. Az ingatlan tulajdonosának (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel)

Neve (cégneve):..........................................................................................

Születési helye: ................................................. Ideje: ..................

Anyja neve: ............................................................

Levelezési címe .............................................................................................

Cégjegyzékszáma:............................................

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok

1. Teljes évi vízfogyasztás (vízmérő/átalány alapján): ...................... m3

(egyedi vízbeszerzés esetén az átalány alapján)

2. A locsolásra felhasznált vízmennyiség (maximum a teljes évi vízfogyasztás 10%-a): .................................... m3

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz együttes mennyisége (számlákkal igazolva): ........................................... m3

4. A talajterhelési díj alapja (az 1. sor csökkentve a 2. és 3. sorok összegével): ................ m3

5. A talajterhelési díj mértéke: 1.200,- Ft/m3

6. Területérzékenységi szorzó: 1,5

7. Fizetendő talajterhelési díj:

4. sor x 5. sor x 6. sor ............................... Ft

V. Kibocsátónak a díjkötelezettséggel kapcsolatos egyéb közlendője, nyilatkozata, mentességi igénye és a csatolt igazolások/dokumentumok felsorolása:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................

............................., ......... év.................... hó ............ nap

P.H.

.............................................
a kibocsátó vagy képviselője
(meghatalmazottja)
aláírása

3. melléklet a 43/2015. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

VÁLTOZÁSBEJELENTÉS
43/2015. (XII. 2.) önkormányzati rendeletben meghatározott, a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj bevallásához

1. A változással érintett ingatlan:

Címe: ................................................................................................

Helyrajzi száma: ................./............/............../..........

2. A talajterhelési díjkötelezettséget érintő változás bejelentése*:

a) A kibocsátó változása

Az új díjfizető (kibocsátó):

Neve (cégneve): ..............................................................................................

Születési helye: .................................................. Ideje: ....................................

Anyja neve: ....................................................................................................

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□

Cégjegyzékszáma: ..............................................

Lakóhelye / székhelye: .......................................................................................

Levelezési címe: ..............................................................................................

Telefonszáma:........................................Emailcíme:............................................

Az ingatlan tulajdonosa (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel)

Neve (cégneve):................................................................................................

Születési helye: ................................................. Ideje: ..................

Anyja neve: ............................................................

Levelezési címe ................................................................................................

Cégjegyzékszáma:........................................

Kibocsátó változásának időpontja (ingatlan adásvétel, öröklés stb.):

20...... év ..............hó ........nap

b) Az ingatlan közcsatorna-hálózatra való rákötése

A rákötés időpontja: 20..... év ................... hó ......... nap

(Csatolandó bizonylat: a megkötött szolgáltatási szerződés.)

....................................
a kibocsátó vagy képviselője
(meghatalmazottja**)
aláírása

* a megfelelő rész kitöltendő

** meghatalmazás csatolandó