Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (X. 11.) *  önkormányzati rendelete

az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kulttv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével - a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján - egységes alapelvek szerint határozza meg a támogatandó közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és föltételeit.

A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, kerületben lakó állampolgárokra,

b) az önkormányzat közművelődési intézményeire, közösségi színtereire és azok fenntartóira, alkalmazottaira, illetve működtetőire,

c) a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás, vagy más úton támogatott intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire.

Alapelvek

3. § (1) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tekinti.

(2) Az önkormányzat a közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javítja, ezért a közművelődés területén feladatának tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevő intézmények és szervezetek támogatását.

(3) A kerületi köz-és kulturális élet intézményeinek és közösségi színtereinek tekint minden közművelődési szolgáltatást ellátó intézményt, létesítményt, közösségi színteret, amely a polgárok közösségi művelődését szolgálja, függetlenül fenntartójától, működtetőjétől.

(4) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység föltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa Rákospalota, Pestújhely, Újpalota polgárainak jogát:

a) a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerésére a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetőségét a rendelkezésére álló eszközök útján,

b) a közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére,

c) műveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására, közművelődési jogainak érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítség nyújtás közösség létrehozásához, közművelődési közösségi színtér szervezéséhez, és a jogszabályban meghatározottak szerint szervezet alapításához, működéséhez.

Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai és egyéb közművelődési feladatai

4. § Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során a közművelődési alapszolgáltatások körében megszervezi

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a művelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását;

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését;

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítását;

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását;

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását;

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítását; valamint

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztést.

5. § A 4. §-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások mellett az önkormányzat az alábbi közművelődési feladatokat támogatja:

a) a kerület szellemi vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelése, a civil társadalom önszerveződő tevékenységének erősítése, a kerületi lakosok életminőségének javítása;

b) a kerület kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése helytörténeti gyűjtemény működtetésével, helytörténeti kiadvány megjelentetése;

c) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez, az igényekhez alkalmazkodó színes és változatos lehetőségek, rendezvények szervezése,

d) a helyi művelődési, művészeti és közösségi élet, a különböző életkorú és értékrendű civil közösségek művelődési szándékainak igény és lehetőség szerinti segítése, anyagi és infrastrukturális lehetőségeinek megteremtése, közművelődési színtér vagy közművelődési intézményi szolgáltatások biztosítása;

e) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúrák megismertetése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartása, a nemzetiségi önkormányzatok kulturális eseményeinek segítése;

f) a testvérvárosi kapcsolatrendszer kulturális célú kiterjesztése;

g) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése;

h) megemlékezés a nemzeti és állami ünnepekről;

i) a kerületi rendezvények méltó megszervezése;

j) kiállítóhelyek biztosítása a kerületben élő vagy alkotó képzőművészek számára

k) köztéri alkotások, szobrok, emléktáblák állítása;

l) hátrányos helyzetűek kulturális lemaradásának mérséklése; valamint

m) a lakosság megfelelő tájékoztatása a közművelődési programokról.

Az önkormányzat közművelődési intézményei, közművelődési feladatok ellátásában részt vevő szervezetek

6. § (1) Az önkormányzat a Kulttv. 78/I. § (1a) bekezdésében foglaltak szerint a rendelet 4. §-ában foglalt közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzá-férhetősége érdekében közművelődési intézményt működtet.

(2) Az önkormányzat a kerület tradícióit is figyelembe véve fenntartóként az alábbi közművelődési feladatot ellátó intézményt működteti:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális Központ (a továbbiakban: Csokonai Kulturális Központ).

7. § (1) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába a Csokonai Kulturális Központ mellett az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:

a) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit,

b) az önkormányzat illetékességi területén működő alap- és középfokú iskolákat,

c) a kerület területén működő nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményeit,

d) a kerület területén nem önkormányzati és nem közművelődési alapfeladattal, de közművelődési tevékenységi körrel rendelkező intézményeit,

e) bejegyzett, működő közművelődési célú társadalmi szervezetet és alapítványokat,

f) bejegyzett vállalkozásokat, gazdasági társaságokat

g) egyházakat.

(2) az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési feladatellátásba való bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmények és közösségi színterek által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet.

A közművelődési tevékenység előkészítése, irányítása és ellenőrzése

8. § (1) *  A Kulttv. és a rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a Képviselő-testület, illetve a Képviselő-testület mindenkori szervezeti és működési szabályzata alapján, a közművelődéssel összefüggő feladatokat ellátó bizottság (a továbbiakban: Bizottság) átruházott hatáskörben gyakorolja.

(2) Az önkormányzat által alapított közművelődési intézmények törvényességi ellenőrzését, szakmai gazdálkodási felügyeletét a jegyző látja el.

9. § (1) Az önkormányzat a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fórumaként támogatja a Közművelődési Kerekasztal létrehozását.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatait a Közművelődési Koncepció alapján végzi.

(3) A Kulttv. 83/A. § (2) pontja értelmében az önkormányzat a rendeletet legalább 5 évente felülvizsgálja, és ezzel egy időben aktualizálja a kerület Közművelődési Koncepcióját.

10. § (1) *  A Bizottság a közművelődési tevékenység irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos hatáskörében

a) tárgyév március 31-ig jóváhagyja a Csokonai Kulturális Központ éves munkatervét,

b) ellenőrzi a Csokonai Kulturális Központ alapító okiratában szereplő feladatok végrehajtását.

(2) A Csokonai Kulturális Központ éves tevékenységéről március 31-ig beszámol a Bizottságnak.

A közművelődés finanszírozásának alapelvei

11. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közművelődési intézmények és közösségi színterek fenntartásához, illetve a 4. és 5. §-ban meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltétételeket, valamint a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok finanszírozását.

(2) Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények - az alábbi a)-c) pontokban rögzített - költségeinek fedezetét az állami és önkormányzati forrásokból az önkormányzat költségvetése biztosítja:

a) az intézmények üzemeltetésének, az épületek működőképességének megőrzésének, műszaki és technikai feltételei korszerűsítésének költségeit;

b) az intézmények alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a jogszabályok alapján meghatározott és szükséges közalkalmazotti illetmények fedezetét (alapilletmény és kötelező pótlékok);

c) az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit.

(3) A közművelődési feladatok ellátásának forrásai a központi és a kerületi költségvetési támogatások, valamint az érdekeltségnövelő minisztériumi pályázati pénzeszközök.

(4) A közművelődési feladatok finanszírozását szolgálják a Bizottság által odaítélhető pályázatok.

(5) Az önkormányzat a központi költségvetési forrásban elkülönített - az önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására kiírt pályázathoz - pályázati összeg elnyeréséhez biztosítandó önrészt a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.

Közművelődési megállapodás

12. § (1) Az önkormányzat a Kulttv. 79. §-ára figyelemmel, valamint a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a rendelet 6. és 7. §-ában meghatározott intézményekkel és szervezetetekkel közművelődési feladatok megvalósítására közép- és hosszú távú megállapodást köthet.

(2) A közművelődési megállapodás megkötéséről és módosításáról - amennyiben működik, a Közművelődési Kerekasztallal való egyeztetést követően -a Képviselő-testület dönt.

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § * 

dr. Lamperth Mónika s. k. Németh Angéla s. k.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére