Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2018. (XII. 13.) *  önkormányzati rendelete

a Nyugdíjasházban levő lakások bérletéről

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. Általános rendelkezések

1. § Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a nyugdíjas korú emberek igényeihez igazodó lakhatási körülmények biztosítása érdekében Nyugdíjasházat működtet.

2. § (1) A rendelet személyi hatálya

a) az Önkormányzat szerveire,

b) a PALOTA–HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságra,

c) a Nyugdíjasházban lévő lakás (a továbbiakban: nyugdíjasházi lakás) bérbevételét kérelmezőre,

d) a nyugdíjasházi lakás bérlőjére,

e) a nyugdíjasházi lakás bérlője által befogadott személyre

terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a nyugdíjasházi lakás bérbevételére irányuló kérelem elbírálására, valamint az Önkormányzat és a nyugdíjasházi lakás bérlője közötti jogviszony szabályozására terjed ki.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki azon bérleti jogviszonyokra, amelyek tárgya

a) azon lakások használata, amelyek esetében a folyamatos bérlőkijelölési jogot Budapest Főváros Önkormányzata gyakorolja,

b) a gondozóház helyiségeinek használata.

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személy,

b) nyugdíjas: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § f) pont szerinti saját jogú nyugdíjas,

c) Nyugdíjasház: a Budapest Főváros Kormányhivatala által a 91158/54 helyrajzi számon nyilvántartott, a természetben Budapest XV. kerület, Erdőkerülő utca 34. szám alatti ingatlan,

d) öregségi nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (1) bekezdés szerinti korhatár.

4. § A bérbeadói jogok és kötelezettségek teljesítése során a PALOTA–HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ingatlankezelő) a Képviselő-testülettel kötött megállapodás alapján e rendeletben meghatározott módon a Képviselő-testület megbízottjaként közreműködik.

2. A bérbeadás feltételei

5. § (1) Nyugdíjasházi lakás bérlője az lehet, aki

a) öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől függetlenül nyugdíjasnak minősül,

b) önmaga ellátására képes és

c) vállalja

ca) az Önkormányzattal fennálló lakásbérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését, és a lakást üres, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, tartozásoktól mentesen kiüríti, vagy

cb) a 7. § szerinti bekerülési térítési díj megfizetését, és az Önkormányzattól bérelt lakással nem rendelkezik.

(2) Nyugdíjasházi lakás bérlője lehet az a személy is, aki Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló lakás bérlője, ha

a) az (1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt követelményeknek megfelel, és

b) háromoldalú megállapodás keretében

ba) a bérlő vállalja, hogy a lakást üres, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, tartozásoktól mentesen kiüríti, és

bb) Budapest Főváros Önkormányzata vállalja, hogy a lakásra az Önkormányzat javára bérlőkijelölési jogot biztosít.

6. § (1) Nyugdíjasházi lakás egy vagy két személy részére adható bérbe.

(2) A lakás bérletére vonatkozó igényt a házastársaknak, az élettársaknak vagy a közösen költöző egyedülálló személyeknek együttes kérelemben kell benyújtaniuk.

7. § *  A bekerülési térítési díj összege:

a) egy kérelmező esetén 4 millió forint,

b) együttesen kérelmező közeli hozzátartozók vagy élettársak esetén 6 millió forint.

8. § Nyugdíjasházban lakó bérlő a Nyugdíjasházban megüresedett másik lakás bérletére nem nyújthat be kérelmet.

3. Döntés a bérbeadásról

9. § Nyugdíjasházi lakás bérbevételére irányuló kérelmet (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: kérelem) az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, a formanyomtatványban megjelölt igazolások csatolásával kell benyújtani.

10. § *  A kérelmekről, azok érkezési sorrendjében a lakásgazdálkodással összefüggő feladatokat ellátó bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt.

11. § (1) A kérelmezőnek a 10. §-ban foglalt döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkoznia kell a Bizottság döntésében meghatározott lakás elfogadásáról vagy visszautasításáról.

(2) A Bizottság döntésében meghatározott lakás visszautasítását a nyugdíjasházi lakás bérlete iránti kérelem visszavonásának kell tekinteni.

(3) A (2) bekezdésben visszavontnak minősülő kérelem a 9. §-ban meghatározott módon ismételten előterjeszthető. Az ismételten előterjesztett kérelmet a 10. § szerinti érkezési sorrend megállapítása tekintetében is új kérelemnek kell tekinteni.

4. Bérleti szerződés megkötése

12. § A bérleti szerződést a Bizottság döntése alapján az Ingatlankezelő köti meg.

13. § A bérleti szerződést határozatlan időtartamra kell megkötni.

14. § (1) A bérleti szerződést a Bizottság döntésének kézhezvételét követő hatvan napon belül kell megkötni.

(2) A bérleti szerződés megkötésének időpontjáig vagy a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg kell

a) közös megegyezéssel megszüntetni az 5. § (1) bekezdés ca) pontja szerinti bérleti szerződést,

b) megfizetni a bekerülési térítési díjat, vagy

c) megkötni az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti háromoldalú megállapodást.

(3) A nyugdíjasházi lakás bérlete iránti kérelem visszavonásának kell tekinteni, ha a bérleti szerződést a kérelmező érdekkörében felmerült okból határidőben nem kötik meg.

(4) A (3) bekezdésben visszavontnak minősülő kérelem a 9. §-ban meghatározott módon ismételten előterjeszthető. Az ismételten előterjesztett kérelmet a 10. § szerinti érkezési sorrend megállapítása tekintetében is új kérelemnek kell tekinteni.

5. Bérlőtársi szerződés utólagos megkötése

15. § A nyugdíjasházi lakás bérlőjének házastársával bérlőtársi szerződést kell kötni a bérlő és házastársa közösen benyújtott kérelmére, ha

a) a házastárs az 5. § (1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, és

b) *  a bérlő és házastársa a kérelmükben vállalják 2 millió forint összegű bekerülési térítési díj megfizetését.

16. § A 20. § (2) bekezdés alapján befogadott személlyel bérlőtársi szerződés köthető a bérlő és a befogadott személy közösen benyújtott kérelmére, ha

a) a befogadott személy az 5. § (1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel,

b) a bérlő és a befogadott személy vállalják 2 millió forint bekerülési térítési díj megfizetését, és

c) *  a bérlőtársi szerződés megkötéséhez a polgármester hozzájárult.

6. A bérleti szerződés felmondása

17. § *  Ha a bérleti szerződést a bérlő felmondja,

a) a korábbi bérlakásának megfelelő másik lakás bérletére, vagy

b) a bérleti szerződés 3 év vagy azon belül történő felmondása esetén pénzbeli térítésre

tarthat igényt.

18. § (1) *  A pénzbeli térítés összege:

a) a befizetett bekerülési térítési díj 80%-a a bérleti szerződés 1 év vagy azon belül történő felmondása,

b) a befizetett bekerülési térítési díj 70%-a a bérleti szerződés 2 év, de 1 éven túl történő felmondása,

c) a befizetett bekerülési térítési díj 60%-a a bérleti szerződés 3 év, de 2 éven túl történő felmondása

esetén.

(2) *  A pénzbeli térítés kifizetésének feltétele, hogy a bérlő a lakást üresen, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó birtokába adja.

(3) * 

7. Befogadás

19. § A nyugdíjasházi lakás albérletbe nem adható.

20. § (1) *  A bérlő köteles írásban bejelenteni az Ingatlankezelőnek házastársa a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 88/A. §-a szerinti befogadását.

(2) A nyugdíjasházi lakásba a bérlő a polgármester hozzájárulásával befogadhatja: * 

a) élettársát,

b) öregségi nyugdíjkorhatárt elért vagy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől függetlenül nyugdíjasnak minősülő közeli hozzátartozóját,

c) különös méltánylást érdemlő esetben az öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért, illetve nyugdíjasnak nem minősülő közeli hozzátartozóját.

21. § (1) A (2) bekezdésben és a 8. alcímben foglalt kivétellel a 20. § szerint befogadott személy a bérleti jogviszony megszűnésének napjáig köteles elhagyni a nyugdíjasházi lakást.

(2) A 20. § szerint befogadott személy a nyugdíjasházi lakást hatvan napon belül köteles elhagyni, ha a bérleti jogviszony a bérlő halála miatt szűnt meg.

8. A bérleti jogviszony folytatása

22. § A bérlő halála esetén a 20. § (1) bekezdés szerint befogadott házastárs a bérleti jogviszonyt folytathatja, ha

a) az 5. § (1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, és

b) *  vállalja 2 millió forint összegű bekerülési térítési díj megfizetését.

23. § A bérlő halála esetén a 20. § (2) bekezdés szerint befogadott személy a bérleti jogviszonyt folytathatja, ha

a) az 5. § (1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel,

b) vállalja 2 millió forint bekerülési térítési díj megfizetését.

24. § (1) A bérleti jogviszony folytatására irányuló igényt a bérlő halálát követő harminc napon belül az Ingatlankezelőnek írásban kell bejelenteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell

a) a jogosultságot igazoló okiratokat és

b) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot, amelyben vállalja a bekerülési térítési díj megfizetését a (4) bekezdés szerinti határidőben.

(3) Az Ingatlankezelő a bérleti jogviszony folytatására irányuló igény bejelentését követő harminc napon belül megvizsgálja, hogy fennállnak-e a bérleti jogviszony folytatásának feltételei.

(4) A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérleti jogviszony folytatására jogosult az Ingatlankezelő értesítését követő hatvan napon belül megfizesse a bekerülési térítési díjat.

25. § Az Ingatlankezelő a 20. § szerint befogadott személyt megfelelő határidő tűzésével a nyugdíjasházi lakás elhagyására kötelezi, ha

a) a 24. § (3) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a bérleti jogviszony folytatásának feltételei nem állnak fenn, vagy

b) a 24. § (4) bekezdés szerinti határidő eredménytelenül telt el.

9. Bérleti díj, különszolgáltatási díj, használati díj

26. § (1) A bérlő havonta a jövedelme alapján meghatározott, (2) bekezdés szerinti bérleti díjat köteles fizetni.

(2) A bérleti díj összege

a) *  450 Ft/ m2, amennyiben

aa) egy bérlő esetén a havi nettó jövedelme nem haladja meg a 130.000 Ft-ot,

ab) 2 személy esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 110.000 Ft-ot;

b) *  950 Ft/ m2, amennyiben

ba) egy bérlő esetén a havi nettó jövedelme meghaladja 130.000 Ft-ot, de nem haladja meg a 250.000 Ft-ot,

bb) 2 személy esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem 110.000 Ft-nál magasabb, de nem haladja meg a 200.000 Ft-ot;

c) *  1.550 Ft/ m2, amennyiben

ca) egy bérlő esetén a havi nettó jövedelme meghaladja a 250.000 Ft-ot, de nem haladja meg a 380.000 Ft-ot,

cb) 2 személy esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a 200.000 Ft-ot, de nem haladja meg a 280.000 Ft-ot;

d) *  1.950 Ft/m2, amennyiben a

da) egy bérlő esetén a havi nettó jövedelme meghaladja a 380.000 Ft-ot,

db) 2 személy esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a 280.000 Ft-ot.

(3) * 

27. § (1) Az Ingatlankezelő a bérleti díj összegét minden év március 31-ig felülvizsgálja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat érdekében a bérlő köteles minden év február 28-ig benyújtani a saját és a 20. § szerint befogadott személy jövedelmi helyzetét igazoló iratokat.

(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettségről az Ingatlankezelő minden év január 31-éig levélben tájékoztatja a bérlőt.

(4) Ha a bérlő a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a tárgyév április 1-től a 26. § (2) bekezdés c) pont szerinti bérleti díjat köteles fizetni.

28. § * 

29. § (1) A bérleti jogviszony megszűnését követően a 20. § szerint befogadott személy a nyugdíjasházi lakás elhagyásáig vagy a bérleti jogviszony folytatása esetén az új bérleti szerződés hatályba lépésig havonta használati díjat köteles fizetni.

(2) A használati díj összege megegyezik a megszűnt bérleti jogviszony alapján esedékes utolsó teljes havi bérleti díjjal.

10. Záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet 2019. január 1-én lép hatályba.

31. § (1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel a 2–4. alcím rendelkezéseit e rendelet hatályba lépését követően benyújtott nyugdíjasházi lakás bérbevételére irányuló kérelmekre kell alkalmazni.

(2) A 10–14. § rendelkezéseit kell alkalmazni azon 2018. december 31-éig benyújtott kérelmek alapján folytatott eljárásokra is, amely kérelmekről a Bizottság e rendelet hatályba lépését követően dönt.

32–33. § * 

dr. Lamperth Mónika s. k. Németh Angéla s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet a 32/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
az Önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházi bérlakások bérbeadásához

1. Kérelmet benyújtó adatai:

Kérelmező 1.

Név:............................................................................................................

Születési név: ................................................................................................

Születési helye, ideje: ...................................................................................

Anyja neve:...................................................................................................

Telefonszáma:................................................................................................

Jelenlegi lakcíme:...........................................................................................

Értesítési címe:...............................................................................................

Nyugellátást megállapító határozat dátuma és száma:..................................

Kérelmező 2.

Név:............................................................................................................

Születési név: ................................................................................................

Születési helye, ideje: ...................................................................................

Anyja neve:...................................................................................................

Telefonszáma:................................................................................................

Jelenlegi lakcíme:...........................................................................................

Értesítési címe:...............................................................................................

Nyugellátást megállapító határozat dátuma és száma:..................................

Több kérelmező esetén a kérelmezők kérelmüket

házastársként,

nem házastársként

nyújtják be. (Megfelelő rész aláhúzandó!)

2. A kérelmező jövedelmi és vagyoni viszonyai:

Kérelmező 1.

Kérelmező jövedelme, miből származik (megfelelő rész kitöltendő):

a) Nyugdíjellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásból származó

jövedelem: ...........................Ft

b) Egyéb jövedelem (Önkormányzat, és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:

...............................Ft

c) Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: ............................Ft

d) Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből

származó jövedelem: ........................Ft

e) Egyéb rendszeres havi nettó bevétel: ........................Ft

d) Egyéb jövedelem:

Összes nettó havi jövedelem: ............................................Ft

f) Eltartási, életjáradéki, örökösödési szerződéssel (Megfelelő rész aláhúzandó!):

– rendelkezik

– nem rendelkezik

Kérelmező 2.

Kérelmező jövedelme, miből származik (megfelelő rész kitöltendő):

a) Nyugdíjellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásból származó

jövedelem: ...........................Ft

b) Egyéb jövedelem (Önkormányzat, és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:

...............................Ft

c) Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: ............................Ft

d) Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből

származó jövedelem: ........................Ft

e) Egyéb rendszeres havi nettó bevétel: ........................Ft

d) Egyéb jövedelem:

Összes nettó havi jövedelem: ............................................Ft

f) Eltartási, életjáradéki, örökösödési szerződéssel (Megfelelő rész aláhúzandó!):

– rendelkezik

– nem rendelkezik

3. Vállalt ellenszolgáltatás:

a) bekerülési térítési díj megfizetését vállalom, amelynek összege:
b) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakást leadom, melynek címe:
c) Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló lakás bérlőkijelölési jogának biztosítása, melynek címe:

4. A kérelmező a kérelemhez köteles mellékelni a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által kiállított, a tárgyévi nyugdíjellátásra vonatkozó igazolás, illetve az egyéb bevételeiről szóló igazolások másolatát.

5. A kérelmező az egészségügyi állapotára vonatkozóan köteles a kérelemhez orvosi igazolást mellékelni (önmagát ellátni képes).

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek, valamint a jelen dokumentumban foglalt célú és az alkalmazandó jogszabályok által meghatározott időtartamú adatkezeléshez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá. A kérelem kitöltésével hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Polgármesteri Hivatal, a döntésben résztvevő Bizottság és az önkormányzati Ingatlankezelő a kérelmem elbírálásához és a szerződéskötéshez kapcsolódóan felhasználja, és nyilvántartsa.

Budapest, 20.................................

.............................................. ...........................................
Kérelmező 1. Kérelmező 2.

A Kérelmezőnek, mint a személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van:

a) kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

b) személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy korlátozását, zárolását,

c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az adathordozhatósághoz,

d) tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen,

e) felvilágosítást kérni a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan a jogszabályi kereteken belül,

f) az adatkezelési hozzájárulást bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtti – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét,

g) a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391–1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).